Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME din 11 ianuarie 2019privind educaţia şi formarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 5 martie 2019Data intrării în vigoare 05-03-2019


  Aprobate prin Hotărârea nr. 1 din 11 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 5 martie 2019.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) Educaţia şi formarea profesională a psihologilor au două componente: formarea iniţială şi formarea continuă.(2) Formarea iniţială a psihologilor constă în absolvirea ciclurilor 1 şi 2 de studii universitare - licenţă şi master - prevăzute de sistemul Bologna, în domeniul psihologiei, respectiv al specialităţii pentru care se solicită atestarea profesională, sau a unui program de licenţă de lungă durată - 4-5 ani, echivalent în condiţiile legii, în acord cu descrierea profesiei de psiholog în Cadrul european al calificărilor, Clasificarea ocupaţiilor din România şi Registrul naţional al calificărilor din învăţământul superior. Prin excepţie, formarea iniţială a psihologilor din specialităţile psihoterapie şi consiliere psihologică, precum şi a altor specialişti care pot accesa competenţa generală în psihoterapie include şi un program specific de formare profesională de lungă durată în domeniul psihoterapiei, respectiv consilierii, urmat după absolvirea studiilor de licenţă, derulat prin intermediul unei asociaţii profesionale de psihoterapie cu statut de furnizor de formare profesională avizat de către Colegiul Psihologilor din România - denumit în continuare CPR, sau prin colaborarea unei asociaţii profesionale cu statut de furnizor de formare profesională avizat de către CPR cu o universitate.(3) Formarea continuă este ulterioară formării iniţiale şi se orientează spre dezvoltarea de competenţe care pot defini un traseu de specializare profesională sau asigură psihologilor dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite. Acumularea de credite din formarea continuă reprezintă o condiţie a menţinerii atestatului de liberă practică şi de schimbare a treptei de atestare.Articolul 2(1) Formarea profesională a psihologilor este realizată prin intermediul programelor de formare, care pot fi derulate de mai multe categorii de entităţi cu statut de furnizor de formare, în funcţie de tipul programului. Cu excepţia programelor de studii universitare acreditate, Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, denumită în continuare ARACIS, programele de formare profesională pentru psihologi se organizează numai sub egida CPR şi cu avizul Comitetului director al CPR, denumit în continuare comitetul director. (2)
  Programele de formare profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică pot fi:a) programe universitare de licenţă în psihologie acreditate ARACIS;b) programe universitare de masterat în psihologie acreditate ARACIS;c) programe de formare profesională de lungă durată în domeniul psihoterapiei, cu o durată de minimum 4 ani, respectiv minimum 500 de ore formare profesională, 250 de ore dezvoltare personală/experienţă terapeutică personală, 150 de ore supervizare;d) programe de formare profesională de lungă durată în domeniul consilierii psihologice, cu o durată de minimum 2 ani, respectiv minimum 250 de ore formare profesională, 150 de ore dezvoltare personală/experienţă terapeutică personală, 50 de ore supervizare, organizate în aceleaşi condiţii ca şi programele de formare în psihoterapie;e) programe de formare profesională de lungă durată în domeniul psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, cu durata de 400 de ore de formare profesională, dintre care 1/3 activităţi practice;f) programe de formare profesională continuă cu caracter repetitiv, în aceeaşi structură, de durată variabilă, organizate de furnizori de formare profesională;g) programe de formare profesională continuă cu caracter unic: conferinţe, workshopuri, simpozioane, şcoli de vară, cursuri online şi alte evenimente ştiinţifice organizate de diferite entităţi de formare. Acestea sunt asimilate formării continue, cu condiţia îndeplinirii standardelor de calitate prevăzute în prezentul document. Programele de durată foarte redusă - spre exemplu, workshopuri de 2-4 ore, pot fi derulate şi de psihologi sau cabinete în nume individual, filialele teritoriale ale colegiului sau alte entităţi;
  h) alte categorii de programe de formare profesională continuă, cu condiţia avizării de către CPR: programe de doctorat în psihologie, programe postuniversitare în psihologie, programe universitare în psihiatrie, stagii practice/clinice supervizate, programe de supervizare profesională etc.
