Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 26 februarie 2019pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019
EMITENT
 • CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 1 martie 2019Data intrării în vigoare 01-03-2019


  Aprobat prin Hotărârea nr. 18 din 26 februarie 2019, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 168 din 1 martie 2019.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) Prezentul regulament pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină (regulament) cuprinde dispoziţii privind procedura pentru depunerea candidaturilor, comisia de validare a candidaţilor, participanţii la alegeri, procesul de votare şi stabilirea rezultatelor alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină.(2) Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera sau CAFR, organizează alegeri pentru membrii Comisiei de disciplină conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, nr. 2/2018 (ROF), Hotărârii privind aprobarea organizării, convocării şi a ordinii de zi a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 13 aprilie 2019 şi a prezentului regulament.(3) Comisia de disciplină este formată din 3 membri titulari şi 2 membri supleanţi, aleşi în cadrul Conferinţei, pentru o perioadă de 3 ani, cu drept de reînnoire a mandatului o singură dată, conform ROF şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină a Camerei.Articolul 2Orice membru al Camerei, persoană fizică, poate fi ales în Comisia de disciplină, ca membru permanent sau supleant, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:a) are capacitate deplină de exerciţiu;b)
  îndeplineşte condiţiile de bună reputaţie stabilite prin reglementările legale aplicabile;
  c) îndeplineşte cerinţele de pregătire profesională în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi a achitat Camerei cotizaţiile fixe şi/sau variabile de la dobândirea calităţii de membru al Camerei până la data depunerii candidaturii;d) nu a fost sancţionat disciplinar de Cameră sau de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS), după caz, în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii candidaturii, printr-o hotărâre irevocabilă;e) nu este ales sau nu deţine o funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul unui organism profesional în domeniul financiar-contabil sau în cadrul ASPAAS;f) a respectat procedura de depunere a candidaturii prevăzută în normele emise de Cameră.
  Capitolul II
  Procedura pentru depunerea candidaturilorArticolul 3(1) Auditorul financiar care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 depune în scris, prin scrisoare cu confirmare de primire sau direct la sediul Camerei din Strada Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5, Bucureşti, cererea de candidatură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de copia actului de identitate (BI/CI/paşaport), copia carnetului de auditor financiar, vizat la zi, curriculum vitae şi o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 2, conform modelului din anexa nr. 2.(2) Candidaturile se depun cu respectarea termenelor prevăzute în calendarul pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină (calendar), prevăzut în anexa nr. 3.(3) Candidaturile primite după expirarea termenului de depunere nu se iau în considerare.(4) Comisia de validare a candidaturilor, numită potrivit art. 5 alin. (1), întocmeşte un proces-verbal în care se menţionează nominal fiecare candidatură, cu precizarea dacă acestea au fost depuse respectând condiţiile din prezentul regulament.(5) Candidaturile valabil depuse sunt păstrate la arhiva Camerei o perioadă de 3 ani.
  Articolul 4Calendarul pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină, prevăzut în anexa nr. 3, se va publica pe site-ul oficial al Camerei, cu cel puţin 30 de zile înaintea desfăşurării alegerilor, şi va cuprinde:a) termenul înăuntrul căruia pot fi depuse candidaturile;b) termenul înăuntrul căruia Comisia de validare a candidaturilor prevăzută la cap. III analizează candidaturile depuse, le admite, respectiv le respinge şi afişează pe site-ul Camerei lista cu rezultatele, conform prevederilor prezentului regulament;c) termenul înăuntrul căruia candidaţii pot contesta respingerea candidaturii de către Comisia de validare a candidaturilor;d) termenul înăuntrul căruia sunt soluţionate contestaţiile formulate ca urmare a respingerii candidaturilor de către Comisia de validare a candidaturilor;e) termenul pentru publicarea pe website-ul CAFR a candidaturilor admise de către Comisia de validare a candidaturilor, în urma analizării contestaţiilor;f)
  alte termene utile pentru desfăşurarea procesului de votare.
  Capitolul III Comisia de validare a candidaturilorArticolul 5(1) Comisia de validare a candidaturilor este compusă din 3 membri, astfel:a) un membru al Consiliului Camerei, care va fi şi preşedintele comisiei;b) secretarul general al Camerei;c)
  un consilier juridic al Camerei.
