Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.663 din 19 decembrie 2018pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Economiei
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 5 martie 2019Data intrării în vigoare 05-03-2019

  În baza prevederilor:– art. 9 şi art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;– Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004, cu modificările ulterioare;– 
  Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
  – Hotărârii Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă;– Referatului de aprobare a proiectului de ordin al ministrului economiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Economiei nr. 31.220/IR din 6.11.2018,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei emite următorul ordin:Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Economiei, denumit în continuare Comitetul ministerial, este un organism interinstituţional de sprijin al managementului tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă din domeniul de responsabilitate şi face parte din Sistemul naţional pentru managementul situaţiilor de urgenţă.(2)
  Comitetul ministerial se constituie şi funcţionează sub conducerea ministrului economiei, care este preşedintele acestuia.
  (3) În cazul în care preşedintele Comitetului ministerial nu poate participa, lucrările acestuia sunt conduse în calitate de vicepreşedinte de către secretarul de stat căruia i-au fost delegate atribuţiile gestionării situaţiilor de urgenţă sau, dacă acesta nu există, de către secretarul de stat coordonator al domeniului în care a apărut situaţia de urgenţă.(4) Comitetul ministerial nu are personalitate juridică.
  Articolul 2În aplicarea prevederilor legale în vigoare, Comitetul ministerial emite hotărâri care se aplică de către personalul Ministerului Economiei unităţilor aflate în subordine, coordonare sau sub autoritatea acestuia, aşa cum sunt definite în art. 8 alin. (1) şi art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare structuri.Articolul 3(1)
  Comitetul ministerial, în calitate de autoritate responsabilă cu rol principal, coordonează managementul următoarelor tipuri de risc generatoare de situaţii de urgenţă:a) accidente, avarii, explozii şi incendii în industrie, inclusiv prăbuşiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activităţi tehnologice;b) accidente, avarii, explozii şi incendii în activităţi de transport şi depozitare de produse periculoase pentru următoarele riscuri asociate: accidente majore cu implicaţii pe amplasament şi accidente cu produse periculoase pe timpul activităţii de transport.
  (2) Comitetul ministerial, în calitate de autoritate responsabilă cu rol secundar, asigură conform domeniului de activitate participarea structurilor Ministerului Economiei la îndeplinirea următoarelor funcţii de sprijin:a) înştiinţare, avertizare şi alarmare;b) recunoaştere şi cercetare;c) comunicaţii şi informatică;d) descarcerare, deblocare căi de acces;
  e) neutralizarea materialelor periculoase/explozive/ radioactive;f) asigurarea transportului;g) efectuarea depoluării şi decontaminării chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN);h) restabilirea stării provizorii de normalitate.
  Articolul 4Activităţile specifice cu rol principal îndeplinite de structurile Ministerului Economiei în cadrul funcţiilor de sprijin sunt:a) căutare-salvare persoane blocate în galerii miniere, prin operatorii economici de profil, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Energiei;b) asigurarea energiei pentru obiectivele critice de răspuns la urgenţă, refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice, precum şi refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a gazelor naturale, împreună cu Ministerul Energiei.Articolul 5Activităţile specifice cu rol secundar îndeplinite de structurile Ministerului Economiei în cadrul funcţiilor de sprijin sunt:1. prin Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive:a) asigurarea informării, înştiinţării şi alarmării în cel mai scurt timp posibil a autorităţilor centrale şi Centrului Operaţional de Comandă al Guvernului despre o situaţie/stare/eveniment care poate să apară pe teritoriul României sau al altor state învecinate, cu potenţial de risc radiologic pentru mediu sau populaţia României;b) asigurarea informării în timp real cu privire la integritatea structurii critice, a barierelor biologice, a inventarului şi dispunerii materialelor radiologice cu caracter de deşeu radioactiv conţinute în infrastructurile critice deţinute de instituţiile/ companiile care exploatează reactoare energetice de putere şi/sau de cercetare, instalaţii şi echipamente nucleare şi/sau radiologice din medicină, agricultură, industrie etc.;c)