  (3) Programele de educaţie şi formare profesională în psihologie parcurse în afara României vor fi recunoscute de CPR, cu condiţia echivalării diplomei de studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare CNRED.
  Articolul 3(1) Activitatea de formare profesională continuă este obligatorie.(2) Psihologii cu drept de liberă practică au obligaţia de a obţine un număr de minimum 10 credite de formare profesională pentru fiecare an de practică în profesie.
  (3) Acumularea unui număr inferior de credite suspendă dreptul psihologului de a obţine o treaptă de specializare superioară, până la obţinerea a cel puţin 10 credite profesionale pentru fiecare an de practică în profesie.
  Articolul 4Formarea profesională a psihologilor are următoarele obiective:a) dezvoltarea competenţelor profesionale, transversale şi de specialitate;b) cunoaşterea şi respectarea de către psihologi a standardelor de calitate în serviciile psihologice; c) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în profesia de psiholog, prin însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne, în scopul creşterii calităţii serviciilor psihologice;d) accesul la alte specializări profesionale, respectiv obţinerea de noi competenţe profesionale, după caz;
  e) creşterea posibilităţilor de mobilitate pe piaţa muncii internaţională pentru psihologii români.
  Articolul 5(1) Programele de studii universitare de licenţă şi master în psihologie sunt organizate de către universităţi, cu acreditarea ARACIS.(2) Celelalte programe de formare profesională în psihologie pot fi organizate de către persoane juridice de drept public sau privat, de către filialele locale ale colegiului, persoane fizice sau alte entităţi avizate de către comitetul director în condiţiile prezentelor norme, denumite în continuare furnizori de formare profesională.Articolul 6(1) Formarea profesională a psihologilor se organizează în mod distinct şi specializat, potrivit specialităţilor profesionale reglementate.(2) În cadrul formării profesionale a psihologilor funcţionează un sistem de credite specific profesiei de psiholog, iar pe baza cumulării acestora se poate atesta dobândirea de competenţe profesionale noi.(3) Sistemul de credite specific profesiei de psiholog se revizuieşte periodic prin hotărâre a comitetului director.Articolul 7CPR, prin intermediul comitetului director, are următoarele responsabilităţi şi atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale a psihologilor:a) coordonează la nivel naţional activitatea de formare profesională a psihologilor;b) avizează şi creditează programele de formare profesională pentru psihologi;
  c) avizează înregistrarea furnizorilor de formare profesională;d) elaborează sistemul de credite specific profesiei de psiholog;e) elaborează standarde de calitate în domeniul formării profesionale a psihologilor;f) formulează răspunsurile la contestaţiile privind avizarea programelor de formare;g) asigură înregistrarea programelor de formare în registrul furnizorilor de formare profesională;h) asigură publicitatea programelor de formare profesională, prin publicarea acestora pe website-ul propriu;i) colaborează cu ministerele relevante şi alte instituţii publice, în vederea reglementării condiţiilor de educaţie, formare profesională şi practică pentru psihologi.
  Articolul 8(1) Furnizorii de formare profesională menţionaţi la art. 5 alin. (2) au următoarele responsabilităţi:a) să respecte standardele de calitate a programelor de formare profesională definite prin prezentele norme;b) să culeagă feedback despre program de la cursanţi, cel puţin la finalul programului;c) să elibereze documentele de absolvire în termen de 30 de zile de la finalul activităţilor programului;d) să depună la secretariatul CPR în termen de maximum 90 de zile de la data începerii cursului de formare profesională lista cursanţilor înmatriculaţi la cursul de formare profesională. La cerere, furnizorii de formare profesională vor furniza colegiului datele de contact ale participanţilor;
  e) să ţină evidenţa prezenţei participanţilor la activităţile aferente programului de formare;f) să parcurgă toată programa de curs pe baza căreia a fost avizat programul de formare.
  (2) Furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională finalizate cu diplome sau certificate de absolvire încheie în mod obligatoriu contracte de formare profesională cu participanţii la aceste programe, cu excepţia instituţiilor publice care organizează programe de formare pentru angajaţii proprii.
