Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME din 11 ianuarie 2019privind competenţele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 5 martie 2019Data intrării în vigoare 05-03-2019


  Aprobate prin Hotărârea nr. 1 din 11 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 5 martie 2019.
  Articolul 1(1) În acord cu literatura de specialitate în domeniu, competenţele profesionale pot fi definite în două sensuri, de atribuţii sau activităţi care revin unei persoane ca urmare a unui rol sau statut sau de sumă a cunoştinţelor, abilităţilor si atitudinilor care contribuie la capacitatea unei persoane de a-şi îndeplini eficient rolul. În sensul prezentelor norme, competenţa profesională reprezintă capacitatea de a realiza activităţile profesionale cerute potrivit specialităţii atestate, la nivelul treptei de atestare obţinute.(2) Competenţele profesionale ale psihologilor se stabilesc de către Colegiul Psihologilor din România (CPR), fiind obligatorii în recunoaşterea şi certificarea atribuţiilor psihologilor din România.(3) Competenţele psihologilor sunt dezvoltate prin intermediul educaţiei şi formării profesionale a psihologilor, organizate conform prezentelor norme, precum şi prin intermediul experienţei profesionale relevante.Articolul 2(1) Competenţele profesionale ale psihologilor sunt împărţite după cum urmează:a) competenţe profesionale transversale;b) competenţe profesionale de specialitate, care la rândul lor sunt: specifice, definind o anumită specializare din cadrul psihologiei, şi generale, referindu-se la: competenţe psihologice care pot fi accesate şi de profesionişti care nu sunt licenţiaţi în psihologie - exemplificativ, psihoterapia şi terapia ocupaţională sau la specializări aflate în strânsă interacţiune cu psihologia, fără însă a constitui o specializare psihologică exclusivă - exemplificativ, psihopedagogie specială şi/sau la un cumul de competenţe specifice care nu constituie însă o specializare suficient de largă şi/sau independentă pe piaţa muncii - exemplificativ, psihologie judiciară.
  (2) Specialităţile psihologice se definesc prin competenţele de specialitate pe care le subsumează, şi nu prin locul de muncă. În această logică, specialităţile şi competenţele cuprinse în cadrul acestora trebuie să fie suficient de largi pentru a permite o prezenţă activă şi sustenabilă pe piaţa muncii, dar suficient de specifice pentru a delimita o expertiză cât mai omogenă şi coerentă.
  Articolul 3(1) Competenţele profesionale transversale reprezintă domeniul competenţelor comune ale psihologilor de a exercita anumite atribuţii cu caracter general în profesie. Competenţele profesionale transversale constau în capacitatea comună dovedită a psihologilor atestaţi de a selecta, a combina şi a utiliza adecvat cunoştinţele, abilităţile, valorile şi atitudinile obţinute în procesul de învăţare, în vederea rezolvării cu succes a unor categorii de situaţii profesionale nespecializate, circumscrise profesiei de psiholog, în condiţii de eficacitate şi eficienţă.(2) Competenţele profesionale transversale conţin şi acele capacităţi care transcend unui anumit domeniu, având o natură transdisciplinară. Acestea constau în abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba maternă sau într-o limbă străină, precum şi utilizarea tehnologiei. Competenţele profesionale transversale conţin capacităţile de rezolvare a problemelor şi luarea deciziilor, recunoaşterea şi respectul diversităţii şi multiculturalităţii, autonomia învăţării, iniţiativă şi spirit antreprenorial, deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii, respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale, potrivit standardelor de formare profesională.
  Articolul 4(1) Competenţele profesionale de specialitate reprezintă competenţele psihologilor atestaţi într-o specialitate profesională, care constau în capacitatea psihologului, potrivit cunoştinţelor acumulate în formarea profesională, de a exercita anumite atribuţii de specialitate în profesia de psiholog.(2) Competenţele profesionale de specialitate conţin şi capacităţile transdisciplinare, constând în abilităţi de lucru într-o echipă interdisciplinară, abilităţi de comunicare orală şi scrisă, specifice unei specialităţi profesionale, precum şi utilizarea tehnologiei, a informaţiei şi comunicării specifice, cu aplicabilitate într-o anumită specialitate profesională.(3) Competenţele profesionale de specialitate rămân valabile pentru tot parcursul profesional al psihologului, indiferent de nivelul/treapta de atestare, fără a mai fi necesară reluarea acestora la trecerea într-un nivel superior de specializare.Articolul 5(1) Prezentele norme conţin descrierea sintetică a competenţelor profesionale, transversale şi de specialitate care sunt conferite prin atestarea dreptului de liberă practică în fiecare specialitate psihologică. (2)
  Orice psiholog deţine atât competenţe profesionale transversale, cât şi competenţe profesionale de specialitate, potrivit specialităţilor profesionale, în raport cu treptele de atestare.
  (3) În completarea prezentelor norme, comitetul director va realiza descrierea amănunţită şi prezentarea detaliată a conţinutului competenţelor profesiei de psiholog, din perspectiva de sumă a cunoştinţelor, abilităţilor si atitudinilor care contribuie la capacitatea unui psiholog de a-şi îndeplini eficient rolul.
  Articolul 6Competenţele profesionale transversale sunt structurate pe trei niveluri:1. Nivel I - psiholog practicantPsihologul practicant are următoarele competenţe:a) utilizarea titlului şi parafei de psiholog, a atestatului de liberă practică ca practicant, a codului personal şi a calităţii de membru al Colegiului Psihologilor din România;b) înfiinţarea formelor de exercitare a profesiei, în condiţiile supervizării profesionale, sau încheierea contractelor individuale de muncă având ca obiect prestarea serviciilor psihologice;c) participarea la formarea profesională specifică profesiei de psiholog în specialitatea menţionată în atestatul de liberă practică obţinut;
  d) achiziţia şi utilizarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică în specialitatea menţionată pe atestatul de liberă practică, în mod independent, în condiţiile supervizării profesionale;e) eliberarea avizelor şi rapoartelor psihologice, a concluziilor şedinţelor de consiliere psihologică sau psihoterapie, intervenţia psihologică, stabilirea psihodiagnosticului specific şi înaintarea recomandărilor în specialitatea menţionată pe atestatul de liberă practică, după caz, în mod independent, în condiţiile supervizării profesionale;f) desfăşurarea activităţilor prevăzute de art. 5 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, în limita competenţelor profesionale de specialitate şi a specialităţilor profesionale atestate;g) exercitarea dreptului de vot în procedurile de alegeri ale forurilor de conducere, organizate la nivelul filialei teritoriale;h) înţelegerea şi utilizarea informată a rezultatelor cercetării pentru îmbunătăţirea practicii profesionale; implicarea în activităţi de cercetare, participare la proiectarea cercetării, culegerea datelor, analiza rezultatelor sub coordonarea unui psiholog ce deţine titlul de doctor în Psihologie, în domeniul de specializare în care se derulează cercetarea; i) participarea la proiecte de cercetare, participare la culegerea, procesarea şi analiza datelor, în conformitate cu exigenţele impuse de coordonatori;j) cunoaşterea şi aplicarea normelor deontologice, reflecţia etică în situaţii problematice;
  k) gestiune financiară şi administrativă: gestionarea serviciilor prestate ţinând seama de aspectele legale, financiare, de personal, portofoliu de clienţi etc.;l) dezvoltare profesională continuă: actualizarea constantă a cunoştinţelor în domeniul de specialitate, în acord cu evoluţia domeniului ştiinţific, şi menţinerea relaţiilor profesionale cu alţi profesionişti şi organisme profesionale şi ştiinţifice relevante.
  2. Nivel II - psiholog specialist Psihologul specialist are toate competenţele psihologului practicant plus următoarele competenţe:a) înfiinţarea formelor de exercitare a profesiei, în condiţiile autonomiei profesionale;b) desfăşurarea activităţilor de formare profesională aparţinând specialităţii profesionale, în cadrul unor programe acreditate de Colegiul Psihologilor din România; c) supervizarea activităţii profesionale a psihologilor practicanţi, cu condiţia înscrierii în registrul supervizorilor;
  d) participarea, pe bază de mandat, în comisii de control profesional; e) participarea la proiecte şi reţele de cercetare, participare la proiectarea cercetării, culegerea datelor, analiza rezultatelor în conformitate cu exigenţele impuse de coordonatori;f) organizarea de evenimente de diseminare a informaţiei ştiinţifice şi profesionale;g) exercitarea dreptului de vot în procedurile de alegeri ale forurilor de conducere, organizate la nivelul filialei teritoriale şi la nivel naţional, putând candida pentru îndeplinirea funcţiei de membru în Convenţia Naţională a Colegiului Psihologilor din România, de membru şi preşedinte în comitetul filialei teritoriale din care face parte şi pentru funcţia de membru în forurile de conducere naţionale, în condiţiile hotărârii comitetului director al Colegiului Psihologilor din România;h) participarea la dezvoltarea de noi produse şi servicii, instrumente de evaluare psihologică şi/sau programe de intervenţie în domeniul de specializare deţinut.
  3. Nivel III - psiholog principal Psihologul principal are toate competenţele psihologului specialist plus următoarele competenţe:a) dezvoltarea de noi produse şi servicii, conceperea de instrumente de evaluare psihologică şi/sau programe de intervenţie în domeniul de specializare deţinut; b) iniţierea şi dezvoltarea de evenimente de diseminare a informaţiei ştiinţifice şi profesionale; c) participarea, pe bază de mandat, în comisii de lucru, comisii de control profesional sau foruri de reprezentare a profesiei de psiholog şi a activităţilor sau serviciilor psihologice;d) exercitarea dreptului de vot în procedurile de alegeri ale forurilor de conducere, organizate la nivelul filialei teritoriale şi la nivel naţional, putând candida pentru îndeplinirea funcţiei de membru în Convenţia Naţională a Colegiului Psihologilor din România, de membru în comitetul filialei teritoriale din care face parte şi pentru funcţia de membru în forurile de conducere naţionale, în condiţiile hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România;e) supervizare şi mentorat pentru psihologii practicanţi şi specialişti.