  (2) Comisia de validare a candidaturilor are următoarele atribuţii:1. verifică respectarea condiţiilor prevăzute la art. 2 şi art. 3 alin. (2);2. verifică existenţa documentelor specificate la art. 3 alin. (1);3. verifică respectarea termenului-limită pentru depunerea candidaturilor, aşa cum este prevăzut în calendarul prevăzut în anexa nr. 3.(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor cuprinse la alin. (2), Comisia de validare a candidaturilor poate solicita orice informaţii suplimentare necesare clarificării, atât de la aparatul executiv al Camerei, cât şi de la alte instituţii, autorităţi sau organisme profesionale, prin intermediul Camerei.
  Articolul 6(1) Comisia de validare a candidaturilor va respinge candidaturile depuse pentru funcţia de membru al Comisiei de disciplină în următoarele cazuri:a) candidatul nu respectă condiţiile prevăzute la art. 2 şi 3;b) candidatul nu a depus documentele specificate la art. 3;c) candidatul nu a depus cererea de candidatură în termenul prevăzut în calendarul din anexa nr. 3.(2) Comisia de validare a candidaturilor întocmeşte lista cu candidaturile admise, care se afişează pe site-ul Camerei, la termenul stabilit conform calendarului prevăzut în anexa nr. 3.(3) Comisia de validare a candidaturilor transmite în scris fiecărui candidat respins motivul respingerii candidaturii, după care, la finalizarea procesului, îşi încetează de drept mandatul.Articolul 7(1) Eventualele contestaţii referitoare la lista cu candidaturile admise prevăzută la art. 6 se depun în termen de două zile lucrătoare de la afişare, în scris, prin scrisoare cu confirmare de primire sau direct la sediul Camerei din Strada Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5, Bucureşti, conform termenului stabilit în calendarul prevăzut în anexa nr. 3.(2) Contestaţiile sunt soluţionate în termen de două zile lucrătoare de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor la lista cu candidaturile admise.(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor prevăzută la alin. (2) este compusă din 3 membri, astfel:a) un membru al Consiliului Camerei, care va fi şi preşedintele comisiei;b) şeful sau un angajat al Compartimentului de servicii şi asistenţă membri;
  c) un consilier juridic al Camerei, altul decât cel care a făcut parte din Comisia de validare a candidaturilor.
  (4) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor transmite în scris fiecărei persoane rezultatul analizării contestaţiei, precum şi motivele care au stat la baza acestuia.
  Articolul 8(1) După soluţionarea contestaţiilor, rezultatele se afişează pe site-ul Camerei.(2) Listele candidaţilor elaborate după soluţionarea contestaţiilor rămân definitive.(3)
  După publicarea pe site-ul Camerei a listei definitive cu candidaturile pentru alegerea Comisiei de disciplină a CAFR, Comisia de soluţionare a contestaţiilor îşi încetează de drept mandatul.
  Capitolul IV AlegătoriiArticolul 9(1) Pot participa la vot, pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină, membrii Camerei care au fost desemnaţi conform Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa organizată în data de 13 aprilie 2019, aprobate prin hotărâre a Consiliului CAFR.(2) Exercitarea dreptului la vot se face numai în nume propriu. Nu se admite votarea prin reprezentare.
  Capitolul V Procedura alegerilorArticolul 10(1) Modelul buletinului de vot pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină este prevăzut în anexa nr. 5.(2) Candidaturile rămase definitive în urma soluţionării contestaţiilor sunt înscrise pe buletinul de vot, în ordine alfabetică, după numele candidatului.(3) Buletinele de vot se tipăresc prin grija Camerei, pe suport hârtie, într-un număr de exemplare egal cu numărul auditorilor cu drept de vot, stabiliţi conform normelor pentru desemnarea reprezentanţilor la Conferinţă, adoptate de Consiliul Camerei.(4) Fiecare auditor financiar prezent la Conferinţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în Normele pentru desemnarea reprezentanţilor la Conferinţă, adoptate de către Consiliul Camerei, primeşte buletinul de vot pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină din partea Comisiei de numărare a voturilor, prevăzută la art. 11.(5) Distribuirea buletinelor de vot se face pe baza CI/BI, paşaport sau permis de conducere şi semnătură.
  (6) Fiecare alegător primeşte un singur buletin de vot. În cazul pierderii sau deteriorării, nu se mai distribuie un alt buletin de vot.