  Articolul 9În condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, angajatorii au obligaţia de a sprijini financiar şi administrativ procesul de formare profesională continuă a psihologilor.
  Capitolul II Avizarea programelor de formare profesionalăArticolul 10Avizarea profesională reprezintă condiţia pentru realizarea programelor de formare profesională (program). Avizarea se realizează de către comitetul director, pe baza propunerilor comisiei de evaluare a programului.Articolul 11(1) Avizarea profesională a programelor şi furnizorilor de formare profesională se realizează pe baza standardelor de calitate prevăzute în prezentele norme.(2) Avizul profesional se acordă distinct pentru fiecare program de formare profesională sau pentru o singură specialitate profesională.(3) Avizarea profesională se certifică printr-un document ale cărui formă, conţinut şi regim de eliberare se stabilesc prin dispoziţie a preşedintelui comitetului director.
  Articolul 12Cu excepţia programelor cu caracter unic, toate programele de formare profesională vor fi evaluate iniţial, în vederea avizării, şi periodic o dată la 5 ani, în vederea reavizării. Avizarea programelor de formare continuă cu caracter unic are de asemenea caracter unic. Toate programele de formare profesională avizate în urma evaluării vor fi postate pe site-ul CPR.Articolul 13Evaluarea programelor de formare profesională, iniţială în vederea avizării şi periodică o dată la 5 ani, va fi realizată pentru fiecare specialitate de către comisia de metodologie a comitetului director, din perspectiva standardelor de calitate definite în prezentele norme. În cazul în care programul este iniţiat de către sau în cazul în care în cadrul lui participă un membru al comisiei de metodologie, analiza acestuia se va face în cadrul comitetului director. Articolul 14(1) Dosarul prin care se solicită avizarea programului va fi transmis comisiei de către secretariatul comitetului director.
  (2) Comisia are la dispoziţie un termen de 45 de zile pentru evaluarea programului şi propunerea unei rezoluţii. Rezoluţia comisiei va fi înaintată pentru aprobare către comitetul director şi va fi supusă votului în prima şedinţă a acestuia. (3) Rezoluţia adoptată de comitetul director va fi comunicată solicitantului în termen de 15 zile de la adoptare.
  Articolul 15(1) În termen de 30 de zile de la comunicare, solicitantul poate depune la secretariatul comitetului director o contestaţie referitoare la rezultatul avizării.(2) Contestaţia este analizată în cadrul comitetului director în următoarea şedinţă de la data înregistrării contestaţiei.(3) Hotărârea comitetului director este definitivă şi va fi comunicată contestatarului în termen de 15 zile de la data şedinţei.
  Articolul 16(1) Evaluarea comisiei asupra propunerii de program va urmări îndeplinirea standardelor de calitate ale programelor de formare profesională în psihologie şi va fi realizată cu ajutorul unei fişe de evaluare, pe baza dosarului depus de candidat şi a fişei programului cuprinse în dosar. Pe baza prezentelor standarde de calitate, comitetul director adoptă modelul fişelor: fişa programului şi fişa de evaluare a programului. (2) În funcţie de gradul de îndeplinire a standardelor de calitate constatat, programul de formare poate primi următoarele calificative în urma evaluării: Îndeplinit - se acordă avizarea pentru o perioadă de 5 ani, Parţial îndeplinit - se acordă drept de funcţionare şi se reevaluează după 1 an sau Neîndeplinit - nu se acordă avizarea.Articolul 17(1) Avizarea profesională obţinută pentru un program de formare profesională poate fi pierdută dacă: a) programul nu mai îndeplineşte condiţiile minime de avizare prevăzute în prezentele norme;
  b) furnizorul de formare nu depune la secretariatul CPR în termenele prevăzute toate documentele cuprinse în prezentele norme;c) furnizorul nu respectă standardele de calitate definite în prezentele norme;d) furnizorul de formare solicită acest lucru.
  (2) Avizul profesional poate fi retras de către comitetul director în mod direct sau la propunerea comisiilor, atunci când se constată una dintre condiţiile menţionate deasupra. Constatarea este realizată de către comisia de metodologie, la solicitarea oricărui membru al comitetului director, dacă există sesizări din partea participanţilor la programe.(3) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras avizul profesional poate să solicite un nou aviz numai după minimum 6 luni de la data comunicării retragerii.