  Articolul 7Competenţele profesionale de specialitate pentru specialitatea psihologie clinică sunt structurate pe trei niveluri:1. Nivel I - psiholog practicantPsihologul practicant în specialitatea psihologie clinică are următoarele competenţe specifice:a) evaluare psihologică clinică: evaluare psihologică cu referire la factorii psihologici implicaţi/relevanţi pentru sănătate şi boală, la copii şi adulţi, cu relevanţă pentru individ, cuplu, familie, grup/organizaţie - exemplificativ, identificarea factorilor psihologici implicaţi în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală mintală, handicap/dizabilităţi, evaluarea psihologică clinică a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale - CES, tulburări de neurodezvoltare, contribuţii la validarea unor metodologii şi instrumente de evaluare psihologică clinică, acordarea de feedback oral persoanelor în urma evaluării psihologice, redactarea de rapoarte scrise de evaluare psihologică clinică. Cunoştinţe: psihologie clinică, psihopatologie şi psihiatrie, evaluare şi testare psihologică, psihometrie, instrumente de evaluare psihologică clinică, etica profesiei de psiholog. Abilităţi: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, utilizarea testelor psihologice, aplicarea principiilor şi standardelor etice în evaluarea psihologică, ascultare activă, abilităţi de intervievator, manifestarea unei atitudini empatice, lucrul în echipe multidisciplinare, alături de alţi specialişti;b) intervenţie psihologică clinică şi consiliere primară, pentru modificarea factorilor psihologici cu relevanţă pentru sănătate şi boală, în cazul copiilor şi adulţilor, administrate individual, în cuplu, familie sau grup - exemplificativ: autocunoaştere/ optimizare/dezvoltare personală/psihologie pozitivă/coaching psihologic, promovarea sănătăţii şi prevenirea patologiei, intervenţii paliative, asistenţă psihologică clinică a copiilor cu CES, participarea la validarea metodelor de asistenţă psihologică clinică, participare în implementarea de proiecte în consiliere psihologică/sănătate individuală şi de grup. Cunoştinţe: psihologie clinică, psihopatologie şi psihiatrie, consiliere psihologică şi psihoterapie, evaluare psihologică clinică, psihologia dezvoltării, psihologia sănătăţii, etica profesiei de psiholog. Abilităţi: stabilirea comunicării cu persoana asistată, aplicarea principiilor şi standardelor etice în consiliere şi psihoterapie, ascultare activă, manifestarea unei atitudini empatice, lucrul în echipe multidisciplinare, alături de alţi specialişti, utilizarea tehnicilor de psihoterapie şi consiliere psihologică, aplicarea unei paradigme ştiinţifice în consilierea psihologică. 2. Nivel II - psiholog specialistPsihologul specialist are toate competenţele psihologului practicant, la care se adaugă următoarele competenţe:a) evaluare psihologică clinică: realizarea expertizelor psihologice judiciare şi extrajudiciare pentru instanţele de fond, realizarea evaluărilor neuropsihologice clinice, identificarea factorilor psihologici implicaţi în sarcină sau adopţie, plasament, adicţii, mediul instituţional sau penitenciar, participare la dezvoltarea şi validarea instrumentelor de evaluare psihologică clinică;b) intervenţie psihologică clinică şi consiliere primară, inclusiv consiliere psihologică/tehnici psihoterapeutice de scurtă durată asociate unei şcoli de consiliere/psihoterapie tradiţională, în cazurile legate de sarcină, protecţia socială şi a copilului, tulburări din spectrul autist, tulburări de neurodezvoltare, adicţii, asistenţă psihologică a victimei şi agresorului, mediul instituţional sau penitenciar, justiţie, participarea la dezvoltarea şi validarea metodelor de asistenţă psihologică clinică, participarea la dezvoltarea şi implementarea de proiecte în consiliere psihologică/sănătate individuală şi de grup.
  3. Nivel III - psiholog principalPsihologul principal are toate competenţele psihologului specialist, la care se adaugă următoarele competenţe:a) evaluare psihologică clinică: evaluare psihologică pentru părţile implicate în orice fel de proces judiciar, organizarea unor studii clinice controlate pentru stabilirea factorilor etiopatogenetici implicaţi în boală şi nivelul de aderenţă la tratamentul medical, elaborarea de metode şi instrumente de evaluare psihologică, evaluarea impactului unor evenimente traumatizante majore şi al nivelului de discernământ, dezvoltarea şi validarea instrumentelor de evaluare psihologică clinică, orice altă activitate de evaluare psihologică clinică care nu a fost cuprinsă în competenţele celorlalte trepte de specializare;b) intervenţie psihologică clinică şi consiliere primară: asistenţă şi intervenţie psihologică pentru părţile implicate în orice fel de proces judiciar, elaborarea de metode şi instrumente de lucru şi intervenţie, dezvoltarea şi validarea metodelor de asistenţă psihologică clinică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în consiliere psihologică/sănătate individuală şi de grup.
  Articolul 8Competenţele profesionale de specialitate pentru specialitatea psihoterapie sunt structurate pe trei niveluri:1.
  Nivel I - psiholog practicantPsihologul practicant în specialitatea psihoterapie are următoarele competenţe profesionale de specialitate: a) evaluarea psihologică şi conceptualizarea clinică a cazurilor din perspectiva modelelor clinice generale: evaluare psihologică cu referire la factorii psihologici implicaţi/relevanţi pentru sănătate şi boală, la copii şi adulţi, cu relevanţă pentru individ, cuplu sau familie, după caz, acordarea de feedback oral persoanelor în urma evaluării psihologice, redactarea de rapoarte scrise de evaluare psihologică clinică. Cunoştinţe: psihologie clinică, psihopatologie şi psihiatrie, evaluare psihologică clinică, instrumente de evaluare psihologică clinică, etica profesiei de psiholog. Abilităţi: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, utilizarea testelor psihologice, aplicarea principiilor şi standardelor etice în evaluarea psihologică, ascultare activă, abilităţi de intervievator, manifestarea unei atitudini empatice, lucrul în echipe multidisciplinare, alături de alţi specialişti;b) intervenţia psihologică specifică unei abordări psihoterapeutice (psihoterapie) - intervenţia psihologică prin care se modifică mecanismele psihologice implicate în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală mintală, autocunoaştere şi dezvoltare personală, controlul factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală, prevenirea patologiei, participarea la validarea metodelor şi tehnicilor de psihoterapie/asistenţă psihologică clinică, participare în implementarea de proiecte în consiliere psihologică/psihoterapie şi sănătate individuală şi de grup. Cunoştinţe: consiliere psihologică şi psihoterapie, psihologia dezvoltării, psihologia sănătăţii, etica profesiei de psiholog. Abilităţi: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, ascultare activă, lucrul în echipe multidisciplinare, alături de alţi specialişti, utilizarea tehnicilor de psihoterapie şi consiliere psihologică, aplicarea unei paradigme ştiinţifice în consilierea psihologică;c) psihoterapia individuală, de cuplu şi de grup, a copilului, familiei şi adultului, cu aplicaţie generală, pentru promovarea şi optimizarea sănătăţii şi dezvoltării umane, în cadrul unei abordări psihoterapeutice. Cunoştinţe: psihologie clinică, psihopatologie şi psihiatrie, consiliere psihologică şi psihoterapie, evaluare psihologică clinică, psihologia dezvoltării, psihologia sănătăţii, etica profesiei de psiholog. Abilităţi: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, aplicarea principiilor şi standardelor etice în consiliere şi psihoterapie, ascultare activă, manifestarea unei atitudini empatice, lucrul în echipe multidisciplinare, alături de alţi specialişti, utilizarea tehnicilor de psihoterapie şi consiliere psihologică, aplicarea unei paradigme ştiinţifice în consilierea psihologică.
  2. Nivel II - psiholog specialist Psihologul specialist are toate competenţele psihologului practicant, la care se adaugă următoarele competenţe:a) evaluarea psihologică şi conceptualizarea clinică a cazurilor din perspectiva modelelor clinice generale şi a formei de psihoterapie practicate;b) psihoterapie: individuală, de cuplu şi de grup, a copilului, familiei şi adultului, inclusiv în genetică, sarcină, educaţie, protecţia socială şi a copilului, tulburări din spectrul autist, traumă, adicţii, asistenţă psihologică a victimei şi agresorului, intervenţii paliative, mediul instituţional sau penitenciar, justiţie, promovarea şi optimizarea sănătăţii, participarea la construcţia şi validarea metodelor şi tehnicilor de psihoterapie/asistenţă psihologică clinică, participarea la dezvoltarea şi implementarea de proiecte în consiliere psihologică/psihoterapie şi sănătate individuală şi de grup.
  3. Nivel III - psiholog principal Psihologul principal are toate competenţele psihologului specialist, la care se adaugă următoarea competenţă: psihoterapie - construcţia şi validarea metodelor şi tehnicilor de psihoterapie/asistenţă psihologică clinică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în consiliere psihologică/psihoterapie şi sănătate individuală şi de grup.