  Articolul 11(1) În cadrul plenului Conferinţei, la propunerea auditorilor financiari prezenţi, se alege Comisia de numărare a voturilor formată din 9 membri. Aceasta îşi va alege dintre membrii săi un preşedinte.(2) Membrii Comisiei de numărare a voturilor îşi exprimă verbal în cadrul plenului Conferinţei şi ulterior prin completarea declaraţiei prevăzute în anexa nr. 4 atât disponibilitatea de a face parte din cadrul comisiei pe toată durata activităţii, cât şi respectarea cerinţelor de confidenţialitate şi a reglementărilor în vigoare pe toată durata desfăşurării procesului de organizare a alegerilor şi numărare a voturilor.(3) Comisia de numărare a voturilor este sprijinită în procesul de distribuire a buletinelor de vot şi predare a buletinelor de vot, după încheierea procesului de alegeri, de o comisie tehnică, formată din 6 persoane din executivul Camerei desemnate prin dispoziţie de către secretarul general.
  Articolul 12(1) Comisia de numărare a voturilor are următoarele atribuţii:a) primirea buletinelor de vot de la reprezentantul aparatului executiv, desemnat prin dispoziţie de către secretarul general, într-un număr egal cu numărul de auditori financiari cu drept de vot, pe bază de proces-verbal de predare-primire, semnat de către preşedintele comisiei;b) distribuirea buletinelor de vot către auditorii financiari prezenţi la Conferinţă cu sprijinul comisiei tehnice din cadrul executivului Camerei, desemnată prin dispoziţie de către secretarul general;c) anularea buletinelor de vot nedistribuite alegătorilor;d) numărarea voturilor exprimate şi stabilirea voturilor valabile şi a celor nule;e) prezentarea listei candidaţilor în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil obţinute şi comunicarea candidaţilor care au fost aleşi;f)
  întocmirea unui proces-verbal scris cu privire la rezultatele votului, care se prezintă plenului Conferinţei;
  g) predarea buletinelor de vot reprezentantului aparatului executiv, desemnat prin dispoziţie de către secretarul general, în vederea sigilării şi păstrării acestora pe o perioadă egală cu durata mandatului membrilor Comisiei de disciplină aleşi;h) supravegherea procesului de votare;i) alte atribuţii stabilite de Conferinţă.
  (2) Prin grija aparatului executiv al Camerei se pune la dispoziţia Comisiei de numărare a voturilor un spaţiu independent de lucrările Conferinţei, precum şi mijloacele tehnice necesare desfăşurării activităţii.(3) Activităţile Comisiei de numărare a voturilor includ următoarele:a) verificarea urnei de votare şi sigilarea acesteia la începutul perioadei de vot;
  b) sigilarea urnei de votare la finalizarea perioadei de vot;c) ridicarea urnei de votare şi desigilarea în prezenţa tuturor membrilor Comisei de numărare a voturilor;d) verificarea numărului total de buletine de vot primite de la aparatul executiv al Camerei, numărului total de buletine de vot distribuite alegătorilor, numărului total de buletine de vot anulate ca urmare a nedistribuirii către alegători şi a numărului total de buletine de vot găsite în urnele de votare;e) analizarea de către două echipe a câte 2 membri ai Comisiei de numărare a voturilor a buletinelor de vot găsite în urnele de votare, stabilirea buletinelor de vot valabile, precum şi anularea buletinelor de vot care nu respectă prevederile cuprinse la art. 14 şi art. 15 alin. (1). Anularea buletinelor de vot se face în prezenţa tuturor membrilor Comisiei de numărare a voturilor;f) analizarea de către membrii Comisiei de numărare a voturilor a fiecărui buletin de vot şi consemnarea verbală a rezultatelor de pe buletin, în ordinea votului exprimat de către fiecare alegător pe fiecare buletin de vot;g) înregistrarea electronică într-un document Excel de către membrii Comisiei de numărare a voturilor a rezultatelor consemnate de către ceilalţi colegi din cadrul Comisiei, conform lit. f);h) supravegherea de către preşedintele Comisiei de numărare a voturilor a întregii activităţi a membrilor Comisiei, elaborarea procesului-verbal cu privire la rezultatele votului şi prezentarea acestuia Conferinţei şi predarea buletinelor de vot reprezentantului aparatului executiv, în vederea sigilării şi păstrării acestora.