  Articolul 18(1) Pentru activitatea de înregistrare şi avizare profesională, furnizorii de formare profesională plătesc CPR taxe de avizare.(2) Nivelul taxelor de avizare este stabilit prin hotărâre a Consiliului CPR.(3) Sunt exceptaţi de la plata taxelor:a) furnizorii de formare profesională care nu percep taxe pentru programele de formare profesională sau care elaborează programe de formare profesională gratuite, ca atribuţie de serviciu;b) facultăţile care derulează programe de studiu în psihologie.Articolul 19(1) Comitetul director întocmeşte Registrul furnizorilor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică, care cuprinde toţi furnizorii de formare profesională avizaţi în condiţiile prezentelor norme, precum şi programele de formare profesională avizate.(2) Registrul furnizorilor de formare profesională are trei părţi:a) partea I cuprinde furnizorii de educaţie şi formare profesională universitară iniţială, respectiv universităţile care derulează programe de studii în psihologie, precum şi programele de licenţă şi master în psihologie acreditate ARACIS;b) partea a II-a cuprinde furnizorii şi programele de formare profesională de lungă durată în psihoterapie şi consiliere psihologică, asimilate formării iniţiale în specialităţile psihoterapie şi consiliere psihologică;c) partea a III-a cuprinde furnizorii de formare profesională continuă şi programele de formare continuă.
  Articolul 20(1) Conţinutul dosarului pentru avizarea programelor de formare profesională de lungă durată în domeniul psihoterapiei este format din:a) cerere;b) fişa programului; c) CV profesori şi formatori; d) copii după atestatele formatorilor;e) model certificat absolvire;f)
  copie după documentul care atestă plata taxei de avizare;
  g) dovada recunoaşterii metodei/formei/tipului de psihoterapie în practica internaţională şi/sau dovezi ale validării ştiinţifice a metodei/formei/tipului de psihoterapie, dacă este o metodă/formă nouă, nerecunoscută la nivel internaţional şi neavizată încă de către CPR;h) raportarea programului la standardele internaţionale de formare în psihoterapie;i) modelul contractului de formare profesională încheiat cu participanţii.
  (2) Conţinutul dosarului pentru avizarea programelor de formare profesională continuă este format din:a) cerere;b) fişa programului;
  c) CV-ul formatorului/formatorilor, care nu se depune pentru conferinţe;d) copie după atestatul formatorului/formatorilor, care nu se depune pentru conferinţe;e) model certificat absolvire;f) copie după documentul care atestă plata taxei de avizare;g) modelul contractului de formare profesională încheiat cu participanţii.
  (3) Conţinutul dosarului pentru avizarea programelor universitare de masterat în psihologie este format din:a) cerere;
  b) planul de învăţământ al programului;c) copie a hotărârii de acreditare din partea ARACIS;d) lista profesorilor, în care va fi menţionat coordonatorul şi vor fi identificaţi cei cu statut de formator;e) CV coordonator program;f) copii după atestatele formatorilor;g) copie după documentul care atestă plata taxei de avizare.
  (4) Conţinutul dosarului pentru avizarea conferinţelor şi workshopurilor este format din:a) cerere;b) programul conferinţei/workshopului, după caz;c) comitetul ştiinţific şi de organizare a conferinţei, după caz;d) rezumate workshopuri, după caz;e) CV susţinători workshopuri, după caz;f) copii după atestatele de liberă practică ale susţinătorilor de workshopuri, dacă este cazul;
  g) copie după documentul care atestă plata taxei de avizare.
  Articolul 21Programele de formare profesională de foarte scurtă durată - maximum 4 ore, cu caracter unic, nu se supun condiţiilor generale de avizare definite prin prezenta. Avizarea acestora se va realiza printr-o procedură simplă, în baza unei cereri adresate secretariatului filialei. Alături de cerere, solicitantul va prezenta o descriere a programului/workshopului, CV-ul susţinătorului, copie după atestatul susţinătorului, dacă este cazul, precum şi alte informaţii pe care le consideră utile. Cererea va fi analizată în cadrul comisiei de metodologie. Articolul 22(1) CPR are responsabilitatea de a publica pe pagina web programele de formare avizate, ca parte a Registrului furnizorilor de formare profesională.(2)
  Pentru programele de formare profesională asimilate formării iniţiale - programe de licenţă, programe de master şi programe de formare de lungă durată în psihoterapie -, pe pagina web vor fi postate statistici privind rata de promovabilitate a programului, respectiv procentul de absolvenţi care au obţinut atestatul, respectiv accesul în profesie şi schimbări de treaptă, din totalul absolvenţilor care au solicitat atestatul.