  Articolul 9Competenţele profesionale de specialitate pentru specialitatea consiliere psihologică sunt structurate pe trei niveluri:1. Nivel I - psiholog practicantPsihologul practicant în specialitatea consiliere psihologică are următoarele competenţe de specialitate: a) evaluarea psihologică şi conceptualizarea clinică a cazurilor din perspectiva modelelor clinice generale şi a formei de psihoterapie practicate: evaluare psihologică cu referire la factorii psihologici implicaţi/relevanţi pentru sănătate şi boală, la copii şi adulţi, cu relevanţă pentru individ, cuplu sau familie, după caz, acordarea de feedback oral persoanelor în urma evaluării psihologice, redactarea de rapoarte scrise de evaluare psihologică clinică. Cunoştinţe: psihologie clinică, psihopatologie şi psihiatrie, evaluare psihologică clinică, instrumente de evaluare psihologică clinică, etica profesiei de psiholog. Abilităţi: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, utilizarea instrumentelor de evaluare psihologică clinică, aplicarea principiilor şi standardelor etice în evaluarea psihologică, ascultare activă, abilităţi de intervievator, manifestarea unei atitudini empatice, lucrul în echipe multidisciplinare;b) intervenţie psihologică clinică şi consiliere psihologică, inclusiv consiliere psihologică asociată unei şcoli tradiţionale şi psihoterapii scurte, pentru modificarea factorilor psihologici cu relevanţă pentru sănătate şi boală, spre exemplu - autocunoaştere, optimizare/dezvoltare personală (psihologie pozitivă/coaching psihologic), promovarea sănătăţii şi prevenirea patologiei. Cunoştinţe: psihologie clinică, psihopatologie şi psihiatrie, consiliere psihologică şi psihoterapie, evaluare psihologică clinică, psihologia dezvoltării, psihologia sănătăţii, etica profesiei de psiholog. Abilităţi: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, aplicarea principiilor şi standardelor etice în consiliere şi psihoterapie, ascultare activă, manifestarea unei atitudini empatice, lucrul în echipe multidisciplinare, utilizarea tehnicilor de psihoterapie şi consiliere psihologică, aplicarea unei paradigme ştiinţifice în consilierea psihologică.
  2. Nivel II - psiholog specialist Psihologul specialist are toate competenţele psihologului practicant, la care se adaugă următoarele competenţe:a) evaluarea psihologică şi conceptualizarea clinică a cazurilor din perspectiva modelelor clinice generale şi a formei de consiliere practicate;b) intervenţie psihologică clinică şi consilierea psihologică, aplicaţii inclusiv în genetică (consiliere genetică), sarcină, educaţie, protecţia socială şi a copilului, tulburări din spectrul autist, traumă, adicţii, asistenţă psihologică a victimei şi agresorului, intervenţii paliative, mediul instituţional sau penitenciar, justiţie, a adultului, familiei sau copilului; asistenţă psihologică clinică a copiilor cu CES;c) intervenţie psihologică clinică specifică unei abordări psihoterapeutice - intervenţie psihologică prin care se urmăreşte modificarea mecanismelor psihologice implicate în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală mintală, autocunoaştere şi dezvoltare personală, controlul factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală, prevenirea patologiei. Cunoştinţe: consiliere psihologică şi psihoterapie, psihologia dezvoltării, psihologia sănătăţii, etica profesiei de psiholog. Abilităţi: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, ascultare activă, lucrul în echipe multidisciplinare, alături de alţi specialişti, utilizarea tehnicilor de psihoterapie şi consiliere psihologică, aplicarea unei paradigme ştiinţifice în consilierea psihologică.3. Nivel III - psiholog principalPsihologul principal are toate competenţele psihologului specialist, la care se adaugă următoarele competenţe: intervenţie psihologică clinică specifică unei abordări psihoterapeutice, participarea la construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de psihoterapie/asistenţă psihologică clinică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în consiliere psihologică şi promovare a sănătăţii.
  Articolul 10Competenţele profesionale de specialitate pentru specialitatea psihologia muncii şi organizaţională sunt structurate pe trei niveluri:1. Nivel I - psiholog practicantPsihologul practicant în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională are competenţe de specialitate în ceea ce priveşte evaluarea psihologică şi diagnoza la nivel de post, individual şi de grup, după cum urmează, sub supervizare: evaluarea contextului muncii - realizează analiza psihologică a muncii şi elaborează fişe de post, în funcţie de caracteristicile contextului organizaţional; evaluarea indivizilor - realizează psihodiagnostic individual în vederea angajării, autorizării/menţinerii în funcţie sau la solicitarea instituţiilor abilitate, conform legislaţiei în vigoare; evaluarea grupurilor - să realizeze evaluarea psihologică a grupurilor, respectiv diagnoza percepţiilor şi construcţiilor mentale tipice pentru membrii unui grup şi diagnoza diferenţelor intergrupale; evaluarea sistemelor - capacitatea psihologului de a evalua sisteme, procese, proceduri, politici - exemplificativ: sistemul de selecţie dintr-o organizaţie; acordarea feedbackului - oferă feedback oral unei persoane/unui grup examinat(e) în urma evaluării psihologice; redactarea de rapoarte - redactarea unui raport scris referitor la evaluarea psihologică individuală/de grup. Cunoştinţe: legislaţia specifică în vigoare, principiile şi procedurile de efectuare a evaluării psihologice în psihologia muncii şi organizaţională, criterii ştiinţifice în alegerea şi utilizarea instrumentelor de evaluare în organizaţii, instrumentele/tehnicile specifice evaluării în organizaţii, ghidul de bune practici din domeniu. Abilităţi: selectarea instrumentelor adecvate obiectivelor evaluării, configurarea fişei de evaluare psihologică, colectarea şi analiza riguroasă a informaţiilor, ţinând seama de factorii de influenţă relevanţi, coroborarea şi interpretarea datelor test/nontest obţinute în urma evaluării, formularea unui diagnostic psihologic şi a eventualelor recomandări de intervenţie specifică, feedback oral şi/sau scris, procedee de realizare a evidenţelor/arhivare.2. Nivel II - psiholog specialistPsihologul specialist are toate competenţele psihologului practicant, la care se adaugă următoarele competenţe:a) evaluare psihologică şi diagnoză la nivel de post, individual şi de grup: în plus, evaluarea complexă a contextului muncii, ce presupune şi o diagnoză a caracteristicilor locului de muncă în aspecte precum siguranţa, sănătatea, erorile umane, volumul de muncă; evaluarea complexă a indivizilor, ce presupune şi evaluarea legată de promovare sau dezvoltare profesională, orientare vocaţională; evaluarea grupurilor; evaluarea sistemelor; dezvoltarea şi testarea unui produs specific - să dezvolte şi să verifice validitatea unui instrument de evaluare psihologică; acordarea feedbackului; redactarea de rapoarte - redactează un raport la produsul testat. Cunoştinţe: legislaţia specifică în vigoare, principiile şi procedurile de efectuare a evaluării psihologice în psihologia muncii şi organizaţională, criterii ştiinţifice în alegerea şi utilizarea instrumentelor de evaluare în organizaţii, instrumentele/tehnicile specifice evaluării în organizaţii, ghidul de bune practici din domeniu. Abilităţi: selectarea instrumentelor adecvate obiectivelor evaluării, configurarea fişei de evaluare psihologică, colectarea şi analiza riguroasă a informaţiilor, ţinând seama de factorii de influenţă relevanţi, coroborarea şi interpretarea datelor test/nontest obţinute în urma evaluării, formularea unui diagnostic psihologic şi a eventualelor recomandări de intervenţie specifică, feedback oral şi/sau scris, procedee de realizare a evidenţelor/arhivare;b) intervenţie indirectă - consiliază, instruieşte şi susţine angajaţii, managerii sau membrii sindicatului în aspecte legate de volumul de muncă, managementul stresului, activităţi de resurse umane. Cunoştinţe: noţiuni de bază în consiliere/principii şi proceduri de realizare a consilierii, predictori ai performanţei şi satisfacţiei în muncă - aptitudini, personalitate, atitudini, comportamente, stilul de viaţă, elemente de psihologia stresului, mecanismele de adaptare la situaţiile stresante. Abilităţi: aplică strategii adecvate pentru reglarea comportamentului deficitar în organizaţii, colaborează cu colegi şi alţi profesionişti în contextul intervenţiei;c) lucrul pe proiect/produs: dezvoltarea şi testarea unui produs specific - să dezvolte şi să verifice validitatea unui instrument de evaluare psihologică; dezvoltarea şi testarea unui produs specific - să dezvolte şi să verifice validitatea şi utilitatea unui produs de diagnoză organizaţională, la nivel de post, individual sau de grup; implementarea şi evaluarea unui produs specific - capacitatea psihologului de a implementa sisteme funcţionale la nivel individual, de grup sau organizaţional, cum ar fi sisteme de evaluare sau monitorizare a performanţelor, precum şi de a evalua utilitatea lor. Cunoştinţe: noţiuni de bază în diagnoza nivelelor organizaţionale vizate, principii şi proceduri de realizare a diagnozei specifice diferitelor nivele organizaţionale, elemente de psihologia stresului ocupaţional, mecanismele de adaptare la situaţiile stresante. Abilităţi: desfăşoară diagnoze cu impact asupra dimensiunilor organizaţionale, organizează/participă în echipă la intervenţii cu impact pentru nivelele vizate în organizaţii, aplică strategii adecvate pentru reglarea atitudinilor şi comportamentului deficitar/disfuncţional în organizaţii, colaborează cu colegi şi alţi profesionişti în contextul intervenţiei.