  recunoaşterea şi cercetarea containerelor/incintelor, zonelor populate sau nepopulate şi identificarea zonelor cu nivel ridicat de radioactivitate sau cu potenţial contaminat radiologic;
  d) identificarea substanţelor sau obiectelor care sunt radioactive în vederea containerizării şi îndepărtării din zonă;e) asigurarea condiţiilor privind restabilirea stării provizorii de normalitate pe perioada situaţiei de urgenţă generate de incidentul sau accidentul nuclear şi/sau de urgenţă radiologică: autorităţile centrale care au în subordine/coordonare instituţii/companii care deţin/exploatează reactori energetici de putere şi/sau de cercetare, instalaţii şi echipamente nucleare şi/sau radiologice prin intermediul specialiştilor din instituţii/companii;f) asigurarea condiţiilor privind refacerea provizorie a infrastructurilor critice care conţin deşeuri radioactive şi/sau combustibil ars, a condiţiilor pentru limitarea scurgerilor/ împrăştierii/dispersiei în mediu a substanţelor/materialelor radioactive cu caracter de deşeu, implicate în incident şi aflate în stare de depozitare, transport sau tranzitare a teritoriului României;g) asigurarea condiţiilor pentru refacerea barierelor biologice, recaracterizare şi recontainerizare, precum şi depozitare interimară în condiţii de securitate nucleară a substanţelor/ materialelor radioactive cu caracter de deşeu implicate in incident;
  2. prin operatorii economici de specialitate:a) aplicarea măsurilor de limitare a dispersării substanţelor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecţiei populaţiei surprinse în zona afectată (operatorii economici care produc substanţe ce pot produce poluări şi care au obligaţia realizării măsurilor de decontaminare);
  b) sprijinirea autorităţilor locale pentru asigurarea transportului animalelor şi bunurilor evacuate;c) efectuarea depoluării CBRN;d) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor şi depoluarea, în caz de poluare marină şi costieră.
  Capitolul II Funcţionarea Comitetului ministerialArticolul 6(1) Comitetul ministerial îşi desfăşoară activitatea în baza planului anual elaborat de Secretariatul tehnic permanent asigurat de Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Economiei, denumit în continuare Centru operativ, structură organizată la nivel de serviciu cu activitate permanentă.(2) Comitetul ministerial se întruneşte semestrial în şedinţe ordinare, la convocarea preşedintelui.(3) Comitetul ministerial poate fi convocat, ori de câte ori situaţia o impune, de către ministrul economiei în calitate de preşedinte, la propunerea secretarului de stat care coordonează Direcţia industria de apărare, pe baza analizei situaţiei operative.(4) Situaţiile potenţiale de convocare a Comitetului ministerial în domeniul de activitate sunt cele care apar ca urmare a propagării riscurilor prevăzute la art. 3 şi care pot produce/produc efecte distructive, pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale semnificative, înregistrate la nivel regional sau naţional, şi, după caz, pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.(5) La şedinţele Comitetului ministerial participă, la invitaţia preşedintelui, reprezentanţi ai altor ministere şi instituţii publice centrale, precum şi ai unor operatori economici sau organizaţii neguvernamentale, care îndeplinesc funcţii de sprijin în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.Articolul 7
  (1) Şedinţele Comitetului ministerial se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor sau a înlocuitorilor desemnaţi.(2) Ordinea de zi se stabileşte de preşedinte, pe baza propunerilor membrilor Comitetului ministerial. Cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea şedinţelor, atunci când situaţia permite, ordinea de zi, data şi locul de desfăşurare sunt aduse la cunoştinţa membrilor de către Secretariatul tehnic permanent.(3) Materialele care urmează a fi analizate în şedinţele Comitetului ministerial se vor depune la Secretariatul tehnic permanent pentru multiplicare şi difuzare în timp util, cu cel puţin 10 zile înainte de desfăşurarea acestora.
  Articolul 8(1) Hotărârile Comitetului ministerial se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia punerii în aplicare a planului de evacuare în situaţii de urgenţă, care se face în baza deciziei preşedintelui Comitetului ministerial.(2) Consultanţii Comitetului ministerial şi invitaţii nu au drept de vot.
  (3) Dezbaterile pe marginea materialelor prezentate şi analizate în şedinţele Comitetului ministerial se consemnează de către Secretariatul tehnic permanent, care întocmeşte şi proiectul de hotărâre.
  Articolul 9Hotărârea Comitetului ministerial se transmite structurilor interesate pentru punerea în aplicare.Articolul 10Lucrările Comitetului ministerial se desfăşoară în spaţii special amenajate, puse la dispoziţie de Ministerul Economiei, la sediul situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti.