  (3) CPR va pune la dispoziţia participanţilor la programele de formare profesională o modalitate digitală de furnizare de feedback cu privire la programe.
  Articolul 23(1) Creditarea programelor de formare profesională continuă se realizează în cadrul evaluării programelor în vederea avizării.(2) Creditarea se realizează de către comitetul director, pe baza propunerii comisiei de metodologie.(3) Se acordă 1 credit/ora de formare profesională.Articolul 24Comitetul director, prin preşedinte, poate aproba convenţii sau acorduri de recunoaştere şi echivalare a creditelor obţinute în cadrul formării profesionale specifice altor profesii.Articolul 25(1) Pe lângă activităţile formale structurate sub forma programelor de formare profesională continuă mai pot fi creditate şi alte activităţi profesionale cu relevanţă în formarea profesională a psihologilor, după cum urmează:a) printr-o modalitate formală, prin susţinerea unui program organizat de către un furnizor de formare profesională, în domenii ştiinţifice interdisciplinare sau relevante pentru psihologie;b) printr-o modalitate formală, prin publicarea unei lucrări cu caracter ştiinţific şi/sau profesional;c) printr-o modalitate nonformală, prin desfăşurarea unor activităţi specifice de practică pentru studenţi, la sediul profesional sau la locul de muncă;
  d) printr-o modalitate nonformală, prin reprezentarea organizaţiei profesionale, prin întâlniri reprezentative în mediul profesional sau în cadrul organizaţiilor profesionale internaţionale;e) printr-o modalitate nonformală prin organizarea şi/sau participarea la activităţi de cercetare cu caracter aplicativ în psihologie, finanţate la nivel naţional sau internaţional;f) printr-o modalitate nonformală, prin participarea la activităţi şi proiecte specifice ale CPR;g) prin participarea la evenimente ştiinţifice internaţionale derulate în afara României;h) prin participarea la programe de formare profesională derulate în afara ţării.
  (2) Creditarea acestor activităţi se face la solicitarea psihologului, în cadrul comisiilor de specialitate sau ca urmare a unei decizii a CPR.
  Capitolul III Standarde de calitate ale programelor de formare profesionalăArticolul 26(1) Scopul unui program de formare profesională trebuie să fie clar definit şi să vizeze formarea unor competenţe relevante pentru practica profesională în specialitatea în care se solicită avizarea. (2) Competenţele profesionale specifice formate prin program trebuie să fie definite în termeni de cunoştinţe, abilităţi şi rezultate ale învăţării. Articolul 27(1) Procesul de predare-învăţare trebuie să fie adecvat tematicilor abordate, clar structurat şi organizat astfel încât să permită cursanţilor să atingă rezultatele învăţării declarate ale programului. (2) Metodele de predare pot cuprinde, în proporţie variabilă: activităţi de predare directă - curs, seminar, prezentări, exerciţii, activităţi aplicative -, studiu individual, activităţi de tutorat, proiecte, studii de caz, activităţi practice, supervizare etc.Articolul 28(1) Planul de învăţământ/Programa de formare profesională trebuie să conţină informaţii detaliate şi clare privind conţinutul programului şi modul în care se are în vedere atingerea rezultatelor învăţării. Acesta va trebui să precizeze numărul total al orelor de formare teoretică şi al orelor de abilitare profesională/practică. Informaţiile cu privire la planul de învăţământ/programa de formare sunt cuprinse în fişa programului.(2) Programele de formare de lungă durată în psihoterapie se vor întinde pe minimum 4 ani şi vor include un număr minim de 500 de ore de formare profesională, 250 de ore de dezvoltare personală/experienţă terapeutică personală şi 150 de ore de supervizare.(3) Programele de formare de lungă durată în consiliere psihologică se vor întinde pe minimum 2 ani şi vor include un număr minimum de 250 de ore de formare profesională, 150 de ore de dezvoltare personală/experienţă terapeutică personală şi 100 de ore de supervizare.