  3. Nivel III - psiholog principalPsihologul principal are toate competenţele psihologului specialist, la care se adaugă următoarele competenţe:a) evaluare psihologică şi diagnoză la nivel de post, individual şi de grup: evaluarea complexă a contextului muncii; evaluarea complexă a indivizilor; evaluarea grupurilor; evaluarea sistemelor; acordarea feedbackului; redactarea de rapoarte. Cunoştinţe: legislaţia specifică în vigoare, principiile şi procedurile de efectuare a evaluării psihologice în psihologia muncii şi organizaţională, criterii ştiinţifice în alegerea şi utilizarea instrumentelor de evaluare în organizaţii, instrumentele/tehnicile specifice evaluării în organizaţii, ghidul de bune practici din domeniu. Abilităţi: selectarea instrumentelor adecvate obiectivelor evaluării, configurarea fişei de evaluare psihologică, colectarea şi analiza riguroasă a informaţiilor, ţinând seama de factorii de influenţă relevanţi, coroborarea şi interpretarea datelor test/nontest obţinute în urma evaluării, formularea unui diagnostic psihologic şi a eventualelor recomandări de intervenţie specifică, feedback oral şi/sau scris, procedee de realizare a evidenţelor/arhivare;b) intervenţie psihologică organizaţională: intervenţie directă la nivel individual, de grup şi contextual - capacitatea psihologului de a dezvolta persoanele sau grupurile cu care vine în contact şi de le ajuta să îşi îmbunătăţească performanţa şi viaţa la locul de muncă, precum şi de a modifica variabilele de context; intervenţie indirectă - consiliază, instruieşte şi susţine angajaţii, managerii sau membrii sindicatului în aspecte legate de volumul de muncă, managementul stresului, activităţi de resurse umane. Cunoştinţe: noţiuni de bază în consiliere, principii şi proceduri de realizare a consilierii în vederea dezvoltării abilităţilor angajaţilor, noţiuni de managementul stresului, al timpului, dezvoltare personală şi profesională, politici şi proceduri organizaţionale, elemente de psihologia stresului ocupaţional, mecanismele de adaptare la situaţiile stresante. Abilităţi: aplică strategii adecvate pentru reglarea comportamentului deficitar în organizaţii, dezvoltarea unor noi abilităţi şi cunoştinţe ale angajaţilor în vederea unei mai bune adaptări, colaborează cu colegi şi alţi profesionişti în contextul intervenţiei;c) lucrul pe proiect/produs: dezvoltarea şi testarea unui produs specific - în plus, să dezvolte şi să verifice validitatea şi utilitatea unui produs de intervenţie la nivel de post, individual sau de grup; implementarea şi evaluarea unui produs specific - în plus, capacitatea psihologului de a implementa intervenţii funcţionale la nivel individual, de grup sau organizaţional, cum ar fi traininguri de managementul stresului, precum şi testarea eficacităţii acestora. Cunoştinţe: noţiuni de bază în intervenţie organizaţională la diferite nivele, principii şi proceduri de realizare a intervenţiilor la diferite nivele organizaţionale, elemente de psihologia stresului ocupaţional, mecanismele de adaptare la situaţiile stresante. Abilităţi: desfăşoară intervenţii cu impact pentru angajaţi dar şi asupra dimensiunilor organizaţionale, organizează/participă în echipă la intervenţii cu impact pentru organizaţii, aplică strategii adecvate pentru reglarea atitudinilor şi comportamentului disfuncţional în organizaţii, dar şi pentru dezvoltarea unor noi atitudini, colaborează cu colegi şi alţi profesionişti în contextul intervenţiei.
  Articolul 11Competenţele profesionale de specialitate pentru specialitatea psihologia transporturilor sunt structurate pe trei niveluri:1. Nivel I - psiholog practicantPsihologul practicant în specialitatea psihologia transporturilor are următoarele competenţe specifice: a) evaluare psihologică - demersul de cunoaştere, prin mijloace de investigare specifice, a configuraţiei factorilor psihologici implicaţi în activitatea de conducere a vehiculelor şi stabilirea profilului aptitudinal individual, în scopul identificării cazurilor care prezintă riscuri pentru propria persoană sau pentru ceilalţi participanţi la trafic. Implică utilizarea instrumentelor de evaluare psihologică: observaţie/anamneză/ interviu/teste, adecvate scopului pentru care se face evaluarea. Implică formularea unui diagnostic psihologic pe baza rezultatelor şi formularea de avize/recomandări. Psihologul practicant apelează la această competenţă în regim de supervizare, efectuând evaluări psihologice, fără drept de reexaminare, pentru: obţinerea categoriilor de permis auto A, B. Cunoştinţe: legislaţia specifică în vigoare, principiile şi procedurile de efectuare a evaluării psihologice în transporturi, criterii ştiinţifice în alegerea şi utilizarea instrumentelor de evaluare în transporturi, instrumentele/tehnicile specifice evaluării în transporturi, ghidul de bune practici din domeniu. Abilităţi: selectarea instrumentelor adecvate obiectivelor evaluării, configurarea fişei de evaluare psihologică, colectarea şi analiza riguroasă a informaţiilor, ţinând seama de factorii de influenţă relevanţi, coroborarea şi interpretarea datelor test/nontest obţinute în urma evaluării, formularea unui diagnostic psihologic şi a eventualelor recomandări de intervenţie specifică, feedback oral şi/sau scris, procedee de realizare e evidenţelor/arhivare;b) intervenţie/consiliere specifică securităţii traficului - orientarea clientului spre un algoritm de intervenţii în sensul minimizării comportamentului periculos/disfuncţional în trafic. Include planificarea intervenţiilor - elaborarea unui plan pertinent pentru atingerea obiectivelor propuse prin serviciul solicitat: autocunoaştere în vederea minimizării dificultăţilor în parcurgerea programului de formare, a determinării modalităţilor de compensare a eventualelor aspecte deficitare din profilul aptitudinal, elemente de conduită preventivă/defensivă, instruire privind percepţia şi asumarea riscului, a controlului comportamental perceput şi controlului emoţional, intervenţii orientate spre schimbarea intenţiilor comportamentale. Include evaluarea serviciului propus - evaluarea serviciului în ceea ce priveşte utilitatea, satisfacţia clientului, costurile, ţinând seama de contextul intervenţiei solicitate. Psihologul practicant apelează la această competenţă în regim de supervizare, realizând intervenţii/consiliere specifice/specifică în cazurile situaţiilor problemă în parcurgerea programului de formare pentru obţinerea categoriilor de permis A, B şi şcolarizări pentru funcţii în siguranţa circulaţiei rutiere, feroviare, metrou. Cunoştinţe: noţiuni de bază în consiliere/principii şi proceduri de realizare a consilierii, predictori ai conducerii periculoase, precum personalitate, atitudini, norme subiective, stilul de viaţă, elemente de psihologia riscului, mecanismele de adaptare la situaţiile stresante. Abilităţi: aplică strategii adecvate pentru reglarea comportamentului deficitar în conducere, colaborează cu colegi şi alţi profesionişti în contextul intervenţiei.2. Nivel II - Psiholog specialistPsihologul specialist are toate competenţele psihologului practicant, la care se adaugă următoarele competenţe:a) evaluare psihologică - demersul de cunoaştere, prin mijloace de investigare specifice, a configuraţiei factorilor psihologici implicaţi în activitatea de conducere a vehiculelor şi stabilirea profilului aptitudinal individual, în scopul identificării cazurilor care prezintă riscuri pentru propria persoană sau pentru ceilalţi participanţi la trafic. Include utilizarea instrumentelor de evaluare psihologică: observaţie/anamneză/ interviu/teste, adecvate scopului pentru care se face evaluarea. Formularea unui diagnostic psihologic pe baza rezultatelor şi formularea de avize/recomandări. Psihologul specialist apelează la această competenţă în regim autonom, realizând evaluări psihologice pentru: obţinerea/redobândirea tuturor categoriilor de permis auto; şcolarizare şi periodic pentru toate funcţiile ce aparţin siguranţei transporturilor, inclusiv transporturile speciale - transport de mărfuri periculoase, transport de mărfuri agabaritice, transport de valori -, feroviare, cu metroul, navale şi reexaminări pentru toate cazurile cu aviz nefavorabil formulat de către un alt psiholog, practicant sau specialist, fără drept de reexaminare pentru cazurile cu aviz nefavorabil formulat de către un psiholog principal. Cunoştinţe: legislaţia specifică în vigoare, principiile şi procedurile de efectuare a evaluării psihologice în transporturi, criterii ştiinţifice ale instrumentelor de evaluare utilizate în transporturi, instrumentele/tehnicile specifice evaluării în transporturi, ghidul de bune practici din domeniu. Abilităţi: selectarea instrumentelor adecvate obiectivelor evaluării, configurarea fişei de evaluare psihologică, colectarea şi analiza riguroasă a informaţiilor, ţinând seama de factorii de influenţă relevanţi, îmbunătăţirea tehnicilor, metodelor şi probelor utilizate - exemplificativ: grile de observaţie, ghid de anamneză/interviu, coroborarea şi interpretarea datelor test/nontest obţinute în urma evaluării, formularea diagnosticului psihologic şi a eventualelor recomandări de intervenţie, feedback oral şi/sau scris, procedee de realizare a evidenţelor/arhivare;b) intervenţie/consiliere specifică securităţii traficului - orientarea clientului spre un algoritm de intervenţii orientate în sensul minimizării comportamentului periculos în trafic. Include planificarea intervenţiilor - elaborarea unui plan pertinent pentru atingerea obiectivelor propuse prin serviciul solicitat: autocunoaştere în vederea minimizării dificultăţilor în parcurgerea programului de formare, a determinării modalităţilor de compensare a eventualelor aspecte deficitare din profilul aptitudinal, elemente de conduită preventivă/defensivă, instruire privind percepţia şi asumarea riscului, a controlului comportamental perceput şi controlului emoţional, intervenţii orientate spre schimbarea intenţiilor comportamentale. Implică evaluarea serviciului propus - evaluarea serviciului în ceea ce priveşte utilitatea, satisfacţia clientului, costurile, ţinând seama de contextul intervenţiei solicitate. Psihologul specialist apelează la această competenţă în regim autonom, realizând intervenţii/consiliere specifice în cazurile situaţiilor problemă pentru categoriile de evaluări efectuate. Iniţiază şi desfăşoară programe de intervenţie educaţională pentru siguranţa traficului şi realizează şedinţe de consiliere privind siguranţa traficului. Cunoştinţe: noţiuni de bază în consiliere/principii şi proceduri de realizare a consilierii, predictorii conducerii periculoase - personalitate, atitudini, norme subiective, stilul de viaţă -, elemente de psihologia riscului, mecanismele de adaptare la situaţiile stresante. Abilităţi: desfăşoară intervenţii cu impact pentru cultura de securitate în trafic, organizează/participă în echipă la intervenţii cu impact pentru cultura de securitate în trafic, aplică strategii adecvate pentru reglarea comportamentului deficitar/disfuncţional în conducere, colaborează cu colegi şi alţi profesionişti în contextul intervenţiei.