  (4) Se interzice membrilor Comisiei de numărare a voturilor să transmită altor persoane informaţii verbal, electronic sau în orice altă modalitate, în ceea ce priveşte procesul de numărare a voturilor, până la finalizarea procesului-verbal cu privire la rezultatul votului şi prezentarea acestuia în plenul Conferinţei.(5) Pentru orice probleme sau neclarităţi, preşedintele Comisiei de numărare a voturilor comunică cu preşedintele Camerei sau secretarul general al Camerei.
  Articolul 13(1) Votul pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină este secret.(2) Prin grija Camerei se asigură cabine de vot pentru desfăşurarea procesului de votare.
  (3) După exprimarea votului, buletinele de vot se introduc în urna amplasată în spaţiul amenajat pentru votare.
  Articolul 14Votul „pentru“ se realizează prin bifarea căsuţei din dreptul numelui şi prenumelui candidatului faţă de care se exprimă votul.Articolul 15(1) Buletinele de vot care cuprind un număr mai mare de voturi decât numărul de poziţii din care este formată Comisia de disciplină, respectiv 5 membri (dintre care 3 sunt membri titulari şi 2 sunt membri supleanţi), sunt anulate de către Comisia de numărare a voturilor.(2) Buletinele de vot care cuprind un număr mai mic de voturi decât numărul de locuri din care este formată Comisia de disciplină, respectiv 5 membri (din care 3 membri titulari şi 2 membri supleanţi), sunt considerate valabile.
  (3) Buletinele de vot anulate sunt consemnate în procesul-verbal al alegerilor de către preşedintele Comisiei de numărare a voturilor.
  Articolul 16(1) Sunt declaraţi aleşi candidaţii care au întrunit numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate, fiind validaţi ca membri titulari candidaţii cu numărul cel mai mare de voturi, precedaţi de următorii 2 membri, care sunt membri supleanţi, în ordine descrescătoare.(2) În caz de egalitate de voturi, candidaţii aflaţi în această situaţie sunt supuşi din nou votului Conferinţei, urmând a fi declarat ales candidatul care a întrunit numărul cel mai mare de voturi. Şi în această situaţie, votul este secret şi se organizează după prezentarea procesului-verbal cu privire la rezultatele votului în plenul Conferinţei de către Comisia de numărare a voturilor. Votul final se va consemna în procesul-verbal privind alegerile.(3) Rezultatul votului se anunţă în plenul Conferinţei de către preşedintele Comisiei de numărare a voturilor şi se afişează pe site-ul Camerei.
  Articolul 17Lucrările Conferinţei Camerei şi activitatea Comisiei de numărare a voturilor se înregistrează audio şi video, prin grija Camerei, prin intermediul unei firme de specialitate. Înregistrările se păstrează cel puţin 3 ani.Articolul 18Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile ROF.Articolul 19Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.
  Anexa nr. 1
  la regulament CERERE DE CANDIDATURĂSubsemnatul/Subsemnata, ....................................................., CNP ................................................, legitimat/legitimată cu BI/CI/paşaport seria ....... nr. ..................., emis/emisă la data de ........................... de ................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ................................., str. ................................ nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ............................, tel. ................., fax ........................, e-mail ................................, având calitatea de auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, nr. carnet .........., îmi depun candidatura pentru a fi ales membru în:[] Comisia de disciplinăÎn susţinerea cererii mele şi conform Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2019, depun alăturat următoarele:1. copia actului de identitate BI/CI/paşaport; 2. copia carnetului de auditor financiar, vizat la zi;3. declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute;4. curriculum vitae.
  Data ....................................Semnătură....................................Domnului preşedinte al Comisiei de validare a candidaturilor din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România
  Anexa nr. 2la regulamentDECLARAŢIESubsemnatul/Subsemnata, ...................................................., având calitatea de auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, nr. carnet ………….. ,declar pe propria răspundere că la data depunerii prezentei candidaturi: [] am calitatea de auditor financiar şi sunt membru al Camerei Auditorilor Financiari din România;
  [] am capacitate deplină de exerciţiu;[] nu am fost sancţionat/sancţionată disciplinar în ultimii 5 ani de Camera Auditorilor Financiari din România sau de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar;[] nu deţin nicio funcţie de conducere sau execuţie în cadrul unui organism profesional în domeniul financiar-contabil sau în cadrul ASPAAS;[] am respectat procedura de depunere a candidaturilor conform reglementărilor Camerei Auditorilor Financiari din România;[] îndeplinesc cerinţele de pregătire profesională conform reglementărilor aplicabile;[] am achitat integral Camerei Auditorilor Financiari din România cotizaţiile fixe şi/sau variabile, de la dobândirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi până la data depunerii candidaturii;[] mă bucur de o bună reputaţie.