  Articolul 29(1) În vederea avizării programului de formare profesională, furnizorul de formare profesională trebuie să dispună de resursa umană necesară, prin colaborarea cu formatori recunoscuţi în specialitatea pentru care se solicită avizarea, cu următoarele caracteristici:a) pentru programele de formare de lungă durată în psihoterapie este necesară participarea unui număr total de 4 formatori în psihoterapie, dintre care cel puţin 3 atestaţi în modalitatea terapeutică respectivă. Programele nou-înfiinţate pot primi aviz de funcţionare şi în condiţiile existenţei a minimum 2 formatori, cu condiţia ca aceştia să fie atestaţi în modalitatea terapeutică respectivă şi ca cerinţa privind existenţa a 4 formatori să fie îndeplinită până la expirarea avizului;b) pentru programele de formare continuă este necesară existenţa unui formator pentru fiecare 50 de ore prevăzute în cadrul programului.(2) Formatorii trebuie să aibă pregătirea şi experienţa corespunzătoare conţinuturilor acoperite în cadrul programului.
  Articolul 30Activitatea de formare profesională poate fi derulată de psihologii care îndeplinesc următoarele criterii:a) au atestat de psiholog specialist sau principal în specialitatea pentru care se solicită avizarea;b) se află în relaţie contractuală cu furnizorul de formare profesională. Nu este necesară o relaţie contractuală cu un furnizor de formare dacă programul de formare continuă este susţinut de psihologi/cabinete în nume individual sau de alte entităţi cum ar fi filialele CPR.Articolul 31Formatorii internaţionali trebuie să îndeplinească următoarele criterii:a) să fie recunoscuţi de asociaţia naţională relevantă din ţara de origine sau să dispună de recunoaştere internaţională;b) să fie asumaţi de un furnizor de formare profesională din România, printr-o relaţie contractuală.
  Articolul 32În vederea avizării programelor de formare profesională, furnizorul de formare trebuie să asigure existenţa unor resurse materiale, cu următoarele caracteristici:a) spaţiul în care se desfăşoară formarea trebuie să îndeplinească criteriul de minimum 1,5 mp/cursant, în cazul în care activitatea de formare presupune activitate faţă în faţă;b) elaborarea unui suport de curs minimal pentru fiecare program sau modul de formare, în cazul organizării modulare a programului, care va fi pus la dispoziţia cursanţilor;c) punerea la dispoziţia cursanţilor a unui fond bibliografic minimal suficient din perspectiva obiectivelor programului, care poate include cărţi, reviste sau alte materiale, în format fizic şi digital.Articolul 33
  (1) Programele de formare de lungă durată în psihoterapie trebuie să aibă prevăzută o modalitate de evaluare a rezultatelor învăţării, care poate include: examene, studii de caz, rapoarte de activitate etc. Evaluarea rezultatelor învăţării se face obligatoriu la finalul programului de formare prin modalităţile explicit formulate în fişa programului de către furnizorul de formare. Evaluarea rezultatelor învăţării se poate face, după caz, şi pe parcursul derulării programului.(2) Programele de formare de lungă durată în psihoterapie trebuie să aibă prevăzute:a) o procedură clară de admitere, care să precizeze condiţiile definite pentru candidaţi pentru admiterea în cadrul programului de formare profesională;b) o procedură de finalizare a studiilor clară;c) modelul diplomei de absolvire şi al anexei/suplimentului la diplomă, conţinând numărul total al orelor, notele aferente examenelor de absolvire şi media generală, dacă este cazul, precum şi competenţele formate.(3) Programele de formare de lungă durată în domeniul psihoterapiei, asimilate formării iniţiale, sunt organizate după absolvirea şi în completarea studiilor de licenţă.