  3. Nivel III - psiholog principalPsihologul principal are toate competenţele psihologului specialist, la care se adaugă următoarele competenţe:a) evaluare psihologică - demersul de cunoaştere, prin mijloace de investigare specifice, a configuraţiei factorilor psihologici implicaţi în activitatea de conducere a vehiculelor şi stabilirea profilului aptitudinal individual, în scopul identificării cazurilor care prezintă riscuri pentru propria persoană sau pentru ceilalţi participanţi la trafic. Implică utilizarea instrumentelor de evaluare psihologică: observaţie/ anamneză/interviu/teste, adecvate scopului pentru care se face evaluarea. Implică formularea unui diagnostic psihologic pe baza rezultatelor şi formularea de avize/recomandări. Psihologul principal apelează la această competenţă în regim autonom şi realizează evaluări psihologice pentru: obţinerea/redobândirea tuturor categoriilor de permis auto, şcolarizare sau periodic pentru toate funcţiile ce aparţin siguranţei circulaţiei rutiere, inclusiv transporturile speciale - transport de mărfuri periculoase, transport de mărfuri agabaritice, transport de valori -, feroviare, cu metroul, navale, reexaminări pentru toate cazurile cu aviz nefavorabil formulat de către un alt psiholog, expertize psihologice pentru cazurile de inapt sau cele cu diverse restricţii. Cunoştinţe: legislaţia specifică în vigoare, principiile şi procedurile de efectuare a evaluării psihologice în transporturi, criterii ştiinţifice ale instrumentelor de evaluare utilizate în transporturi, instrumentele/tehnicile - agreate de CPR - specifice evaluării în transporturi, ghidul de bune practici din domeniu. Abilităţi: selectarea instrumentelor adecvate obiectivelor evaluării, configurarea fişei de evaluare psihologică, colectarea şi analiza riguroasă a informaţiilor, ţinând seama de diferiţi factori de influenţă relevanţi pentru situaţie, performarea şi îmbunătăţirea tehnicilor, metodelor şi probelor utilizate - exemplificativ: etalonare, grile de observaţie, ghid de anamneză/interviu, coroborarea şi interpretarea datelor test/nontest obţinute în urma evaluării, formularea diagnosticului psihologic şi a eventualelor recomandări de intervenţie, feedback oral şi/sau scris, procedee de realizare a evidenţelor/arhivare; b) intervenţie/consiliere specifică securităţii traficului - orientarea clientului spre un algoritm de intervenţii orientate în sensul minimizării comportamentului periculos în trafic. Implică planificarea intervenţiilor - elaborarea unui plan pertinent pentru atingerea obiectivelor propuse prin serviciul solicitat: autocunoaştere în vederea minimizării dificultăţilor în parcurgerea programului de formare, a determinării modalităţilor de compensare a eventualelor aspecte deficitare din profilul aptitudinal, elemente de conduită preventivă/defensivă, instruire privind percepţia şi asumarea riscului, a controlului comportamental perceput şi controlului emoţional, intervenţii orientate spre schimbarea intenţiilor comportamentale. Implică evaluarea serviciului propus - evaluarea serviciului în ceea ce priveşte utilitatea, satisfacţia, costurile, ţinând seama de contextul intervenţiei solicitate. Psihologul principal apelează la această competenţă în regim autonom, realizând intervenţii/consiliere specifice/specifică în cazul situaţiilor problemă pentru categoriile de evaluări efectuate. Iniţiază şi desfăşoară programe de intervenţie educaţională pentru siguranţa traficului şi realizează şedinţe de consiliere privind siguranţa traficului. Poate desfăşura programe de reabilitare adaptate cazuisticii. Cunoştinţe: noţiuni de bază în consiliere/principii şi proceduri de realizare a consilierii, predictorii conducerii periculoase - personalitate, atitudini, norme subiective, stilul de viaţă -, elemente de psihologia riscului, mecanismele de adaptare la situaţiile stresante. Abilităţi: organizează/participă în echipă la intervenţii cu impact pentru cultura de securitate în trafic, aplică strategii adecvate pentru reglarea comportamentului deficitar în conducere, colaborează cu colegi şi alţi profesionişti în contextul intervenţiei.
  Articolul 12Competenţele profesionale de specialitate pentru specialitatea psihologie aplicată în servicii sunt structurate pe trei niveluri:1. Nivel I - psiholog practicantPsihologul practicant în specialitatea psihologia aplicată în servicii are competenţe de specialitate în ceea ce priveşte:a) evaluare psihologică, cum ar fi: sub supervizare, evaluarea organizaţiilor la nivel de atitudini şi comportamente organizaţionale, climat organizaţional, evaluarea factorilor psihosociali din mediul extern organizaţiei - proiectează şi realizează sondaje de opinie, studii de piaţă şi analize de impact, acordarea feedbackului oral - oferă feedback oral conducerii organizaţiei la finalizarea unui proiect, realizarea de rapoarte - redactează raport scris referitor la evaluarea psihologică la nivel organizaţional, precum şi la produsul testat şi/sau implementat; cunoştinţe: legislaţia specifică în vigoare, principiile şi procedurile de efectuare a evaluării organizaţionale, criterii ştiinţifice în alegerea şi utilizarea instrumentelor utilizate în organizaţii sau în afara lor, instrumentele/tehnicile agreate de CPR, specifice evaluării în organizaţii, ghidul de bune practici din domeniu. Abilităţi: selectarea instrumentelor adecvate obiectivelor evaluării, analiza de nevoi, colectarea şi analiza riguroasă a informaţiilor, ţinând seama de factorii de influenţă relevanţi, coroborarea şi interpretarea datelor test/nontest obţinute în urma evaluării, formularea unui diagnostic şi a eventualelor recomandări de intervenţie specifică, feedback oral şi/sau scris, procedee de realizare a evidenţelor/arhivare;
  b) intervenţie indirectă la nivel organizaţional - sub supervizare, consiliază, instruieşte şi susţine angajaţii, managerii sau membrii sindicatului în aspecte legate de politici organizaţionale, schimbare organizaţională; consiliere vocaţională. Cunoştinţe: noţiuni de bază în consiliere, principii şi proceduri de realizare a consilierii şi a instruirii, politici organizaţionale, elemente de schimbare organizaţională, mecanismele de adaptare la schimbările în carieră, cunoaşterea pieţei muncii şi a tendinţelor actuale. Abilităţi: aplică strategii adecvate pentru reglarea comportamentului deficitar în organizaţii, colaborează cu colegi şi alţi profesionişti în contextul schimbării organizaţionale, abilităţi de consiliere vocaţională;c) lucrul pe proiect/produs: sub supervizare, stabilirea scopurilor - formulează obiective şi scopuri realiste, măsurabile şi verificabile pentru activităţile prestate - propunere preliminară, ofertă, analiza cerinţelor unui produs specific nivelului organizaţional - defineşte produsul în termeni de obiective şi rezultate - exemplificativ: descrie cerinţele la care trebuie să răspundă un sistem de monitorizare a factorilor de risc psihosocial la nivel de climat organizaţional, designul şi testarea de produs la nivel organizaţional - concepe şi/sau adaptează metode pentru evaluarea şi analiza percepţiilor angajaţilor, a atitudinilor şi comportamentelor relaţionate cu structura, cultura şi managementul şi le evaluează validitatea - exemplificativ: dezvoltarea unui chestionar de evaluare a percepţiilor angajaţilor şi verificarea validităţii sale. Cunoştinţe: noţiuni de bază în ofertarea serviciilor de diagnoză organizaţională, principii şi proceduri de realizare a analizei de nevoi specifice organizaţiilor, elemente de construire a unui chestionar specific unei problematici organizaţionale. Abilităţi: design de produs cu impact pentru organizaţii, organizează, participă în echipa de analiză de nevoi, colaborează cu colegi şi alţi profesionişti în contextul diagnozei.