  Capitolul III Atribuţiile preşedintelui, vicepreşedintelui, membrilor, consultanţilor şi Secretariatului tehnic permanentArticolul 11Comitetul ministerial asigură îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi la pct. XIII subpct. 1 lit. a) din Strategia naţională de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 762/2008.Articolul 12(1) Componenţa Comitetului ministerial este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Persoanele din componenţa Comitetului ministerial au următoarele atribuţii principale:a) preşedintele:1. hotărăşte convocarea Comitetului ministerial;2.
  stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia;
  3. semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate;4. semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de acte normative;5. prezintă în şedinţele Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă propunerile Comitetului ministerial;6. asigură gestionarea tipurilor de risc specifice şi îndeplinirea funcţiilor de sprijin stabilite în competenţă;7. aprobă planurile operative elaborate la nivelul Ministerului Economiei şi planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;8. conduce şi coordonează, prin Centrul operativ, participarea structurilor Ministerului Economiei la acţiunile de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă;
  9. analizează situaţiile de urgenţă create, ia măsuri pentru aplicarea hotărârilor Guvernului, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă din domeniul de competenţă al Ministerului Economiei şi emite ordine/dispoziţii către structurile proprii privind modul de acţiune al acestora;10. hotărăşte, în baza propunerilor prezentate de membrii Comitetului ministerial, modul de folosire a efectivelor şi mijloacelor de care dispun unităţile/structurile ce îndeplinesc misiuni specifice în situaţii de urgenţă şi, la nevoie, asigură sprijinul acestora;
  b) vicepreşedintele:1. îndeplineşte atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele ce îi revin ca membru al Comitetului ministerial;2. aprobă procedurile elaborate de Centrul operativ în domeniul de referinţă;c) membrii:1. participă la şedinţele Comitetului ministerial;
  2. prezintă informări şi puncte de vedere;3. informează operativ personalul propriu asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor şi măsurilor adoptate;4. urmăresc aplicarea acestora în domeniile de competenţă;5. menţin legătura permanentă cu Centrul operativ;6. fac propuneri cu privire la modul de folosire a efectivelor şi mijloacelor de care dispun unităţile/structurile subordonate/ coordonate ce îndeplinesc misiuni specifice în situaţii de urgenţă;7. conduc activitatea de intervenţie a structurilor aflate în subordonare/coordonare;
  d) consultanţii:1. participă la şedinţele Comitetului ministerial;2. consiliază membrii acestuia asupra problemelor operative, tehnice şi de specialitate;3. asigură documentarea tehnică de specialitate pentru tipurile de riscuri gestionate şi sprijină Secretariatul tehnic permanent în elaborarea documentelor de lucru pentru Comitetul ministerial.
  Articolul 13(1) Secretariatul tehnic permanent are următoarele atribuţii specifice:a) gestionează documentele Comitetului ministerial;b) asigură convocarea Comitetului ministerial şi transmiterea ordinii de zi;c) primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele Comitetului ministerial şi asigură prezentarea acestora preşedintelui, membrilor şi, după caz, invitaţilor;d) elaborează lucrările şi execută operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor;e) asigură redactarea hotărârilor adoptate de Comitetul ministerial, precum şi a proiectelor de ordine, pe care le prezintă spre aprobare;f) asigură difuzarea la structurile Ministerului Economiei şi la alte autorităţi interesate a documentelor emise de Comitetul ministerial;g)
  întocmeşte, pe baza datelor transmise de structurile Ministerului Economiei, informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;
  h) cooperează cu celelalte secretariate tehnice, organizate şi asigurate de centrele operative pentru situaţii de urgenţă, la nivelul ministerelor şi al instituţiilor publice centrale;i) conlucrează cu structurile aparatului central al Ministerului Economiei implicate în emiterea ordinelor ministrului;j) întocmeşte, împreună cu personalul Serviciului comunicare şi mass-media, proiectele comunicatelor de presă ale Comitetului ministerial;k) urmăreşte realizarea suportului logistic al locului de desfăşurare a şedinţelor Comitetului ministerial;l) preia şi gestionează datele şi informaţiile transmise în cazul unor situaţii de urgenţă din domeniul de competenţă şi asigură înştiinţarea membrilor Comitetului ministerial şi a consultanţilor/ invitaţilor;m) pentru îndeplinirea atribuţiilor consultă specialiştii organizaţi pe grupe de suport tehnic;
  n) asigură actualizarea nominală a componenţei Comitetului ministerial;o) îndeplineşte alte atribuţii sau sarcini stabilite de Comitetul ministerial sau de preşedintele acestuia.
