Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROIECT DE LEGE nr. 80 din 13 februarie 2019privind modificarea articolului 5 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 4 martie 2019Data intrării în vigoare 04-03-2019

  EXPUNERE DE MOTIVEConstituţia României statuează faptul că Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român, iar alegerea Camerelor Parlamentului - Camera Deputaţilor şi Senatul - se face prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, potrivit legii electorale.În ceea ce priveşte numărul deputaţilor şi al senatorilor, acesta se stabileşte prin legea electorală, în raport cu populaţia ţării.La data de 22 octombrie 2009, Preşedintele României a emis Decretul pentru organizarea unui referendum naţional prin care a chemat poporul român să îşi exprime voinţa cu privire la două probleme de interes naţional - trecerea la un Parlament unicameral şi reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane.Hotărârea Curţii Constituţionale a României nr. 37/2009 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 22 noiembrie 2009 şi la confirmarea rezultatelor acestuia a consemnat că - la referendumul naţional din data de 22 noiembrie 2009 din totalul de 18.293.277 de persoane înscrise pe listele electorale permanente au participat la vot 9.320.240 de persoane, mai precis 50,94% din numărul persoanelor înscrise pe aceste liste. În ceea ce priveşte răspunsul la întrebarea „Sunteţi de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane?“ s-au înregistrat următoarele rezultate: ...c) numărul voturilor valabil exprimate pentru răspunsul „DA“: 7.765.573 - 83,31%. În considerarea faptului că numărul deputaţilor şi al senatorilor se stabileşte prin legea electorală, alegerea acestora se face de către cetăţenii cu drept de vot, iar voinţa lor este suverană, pentru aplicarea rezultatului referendumului din 2009 privind reducerea numărului de parlamentari la 300, depunem prezenta iniţiativă legislativă.

  În numele iniţiatorilor,
  Coman Ion,
  preşedintele Comitetului de iniţiativă
  LEGE pentru modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale PermanenteParlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICArticolul 5 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (2) Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor este de un deputat la 101.000 de locuitori.
  (3) Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 203.000 de locuitori................................................................................................(5) Numărul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaţilor se determină prin raportarea numărului de locuitori al fiecărei circumscripţii electorale la normele de reprezentare prevăzute la alin. (2)-(4), la care se adaugă un mandat de senator, respectiv de deputat, pentru ceea ce depăşeşte jumătatea normei de reprezentare, fără ca numărul mandatelor de senator dintr-o circumscripţie electorală să fie mai mic de 2, iar cel de deputat, mai mic de 3.
  2. După alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) De fiecare dată când se organizează alegeri parlamentare la termen, Autoritatea Electorală Permanentă actualizează şi stabileşte prin hotărâre numărul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaţilor, pe fiecare circumscripţie în parte, cu 90 de zile înainte de data alegerilor, în condiţiile alin. (2)-(5). Numărul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaţilor nu poate fi mai mare de 100, respectiv mai mare de 200.
  AVIZreferitor la iniţiativa legislativă cetăţenească pentru modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor,precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale PermanenteAnalizând iniţiativa legislativă cetăţenească pentru modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, formulată de un comitet de iniţiativă în baza prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, şi transmisă de împuternicitul comitetului de iniţiativă, cu Adresa înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. R100 din 21.01.2019,CONSILIUL LEGISLATIV,în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată şi art. 46 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, precum şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 189/1999, republicată, Avizează favorabil iniţiativa legislativă a cetăţenilor, cu următoarele observaţii şi propuneri:1. Iniţiativa legislativă cetăţenească are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul reducerii numărului de senatori şi deputaţi în acord cu rezultatele referendumului naţional din anul 2009.Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin. (3) lit. a) din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul.2. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
  3. Precizăm că iniţiativa legislativă cetăţenească are un conţinut asemănător cu două propuneri legislative avizate favorabil, cu observaţii şi propuneri de Consiliul Legislativ prin avizele nr. 1.325/2015 şi nr. 194/2018, prima propunere fiind respinsă la data de 14.02.2017 de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, iar cea de-a doua fiind adoptată de Senat, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a treia din Constituţie ca primă Cameră sesizată şi trimisă Camerei Deputaţilor spre dezbatere. Precizăm că, la nivelul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului prin Raportul comun au propus respingerea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (care prevede aceleaşi norme de reprezentare ca prezenta propunere), „deoarece stabilirea numărului de mandate alocat conform normelor de reprezentare