  Data....................................Semnătură....................................Domnului preşedinte al Comisiei de validare a candidaturilor din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România
  Anexa nr. 3 la regulamentCALENDARUL pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină
  ActivitateTermen
  Afişarea pe site-ul Camerei (www.cafr.ro) a regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină1.03.2019
  Depunerea candidaturilor conform prevederilor prezentului regulament 4.03-22.03.2019
  Validarea candidaturilor şi publicarea pe website-ul Camerei a listelor candidaţilor admişi şi respinşi25.03-26.03.2019
  Depunerea contestaţiilor ca urmare a afişării listelor cu candidaţii respinşi27.03.2019
  Soluţionarea contestaţiilor depuse ca urmare a afişării listelor cu candidaţii respinşi28.03.2017-29.03.2019
  Afişarea pe website-ul Camerei a listelor definitive a candidaţilor pentru Comisia de disciplină, în ordine alfabetică, împreună cu CV-urile aferente29.03.2019
  Alegerile pentru Comisia de disciplină a CamereiConferinţa Camerei din data de 13 aprilie 2019
  Anexa nr. 4la regulamentDECLARAŢIESubsemnatul/Subsemnata, .........................................................., având calitatea de auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, nr. carnet .............,ales în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România (Conferinţa) din data de 13 aprilie 2019 ca membru al Comisiei de numărare a voturilor (Comisia),îmi exprim prin prezenta disponibilitatea de a face parte din cadrul Comisiei de numărare a voturilor pentru toată durata activităţii Comisiei, respectiv până la prezentarea procesului-verbal cu privire la rezultatul votului în plenul Conferinţei.Mă angajez să respect cerinţele de confidenţialitate şi prevederile legilor în vigoare pe toată durata desfăşurării procesului de numărare a voturilor şi nu voi transmite către alte persoane informaţii verbal, electronic sau în orice altă modalitate, cu privire la procesul de numărare a voturilor, până la finalizarea procesului-verbal cu privire la rezultatul votului şi prezentarea acestuia în plenul Conferinţei.Totodată, îmi exprim acordul ca activitatea Comisiei de numărare a voturilor să fie înregistrată audio şi video de către Camera Auditorilor Financiari din România.Cunosc şi voi respecta prevederile Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2019.
  Data....................................Semnătură....................................Domnului preşedinte al Camerei Auditorilor Financiari din România
  Anexa nr. 5la regulamentsigla cu 20 de aniCONFERINŢA CAFRBULETIN DE VOTCOMISIA DE DISCIPLINĂBucureşti, 13 aprilie 2019Alegerea membrilor Comisiei de disciplinăInstrucţiuni de votFiecare alegător primeşte un singur buletin de vot pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină. În cazul pierderii sau deteriorării buletinului de vot, nu se mai distribuie un alt buletin de vot.Votul „pentru“ se realizează prin bifarea căsuţei din dreptul numelui şi prenumelui candidatului dorit.
  Buletinele de vot care cuprind un număr mai mare de voturi decât numărul de locuri din care este formată Comisia de disciplină, respectiv 5 persoane (3 membri titulari şi 2 membri supleanţi), sunt anulate de către Comisia de numărare a voturilor.Buletinele de vot care cuprind un număr mai mic de voturi decât numărul de locuri din care este formată Comisia de disciplină, respectiv 5 persoane, sunt considerate valabile.Buletinele de vot care nu cuprind niciun vot se anulează.
  Nume şi prenume candidatVOTAT
  1. .......................................
  2. .......................................
  3. .......................................
  4. .......................................
  5. .......................................
  6. .......................................
  7. .......................................
  8. .......................................
  9. .......................................
  10. .....................................
  11. .....................................
  12. .....................................
  13. .....................................
  14. .....................................
  ----