Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 112 din 27 februarie 2019privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.576/89 al Consiliului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 4 martie 2019Data intrării în vigoare 03-04-2019

  Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.576/89 al Consiliului,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1)
  Prezenta hotărâre stabileşte cadrul instituţional şi unele măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.576/89 al Consiliului, denumit în continuare Regulament.
  (2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică băuturilor spirtoase prevăzute în anexa nr. I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi în anexa nr. II la Regulament.
  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) categorie de băutură spirtoasă - una dintre categoriile 1-46 din anexa nr. II la Regulament;b) indicaţie geografică a unei băuturi spirtoase - una dintre indicaţiile geografice înregistrate în anexa nr. III la Regulament;c) autoritatea competentă cu atribuţii în verificarea documentaţiei pentru înregistrarea şi protecţia indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;d)
  autoritatea responsabilă cu controalele în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor instituite în anexa nr. II la Regulament - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
  e) organism de certificare a produselor - organ de control, astfel cum este definit la art. 2 pct. 5 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, recunoscut de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi acreditat în conformitate cu standardul SR EN 17065:2013 - Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii;f) cerere de înregistrare a unei indicaţii geografice - cererea depusă în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013 al Comisiei din 25 iulie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase;g) dosar tehnic - document care stabileşte cerinţele pe care trebuie să le respecte băutura spirtoasă potrivit prevederilor art. 17 alin. (4) din Regulament şi se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013.
  Articolul 3(1) Conformitatea cu specificaţiile din dosarul tehnic se verifică şi se certifică de către organisme de certificare potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) şi (2) din Regulament.
  (2) Costurile aferente verificării şi certificării realităţii datelor cuprinse în cererea de înregistrare şi în dosarul tehnic, precum şi cele aferente controlului respectării dosarului tehnic sunt suportate de operatorii care fac obiectul controlului respectiv.
  Articolul 4(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă cu atribuţii în verificarea documentaţiei pentru înregistrarea şi protecţia indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase.(2) Procedura de verificare a documentaţiei pentru înregistrarea unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei băuturilor spirtoase, procedura de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi procedura de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea responsabilă cu controalele în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor instituite în anexa nr. II la Regulament, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004.(4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă cu atribuţii în verificarea şi monitorizarea activităţii şi recunoaşterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase.
  (5) Regulamentul privind recunoaşterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice (IG) şi supravegherea activităţii acestor organisme se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(6) În situaţia în care nu sunt recunoscute organisme de certificare a băuturilor spirtoase de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, corectitudinea datelor cuprinse în dosarul tehnic pentru înregistrarea şi protecţia indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase se verifică de către o comisie de verificare şi certificare a băuturilor spirtoase care sunt înregistrate sau care aplică pentru a fi recunoscute ca indicaţii geografice (IG), aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Această comisie eliberează procesul-verbal de conformitate cu specificaţiile din dosarul tehnic, care însoţeşte dosarul tehnic prevăzut la art. 17 alin. (4) din Regulament.
  Articolul 5Prezenta hotărâre se aplică tuturor raporturilor juridice născute şi care se află în derulare în temeiul vechii reglementări, precum şi efectelor viitoare ale raporturilor juridice anterior născute. Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 276/2014 pentru înfiinţarea sistemului privind protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 17 aprilie 2014, se abrogă.
  Articolul 7Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Alexandru-Victor Micula,
  secretar de stat
  Bucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 112.
  -----