propuse la alin. (2) şi (3) ale art. 5 trebuie să aibă în vedere rezultatele oficiale comunicate de Institutul Naţional de Statistică, în ceea ce priveşte populaţia judeţelor, aspect care ar putea determina un alt număr de mandate“ decât cel avut în vedere de iniţiatori.4. Potrivit Expunerii de motive, soluţiile legislative propuse au ca scop aplicarea rezultatului referendumului naţional din data de 22 noiembrie 2009 privind reducerea numărului de parlamentari la 300.Aşa cum a reţinut Curtea Constituţională prin Decizia nr. 682/2012 „ceea ce distinge un referendum consultativ de unul decizional nu este, în principal, chestiunea privitoare la respectarea sau nu a voinţei populare ... ci caracterul efectului referendumului (direct sau indirect). Spre deosebire de referendumul decizional, referendumul consultativ produce un efect indirect, în sensul că necesită intervenţia altor organe, de cele mai multe ori a celor legislative, pentru a pune în operă voinţa exprimată de corpul electoral.Această interpretare se întemeiază şi pe principiul loialităţii constituţionale .... principiu care, în această materie, impune ca autorităţile cu competenţe decizionale în domeniile vizate de problematica supusă referendumului (în cazul de faţă Parlamentul) să ia în considerare, să analizeze şi să identifice modalităţi de punere în practică a voinţei exprimate de popor“. 5. Cu privire la instrumentul de prezentare şi motivare semnalăm că acesta nu conţine nicio menţiune cu privire la criteriile aplicate pentru a se ajunge la normele de reprezentare prevăzute în cuprinsul propunerii legislative şi nicio referire la populaţia avută în vedere, aspecte care să justifice temeinicia cifrelor propuse. 6. La pct. 1 al articolului unic, referitor la normele de reprezentare propuse pentru alin. (2) şi (3) ale art. 5, se constată că aplicarea acestora pentru stabilirea numărului de mandate alocate fiecărei circumscripţii electorale determină diferenţe semnificative între gradul de reprezentare al cetăţenilor din circumscripţii electorale diferite. De exemplu, raportând numărul 522.154, reprezentând populaţia judeţului Maramureş^1, la 203.000, cât este norma de reprezentare propusă pentru Senat, rezultă că acestei circumscripţii electorale i se vor aloca 3 mandate de senator (2,57 rotunjit). Efectuând aceeaşi operaţiune prin raportarea numărului 490.520, cât reprezintă populaţia judeţului Vaslui^2, la norma de reprezentare propusă pentru Senat, rezultă că circumscripţiei electorale aferente acestui judeţ i se vor aloca 2 mandate de senator (2,42 rotunjit). Raportând populaţia fiecăruia dintre cele două judeţe la numărul de mandate alocat potrivit soluţiilor legislative preconizate, rezultă că, în fapt, populaţia din judeţul Maramureş este reprezentată în Senat de un senator la 174.051 locuitori, în timp ce populaţia judeţului Vaslui este reprezentată de 1 senator la 245.260 locuitori. Având în vedere această disproporţie, soluţiile legislative preconizate trebuie reanalizate pentru a nu fi susceptibile de încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, referitoare la egalitatea în drepturi a cetăţenilor. De asemenea opinăm că există riscul ca soluţiile legislative preconizate să încalce şi prevederile art. 62 alin. (3) din Legea fundamentală, potrivit cărora numărul de mandate se stabileşte în raport cu populaţia ţării. În subsidiar, semnalăm că prin raportarea numărului reprezentând populaţia după domiciliu, potrivit Institutului Naţional de Statistică^3, la normele de reprezentare propuse, rezultă un număr mai mare de mandate de senatori şi de deputaţi decât cel avut în vedere de iniţiatori.^1 http://www.maramures.insse.ro/^2 http://www.vaslui.insse.ro/^3 http://www.insse.ro/cms/ro/content/popula%C5%A3ia-dup%C4%83-domiciliu-la-1-ianuarie-2018La textul propus pentru alin. (5), norma trebuie revăzută în ceea ce priveşte condiţia potrivit căreia numărul mandatelor de senator dintr-o circumscripţie electorală să nu fie mai mic de 2, iar cel de deputat, mai mic de 3, deoarece, în condiţiile creşterii normelor de reprezentare, această regulă ar determina diferenţe foarte mari între gradul de reprezentare al cetăţenilor din judeţele cu un număr de locuitori redus şi cei din judeţele cu un număr mare de locuitori. De exemplu, populaţia judeţului Tulcea, potrivit site-ului Direcţiei Judeţene de Statistică Tulcea, era de 241.061, la data de 1 iulie 2018^4. Raportând acest număr la normele de reprezentare propuse la alin. (2) şi (3), ar rezulta că circumscripţiei electorale aferente acestui judeţ i-ar fi alocate un număr de 2 mandate de deputat şi unul de senator, însă, având în vedere condiţia impusă de alin. (5), trebuie alocate 3 mandate de deputat şi 2 de senator, cea ce ar însemna că, în fapt, în acest judeţ, cetăţenii vor fi reprezentaţi de un deputat la 80.354 locuitori, faţă de 101.000, cât este norma de reprezentare, respectiv de un senator la 120.531 locuitori, faţă de 203.000, cât este norma de reprezentare propusă.^4 http://www.covasna.insse.ro/De asemenea, condiţia ca numărul de mandate de senator dintr-o circumscripţie electorală să nu fie mai mic de 2 nu este compatibilă nici cu norma propusă la pct. 2 pentru alin. (6^1) teza finală, potrivit căreia numărul mandatelor de senatori nu poate fi mai mare de 100. Este evident că numai din aplicarea regulii propuse la art. 5 alin. (5) ar rezulta un număr de 86 de senatori (2 senatori x 43 circumscripţii). Or, diferenţa de 14 mandate, până la 100, ar fi depăşită cu mult prin calcularea mandatelor alocate fiecărei circumscripţii electorale, potrivit normei de reprezentare de la alin. (2).