  2. Nivel II - psiholog specialistPsihologul specialist are toate competenţele psihologului practicant, la care se adaugă următoarele competenţe:a) evaluare psihologică şi cultură organizaţională - evaluarea factorilor psihosociali din mediul extern organizaţiei; acordarea feedbackului oral; realizarea de rapoarte. Cunoştinţe: legislaţia specifică în vigoare, principiile şi procedurile de efectuare a evaluării organizaţionale, criterii ştiinţifice în alegerea şi utilizarea instrumentelor utilizate în organizaţii sau în afara lor, instrumentele/tehnicile, agreate de CPR, specifice evaluării în organizaţii, ghidul de bune practici din domeniu. Abilităţi: selectarea instrumentelor adecvate obiectivelor evaluării, analiza de nevoi, colectarea şi analiza riguroasă a informaţiilor, ţinând seama de factorii de influenţă relevanţi, coroborarea şi interpretarea datelor test/nontest obţinute în urma evaluării, formularea unui diagnostic şi a eventualelor recomandări de intervenţie specifică, feedback oral şi/sau scris, procedee de realizare a evidenţelor/arhivare;b) intervenţia indirectă la nivel organizaţional; în plus - intervenţie psihologică organizaţională: planificarea şi realizarea intervenţiei directe la nivel organizaţional - ce sprijină schimbarea organizaţională, coaching pentru dezvoltarea profesională; intervenţii în psihologia reclamei; intervenţii în psihologia sportului. Cunoştinţe: noţiuni de bază în schimbarea organizaţională, principii şi proceduri de realizare a intervenţiei specifice organizaţionale, elemente de consiliere pe problematici specifice schimbării şi dezvoltării organizaţionale, cunoştinţe de consiliere vocaţională, cunoaşterea pieţei muncii şi a tendinţelor actuale, elemente de psihologia reclamei şi a consumatorilor, psihologia sportului, strategii de coaching. Abilităţi: design de intervenţie cu impact pentru organizaţii; organizează, participă în echipă la intervenţii cu impact pentru procesele vizate în organizaţii, aplică strategii adecvate pentru consilierea în organizaţii, colaborează cu colegi şi alţi profesionişti în contextul schimbării organizaţionale şi a activităţilor derivate;c) lucrul pe proiect/produs: stabilirea scopurilor, analiza cerinţelor unui produs specific nivelului organizaţional sau mediului extern - reclamă, consumatori, designul şi testarea de produs la nivel organizaţional, de piaţă sau competiţional. Cunoştinţe: noţiuni de bază în ofertarea serviciilor de diagnoză organizaţională, principii şi proceduri de realizare a analizei de nevoi specifice organizaţiilor, elemente de construire a unui chestionar specific unei problematici organizaţionale. Abilităţi: design de produs cu impact pentru organizaţii, organizează, participă în echipa de analiză de nevoi, colaborează cu colegi şi alţi profesionişti în contextul diagnozei.
  3. Nivel III - psiholog principalPsihologul principal are toate competenţele psihologului specialist, la care se adaugă următoarele competenţe:a) evaluare psihologică: în plus, planificarea şi implementarea evaluării sistemelor la nivel organizaţional - exemplificativ: realizează un studiu privind eficienţa proiectului de schimbare culturală. Deţine capacitatea de a evalua sisteme, procese, proceduri, politici - cum ar fi sistemul de selecţie dintr-o organizaţie. Cunoştinţe: legislaţia specifică în vigoare, principiile şi procedurile de efectuare a evaluării organizaţionale, criterii ştiinţifice în alegerea şi utilizarea instrumentelor utilizate în organizaţii sau în afara lor, instrumentele/tehnicile agreate de CPR, specifice evaluării în organizaţii, evaluarea sistemelor, procedurilor, politicilor organizaţionale, ghiduri de bune practici din domeniu. Abilităţi: selectarea instrumentelor adecvate obiectivelor evaluării, analiza de nevoi, colectarea şi analiza riguroasă a informaţiilor, ţinând seama de factorii de influenţă relevanţi, coroborarea şi interpretarea datelor test/nontest obţinute în urma evaluării, formularea unui diagnostic şi a eventualelor recomandări de intervenţie specifică, feedback oral şi/sau scris, procedee de realizare a evidenţelor/arhivare;b) intervenţie psihologică organizaţională directă şi indirectă: în plus, coaching pentru dezvoltarea antreprenorială/business şi personală. Cunoştinţe: noţiuni de bază în schimbarea organizaţională, principii şi proceduri de realizare a intervenţiei specifice organizaţionale, elemente de consiliere pe problematici specifice schimbării şi dezvoltării organizaţionale, cunoştinţe de consiliere vocaţională, cunoaşterea pieţei muncii şi a tendinţelor actuale, elemente de psihologia reclamei şi a consumatorilor, psihologia sportului, strategii de coaching. Abilităţi: design de intervenţie cu impact pentru organizaţii, organizează, participă în echipă la intervenţii cu impact pentru nivelele vizate în organizaţii, aplică strategii adecvate pentru consilierea în organizaţii, colaborează cu colegi şi alţi profesionişti în contextul schimbării organizaţionale, a proiectelor şi activităţilor derivate;c) lucrul pe proiect/produs: în plus, implementarea şi evaluarea unui produs specific la nivel organizaţional - exemplificativ: implementează un sistem de autogestionare a echipelor. Cunoştinţe: noţiuni de bază în ofertarea serviciilor de diagnoză organizaţională, principii şi proceduri de realizare a analizei de nevoi specifice organizaţiilor, elemente de construire a unui chestionar specific unei problematici organizaţionale, testare de produs, analiză de impact, evaluare eficienţă produs, proces. Abilităţi: design de produs cu impact pentru organizaţii, organizează, participă în echipa de analiză de nevoi, colaborează cu colegi şi alţi profesionişti în contextul intervenţiilor, al proiectelor şi activităţilor derivate.
  Articolul 13Competenţele profesionale de specialitate pentru specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională sunt structurate pe trei niveluri:1. Nivel I - psiholog practicantPsihologul practicant în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională are următoarele competenţe profesionale de specialitate:a) evaluare psihologică: evaluarea şi psihodiagnoza dezvoltării cognitive, afectiv-motivaţionale, psihosociale şi a personalităţii copiilor, adolescenţilor, adulţilor şi vârstnicilor aflaţi într-un context educativ de învăţare-dezvoltare, evaluarea şi psihodiagnoza elevilor cu nevoi educaţionale speciale, evaluarea profilului cognitiv, afectiv, psihosocial şi de personalitate al membrilor familiilor elevilor. Cunoştinţe: psihologie generală, psihologia vârstelor, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, psihopatologie, psihologie clinică, evaluare şi testare psihologică în domeniul psihologiei educaţionale, psihometrie, etica profesiei de psiholog. Abilităţi: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, utilizarea testelor psihologice, aplicarea principiilor şi standardelor etice în evaluarea psihologică, ascultare activă, abilităţi de intervievare, manifestarea unei atitudini empatice, lucrul în echipe multidisciplinare, alături de alţi specialişti;b) intervenţie psihologică educaţională: consiliere psihoeducaţională, vocaţională şi psihologică în vederea optimizării sau eficientizării învăţării, consiliere psihoeducaţională şi psihologică în vederea promovării atitudinilor şi conduitelor sanogene, consiliere psihoeducaţională şi psihologică pentru dezvoltarea personală, depăşirea situaţiilor de criză, conflict şi risc. Cunoştinţe: psihologie generală, psihologie educaţională, psihologie clinică, psihopatologie şi psihiatrie, evaluare educaţională, consiliere şcolară, instrumente de evaluare psihologică, etica profesiei de psiholog. Abilităţi: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, utilizarea instrumentelor de evaluare psihologică, aplicarea principiilor şi standardelor etice în evaluarea psihologică, abilitatea de ascultare activă, abilităţi de realizare a unui interviu developmental, manifestarea unei atitudini empatice, lucrul în echipe multidisciplinare.2. Nivel II - psiholog specialistPsihologul specialist are toate competenţele psihologului practicant, la care se adaugă următoarele competenţe:a) evaluare psihologică: identificarea factorilor psihologici implicaţi în contextele de învăţare la nivelul clasei de elevi, participare la dezvoltarea şi validarea instrumentelor de evaluare psihologică din domeniul psihologiei educaţionale, consilierii şcolare şi vocaţionale;b) intervenţie psihologică educaţională: consilierea vocaţională vizând identificarea şi stimularea abilităţilor, valorilor şi intereselor profesionale, optimizarea deciziilor privind cariera şi integrarea pe piaţa muncii, identificarea, consilierea şi orientarea copiilor şi tinerilor supradotaţi capabili de performanţă înaltă către programe adecvate nevoilor lor specifice, în colaborare cu alţi specialişti;c)
  consultanţă de specialitate: consultanţa oferită cadrelor didactice, părinţilor, personalului administrativ, liderilor comunitari. Cunoştinţe: psihologie educaţională, psihologie clinică, psihopatologie şi psihiatrie, evaluare educaţională, consiliere şcolară, instrumente de evaluare psihologică, etica profesiei de psiholog. Abilităţi: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, ascultare activă, lucrul în echipe multidisciplinare, alături de alţi specialişti, capacitatea de a lua decizii informate în procesul de evaluare, utilizarea tehnicilor de consiliere şcolară şi vocaţională, aplicarea unei paradigme ştiinţifice în consilierea educaţională.
  3. Nivel III - psiholog principalPsihologul principal are toate competenţele psihologului specialist, la care se adaugă următoarele competenţe:a) evaluare psihologică: organizarea de studii/activităţi/ programe cu relevanţă în reducerea/remiterea abandonului şcolar, reintegrare în şcoală, creşterea nivelului de aderenţă la contextele educaţionale, elaborarea de metode şi instrumente de evaluare psihologică, evaluarea impactului unor evenimente traumatizante majore la nivelul contextelor de şcolarizare, dezvoltarea şi validarea instrumentelor de evaluare psihologică educaţională, orice altă activitate de evaluare psihologică din domeniul educaţional care nu a fost cuprinsă în competenţele celorlalte trepte de specializare;b) intervenţie psihologică educaţională: elaborarea de metode şi instrumente de lucru sau intervenţie în domeniul psihologiei educaţionale, consilierii şcolare şi vocaţionale, dezvoltarea şi validarea metodelor de asistenţă psihologică educaţională, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în consiliere psihologică educaţională/individual şi de grup;c) consultanţă de specialitate: consultanţa oferită instituţiilor naţionale cu profil educaţional, celor specializate în orientarea carierei, precum şi companiilor interesate de programe cu caracter educaţional.
