Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 101 din 27 februarie 2019privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 1 martie 2019Data intrării în vigoare 01-03-2019

  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1)
  Pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul alegerii membrilor din România în Parlamentul European, care revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului, se constituie Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, fără personalitate juridică, având componenţa prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Componenţa nominală a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne, pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor şi ai celorlalte instituţii sau societăţi prevăzute în anexa nr. 1 în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) La şedinţele Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European pot participa, la invitaţia preşedintelui comisiei, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai mass-mediei, ai altor instituţii ale administraţiei publice centrale interesate, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes economic general, precum şi ai oricăror altor persoane interesate.
  Articolul 2(1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie comisiile tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi Comisia tehnică a municipiului Bucureşti pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, fără personalitate juridică, în componenţa prevăzută în anexa nr. 2, cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute de legislaţia în vigoare.(2) Componenţa nominală a comisiei tehnice judeţene sau a municipiului Bucureşti se stabileşte de prefect, prin ordin, pe baza propunerilor formulate de conducătorii instituţiilor/ societăţilor prevăzute în anexa nr. 2.(3)
  La şedinţele comisiilor tehnice judeţene şi ale Comisiei tehnice a municipiului Bucureşti pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai mass-mediei, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum şi ai oricăror altor persoane interesate.
  (4) Pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din judeţe, respectiv din municipiul Bucureşti, pe lângă comisiile tehnice se constituie grupuri tehnice de lucru, fără personalitate juridică, conduse de subprefect, formate din funcţionari publici desemnaţi de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, organizate la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.(5) În perioada în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice judeţene şi Comisia tehnică a municipiului Bucureşti, membrii acestora sunt degrevaţi de sarcinile de serviciu.(6) Condiţiile materiale necesare funcţionării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile şi celelalte drepturi băneşti cuvenite personalului care îşi desfăşoară activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de către instituţiile sau autorităţile publice de la care aceştia provin.
  Articolul 3(1) Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri pentru menţinerea şi asigurarea ordinii şi liniştii publice în localităţile ţării, pe întreaga perioadă electorală şi, în mod deosebit, în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi succedă acestei zile.(2)
  Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, menţine şi asigură ordinea publică în zona secţiilor de votare şi securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale din ţară, pe timpul transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum şi securitatea pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării.
  (3) Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne asigură paza sediilor Biroului Electoral Central, birourilor electorale judeţene, biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară.
  Articolul 4(1) Pentru sprijinirea activităţii centrelor de intervenţie operativă prevăzute la art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, precum şi pentru remedierea deranjamentelor sistemelor informatice şi de comunicaţii utilizate în procesul electoral, prefecţii desemnează la propunerea autorităţilor locale şi pe baza evaluării efectuate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale:a) cel puţin un informatician pentru fiecare comună;b) cel puţin doi informaticieni pentru fiecare oraş;c) cel puţin trei informaticieni pentru fiecare municipiu şi sector al municipiului Bucureşti.
  (2) Informaticienii prevăzuţi la alin. (1) primesc, pe bază de proces-verbal, de la reprezentanţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, echipamentele informatice necesare îndeplinirii atribuţiilor care le revin.
  Articolul 5(1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale duce la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:a) asigură funcţionarea şi asistenţa tehnică a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;b) asigură serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale din ţară;c) asigură terminalele informatice necesare înregistrării video-audio a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor.
  (2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură, la nivelul fiecărui judeţ, constituirea centrelor de intervenţie operativă pentru remedierea eventualelor disfuncţionalităţi ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.(3) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură funcţionarea Centrului de suport tehnic prin care furnizează asistenţă tehnică pentru operatorii de calculator din secţiile de votare.(4) Dotarea şi funcţionarea centrelor de intervenţie operativă şi a Centrului de suport tehnic se asigură de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
  Articolul 6(1) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică asigură statisticienii necesari pentru operaţiunile tehnice de consemnare şi centralizare a rezultatelor alegerilor, dotarea necesară cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii, în limita fondurilor alocate.(2)
  Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică asigură instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.
  (3) Tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării se asigură prin direcţiile teritoriale de statistică şi/sau prin Institutul Naţional de Statistică.
  Articolul 7(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale iau măsurile necesare pentru a pune la dispoziţia primarilor spaţii în vederea organizării de secţii de votare, precum şi pentru sprijinirea cu personal a operaţiunilor tehnice la secţiile de votare.(2) Spaţiile puse la dispoziţia primarilor în conformitate cu alin. (1) nu fac parte dintre unităţile de asistenţă medicală cu paturi sau de asistenţă medicală primară şi ambulatorie de specialitate.(3) Ministerul Sănătăţii va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei medicale la secţiile de votare.
  Articolul 8Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:a) întocmesc şi tipăresc listele electorale permanente, listele electorale speciale şi copiile de pe listele electorale speciale;b) asigură urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot;c) informează alegătorii privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora;d) asigură locurile speciale de afişaj electoral şi amplasarea de panouri electorale;e) acordă sprijin reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru instalarea echipamentelor şi furnizarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1);f) asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal a echipamentelor instalate pentru asigurarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1), precum şi protecţia fizică a acestora;g) acordă sprijin prefectului pentru exercitarea atribuţiilor cu caracter electoral ce îi revin, potrivit actelor normative în vigoare.Articolul 9(1) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente, organizează, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefecţilor şi a subprefecţilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European.(2) Prefecţii, cu sprijinul filialelor şi birourilor judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente, organizează în cel mai scurt timp instruirea primarilor şi a secretarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European.(3) Prefecţii împreună cu birourile electorale judeţene şi birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti stabilesc graficul de distribuire a buletinelor de vot, precum şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral.