  7. Având în vedere soluţia legislativă prevăzută pentru teza întâi a alin. (6^1), astfel cum este propusă la pct. 2, potrivit căreia numărul de mandate pentru Senat şi Camera Deputaţilor va fi stabilit de către Autoritatea Electorală Permanentă, prin hotărâre, cu 90 de zile înaintea alegerilor, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(5) ale aceluiaşi articol, proiectul trebuie să cuprindă şi dispoziţii de modificare a anexei nr. 1, în sensul eliminării ultimelor două coloane, prin care se stabileşte numărul de mandate de senatori, respectiv de deputaţi pentru fiecare dintre cele 43 de circumscripţii electorale. Totodată, proiectul ar trebui să prevadă şi modificarea art. 4 teza a treia şi abrogarea art. 5 alin. (6) din actul normativ de bază, care fac trimitere la această anexă.
  Faţă de cele de mai sus se impune şi modificarea titlului proiectului, deoarece intervenţiile legislative vor viza şi alte elemente de structură, nu doar art. 5 din actul normativ de bază.Pe de altă parte, semnalăm că, potrivit alin. (4) al art. 5 din actul normativ de bază, text rămas nemodificat, numărul locuitorilor care se ia în calcul este conform populaţiei după domiciliu, raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului precedent anului în care au loc alegeri la termen. Or, raportările Institutului Naţional de Statistică se referă la numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale^5. Prin urmare, nu este clar cum ar putea stabili Autoritatea Electorală Permanentă numărul de mandate aferente circumscripţiei electorale nr. 43, pentru cetăţenii români cu domiciliul în afara ţării, pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică.^5 ^1http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/populatie/precizari_metodologice_1ian2018.pdfReferitor la teza finală a alin. (6^1) semnalăm că norma nu este previzibilă, deoarece aceasta nu menţionează care ar fi algoritmul de reducere a mandatelor la 100 de senatori, respectiv 200 de deputaţi, în situaţia în care, prin aplicarea dispoziţiilor alin. (2)-(5) ale art. 5, aceste limite ar fi depăşite. Se impune, de aceea, revederea normei propuse.
  PREŞEDINTE
  dr. DRAGOŞ ILIESCU
  Bucureşti, 13 februarie 2019.Nr. 80.
  DECLARAŢIE
  Subsemnaţii:– BURSAŞIU COSMIN-TRAIAN, cetăţean român, domiciliat în municipiul Oradea, Strada Cireşilor numărul 55, judeţul Bihor, posesor al cărţii de identitate seria XH numărul 860543, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 19.03.2013, având cod numeric personal 1690308054713;– LUNGU RAREŞ-MIRCEA, cetăţean român, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, bulevardul Nicolae Titulescu numărul 8, bloc P3, apartament 27, judeţul Cluj, posesor al cărţii de identitate seria CJ numărul 306768, eliberată de SPCJEP Cluj la data de 20.10.2017, având cod numeric personal 1821109125808;– ABRIHAN MARIN, cetăţean român, domiciliat în oraşul Baia Sprie, Strada Freziei numărul 8, judeţul Maramureş, posesor al cărţii de identitate seria MM numărul 892422, eliberată de SPCLEP Baia Sprie la data de 31.05.2017, având cod numeric personal 1690508241127;– ŞERBAN ROXANA, cetăţean român, domiciliată în oraşul Plopeni, Aleea Armoniei numărul 5, bloc V22, scara A, etaj 4, apartament 19, judeţul Prahova, posesoare a cărţii de identitate seria PX numărul 277163, eliberată de SPCLEP Plopeni la data de 12.08.2014, având cod numeric personal 2660307297308;– BORONTIŞ MIHAELA-MIRELA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Drobeta-Turnu Severin, Aleea Privighetorii numărul 2, bloc T4, scara 1, apartament 8, judeţul Mehedinţi, posesoare a cărţii de identitate seria MH numărul 423577, eliberată de SPCLEP Drobeta-Turnu Severin la data de 05.07.2013, având cod numeric personal 2680716250588;– RADU MIRONEL, cetăţean român, domiciliat în municipiul Piteşti, strada General Eremia Grigorescu numărul 20, bloc P1, scara A, etaj 1, apartament 1, judeţul Argeş, posesor al cărţii de identitate seria AZ numărul 110050, eliberată de SPCLEP Piteşti la data de 09.05.2016, având cod numeric personal 1690126034960;– BOT AUGUSTIN MĂLIN, cetăţean român, domiciliat în municipiul Timişoara, Strada Arenei numărul 8, etaj 4, apartament 13, judeţul Timiş, posesor al cărţii de identitate seria TM numărul 915847, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 01.08.2011, având cod numeric personal 1760826113691;
