Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 796 din 28 februarie 2019pentru modificarea anexei la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 5 martie 2019Data intrării în vigoare 11-03-2019

  Având în vedere prevederile art. 3 alin. (6), (6^2) şi (7) şi art. 9 alin. (17) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin:Articolul IAnexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 10 ianuarie 2019, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 11 martie 2019.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 28 februarie 2019.Nr. 796.ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 16/2019)
  Grupă serviciiCodServiciuTarif
  (lei)
  UMReferinţe
  Capitolul 1. Avize, recepţii şi furnizare de date
  Avize şi recepţii tehnice1.1.1.Aviz începere lucrări100lucrare 
  1.1.2.Recepţia tehnică pentru lucrări de măsurători terestre250lucrare 
  1.1.3.Recepţia tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi a documentelor cartografice de uz public375lucrareNota^1)
  Furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie1.2.1.
  Hărţi şi planuri (raster)40foaie de hartă/planNota^2)
  1.2.2.Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm1.000km^2Nota^3)
  1.2.3.Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm500km^2 
  1.2.4.Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm20km^2 
  1.2.5.Coordonate altimetrice, planimetrice şi 3D15
  punctNota^4)
  1.2.6.Înregistrări GNSS de la o staţie permanentă15orăNota^5)
  Capitolul 2. Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară
  Prima înregistrare2.1.1.Recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară120imobil/u.i.Nota^6)
  2.1.2.Recepţie cu alocare număr cadastral60imobil/u.i. 
  2.1.3.Înfiinţare carte funciară
  60imobil/u.i.Nota^6)
  Dezlipire/Alipire2.2.1.Recepţie dezlipire/alipire60imobil/u.i.Nota^7)
  2.2.2.Înscriere dezlipire/alipire60imobil/u.i.Nota^7)
  Intabulare2.3.1.Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice0,50%valoare din actNota^8)
   2.3.2.Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice0,15%valoare din actNota^8)
   2.3.3.Înscriere ipotecă/privilegiu100/imobil + 0,1% din valoarea creanţei garantateoperaţiuneNota^9)
  Notare/Radiere2.4.1.Notare/Radiere în/din cartea funciară75operaţiuneNota^10)
  Rectificare2.5.1.
  Îndreptare eroare materială (include repoziţionarea imobilului)0operaţiune 
   2.5.2.Reconstituire carte funciară0operaţiune 
  Actualizare2.6.1.Înscriere construcţie60/construcţie + 0,05% din valoarea de impozitareoperaţiune 
   2.6.2.Extindere/Radiere construcţii120construcţie 
   2.6.3.Actualizare informaţii tehnice60operaţiuneNota^11)
   2.6.4.Anulare operaţiuni cadastrale60operaţiune 
  Informare2.7.1.Consultare documente din arhivă1015 min. 
   2.7.2.Extras de carte funciară pentru informare20imobilNota ^12) + Nota ^21)
     25imobilNota ^13) + Nota ^21)
   2.7.3.Extras de carte funciară pentru autentificare40imobilNota ^20) + Nota ^21)
   2.7.4.
  Certificat de sarcini100certificat/BCPI 
   2.7.5.Copii certificate ale documentelor din arhivă25dosarNota^14)
   2.7.6.Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului10proprietar/BCPI 
   2.7.7.Extras din planul cadastral15
  imobil 
   2.7.8.Certificat privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (judeţ, localitate, stradă, număr)100certificatNota^15)
   2.7.9.Referat consultare registru proprietari la nivel naţional10referat/proprietarNota^16)
  Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament
  TopRo5 1:5000 ROMPOS3.1.1.Servicii de vizualizare (WMS)0,1km^2/12 luni
  Nota^17)
  3.1.2.Servicii poziţionare GNSS în timp real100/1.000luna/12 luni/ utilizator/aparat 
  Conţinutul cărţii funciare3.1.3.Copie de carte funciară online900pachet 50 de cărţi funciare 
  3.1.4.1.800pachet 100 de cărţi funciare 
  3.1.5.Extras de carte funciară pentru informare online900pachet 50 de extrase de informare 
  3.1.6.1.800pachet 100 de extrase de informare
   
  Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru
  Autorizare4.1.1.Autorizarea persoanelor fizice400persoanăNota^18)
  4.1.2.Autorizarea persoanelor juridice2.000persoanăNota^18)
  4.1.3.Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare100certificatNota^19)
  ^1) Serviciul este prestat de Centrul Naţional de Cartografie, conform art. 250 alin. (2) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare. ^2) Tarif unic indiferent de format (A4-A0). Se aplică şi copiilor certificate după hărţi şi planuri.