  Articolul 14Competenţele profesionale de specialitate pentru specialitatea psihopedagogie specială sunt structurate pe trei niveluri:1. Nivel I - psiholog practicantPsihologul practicant în specialitatea psihopedagogie specială are următoarele competenţe profesionale de specialitate:a) evaluare psihologică: evaluarea şi psihodiagnoza tipului şi severităţii disfuncţiei persoanelor cu deficienţe/handicap, precum şi a comportamentelor adaptative, evaluarea psihopedagogică şi psihodiagnoza dezvoltării cognitive, afectiv-motivaţionale şi psihosociale, precum şi a personalităţii persoanelor cu dizabilităţi sau CES, evaluarea profilului cognitiv, afectiv, psihosocial şi de personalitate al membrilor familiilor persoanelor cu dizabilităţi. Cunoştinţe: psihologie generală, psihologia vârstelor, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, psihopatologie, psihologie clinică, evaluare şi testare psihologică în domeniul psihologiei educaţionale, psihometrie, etica profesiei de psiholog. Abilităţi: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, utilizarea testelor psihologice, aplicarea principiilor şi standardelor etice în evaluarea psihologică, ascultare activă, abilităţi de intervievare, manifestarea unei atitudini empatice, lucrul în echipe multidisciplinare, alături de alţi specialişti;b) intervenţie psihoeducaţională: consilierea psihologică, psihoeducaţională şi psihopedagogică în vederea optimizării procesului învăţării, promovării atitudinilor şi conduitelor prosociale, precum şi a celor de viaţă sănătoasă, stimulării motivaţiei vizând dezvoltarea personală, depăşirii cu succes a situaţiilor de criză, conflict şi risc în cazul persoanelor cu dizabilităţi, intervenţia psihologică şi psihopedagogică în scopul optimizării autocunoaşterii şi dezvoltării personale, prevenţiei şi remiterii dificultăţilor cognitive, afective şi comportamentale de intensitate subclinică la persoanele cu dizabilităţi, furnizarea terapiilor specifice pentru persoanele cu dizabilităţi, intervenţia logopedică preventivă şi curativă în tulburările de limbaj şi comunicare. Cunoştinţe: fundamentele psihopedagogiei speciale, psihologia dezvoltării în contextul dizabilităţii, psihologie educaţională, psihopatologie şi psihiatrie, evaluare psihopedagogică, logopedie, instrumente de evaluare psihologică şi psihopedagogică, etica profesiei de psiholog. Abilităţi: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, utilizarea instrumentelor de evaluare psihologică şi psihopedagogică, aplicarea principiilor şi standardelor etice în evaluarea psihopedagogică, abilitatea de ascultare activă, abilităţi de realizare a unui interviu developmental, manifestarea unei atitudini empatice, lucrul în echipe multidisciplinare.2. Nivel II - psiholog specialistPsihologul specialist are toate competenţele psihologului practicant, la care se adaugă următoarele competenţe:a) evaluare psihologică: identificarea factorilor psihologici implicaţi în contextele de învăţare la nivelul clasei de elevi, în contextele de învăţare inclusivă şi învăţământul special, participarea la dezvoltarea şi validarea instrumentelor de evaluare psihologică din domeniul psihologiei educaţionale, consilierii şcolare şi vocaţionale, în contextele de învăţare inclusivă şi învăţământul special;b) intervenţie psihoeducaţională: identificarea, consilierea şi orientarea copiilor şi tinerilor supradotaţi capabili de performanţă înaltă către programe adecvate nevoilor lor specifice, în colaborare cu alţi specialişti, asistenţa, consilierea şi intervenţia psihoeducaţională şi psihopedagogică în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi la domiciliu, în instituţii, organizaţii şi comunitate;
  c) consultanţă de specialitate: consultanţa de specialitate oferită familiei, cadrelor didactice, altor specialişti, personalului administrativ, liderilor comunitari cu referire la problemele specifice persoanelor cu dizabilităţi. Cunoştinţe: profile atipice de dezvoltare, psihologie clinică, psihopatologie şi psihiatrie, metode şi tehnici de evaluare a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, tehnici speciale de terapia limbajului, consiliere şcolară, instrumente de evaluare psihologică, etica profesiei de psiholog. Abilităţi: stabilirea comunicării cu persoana asistată, ascultare activă, lucrul în echipe multidisciplinare, alături de alţi specialişti, capacitatea de a lua decizii informate în procesul de evaluare psihopedagogică, utilizarea tehnicilor de consiliere şcolară şi vocaţională, aplicarea unei paradigme ştiinţifice în intervenţiile psihopedagogice şi consilierea persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora.
  3. Nivel III - psiholog principalPsihologul principal are toate competenţele psihologului specialist, la care se adaugă următoarele competenţe:a) evaluare psihologică: organizarea de studii/activităţi/programe cu relevanţă în reducerea/remiterea abandonului şcolar, reintegrare în şcoală, creşterea nivelului de aderenţă la contextele educaţionale, elaborarea de metode şi instrumente de evaluare psihologică, evaluarea impactului unor evenimente traumatizante majore la nivelul contextelor de şcolarizare, dezvoltarea şi validarea instrumentelor de evaluare psihologică educaţională, orice altă activitate de evaluare psihologică din domeniul educaţional care nu a fost cuprinsă în competenţele celorlalte trepte de specializare - toate cu referire la persoanele cu CES;b) intervenţie psihoeducaţională: elaborarea de metode şi instrumente de lucru sau intervenţie pentru persoanele cu CES, în domeniul psihologiei educaţionale, consilierii şcolare şi vocaţionale, dezvoltarea şi validarea metodelor de asistenţă psihologică educaţională, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în consiliere psihologică educaţională/individual şi de grup - pentru persoanele cu CES;c) consultanţă de specialitate: consultanţa de specialitate oferită familiei, cadrelor didactice, altor specialişti, personalului administrativ, liderilor comunitari cu referire la problemele specifice persoanelor cu dizabilităţi.
  Articolul 15Competenţele profesionale de specialitate pentru specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale sunt structurate pe trei niveluri:1. Nivel I - psiholog practicantPsihologul practicant în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale are următoarele competenţe profesionale de specialitate:a) evaluare psihologică: Evaluarea psihologică în vederea selecţiei pentru angajare/admitere în instituţiile de învăţământ din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; evaluarea psihologică în vederea supravegherii sănătăţii personalului din instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; evaluarea psihologică pentru deţinerea şi utilizarea armelor şi muniţiilor supuse autorizării; evaluarea psihologică pentru a desfăşura operaţiuni cu materiale şi substanţe explozive; evaluarea psihologică a persoanelor arestate preventiv, a celor care execută o pedeapsă privativă de libertate, precum şi a altor categorii de persoane aflate în competenţa instituţiilor din domeniul apărării, ordinii şi siguranţei naţionale, conform reglementărilor legislative în vigoare; evaluarea contextului muncii în instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale în funcţie de caracteristicile mediului organizaţional; diagnoza climatului organizaţional în scopul optimizării funcţionării instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. Cunoştinţe: psihologia muncii şi organizaţională, psihologie clinică, psihologie militară, psihologia sănătăţii, psihopatologie şi psihiatrie, evaluare psihologică, instrumente, tehnici şi metode de evaluare psihologică, metode de evaluare a grupurilor, organizaţiei, etica profesiei de psiholog. Abilităţi: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, ascultare activă; abilităţi de intervievator; manifestarea unei atitudini empatice; utilizarea instrumentelor, tehnicilor şi metodelor de evaluare individuală a personalităţii, aptitudinilor, competenţei sau motivaţiei etc.; utilizarea de metode şi tehnici de evaluare a grupurilor, organizaţiei, diagnoza climatului organizaţional; aplicarea principiilor şi standardelor etice în evaluarea psihologică; oferirea de feedback clar şi relevant, lucrul în echipe multidisciplinare, alături de alţi specialişti;b) intervenţie psihologică de specialitate: asistenţa psihologică a personalului instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, prin programe şi măsuri specifice, menite să asigure condiţiile privind adaptarea la mediul de muncă specific, creşterea performanţelor profesionale, identificarea timpurie a semnelor/simptomelor tulburărilor psihice şi remisiunea stărilor disfuncţionale, precum şi menţinerea sănătăţii psihice a asistaţilor; asistenţa psihologică a persoanelor arestate preventiv, a celor care execută o pedeapsă privativă de libertate, precum şi a altor categorii de persoane aflate în competenţa instituţiilor din domeniul apărării, ordinii şi siguranţei naţionale, conform reglementărilor în vigoare; consiliere psihologică în specialitate; activităţi specifice psihologiei operaţionale în vederea asigurării psihologice a operaţiilor militare, misiunilor, intervenţiilor şi acţiunilor operative. Cunoştinţe: psihologia muncii şi organizaţională, psihologie clinică, psihologie militară, psihoterapie, psihopatologie şi psihiatrie, consiliere psihologică, psihologia dezvoltării, psihologia sănătăţii, etica profesiei de psiholog. Abilităţi: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, ascultare activă; elaborarea şi desfăşurarea de programe de profilaxie psihologică; utilizarea tehnicilor şi metodelor specifice activităţii de asistenţă psihologică, utilizarea tehnicilor de intervenţie privind adaptarea la solicitările muncii, tehnicilor de reducere a stresului ocupaţional, tehnicilor de bază privind adaptarea la stres; utilizarea de metode şi tehnici