  – POPESCU ANCA-PETRONELA, cetăţean român, domiciliată în oraşul Buftea, Strada Studioului numărul 12B, bloc 34, scara B, etaj 2, apartament 53, judeţul Ilfov, posesoare a cărţii de identitate seria IF numărul 563407, eliberată de SPCLEP Buftea la data de 30.06.2017, având cod numeric personal 2710701335034;– VOICULEŢ MARIAN, cetăţean român, domiciliat în municipiul Braşov, Strada Morii numărul 26, judeţul Braşov, posesor al cărţii de identitate seria ZV numărul 122717, eliberată de SPCLEP Braşov la data de 20.01.2017, având cod numeric personal 1671201080041;– MUTALIP MARIA-STELA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Constanţa, aleea Topolog numărul 16, bloc E3, scara F, etaj 2, apartament 111, judeţul Constanţa, posesoare a cărţii de identitate seria KT numărul 764693, eliberată de SPCLEP Constanţa la data de 13.02.2009, având cod numeric personal 2461225131237;– MANEA MIHAI, cetăţean român, domiciliat în municipiul Ploieşti, Strada Puţul cu Apa Rece numărul 26, judeţul Prahova, posesor al cărţii de identitate seria PX numărul 289630, eliberată de SPCLEP Ploieşti la data de 23.09.2014, având cod numeric personal 1700919293122;– IANCULESCU GEORGE-MARIUS, cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgovişte, strada Poet Grigore Alexandrescu numărul 1, bloc E1, apartament 20, judeţul Dâmboviţa, posesor al cărţii de identitate seria DD numărul 536852, eliberată de SPCLEP Târgovişte la data de 03.05.2011, având cod numeric personal 1710320151781;– ŞANDRU VASILE-SORIN, cetăţean român, domiciliat în satul Nicani, comuna Zamostea, numărul 101, judeţul Suceava, posesor al cărţii de identitate seria XV numărul 262714, eliberată de SPCLEP Siret la data de 19.12.2017, având cod numeric personal 1721230334932;– TOADER ALEXANDRU, cetăţean român, domiciliat în municipiul Buzău, Cartier Episcopiei, bloc A8, apartament 2, judeţul Buzău, posesor al cărţii de identitate seria XZ numărul 749805, eliberată de SPCLEP Buzău la data de 26.05.2016, având cod numeric personal 1781119100044;– CARPOV DANIEL, cetăţean român, domiciliat în comuna Luncaviţa, satul Luncaviţa, judeţul Tulcea, posesor al cărţii de identitate seria TC numărul 254160, eliberată de SPCLEP Măcin la data de 16.06.2010, având cod numeric personal 1720211361948;– ROIBU MIHAI, cetăţean român, domiciliat în municipiul Călăraşi, strada Bucureşti numărul 318G, judeţul Călăraşi, posesor al cărţii de identitate seria KL numărul 399807, eliberată de SPCLEP Călăraşi la data de 11.06.2013, având cod numeric personal 1580305510047;– ALEXA RODICA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Arad, Strada Fluturilor numărul 10, bloc 9, scara E, apartament 3, judeţul Arad, posesoare a cărţii de identitate seria AR numărul 611918, eliberată de SPCLEP Arad la data de 27.03.2013, având cod numeric personal 2570315020067;– TĂMĂŞDAN CRISTIAN-CONSTANTIN, cetăţean român, domiciliat în municipiul Alba Iulia, localitatea Oarda, Strada Cordovanilor numărul 11, judeţul Alba, posesor al cărţii de identitate seria AX numărul 680067, eliberată de SPCLEP Alba Iulia la data de 21.07.2017, având cod numeric personal 1720212011107;– DUMITRU VALERICĂ, cetăţean român, domiciliat în comuna Girov, satul Turtureşti, strada Înv. Gheorghe Popovici numărul 196, judeţul Neamţ, posesor al cărţii de identitate seria NT numărul 912618, eliberată de SPCLEP Piatra-Neamţ la data de 02.11.2016, având cod numeric personal 1670815270647;– BERINDE VASILE, cetăţean român, domiciliat în municipiul Satu Mare, strada Aurora, bloc E17, apartament 9, judeţul Satu Mare, posesor al cărţii de identitate seria SM numărul 462459, eliberată de SPCLEP Satu Mare la data de 06.06.2012, având cod numeric personal 1660611301021;
  – SIMION GEORGE-NICOLAE, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, strada Liviu Rebreanu numărul 7, bloc 51, scara 2, etaj 7, apartament 76, sector 3, posesor al cărţii de identitate seria RK numărul 175486, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 01.08.2018, având cod numeric personal 1860921394443;– GHEORGHE STELICĂ, cetăţean român, domiciliat în municipiul Slobozia, bulevardul Matei Basarab numărul 37, bloc J1, etaj 8, apartament 29, judeţul Ialomiţa, posesor al cărţii de identitate seria SZ numărul 430673, eliberată de SPCLEP Slobozia la data de 05.08.2015, având cod numeric personal 1720808213014;– BĂLĂLĂU VASILE, cetăţean român, domiciliat în comuna Bârnova, satul Păun, judeţul Iaşi, posesor al cărţii de identitate seria MX