Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 6 din 27 februarie 2019pentru modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor şi abrogarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2009
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 1 martie 2019Data intrării în vigoare 01-03-2019

  În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 85 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.Articolul IHotărârea Camerei Deputaţilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 26 iunie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1)
  Secretarul general al Camerei Deputaţilor conduce şi răspunde de întreaga activitate funcţională a Camerei Deputaţilor sub autoritatea şi controlul Biroului permanent.
  2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cadrul structurii organizatorice a serviciilor Camerei Deputaţilor prevăzută în anexa nr. 1, prin decizie a Biroului permanent al Camerei Deputaţilor se pot organiza sau reorganiza, motivat, direcţii, servicii, birouri sau compartimente, după caz, fără a desfiinţa structurile aprobate prin prezenta hotărâre. Modificările se efectuează cu încadrarea în numărul de posturi aprobat prin statul de funcţii şi în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul Camerei Deputaţilor. În raport cu modificările intervenite, secretarul general va proceda la reîncadrarea personalului existent în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3), alin. (5) şi alin. (8).3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:Articolul 4^1Numirea şi eliberarea din funcţia de şef de departament şi din cea de director general se realizează prin ordin emis de către secretarul general, cu avizul Biroului permanent.
  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2009, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 30 iunie 2009, şi Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 19/2017 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Centrului Internaţional de Conferinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 8 martie 2017.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  Bucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 6.-----