  (2) Fluxul informaţional-decizional este prevăzut în anexa nr. 2.
  Capitolul IV Dispoziţii finaleArticolul 14Comitetul ministerial îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legilor, ordinelor şi instrucţiunilor în vigoare.Articolul 15Întregul personal din componenţa Comitetului ministerial este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului ordin.Articolul 16Documentele elaborate pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor se arhivează de către Secretariatul tehnic permanent al Comitetului ministerial, cu respectarea prevederilor legale.Articolul 17(1) Spaţiul de lucru al Comitetului ministerial se asigură prin grija Direcţiei investiţii, achiziţii publice şi servicii interne.
  (2) Dotarea Comitetului ministerial se realizează prin grija structurilor de profil ale Ministerului Economiei, conform anexei nr. 2 la Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004, cu modificările ulterioare.(3) Mijloacele de transport necesare pentru deplasarea în teren a membrilor Comitetului ministerial sunt asigurate de Direcţia investiţii, achiziţii publice şi servicii interne pentru aparatul propriu, respectiv de fiecare unitate aflată în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei pentru personalul propriu.
  Articolul 18(1) Fondurile pentru realizarea dotărilor şi a lucrărilor necesare funcţionării Comitetului ministerial se asigură din bugetul anual alocat Ministerului Economiei cu această destinaţie.(2) Finanţarea acţiunilor de înlăturare a efectelor şi consecinţelor situaţiilor de urgenţă în care Ministerul Economiei a fost implicat direct se efectuează conform legii.
  Articolul 19Prevederile prezentului ordin sunt opozabile tuturor structurilor/unităţilor din subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei pe niveluri de competenţă, în ceea ce priveşte informarea, monitorizarea şi implementarea măsurilor adoptate în domeniul specific al managementului situaţiilor de urgenţă şi tipurilor de risc.Articolul 20Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 21Secretarii de stat, conducătorii direcţiilor de specialitate şi direcţiilor-suport, precum şi conducătorii instituţiilor şi unităţilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 22
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice prevederi contrare se abrogă.
  Articolul 23Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Bucureşti, 19 decembrie 2018.Nr. 1.663.Anexa nr. 1COMPONENŢAComitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă

  Nr. crt.Funcţia în comitetFuncţia administrativăLocul de muncă (structura)
  1.Preşedinteministrul economieiConducerea Ministerului Economiei
  2.Vicepreşedintesecretar de stat (coordonator al Direcţiei industria de apărare)
  3.Membrisecretar de stat
  secretar de stat
  secretar de stat
  secretar general
  secretar general adjunct
  secretar general adjunct
  directorDirecţia industria de apărare
  directorDirecţia resurse minerale
  directorDirecţia politici industriale şi competitivitate
  directorDirecţia investiţii, achiziţii publice şi servicii interne
  directorDirecţia buget, financiar-contabilitate
  directorDirecţia juridică şi relaţii instituţionale
  şef birouBiroul transport energie
  preşedinteDepartamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
  preşedinteAgenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive
  preşedinte directoratCompania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA - S.A.
  director generalSocietatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaş
  preşedinteAutoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
  director generalSocietatea de Conservare şi Închidere a Minelor „Conversmin“ - S.A. Bucureşti
  director generalSocietatea „Radioactiv Mineral“ - S.A. Măgurele
  director generalCompania Naţională ROMARM - S.A. Bucureşti
  director generalInspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
  director generalSocietatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti
  director generalSocietatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti
  director generalBiroul Român de Metrologie Legală
  4.ConsultanţiexpertDirecţia resurse minerale
  expertDirecţia politici industriale şi competitivitate
  expertDirecţia juridică şi relaţii instituţionale
  expertBiroul transport energie
  expertServiciul comunicare şi mass-media
  expertAgenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive
  expertBiroul Român de Metrologie Legală
  expertCompania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA - S.A.
  expertSocietatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaş
  expertSocietatea de Conservare şi Închidere a Minelor „Conversmin“ - S.A. Bucureşti
  expertSocietatea „Radioactiv Mineral“ - S.A. Măgurele
  expertCompania Naţională ROMARM - S.A. Bucureşti
  expertInspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
  expertCentrul operativ pentru situaţii de urgenţă
  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. FLUXUL INFORMAŢIONAL-DECIZIONAL
  -----