numărul 518349, eliberată de municipiul Iaşi la data de 25.01.2005, având cod numeric personal 1491028400759;– SIGHENAŞI EMIL, cetăţean român, domiciliat în municipiul Brăila, strada Alecu Russo numărul 25A, judeţul Brăila, posesor al cărţii de identitate seria XR numărul 515171, eliberată de SPCLEP Brăila la data de 11.12.2014, având cod numeric personal 1740802090122;– BARB CONSTANTIN, cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgu Jiu, Strada Victoriei numărul 15, bloc 15, scara 1, etaj 7, apartament 24, judeţul Gorj, posesor al cărţii de identitate seria GZ numărul 646749, eliberată de SPCLEP Târgu Jiu la data de 27.01.2017, având cod numeric personal 1730124182775;– ENE ION, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, calea Ferentari numărul 17, bloc 96, scara 2, etaj 1, apartament 34, posesor al cărţii de identitate seria RD numărul 686069, eliberată de S.P.C.E.P. sector 5 la data de 29.10.2010, având cod numeric personal 1601116400195;– MIHAI MARIA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Craiova, strada Gogu Constantinescu numărul 11, bloc F20, scara 1, apartament 1, judeţul Dolj, posesoare a cărţii de identitate seria DX numărul 640880, eliberată de SPCLEP Craiova la data de 05.06.2009, având cod numeric personal 2571220163233;
  – HRIŢCU VIORICA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Botoşani, Strada Victoriei numărul 60, judeţul Botoşani, posesoare a cărţii de identitate provizorie seria PA numărul 524503, eliberată de SPCLEP Botoşani la data de 23.08.2018, cu valabilitate până la data de 22.08.2019, având codul numeric personal 2740819070011;– DUCA CONSTANTIN, cetăţean român, domiciliat în comuna Ilieni, satul Ilieni numărul 13, judeţul Covasna, posesor al cărţii de identitate seria KV numărul 393677, eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe la data de 04.05.2017, având cod numeric personal 1640216141032;– FURDUI ADRIAN-CRISTIAN, cetăţean român, domiciliat în municipiul Deva, Aleea Saturn, bloc 23, scara A, etaj 3, apartament 11, judeţul Hunedoara, posesor al cărţii de identitate seria HD numărul 540801, eliberată de SPCLEP Deva la data de 23.02.2011, având cod numeric personal 1690218205509;– COMAN ION, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, Intrarea Ogradei numărul 38, sector 5, posesor al cărţii de identitate seria RX numărul 451021, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 5 la data de 07.03.2014, având cod numeric personal 1650228400157;– VAI COSTICĂ, cetăţean român, domiciliat în municipiul Turnu Măgurele, Strada Libertăţii numărul 229, judeţul Teleorman, posesor al cărţii de identitate seria TR numărul 640029, eliberată de SPCLEP Turnu Măgurele la data de 24.11.2017, având cod numeric personal 1471101343238;– COICIU VICTOR, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, aleea Timişul de Jos numărul 1, bloc A23, scara 3, apartament 31, sector 6, posesor al cărţii de identitate seria RX numărul 507945, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 2.06.2014, având cod numeric personal 1740601463052;– 
  PIŢIGOI MARIUS-ALEXANDRU, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, calea Călăraşi numărul 240, bloc 76, scara 1, etaj 3, apartament 12, sector 3, posesor al cărţii de identitate seria RX numărul 680974, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 17.03.2015, având cod numeric personal 1771023434511;
  – NEAGOE-MATEESCU NICULAE, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, Strada Crizantemelor numărul 12, bloc Z7, scara 1, etaj 4, apartament 18, sector 5, posesor al cărţii de identitate seria RX numărul 508545, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 5 la data de 03.06.2014, având cod numeric personal 1540601401108;– BABESCU IOAN-GHEORGHE, cetăţean român, domiciliat în municipiul Timişoara, strada Constantin-Miu Lerca numărul 5/d, judeţul Timiş, posesor al cărţii de identitate seria TZ numărul 159091, eliberată de SPCLEP Timişoara la data de 25.08.2014, având cod numeric personal 1510727250521, cunoscând sancţiunile prevăzute de art. 236 din Codul penal privind falsul în declaraţii, pe propria răspundere, declarăm că:– avem calitatea de alegători;– nu deţinem funcţii în care să fi fost aleşi prin vot universal;– nu suntem membri ai Guvernului;– nu suntem persoane numite în funcţie de primul-ministru;
  – nu suntem persoane care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice.
