Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME din 22 februarie 2019pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în data de 13 aprilie 2019
EMITENT
 • CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 1 martie 2019Data intrării în vigoare 01-03-2019


  Aprobate prin Hotărârea nr. 8 din 22 februarie 2019, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 168 din 1 martie 2019.
  Articolul 1Prezentele norme reglementează modalitatea de desemnare a reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România („CAFR“ sau „Camera“), în cadrul căreia se vor alege şi membrii Comisiei de disciplină, organizată în data de 13 aprilie 2019.Articolul 2Conferinţa Camerei este organul superior de conducere al CAFR, formată din toţi membrii cu drept de vot care au îndeplinite obligaţiile către Cameră în anul anterior desfăşurării Conferinţei.Articolul 3(1) Se stabileşte ziua de 13 aprilie 2019 ca dată la care se va întruni Conferinţa Camerei, în cadrul căreia vor fi aleşi şi membrii Comisiei de disciplină a CAFR („Conferinţă“).(2) Convocarea Conferinţei se va face de către Consiliul Camerei, cu cel puţin 30 de zile înainte de data întrunirii. Convocarea se va publica pe website-ul Camerei şi în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională şi va cuprinde locul, ora de desfăşurare, precum şi ordinea de zi a Conferinţei.
  Articolul 4La Conferinţa CAFR din data de 13 aprilie 2019 norma de reprezentare este de 1 (un) reprezentant la 1 (un) auditor financiar.Articolul 5Membrii Camerei cu drept de vot la Conferinţa CAFR din data de 13 aprilie 2019 sunt auditorii financiari înscrişi în Registrul membrilor CAFR la data de 28 februarie 2019 şi care şi-au îndeplinit obligaţiile către Cameră, după cum urmează:a) au achitat integral cotizaţia fixă la termenele stabilite de Cameră pentru anul 2018, dar nu mai târziu de 28 februarie 2019;b) au achitat integral cotizaţia variabilă conform raportului de activitate pentru anul 2017 la termenele stabilite de Cameră pentru anul 2018, dar nu mai târziu de 28 februarie 2018;c) au depus raportul anual de activitate pentru anul 2017/declaraţia privind lipsa activităţii pentru anul 2017, dar nu mai târziu de 28 februarie 2018;d) au efectuat pregătirea profesională structurată (obligatorie) aferentă anului 2018 până cel târziu la 28 februarie 2019.
  Articolul 6(1) Lista membrilor Camerei cu drept de vot la Conferinţa CAFR din data de 13 aprilie 2019, conform art. 5, se publică pe site-ul CAFR până la data de 4 martie 2019.(2) Orice persoană interesată poate formula contestaţie împotriva listei prevăzute la alin. (1) cel târziu până la data de 6 martie 2019. Nerespectarea termenului de formulare a contestaţiilor atrage decăderea din dreptul de a mai contesta lista prevăzută la alin. (1).(3) Contestaţiile se depun, în scris, direct la sediul Camerei Auditorilor Financiari din România cel târziu până la data de 6 martie 2019, ora 16,00, sau prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa sediului Camerei din Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5. În cazul transmiterii prin poştă, contestaţiile se consideră a fi formulate în termen dacă sunt depuse la oficiul poştal cel târziu până la data de 6 martie 2019.Articolul 7
  (1) Contestaţiile formulate conform art. 6 vor fi soluţionate de o comisie a cărei componenţă va fi aprobată de Consiliul Camerei formată din 3 membri, după cum urmează:– un membru al Consiliului Camerei;– secretarul general al Camerei;– un angajat al Camerei din cadrul Compartimentului de servicii şi asistenţă membri.(2) Termenul de soluţionare a contestaţiilor este până la data de 11 martie 2019, ora 16,00. Rezultatul contestaţiilor este definitiv.(3) Lista membrilor Camerei cu drept de vot la Conferinţa CAFR din data de 13 aprilie 2019, stabilită în urma soluţionării contestaţiilor formulate conform art. 6, se aprobă de Consiliul Camerei.
