Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 100 din 27 februarie 2019pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 1 martie 2019Data intrării în vigoare 01-03-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă bugetul necesar pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, în cuantumul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente se suportă următoarele cheltuieli:a) cheltuielile pentru sediul, dotarea şi funcţionarea Biroului Electoral Central;b) indemnizaţiile membrilor Biroului Electoral Central;c) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, ale informaticienilor şi ale statisticienilor care îşi desfăşoară activitatea pe lângă acest birou;d) cheltuielile pentru apă, cafea şi gustări, aferente indemnizaţiilor de protocol prevăzute la art. 16 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;e) cheltuielile pentru mentenanţa Registrului electoral, precum şi pentru activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;f)
  cheltuieli pentru aplicaţii şi echipamente informatice necesare Biroului Electoral Central;
  g) cheltuielile pentru programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora;h) cheltuieli de informare a alegătorilor;i) cheltuielile pentru organizarea examenelor de admitere în Corpul experţilor electorali pe durata perioadei electorale a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;j) cheltuielile pentru elaborarea, editarea şi difuzarea gratuită de broşuri legislative şi ghiduri specifice în materie electorală;k) cheltuielile de instruire a operatorilor de calculator;l) cheltuielile de instruire a mandatarilor financiari ai formaţiunilor politice şi candidaţii independenţi care participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;
  m) cheltuielile pentru tipărirea buletinelor de vot şi a publicaţiilor destinate birourilor electorale;n) cheltuielile pentru confecţionarea timbrelor autocolante;o) plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor de vot;p) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilei Biroului Electoral Central şi a ştampilelor cu menţiunea „VOTAT“;q) cheltuielile pentru arhivarea materialelor primite de la Biroul Electoral Central.
  Articolul 3
  (1) Pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne se suportă următoarele cheltuieli:a) cheltuielile generate de activităţile Ministerului Afacerilor Interne din domeniul ordinii şi siguranţei publice;b) cheltuielile de mentenanţă ale mijloacelor de transport furnizate Biroului Electoral Central şi cheltuielile de carburant aferente.(2) Pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne pentru instituţiile prefectului, se suportă următoarele cheltuieli:a) cheltuielile pentru asigurarea condiţiilor materiale necesare funcţionării grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice;b) cheltuielile privind confecţionarea tipizatelor prevăzute de lege;c) indemnizaţiile membrilor birourilor electorale judeţene, ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, precum şi indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;
  d) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar, ale informaticienilor şi ale statisticienilor birourilor electorale judeţene şi ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;e) indemnizaţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;f) indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură măsuri de menţinere a ordinii şi liniştii publice sau care este în misiune de pază la birourile electorale judeţene, la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, la birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi la birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară;g) decontarea cheltuielilor de transport al preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, al locţiitorilor acestora şi al operatorilor de calculator la şi de la şedinţele de instruire din localitatea de domiciliu sau reşedinţă, după caz, precum şi în exercitarea atribuţiilor ce le revin;h) decontarea cheltuielilor de transport al persoanelor care însoţesc documentele prevăzute la art. 49 alin. (8) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al operatorilor de calculator, de la biroul electoral al secţiei de votare la biroul electoral judeţean sau biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti, precum şi de la biroul electoral judeţean sau biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti la localitatea de domiciliu sau reşedinţă a acestora;i) cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral;j) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor birourilor electorale judeţene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare;
  k) cheltuielile pentru dotarea şi funcţionarea birourilor electorale judeţene şi a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;l) cheltuielile materiale pentru dotarea şi funcţionarea sediilor secţiilor de votare;m) cheltuielile pentru achiziţionarea tuşului, a tuşierelor şi a altor materiale necesare votării;n) cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral organizat în ţară;o) cheltuielile pentru asigurarea suportului logistic prevăzut la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019.
  (3) Ministerul Afacerilor Interne asigură apă, cafea şi gustări pentru Biroul Electoral Central, în limita indemnizaţiilor de protocol prevăzute la art. 16 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019, cheltuielile aferente fiind suportate din bugetul Autorităţii Electorale Permanente.