  De asemenea, declarăm că scopul iniţiativei este punerea în aplicare a deciziei poporului în urma rezultatului de la Referendumul din data de 22.11.2009 privind întrebarea „Sunteţi de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane?“Dau prezenta declaraţie spre a folosi oriunde va fi necesar.Redactată şi autentificată la cererea expresă a părţii, la Societatea Profesională Notarială Mihaela Jipa şi Asociaţii din Bucureşti, azi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 37 (treizecişişapte) duplicate, din care 1 (un) duplicat pentru arhiva biroului notarial şi 36 (treizecişişase) duplicate pentru părţi.Declaranţi
  Bursaşiu Cosmin-TraianLungu Rareş-MirceaAbrihan Marin
  Şerban RoxanaBorontiş Mihaela-MirelaRadu Mironel
  Bot Augustin MălinPopescu Anca-PetronelaVoiculeţ Marian
  Mutalip Maria-StelaManea MihaiIanculescu George-Marius
  Şandru Vasile-SorinToader AlexandruCarpov Daniel
  Roibu MihaiAlexa RodicaTămăşdan Cristian-Constantin
  Dumitru ValericăBerinde VasileSimion George-Nicolae
  Gheorghe StelicăBălălău VasileSighenaşi Emil
  Barb ConstantinEne IonMihai Maria
  Hriţcu VioricaDuca ConstantinFurdui Adrian
  Coman Ion Vai Costică
  Coiciu Victor
  Piţigoi Marius-AlexandruNeagoe-Mateescu NicolaeBabescu Ioan-Gheorghe
  ROMÂNIA
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
  SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
  MIHAELA JIPA ŞI ASOCIAŢII
  Licenţa de funcţionare nr. 300/3583/26.11.2015
  Bucureşti, bulevardul Alexandru Obregia nr. 7B,
  Ds + P + 1E, sector 4
  e-mail: bnpmihaelajipa@yahoo.com
  Tel.: 0728120464, 0214603396
  ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 7.240Anul 2018, luna decembrie, ziua 20În faţa mea, STĂNILĂ LILIANA-IOANA, notar public, la sediul biroului s-au prezentat:– BURSAŞIU COSMIN-TRAIAN, cetăţean român, domiciliat în municipiul Oradea, Strada Cireşilor numărul 55, judeţul Bihor, identificat cu cartea de identitate seria XH numărul 860543, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 19.03.2013, având cod numeric personal 1690308054713, în nume propriu;– LUNGU RAREŞ-MIRCEA, cetăţean român, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, bulevardul Nicolae Titulescu numărul 8, bloc P3, apartament 27, judeţul Cluj, identificat cu cartea de identitate seria CJ numărul 306768, eliberată de SPCJEP Cluj la data de 20.10.2017, având cod numeric personal 1821109125808, în nume propriu;– ABRIHAN MARIN, cetăţean român, domiciliat în oraşul Baia Sprie, Strada Frunzei numărul 8, judeţul Maramureş, identificat cu cartea de identitate seria MM numărul 892422, eliberată de SPCLEP Baia Sprie la data de 31.05.2017, având cod numeric personal 1690508241127, în nume propriu;– ŞERBAN ROXANA, cetăţean român, domiciliată în oraşul Plopeni, Aleea Armoniei numărul 5, bloc V22, scara A, etaj 4, apartament 19, judeţul Prahova, identificată cu cartea de identitate seria PX numărul 277163, eliberată de SPCLEP Plopeni la data de 12.08.2014, având cod numeric personal 2660307297308, în nume propriu;– BORONTAŞ MIHAELA-MIRELA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Drobeta-Turnu Severin, Aleea Privighetorii numărul 2, bloc T4, scara 1, apartament 8, judeţul Mehedinţi, identificată cu cartea de identitate seria MH numărul 423577, eliberată de SPCLEP Drobeta-Turnu Severin la data de 05.07.2013, având cod numeric personal 2680716250588, în nume propriu;– RADU MIRONEL, cetăţean român, domiciliat în municipiul Piteşti, strada General Eremia Grigorescu numărul 20, bloc P1, scara A, etaj 1, apartament 1, judeţul Argeş, identificat cu cartea de identitate seria AZ numărul 110050, eliberată de SPCLEP Piteşti la data de 09.05.2016, având cod numeric personal 1690126034960, în nume propriu;– BOT AUGUSTIN MĂLIN, cetăţean român, domiciliat în municipiul Timişoara, Strada Arenei numărul 8, etaj 4, apartament 13, judeţul Timiş, identificat cu cartea de identitate seria TM numărul 915847, eliberată de SPCLEP Timişoara la data de 01.08.2011, având cod numeric personal 1760826113691, în nume propriu;– POPESCU ANCA-PETRONELA, cetăţean român, domiciliată în oraşul Buftea, Strada Studioului numărul 12B, bloc 34, scara B, etaj 2, apartament 53, judeţul Ilfov, identificată cu cartea de identitate seria IF numărul 563407, eliberată de SPCLEP Buftea la data de 30.06.2017, având cod numeric personal 2710701335034, în nume propriu;– VOICULEŢ MARIAN, cetăţean român, domiciliat în municipiul Braşov, Strada Morii numărul 26, judeţul Braşov, identificat cu cartea de identitate seria ZV numărul 122717, eliberată de SPCLEP Braşov la data de 20.01.2017, având cod numeric personal 