Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015Data intrării în vigoare 01-01-2016
  Formă consolidată valabilă la data 16-04-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 14-03-2019 până la data de 15-04-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a CODULUI FISCAL din 8 septembrie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015, la data de 16 Aprilie 2019 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015; LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 martie 2016; ORDINUL nr. 412 din 24 martie 2016; LEGEA nr. 112 din 27 mai 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 28 iunie 2016; LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 31 august 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016; ORDINUL nr. 2.883 din 19 decembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017; LEGEA nr. 2 din 12 ianuarie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017; ORDINUL nr. 350 din 23 februarie 2017; LEGEA nr. 26 din 24 martie 2017; LEGEA nr. 61 din 12 aprilie 2017; LEGEA nr. 107 din 18 mai 2017; LEGEA nr. 136 din 13 iunie 2017; LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017; ORDONANŢA nr. 4 din 20 iulie 2017; ORDONANŢA nr. 25 din 30 august 2017; RECTIFICAREA nr. 25 din 30 august 2017; LEGEA nr. 196 din 29 septembrie 2017; LEGEA nr. 209 din 3 noiembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 31 ianuarie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 8 februarie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018; LEGEA nr. 72 din 22 martie 2018; ORDINUL nr. 1.695 din 28 martie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018; LEGEA nr. 111 din 16 mai 2018; LEGEA nr. 145 din 20 iunie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 12 iulie 2018; LEGEA nr. 198 din 20 iulie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018; LEGEA nr. 285 din 29 noiembrie 2018; LEGEA nr. 175 din 13 iulie 2018; LEGEA nr. 354 din 27 decembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018; LEGEA nr. 13 din 8 ianuarie 2019; RECTIFICAREA nr. 114 din 28 decembrie 2018; LEGEA nr. 30 din 10 ianuarie 2019; ORDINUL nr. 1.719 din 25 februarie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 12 martie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE
  Reproducem mai jos prevederile art. III din LEGEA nr. 112 din 27 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2016:Articolul IIIPrin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I pct. 3, referitoare la modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 495 lit. g), precum şi prevederile art. II intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar nu mai devreme de 3 zile de la publicare. Conform art. IX din LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 14 aprilie 2016, prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. VII, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016:Articolul IIScutirile prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. r) şi s), art. 464 alin. (1) lit. r) şi s) şi art. 469 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, aferente anului 2016, se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Organele fiscale locale recalculează impozitele datorate proporţional cu perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.Articolul IIIPrin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I şi II intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Notă CTCE Reproducem mai jos prevederile art. V-VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 6 decembrie 2016:Articolul V Persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 31 şi care îndeplinesc condiţiile pentru aplicarea regimului special pentru agricultori, pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special pentru agricultori. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă, în conformitate cu prevederile art. 322 din Legea nr. 227/2015. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere a persoanelor impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea şi de a înscrie agricultorul în Registrul agricultorilor care aplică regimul special. Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015. Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţă are obligaţia să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. 323 din Legea nr. 227/2015, indiferent de perioada fiscală aplicată conform art. 322 din Legea nr. 227/2015, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015, persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agricultori neavând drept de deducere pentru bunurile/serviciile alocate activităţilor supuse acestui regim.Articolul VI

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!