  Articolul 4Pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, din bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale se suportă următoarele cheltuieli:a) cheltuielile pentru implementarea şi funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;b) cheltuielile aferente participării personalului propriu la sesiunile de selecţie a operatorilor de calculator;c) cheltuielile aferente asigurării serviciilor de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale;d) cheltuielile pentru asigurarea asistenţei tehnice a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal şi pentru intervenţiile necesare remedierii disfuncţionalităţilor acestuia;e) cheltuielile necesare realizării aplicaţiei informatice pentru centralizarea rezultatelor votării.Articolul 5Pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, cheltuielile care se suportă de la bugetul de stat pentru Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, sunt următoarele:a) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;b) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare;c) cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în staţiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central, al birourilor electorale judeţene, al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi al birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  Articolul 6Pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, se suportă următoarele cheltuieli:a) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru organizarea şi dotarea secţiilor de votare din străinătate, precum şi pentru organizarea procesului electoral în străinătate;b) cheltuielile pentru dotarea şi funcţionarea biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate;c) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru confecţionarea ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a ştampilelor de control ale birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate;d) indemnizaţiile membrilor biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;e) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar, ale informaticienilor şi ale statisticienilor biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;f) indemnizaţiile membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, precum şi indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;
  g) indemnizaţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, precum şi indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;h) ambalarea, transportul şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor necesare votării în străinătate;i) cheltuielile pentru serviciile de comunicaţii din străinătate;j) cheltuielile de deplasare în vederea participării la procesul electoral ale preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, ale membrilor birourilor electorale pentru secţiile de votare din străinătate desemnaţi din rândul experţilor electorali propuşi de către Ministerul Afacerilor Externe, precum şi ale operatorilor de calculator din străinătate.
  Articolul 7(1) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, locţiitorii, precum şi operatorii de calculator primesc indemnizaţiile prevăzute de lege pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile.
  (2) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare primesc indemnizaţiile prevăzute de lege pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile.
  Articolul 8Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării procesului electoral, primarii vor utiliza materialele de logistică electorală recuperate de la alegerile anterioare şi aflate în stare bună. În situaţia în care materialele de logistică electorală necesare dotării corespunzătoare a secţiilor de votare nu se pot recupera, cheltuielile pentru achiziţionarea de materiale de logistică electorală noi se vor suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne pentru instituţiile prefectului, în baza centralizării necesarului şi în limita fondurilor alocate.Articolul 9În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, autorităţile administraţiei publice implicate în organizarea şi desfăşurarea procesului electoral comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia sumelor alocate şi a cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii şi cheltuieli cu active nefinanciare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
  Zsombor Vajda
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Bucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 100.ANEXĂ Bugetul necesar pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 - mii lei -

  InstituţiaCapitolCheltuieliTOTAL
  PersonalBunuri şi serviciiActive nefinanciare
  I. Ministerul Afacerilor Interne 130.50057.000-187.500
  1. Instituţiile prefectului51.01130.00022.000-152.000
       
  TOTAL CAP 51.0151.01130.00022.000-152.000
        
  TOTAL CAP 61.0161.0150035.000-35.500
        
  II. Secretariatul General al Guvernului51.01 
     
  - Institutul Naţional de Statistică51.01162.5875.1777.780
  1. Aparat propriu51.014140-144
  2. Direcţiile teritoriale de statistică51.01122.4475.1777.636
        
  III. Autoritatea Electorală Permanentă51.013.64117.9444.03225.617
  1. Aparat propriu51.0157317.4333.95121.957
  2. Biroul Electoral Central51.013.068511813.660
        
  IV. Ministerul Afacerilor Externe51.018.02710.62750019.154
       
   
  V. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale61.012.2007.8322.64912.681
        
  TOTAL GENERAL 144.38495.99012.358252.732
  -----