privind pregătirea psihică specifică pe tipuri de misiuni; utilizarea tehnicilor de psihoterapie şi consiliere psihologică; oferirea de feedback clar şi relevant.2. Nivel II - psiholog specialistPsihologul specialist are toate competenţele psihologului practicant, la care se adaugă următoarele competenţe:a) evaluare psihologică: evaluarea psihologică în vederea promovării în carieră a personalului din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; analiza psihologică a activităţii profesionale în cadrul instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; diagnoza culturii organizaţionale în instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. Cunoştinţe: psihologia muncii şi organizaţională, psihologie organizaţional-managerială, psihologie clinică, psihologie militară, psihologia sănătăţii, psihopatologie şi psihiatrie, evaluare psihologică, instrumente, tehnici şi metode de evaluare psihologică, metode de analiză psihologică a activităţii profesionale, etica profesiei de psiholog. Abilităţi: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, ascultare activă; abilităţi de intervievator; manifestarea unei atitudini empatice; utilizarea instrumentelor, tehnicilor şi metodelor de evaluare individuală a personalităţii, aptitudinilor, competenţei sau motivaţiei, stilului de conducere etc.; selectarea şi aplicarea de tehnici şi metode de diagnoză a climatului organizaţional şi a culturii organizaţionale; utilizarea de tehnici şi metode de analiză psihologică a activităţii profesionale; aplicarea principiilor şi standardelor etice în evaluarea psihologică; oferirea de feedback clar şi relevant; lucrul în echipe multidisciplinare, alături de alţi specialişti;
  b) intervenţie psihologică de specialitate: intervenţie organizaţională în scopul optimizării funcţionării instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; intervenţie psihologică în incidente critice. Cunoştinţe: psihologia muncii şi organizaţională, psihologie clinică, psihologie militară, consiliere psihologică în specialitate, consiliere psihologică, psihoterapie, psihopatologie şi psihiatrie, psihologia dezvoltării, psihologia sănătăţii, prim ajutor psihologic, etica profesiei de psiholog. Abilităţi: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, ascultare activă; elaborarea şi desfăşurarea de programe de profilaxie psihologică; utilizarea tehnicilor şi metodelor specifice activităţii de asistenţă psihologică, utilizarea tehnicilor de intervenţie pentru adaptarea la solicitările postului, a tehnicilor de reducere a stresului ocupaţional, tehnicilor de bază privind adaptarea la stres; utilizarea metodelor şi tehnicilor privind pregătirea psihică specifică pe tipuri de misiuni; utilizarea tehnicilor de psihoterapie şi consiliere psihologică; utilizarea tehnicilor de intervenţie la nivel de organizaţie; utilizarea tehnicilor de intervenţie în situaţiile producerii unor evenimente cu potenţial traumatic, managementul stresului în incidente critice; oferirea de feedback clar şi relevant, lucrul în echipe multidisciplinare, alături de alţi specialişti.
  3. Nivel III - psiholog principalPsihologul principal are toate competenţele psihologului specialist, la care se adaugă următoarele competenţe:a) evaluare psihologică: evaluarea psihologică tip expertiză în specialitate. Cunoştinţe: psihologia muncii şi organizaţională, psihologie organizaţional-managerială, psihologie clinică, psihologie militară, psihologia sănătăţii, psihopatologie şi psihiatrie, evaluare psihologică, instrumente, tehnici şi metode de evaluare psihologică, metode de analiză psihologică a muncii, etica profesiei de psiholog. Abilităţi: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, ascultare activă; abilităţi de intervievator; manifestarea unei atitudini empatice; utilizarea instrumentelor, tehnicilor şi metodelor de evaluare individuală a personalităţii, aptitudinilor, competenţei sau motivaţiei, stilului de conducere, tip expertiză în specialitate; selectarea şi aplicarea de tehnici şi metode de diagnoză organizaţională; utilizarea de tehnici şi metode de analiză psihologică a activităţii profesionale; aplicarea principiilor şi standardelor etice în evaluarea psihologică; oferirea de feedback clar şi relevant; lucrul în echipe multidisciplinare, alături de alţi specialişti;b) intervenţie psihologică de specialitate: negociere în situaţii de criză. Cunoştinţe: psihologia muncii şi organizaţională, psihologie organizaţional-managerială, psihologie clinică, psihologie militară, psihoterapie, consiliere psihologică, psihopatologie şi psihiatrie, psihologia dezvoltării, psihologia sănătăţii, managementul stresului în incidente critice, negocierea în situaţii de criză, etica profesiei de psiholog. Abilităţi: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, ascultare activă; elaborarea şi desfăşurarea de programe de profilaxie psihologică; utilizarea tehnicilor şi metodelor specifice activităţii de asistenţă psihologică, utilizarea tehnicilor de intervenţie specifice adaptării la solicitările postului, a tehnicilor de reducere a stresului ocupaţional, tehnicilor de bază privind adaptarea la stres, tehnicilor de negociere în situaţii de criză; utilizarea metodelor şi tehnicilor privind pregătirea psihică specifică pe tipuri de misiuni; utilizarea tehnicilor de psihoterapie şi consiliere psihologică; utilizarea tehnicilor de intervenţie la nivel de organizaţie; utilizarea tehnicilor de intervenţie în situaţiile producerii unor evenimente cu potenţial traumatic, managementul stresului în incidente critice; oferirea de feedback clar şi relevant, lucrul în echipe multidisciplinare, alături de alţi specialişti.
  Articolul 16Competenţele profesionale de specialitate pentru specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf sunt structurate pe trei niveluri:1. Nivel I - psiholog practicantPsihologul practicant în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf are următoarele competenţe profesionale de specialitate:– evaluare psihologică şi psihofiziologică: evaluarea sincerităţii unor persoane bănuite de implicarea în activităţi infracţionale sau în orice alte activităţi antisociale; verificarea sincerităţii depoziţiei persoanelor implicate în procesul judiciar sau în orice alte litigii comerciale, civile, care implică intervenţia justiţiei, mediere sau orice altă formă de înţelegere legală; verificarea sincerităţii unor persoane implicate în anchetele interne ale instituţiilor de apărare, ordine publică sau siguranţă naţională sau în alte anchete administrative ale oricăror instituţii sau societăţii cu caracter public sau privat; evaluarea sincerităţii persoanelor în cadrul selecţiei de personal organizată în instituţiile de apărare naţională, ordine publică sau siguranţă naţională sau în interiorul oricăror altor instituţii publice sau private. Cunoştinţe: legislaţie, proceduri, baterii de chestionare utilizate pentru examinări punctuale sau de screening, identificarea vulnerabilităţilor la selecţia de personal. Abilităţi: relaţionare cu beneficiarul, construirea adecvată a întrebărilor specifice examinării poligraf, abordare neutră şi obiectivă a subiectului, analiza şi interpretarea diagramelor, derularea interviului posttest, utilizarea adecvată a datelor obţinute în interviul posttest, consilierea beneficiarului, elaborarea documentelor rezultate în urma examinării poligraf, utilizarea bateriilor de chestionare generale pentru identificarea vulnerabilităţilor la selecţia de personal. 2. Nivel II - psiholog specialist. Psihologul specialist în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf are toate competenţele psihologului practicant, la care se adaugă evaluarea psihologică şi psihofiziologică: verificarea loialităţii şi/sau a integrităţii persoanelor faţă de obiectivele organizaţiei de apărare naţională, ordine publică sau siguranţă naţională sau faţă de orice alte tipuri de instituţii, societăţii cu caracter public sau privat în care îşi desfăşoară activitatea persoanele examinate şi realizarea unei noi examinări în condiţiile în care se dispune o reexaminare sau un raport de expertiză pentru o instanţă de fond.Cunoştinţe: identificarea vulnerabilităţilor în cadrul examinărilor de integritate, modul de derulare a unei examinări de integritate, modul de derulare a unei noi examinări poligraf în cazul unei reexaminări, cunoştinţe de drept necesare întocmirii unei expertize. Abilităţi: pregătirea şi desfăşurarea unor noi examinări în condiţiile unei reexaminări, construirea bateriilor de chestionare pentru identificarea vulnerabilităţilor în examinările de integritate, întocmirea unui raport de expertiză. 3. Nivel III - psiholog principal Psihologul principal în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf are toate competenţele psihologului specialist, la care se adaugă evaluarea psihologică şi psihofiziologică: realizarea unei noi expertize sau a expertizei pentru instanţele de fond, apel şi recurs, analiza şi evaluarea activităţii poligraf, evaluarea traumei persoanelor implicate în procesul judiciar (victime, aparţinători) sau în orice alte forme de activitate în care există indicii semnificative ale existenţei unui proces traumatic şi evaluarea traumei prin intermediul tehnicii poligraf însoţeşte evaluarea clinică. Cunoştinţe: conţinutul noii expertize, structura activităţilor de analiză şi evaluare a unei examinări poligraf, psihotraumatologia şi fiziologia traumei, elaborarea bateriilor de teste în cadrul examinării persoanelor despre care se presupune ca au suferit un proces traumatic. Abilităţi: de pregătire şi desfăşurarea a unei noi expertize, de interpretare a activităţii poligraf, de pregătire si derulare a unei examinări de evaluare a traumei prin intermediul tehnicii poligraf, stabilirea itemilor specifici.
  Articolul 17Expertizele psihologice pot fi realizate de către psihologii specialişti şi principali în specialitatea deţinută.------