1671201080041, în nume propriu;– MUTALIP MARIA-STELA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Constanţa, aleea Topolog numărul 16, bloc E3, scara F, etaj 2, apartament 111, judeţul Constanţa, identificată cu cartea de identitate seria KT numărul 764693, eliberată de SPCLEP Constanţa la data de 13.02.2009, având cod numeric personal 2461225131237, în nume propriu;– MANEA MIHAI, cetăţean român, domiciliat în municipiul Ploieşti, strada Puţul cu apă rece numărul 26, judeţul Prahova, identificat cu cartea de identitate seria PX numărul 289630, eliberată de SPCLEP Ploieşti la data de 23.09.2014, având cod numeric personal 1700919293122, în nume propriu;– IANCULESCU GEORGE-MARIUS, cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgovişte, strada Poet Grigore Alexandrescu numărul 1, bloc E1, apartament 20, judeţul Dâmboviţa, identificat cu cartea de identitate seria DD numărul 536852, eliberată de SPCLEP Târgovişte la data de 03.05.2011, având cod numeric personal 1710320151781, în nume propriu;
  – ŞANDRU VASILE-SORIN, cetăţean român, domiciliat în satul Nicani, comuna Zamostea, numărul 101, judeţul Suceava, identificat cu cartea de identitate seria XV numărul 262714, eliberată de SPCLEP Siret la data de 19.12.2017, având cod numeric personal 1721230334932, în nume propriu;– TOADER ALEXANDRU, cetăţean român, domiciliat în municipiul Buzău, Cartier Episcopiei, bloc A8, apartament 2, judeţul Buzău, identificat cu cartea de identitate seria XZ numărul 749805, eliberată de SPCLEP Buzău la data de 26.05.2016, având cod numeric personal 1781119100044, în nume propriu;– CARPOV DANIEL, cetăţean român, domiciliat în comuna Luncaviţa, satul Luncaviţa, judeţul Tulcea, identificat cu cartea de identitate seria TC numărul 254160, eliberată de SPCLEP Măcin la data de 16.06.2010, având cod numeric personal 1720211361948, în nume propriu;– ROIBU MIHAI, cetăţean român, domiciliat în municipiul Călăraşi, strada Bucureşti numărul 318G, judeţul Călăraşi, identificat cu cartea de identitate seria KL numărul 399807, eliberată de SPCLEP Călăraşi la data de 11.06.2013, având cod numeric personal 1580305510047, în nume propriu;– ALEXA RODICA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Arad, Strada Fluturilor numărul 10, bloc 9, scara E, apartament 3, judeţul Arad, identificată cu cartea de identitate seria AR numărul 611918, eliberată de SPCLEP Arad la data de 27.03.2013, având cod numeric personal 2570315020067, în nume propriu;– TĂMĂŞDAN CRISTIAN-CONSTANTIN, cetăţean român, domiciliat în municipiul Alba Iulia, localitatea Oarda, Strada Cordovanilor numărul 11, judeţul Alba, identificat cu cartea de identitate seria AX numărul 680067, eliberată de SPCLEP Alba Iulia la data de 21.07.2017, având cod numeric personal 1720212011107, în nume propriu;– DUMITRU VALERICĂ, cetăţean român, domiciliat în comuna Girov, satul Turtureşti, strada Înv. Gheorghe Popovici numărul 196, judeţul Neamţ, identificat cu cartea de identitate seria NT numărul 912618, eliberată de SPCLEP Piatra-Neamţ la data de 02.11.2016, având cod numeric personal 1670815270647, în nume propriu;
  – BERINDE VASILE, cetăţean român, domiciliat în municipiul Satu Mare, strada Aurora, bloc E17, apartament 9, judeţul Satu Mare, identificat cu cartea de identitate seria SM numărul 462459, eliberată de SPCLEP Satu Mare la data de 06.06.2012, având cod numeric personal 1660611301021, în nume propriu;– SIMION GEORGE-NICOLAE, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, strada Liviu Rebreanu numărul 7, bloc 51, scara 2, etaj 7, apartament 76, sector 3, identificat cu cartea de identitate seria RK numărul 175486, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 01.08.2018, având cod numeric personal 1860921394443, în nume propriu;– GHEORGHE STELICĂ, cetăţean român, domiciliat în municipiul Slobozia, bulevardul Matei Basarab numărul 37, bloc J1, scara B, etaj 8, apartament 29, judeţul Ialomiţa, identificat cu cartea de identitate seria SZ numărul 430673, eliberată de SPCLEP Slobozia la data de 05.08.2015, având cod numeric personal 1720808213014, în nume propriu;– BĂLĂLĂU VASILE, cetăţean român, domiciliat în comuna Bârnova, satul Păun, judeţul Iaşi, identificat cu cartea de identitate seria MX numărul 518349, eliberată de municipiul Iaşi la data de 25.01.2005, având cod numeric personal 1491028400759, în nume propriu;– SIGHENAŞI EMIL, cetăţean român, domiciliat în municipiul Brăila, strada Alecu Russo numărul 25A, judeţul Brăila, identificat cu cartea de identitate seria XR numărul 515171, eliberată de SPCLEP Brăila la data de 11.12.2014, având cod numeric personal 1740802090122, în nume propriu;– BARB CONSTANTIN, cetăţean român, domiciliat în municipiul Târgu Jiu, Strada Victoriei numărul 15, bloc 15, scara 1, etaj 7, apartament 24, judeţul Cluj, identificat cu cartea de identitate seria GZ numărul 646749, eliberată de SPCLEP Târgu Jiu la data de 27.01.2017, având cod numeric personal 1730124182775, în nume propriu;– 
