Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 509 din 28 februarie 2019pentru modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 4 martie 2019Data intrării în vigoare 04-03-2019

  În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 804.279 din 25.02.2019,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul IProcedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 3 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1.
  În vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili persoane juridice, organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale, conform anexei nr. 1. Obligaţiile fiscale restante care fac obiectul publicării sunt cele notificate conform pct. 9, existente la sfârşitul trimestrului de raportare şi neachitate la data publicării listei.
  2. La punctul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins: b^1) obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale contestate potrivit legii, care sunt garantate potrivit art. 210 şi 211 sau art. 235 din Codul de procedură fiscală;3. Punctul 3^1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3^1. Nu se consideră că un debitor înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale datorate de debitor este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluţionare şi cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care debitorul le are de încasat de la autorităţile contractante.4.
  Punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 4. Nu fac obiectul publicării potrivit pct. 1 obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori persoane juridice.
  5. Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 6. Lista va cuprinde: denumirea debitorilor, codul de identificare fiscală, precum şi cuantumul total al obligaţiilor fiscale restante, din care:a) obligaţii fiscale principale şi obligaţii fiscale accesorii;
  b) obligaţii fiscale principale şi accesorii necontestate, precum şi cele contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege. Aceste obligaţii vor fi menţionate în listă până la soluţionarea căilor de atac asupra acestora.
  6. Punctele 12.1-12.3 se abrogă. 7. Punctele 15 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 15. Produsul informatic de întocmire şi transmitere a informaţiilor, precum şi gestiunea acestui produs vor fi asigurate de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare.16. De corectitudinea acestor informaţii care vor fi transmise Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare în vederea publicării pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală răspunde conducătorul organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale restante ale debitorilor ce fac obiectul publicării.
  8. Anexa nr. 2 se abrogă. 9. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mihaela Triculescu
  Bucureşti, 28 februarie 2019.
  Nr. 509.ANEXĂ(Anexa nr. 3 la procedură)ANTET^1)Nr. ..... din .....Către^2) ..........................................................,cod de identificare fiscală .............................,str. ............................................. nr. .............,bl. .............., sc. ........, et. ........., ap. ...........,sector .............., localitatea ..........................,judeţul ..................., cod poştal .......................NOTIFICAREprivind obligaţiile fiscale restanteDatele de identificare ale contribuabiluluiDenumirea .......................................................Adresa .............................................................Codul de identificare fiscală .......................................În temeiul art. 162 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul publicării pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, vă notificăm că la data de .....^3) înregistraţi obligaţii fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data prezentei, în cuantum de ............. lei, astfel:Capitolul I - Obligaţii fiscale restante:
  BugetulObligaţii fiscale restante - lei -
  Total,din care:Obligaţii fiscale principale^4)Obligaţii fiscale accesorii
  01 = 2 + 323
  Bugetul de stat
  Bugetul asigurărilor sociale de stat
  Bugetul FNUASS
  Bugetul asigurărilor pentru şomaj
  Total general
  Capitolul II - Obligaţii fiscale restante, defalcate în funcţie de activitatea proprie şi sediile secundare:Debitorul ....................... CIF .......................^5)
  Bugetul Obligaţii fiscale restante - lei -
  Total, din care:Obligaţii fiscale principale^4)Obligaţii fiscale accesorii
  01 = 2 + 323
  Bugetul de stat
  Bugetul asigurărilor sociale de stat
  Bugetul FNUASS
  Bugetul asigurărilor pentru şomaj
  Total general
  În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa dumneavoastră şi sumele cuprinse în prezenta notificare, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se publică obligaţiile fiscale restante, aşa cum au fost menţionate în prezenta notificare, sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz.Conducătorul unităţii fiscaleNume şi prenume ........................Semnătura şi ştampila unităţii^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.^2) Se vor menţiona denumirea, domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscală.^3) Se menţionează ultima zi a ultimei luni din trimestrul de raportare.^4) Se vor menţiona obligaţiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.^5) Se va completa în cazul contribuabililor/plătitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, menţionând în mod corespunzător codul de identificare fiscală atribuit potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu datele de identificare ale acestora şi cuantumul obligaţiilor fiscale aferente.
  -----