  ^3) Fracţiunile de km^2 se majorează la km^2. ^4) Nu se tarifează în cazul persoanelor fizice autorizate în vederea executării lucrărilor de specialitate. ^5) Se solicită cu 24 de ore în prealabil. ^6) Se aplică indiferent de numărul de acte anexate cererii şi de data emiterii acestora. ^7) Se calculează pentru fiecare imobil/u.i. rezultat.^8) Tariful se calculează prin raportare la valoarea din act, dar nu mai puţin de 60 lei pentru fiecare imobil; dacă valoarea din act nu este disponibilă sau este mai mică decât valoarea de circulaţie a bunurilor imobile stabilită prin studiul de piaţă realizat de camerele notarilor publici, procentul se aplică la aceasta din urmă. Dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. În cazul în care nu există elemente de identificare în act sau în alte acte anexate cererii, din care să reiasă încadrarea în subzona de calcul conform studiului de piaţă, tariful se calculează la valoarea maximală a zonei în care se încadrează imobilul. Tariful se calculează în mod similar şi pentru înscrierea provizorie a drepturilor reale.Pentru justificarea înscrierii provizorii se va percepe un tarif fix de 60 lei. Tariful se calculează în mod similar în cazul intabulării dreptului de proprietate ca urmare a reorganizării persoanei juridice. La intabularea sau înscrierea provizorie a dezmembrămintelor dreptului de proprietate sau a dreptului de concesiune tariful se determină la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 20% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietăţi, tariful se determină la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 80% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. În ambele situaţii tariful minim nu poate fi mai mic de 60 lei pentru fiecare imobil.Când printr-o singură cerere se solicită furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat. Dacă în actul juridic întocmit pentru mai multe imobile se menţionează valoarea totală a acestora, procentul se aplică la valoarea totală din act, indiferent de numărul imobilelor.^9) Tariful include intabularea dreptului de ipotecă şi notarea interdicţiilor aferente. Dacă pentru garantarea unui credit acordat printr-un singur contract de credit sunt aduse în garanţie mai multe imobile, procentul de 0,1% din valoarea creanţei se achită o singură dată, pentru primul imobil pentru care se solicită înscrierea dreptului de ipotecă, iar pentru intabularea dreptului de ipotecă asupra celorlalte imobile se achită numai tariful fix de 100 lei/imobil. Nu se percepe tarif pentru înscrierea dreptului de ipotecă legală. Pentru efectuarea operaţiunii de intabulare a dreptului de ipotecă în baza contractului de cesiune de creanţă sau în baza actului de reorganizare a persoanei juridice se percepe numai tariful fix de 100 lei/imobil. ^10) Se achită tarif pentru fiecare operaţiune de radiere în cazul în care acestea au fost dispuse prin aceeaşi încheiere de carte funciară. Tariful perceput pentru radierea dreptului de ipotecă include şi radierea interdicţiilor. Tariful se percepe şi pentru radierea dreptului de ipotecă legală. ^11) Se tarifează pentru orice modificare a geometriei unui/unei imobil/construcţii. Se tarifează fiecare operaţiune de actualizare a atributelor textuale solicitate (categorie de folosinţă, destinaţie teren/construcţie/u.i, suprafaţă, adresă etc.). În cazul modificărilor de adresă efectuate din iniţiativa autorităţilor publice locale, acestea sunt gratuite.
  Acest serviciu este gratuit la actualizarea informaţiilor tehnice din planul parcelar la recepţia acestuia.
  ^12) Aplicabil pentru cererile înregistrate on-line.^13) Aplicabil pentru cererile înregistrate la registratura biroului de cadastru şi publicitate imobiliară/biroului de relaţii cu publicul (BCPI/BRP).^14) Dosarul include toate documentele aferente unei cereri de recepţie şi/sau înscriere în cartea funciară. Tariful se aplică şi în cazul altor documente existente în arhivă. ^15) Se furnizează doar în condiţiile în care imobilul nu este înscris în evidenţele de cadastru şi carte funciară. ^16) Se furnizează de Agenţia Naţională ca urmare a consultării Registrului proprietarilor după numele/denumirea proprietarului, în format electronic. ^17) Se aplică separat pentru fiecare temă publicată. ^18) Include recunoaşterea autorizării şi emiterea certificatului de autorizare aferent pentru persoane fizice străine. ^19) Include schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice şi eliberarea duplicatului.^20) Aplicabil indiferent de modalitatea de înregistrare a cererilor.^21) Extrasul se furnizează de îndată, fără plata unui tarif de urgenţă, cu excepţia situaţiilor în care cartea funciară pentru care se solicită extrasul nu este disponibilă în format electronic la momentul înregistrării cererii, caz în care sunt aplicabile termenele şi tarifele de urgenţă aflate în vigoare.
  -----