  ENE ION, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, calea Ferentari numărul 17, bloc 96, scara 2, etaj 1, apartament 34, identificat cu cartea de identitate seria RD numărul 686069, eliberată de S.P.C.E.P. sector 5 la data de 29.10.2010, având cod numeric personal 1601116400195, în nume propriu;
  – MIHAI MARIA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Craiova, strada Gogu Constantinescu numărul 11, bloc F20, scara 1, apartament 1, judeţul Dolj, identificată cu cartea de identitate seria DX numărul 640880, eliberată de SPCLEP Craiova la data de 05.06.2009, având cod numeric personal 2571220163233, în nume propriu;– HRIŢCU VIORICA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Botoşani, Strada Victoriei numărul 60, judeţul Botoşani, identificată cu cartea de identitate provizorie seria PA numărul 524503, eliberată de SPCLEP Botoşani la data de 23.08.2018, cu valabilitate până la data de 22.08.2019, având cod numeric personal 2740819070011, în nume propriu;– DUCA CONSTANTIN, cetăţean român, domiciliat în comuna Ilieni, satul Ilieni numărul 13, judeţul Covasna, identificat cu cartea de identitate seria KV numărul 393677, eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe la data de 04.05.2017, având cod numeric personal 1640216141032, în nume propriu;– FURDUI ADRIAN-CRISTIAN, cetăţean român, domiciliat în municipiul Deva, aleea Saturn, bloc 23, scara A, etaj 3, apartament 11, judeţul Hunedoara, identificat cu cartea de identitate seria HD numărul 540801, eliberată de SPCLEP Deva la data de 23.02.2011, având cod numeric personal 1690218205509, în nume propriu;– COMAN ION, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, Intrarea Ogradei numărul 38, sector 5, identificat cu cartea de identitate seria RX numărul 451021, eliberată de S.P.C.E.P sector 5 la data de 07.03.2014, având cod numeric personal 1650228400157, în nume propriu;– VAI COSTICĂ, cetăţean român, domiciliat în municipiul Turnu Măgurele, Strada Libertăţii numărul 229, judeţul Teleorman, identificat cu cartea de identitate seria TR numărul 640029, eliberată de SPCLEP Turnu Măgurele la data de 24.11.2017, având cod numeric personal 1471101343238, în nume propriu;
  – COICIU VICTOR, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, aleea Timişul de Jos numărul 1, bloc A23, scara 3, apartament 31, sector 6, identificat cu cartea de identitate seria RX numărul 507945, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 02.06.2014, având cod numeric personal 1740601463052, în nume propriu;– PIŢIGOI MARIUS-ALEXANDRU, cetăţean român. domiciliat în municipiul Bucureşti, calea Călăraşi numărul 240, bloc 76, scara 1, etaj 3, apartament 12, sector 3, identificat cu cartea de identitate seria RX numărul 680974, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 17.03.2015, având cod numeric personal 1771023434511, în nume propriu;– NEAGOE-MATEESCU NICULAE, cetăţean român, domiciliat în municipiul Bucureşti, Strada Crizantemelor numărul 12, bloc Z7, scara 1, etaj 4, apartament 18, sector 5, identificat cu cartea de identitate seria RX numărul 508545, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 5 la data de 03.06.2014, având cod numeric personal 1540601401108, în nume propriu;– BABESCU IOAN-GHEORGHE, cetăţean român, domiciliat în municipiul Timişoara, strada Constantin-Miu Lerca numărul 5/d, judeţul Timiş, identificat cu cartea de identitate seria TZ numărul 159091, eliberată de SPCLEP Timişoara la data de 25.08.2014, având cod numeric personal 1510727250521, în nume propriu, care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înţeles conţinutul, că cele cuprinse în act reprezintă voinţa lor, au consimţit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat unicul exemplar.
  În temeiul art. 12 lit. b din legea notarilor publici şi activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,Se declară autentic prezentul înscris.S-a perceput onorariul de 300 lei şi 57 lei TVA cu bonul fiscal nr. 25/20.12.2018.cd
  Notar public
  Stănilă Liliana-Ioana
  L.S.
  Prezentul duplicat s-a întocmit în 37 (treizecişisapte) exemplare, de notar public, Stănilă Liliana-Ioana, astăzi, data autentificării actului, şi are aceeaşi forţă probantă ca originalul.
  Notar public
  Stănilă Liliana-Ioana
  ----