  (4) Ministerul Afacerilor Interne şi Autoritatea Electorală Permanentă acordă sprijin de specialitate prefecţilor şi primarilor, în vederea realizării la termen şi în condiţii corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European.
  Articolul 10(1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură sediul pentru Biroul Electoral Central.(2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură dotarea tehnică şi materială a Biroului Electoral Central.(3) Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă asigură mijloacele de transport necesare bunei desfăşurări a activităţii Biroului Electoral Central.(4) Prefecţii, împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene, asigură sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale judeţene.
  (5) Primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, împreună cu prefectul municipiului Bucureşti, asigură sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.(6) Ministerul Afacerilor Externe asigură sediul şi dotarea tehnico-materială ale biroului electoral pentru secţiile de votare din afara ţării.(7) Sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale ale secţiilor de votare se asigură de către primari împreună cu prefecţii.(8) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale judeţene, a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare sunt utilizate bunurile aparţinând autorităţilor administraţiei publice prevăzute la alin. (4)-(6).(9) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale secţiilor de votare, primarii utilizează bunurile recuperate de la scrutinele anterioare şi aflate în stare de funcţionare.(10) În cazurile în care bunurile necesare amenajării şi dotării tehnico-materiale corespunzătoare a secţiilor de votare nu se pot recupera, se achiziţionează unele noi de către instituţiile prefectului, în limita fondurilor alocate, conform standardelor stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, în condiţiile legii.
  Articolul 11(1) Ministerul Afacerilor Externe asigură sprijinul logistic necesar pentru pregătirea şi organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European.(2) Ministerul Afacerilor Externe ia măsuri pentru identificarea de spaţii pentru sediile secţiilor de votare din străinătate, precum şi pentru obţinerea acordului autorităţilor din statele străine pentru organizarea acestora pe teritoriul lor.(3) Ministerul Afacerilor Externe asigură serviciile de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate.(4) Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Electorală Permanentă iau măsuri pentru informarea cetăţenilor români cu drept de vot cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate privind modalitatea de exercitare a dreptului de vot.(5) Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorităţii Electorale Permanente, în timp util, necesarul de buletine de vot, ştampile cu menţiunea „VOTAT“ şi timbre autocolante care sunt folosite la secţiile de votare din străinătate.(6) Paza secţiilor de votare din străinătate se asigură cu luarea în considerare a condiţiilor specifice de organizare a procesului de votare din străinătate.
  Articolul 12(1) Autoritatea Electorală Permanentă ia măsuri pentru informarea şi/sau instruirea membrilor birourilor electorale şi a celorlalţi participanţi la procesul electoral, prin realizarea, distribuirea şi/sau difuzarea de publicaţii, ghiduri, broşuri, pliante, producţii audio-video. Materialele de informare destinate cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene şi cetăţenilor români care aparţin minorităţilor naţionale pot fi realizate în alte limbi decât cea română.(2) În scopul asigurării instruirii şi îndrumării eficiente a prefecţilor, primarilor, secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, a membrilor birourilor electorale şi a celorlalţi participanţi la procesul electoral, publicaţiile cuprind variante actualizate ale reglementărilor legale privind alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.(3) Prefecţii şi primarii sprijină Autoritatea Electorală Permanentă în distribuirea şi/sau difuzarea materialelor de informare prevăzute la alin. (1) şi (2).Articolul 13(1) Comisiile tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi Comisia tehnică a municipiului Bucureşti pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European informează săptămânal Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European în legătură cu stadiul pregătirii şi organizării scrutinului.(2) Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European informează săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acţiunilor privind pregătirea şi organizarea scrutinului.Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Zsombor Vajda
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Bucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 101.Anexa nr. 1COMPONENŢAComisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul EuropeanPreşedinte:
  – ministrul afacerilor interne
  Membri: – preşedintele Autorităţii Electorale Permanente*;* Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente poate fi înlocuit de către unul dintre vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente, desemnat prin ordin.– secretar de stat pentru ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne;– secretar de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului din Ministerul Afacerilor Interne;a) reprezentanţi, la nivel de secretar de stat/subsecretar de stat sau secretar general, ai:– Secretariatului General al Guvernului;– Ministerului Afacerilor Externe;– Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;– Ministerului Finanţelor Publice;– Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;– Ministerului Educaţiei Naţionale;– Ministerului Sănătăţii;– 
  Institutului Naţional de Statistică;
  – Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale;– Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
  b) reprezentanţi ai: – Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES;– Societăţii Române de Televiziune;– Societăţii Române de Radiodifuziune;
  c) reprezentanţi ai societăţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice.
  N O T Ă:Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne.
  Anexa nr. 2COMPONENŢAComisiei tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul Europeanşi a Comisiei tehnice a municipiului Bucureşti pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru membrii din Româniaîn Parlamentul EuropeanPreşedinte: – 
  prefectul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.
  Membri: – subprefectul;– secretarul judeţului, respectiv secretarul general al municipiului Bucureşti;– directorul executiv al direcţiei regionale/judeţene de statistică;– directorul general al direcţiei regionale a finanţelor publice/şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice, după caz;– inspectorul-şef al inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti;
  – inspectorul-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, respectiv inspectorul-şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti;– şeful structurii judeţene de administrare a bazelor de date de evidenţă a persoanelor, respectiv a municipiului Bucureşti; – şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;– inspectorul-şef al inspectoratului de jandarmi judeţean, respectiv directorul general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti;– inspectorul general al inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;– directorul direcţiei de sănătate publică a judeţului, respectiv al Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;– 
  reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
  – reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente;– reprezentanţi teritoriali ai societăţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice; – corespondentul teritorial al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.
  N O T Ă:Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice judeţene şi ale Comisiei tehnice a municipiului Bucureşti sunt asigurate de personalul din cadrul instituţiei prefectului.
  -----