  Articolul 34(1) Programele de formare profesională cu caracter repetitiv, respectiv programe de formare de lungă durată în psihoterapie şi programe de formare continuă, trebuie să fie susţinute de proceduri proprii de asigurare a calităţii, care să poată conduce la îmbunătăţirea continuă a programului de formare profesională.(2) Procedurile de asigurare a calităţii trebuie să cuprindă cel puţin o procedură de revizuire a planului de învăţământ/ programului de studii la intervale regulate de timp, precum şi o modalitate de colectare de feedback de la participanţi.Articolul 35Standardele de calitate descrise la art. 26-34 nu sunt aplicabile de principiu conferinţelor sau workshopurilor ştiinţifice, congreselor sau programelor educaţionale prin internet de tip webinar şi nu vor fi utilizate ca bază pentru evaluarea acestora.
  Capitolul IV Înregistrarea furnizorilor şi programelor de formare profesionalăArticolul 36(1) Înscrierea furnizorilor în Registrul furnizorilor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică constituie actul premergător avizării programelor de formare profesională, respectiv creditării activităţilor de formare profesională.(2) Înregistrarea furnizorului de formare profesională are caracter unic şi se realizează înainte şi împreună cu înregistrarea primului program de formare avizat al furnizorului.(3) În vederea înregistrării, solicitantul va depune un dosar care va fi înregistrat la secretariatul comitetului director.(4) Dosarele depuse vor fi analizate din punctul de vedere al conformităţii - prezenţa documentelor şi autenticitatea acestora -, de către secretariatul comitetului director, în termen de 15 zile de la data înregistrării.(5) Secretariatul propune comitetului director aprobarea sau respingerea înregistrării furnizorului de formare profesională în Registrul furnizorilor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică.
  (6) Comitetul director hotărăşte înregistrarea furnizorului de formare profesională sau respingerea cererii, în prima şedinţă de la data primirii propunerii din partea secretariatului.(7) Hotărârea comitetului director va fi comunicată solicitantului în termen de 15 zile de la data adoptării.
  Articolul 37(1) Conţinutul dosarului pentru înregistrarea furnizorilor de formare profesională în Registrul furnizorilor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică este următorul:a) cerere de înscriere;b) actul constitutiv şi statutul entităţii - fotocopie, semnată şi datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul;c) încheierea judecătorească de acordare a personalităţii juridice - fotocopie, semnată şi datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul;
  d) certificatul de înregistrare fiscală a persoanei juridice cu sau fără scop patrimonial - fotocopie, semnată şi datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul;e) actele de spaţiu privind sediile entităţii - fotocopie, semnată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul;f) certificatul de înregistrare fiscală - fotocopie, semnată şi datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul;g) dovada achitării taxei de înregistrare - fotocopie, semnată şi datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul;h) declaraţia pe propria răspundere privind asumarea obligaţiei de avizare profesională pentru orice program de formare profesională, sub sancţiunea radierii din Registrul furnizorilor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică, în original;i) declaraţia pe propria răspundere privind obligativitatea menţinerii condiţiilor care au stat la baza avizării, sub sancţiunea radierii din Registrul furnizorilor de formare profesională.
  (2) Instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale vor prezenta următoarele documente în vederea înregistrării în Registrul furnizorilor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică:a) cerere de înscriere;b) adeverinţă cu privire la numele exact al structurii şi instituţia căreia îi aparţine.
  Articolul 38Înregistrarea furnizorilor de formare profesională are caracter de aviz profesional.Articolul 39
  Programele de formare profesională avizate vor fi de asemenea înregistrate în Registrul furnizorilor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică.
  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finaleArticolul 40(1) Programele de formare profesională în desfăşurare, avizate şi creditate, după caz, înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme, vor rămâne valabile până la finalizarea perioadei de avizare de 5 ani, în condiţiile stabilite prin actele aflate în vigoare la data începerii acestor programe.(2) Programele de formare profesională pentru psihologi care nu au fost avizate şi creditate, după caz, înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme pot funcţiona numai în condiţiile acestora.(3) Cu excepţia programelor menţionate la alin. (1), programele de formare profesională neavizate şi necreditate, după caz, în condiţiile prezentelor norme nu sunt recunoscute în profesia de psiholog.
  -----