  Articolul 8(1) Lista membrilor Camerei cu drept de vot la Conferinţa CAFR din data de 13 aprilie 2019, întocmită conform art. 5 şi art. 6 alin. (1), rămasă definitivă în urma soluţionării contestaţiilor formulate conform art. 6 alin. (2) şi (3) şi aprobată de către Consiliul Camerei conform art. 7, reprezintă Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferinţa CAFR din data de 13 aprilie 2019.(2) Lista finală prevăzută la alin. (1) se publică pe site-ul Camerei până la data de 14 martie 2019.Articolul 9(1) Au calitatea de reprezentanţi ai auditorilor financiari la Conferinţa CAFR din data de 13 aprilie 2019 auditorii financiari înscrişi în lista prevăzută la art. 8 din prezentele norme.(2) Dreptul auditorilor financiari prevăzuţi la alin. (1) de a participa la lucrările Conferinţei CAFR din data de 13 aprilie 2019, de a dezbate subiectele înscrise pe ordinea de zi şi de a exercita dreptul de vot pe baza acestora nu poate fi exercitat prin mandatar.
  Articolul 10Auditorii financiari cuprinşi în lista prevăzută la art. 8 sunt convocaţi în scris, prin scrisoare sau electronic, prin e-mail, cel târziu la data de 18 martie 2019, să participe la Conferinţa CAFR din data de 13 aprilie 2019.Articolul 11(1) Auditorii financiari convocaţi de Cameră conform art. 10 şi care doresc să participe la Conferinţă confirmă participarea până cel târziu la data de 1 aprilie 2019 prin unul dintre următoarele mijloace de corespondenţă: fax 031.433.59.40, e-mail: conferinta@cafr.ro, poştă: Str. Sirenelor nr. 67-69, Bucureşti, sectorul 5, sau formulare de înscriere electronice puse la dispoziţie de CAFR.(2) Auditorul financiar care a confirmat prezenţa la Conferinţă, însă se află în imposibilitatea de a fi prezent la Conferinţa CAFR din data de 13 aprilie 2019, trebuie să înştiinţeze Camera privind absenţa sa, până cel târziu la data de 5 aprilie 2019.(3) Auditorul financiar înscris în lista prevăzută la art. 8, care a confirmat prezenţa la Conferinţă şi care absentează fără să înştiinţeze Camera, conform alin. (2), poate fi obligat la plata cheltuielilor angajate de CAFR cu cazarea şi masa pentru asigurarea prezenţei sale la Conferinţă.
  (4) În cazul în care auditorii financiari înscrişi în lista prevăzută la art. 8 şi care au fost convocaţi de Cameră conform art. 10 nu confirmă participarea la Conferinţa CAFR din data de 13 aprilie 2019 în termenul prevăzut la alin. (1), vor putea participa la Conferinţă fără asigurarea de către Cameră a serviciilor de cazare şi masă.(5) Prin excepţie de la prevederile art. 5, în cazul în care o persoană care a fost înscrisă în lista prevăzută la art. 8 a fost convocată de Cameră conform art. 10, însă pierde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar până la data de 13 aprilie 2019, data organizării Conferinţei CAFR, atunci persoana respectivă pierde toate drepturile de care beneficiază în calitatea sa de auditor, inclusiv dreptul de a participa la Conferinţa CAFR din data de 13 aprilie 2019.
  Articolul 12Auditorii financiari care se regăsesc pe lista prevăzută la art. 8 participă la Conferinţa CAFR din data de 13 aprilie 2019, aprobă prin vot deschis materialele supuse aprobării cuprinse în ordinea de zi a Conferinţei şi aleg prin vot secret membrii Comisiei de disciplină, conform art. 6 alin. (7) şi art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018.Articolul 13Prezentele norme se completează cu prevederile legislaţiei aplicabile, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018.CALENDARULactivităţilor în vederea participării la Conferinţa CAFR din data de 13 aprilie 2019
  ActivitateTermen
  Afişarea pe site-ul Camerei (www.cafr.ro) a convocării la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în data de 13 aprilie 20191.03.2019
  Lista membrilor cu drept de vot4.03.2019
  Contestaţie împotriva listei cu membri5.03.2019-6.03.2019
  Soluţionarea contestaţiilor11.03.2019
  Afişarea pe website-ul Camerei a listelor definitive după soluţionarea contestaţiilor14.03.2019
  Transmiterea convocatorului18.03.2019
  Confirmări participare la Conferinţă
  1.04.2019
  Auditorul financiar care a confirmat prezenţa la Conferinţă, însă se află în imposibilitatea de a fi prezent, trebuie să comunice imposibilitatea de a se prezenta la Conferinţă.5.04.2019
  ----