Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 27 februarie 2019de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienţilor finali noncasnici
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 1 martie 2019Data intrării în vigoare 01-03-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 35 din 27 februarie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 164 din 1 martie 2019.
  Articolul 1
  (1) Pentru perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, potrivit Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ANRE stabileşte structura amestecului import/intern de gaze naturale destinat asigurării necesarului de consum aferent clienţilor finali noncasnici şi a consumului tehnologic aferent OTS, OD şi OÎ.(2) Structura amestecului import/intern de gaze naturale se stabileşte pentru fiecare dintre perioadele prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordin.
  Articolul 2Volumele de gaze naturale care stau la baza calculelor echivalentului energetic sunt exprimate în standard metru cub (Smc) în conformitate cu prevederile din anexa nr. 9 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Până la începutul lunii de livrare, furnizorii de gaze naturale şi NC care îşi asigură necesarul de consum de la mai mulţi furnizori vor transmite DO declaraţii pe propria răspundere prin care confirmă faptul că necesarul de consum estimat al clienţilor din portofoliul lor sau necesarul lor de consum, după caz, este acoperit de contractele de achiziţie de gaze naturale încheiate şi/sau de cantităţile de gaze naturale pe care le deţin în depozitele de înmagazinare subterană.
  Articolul 4(1) Pentru determinarea structurii amestecului import/intern de gaze naturale se iau în considerare următoarele elemente:a) cantităţile de gaze naturale produse în ultimii 3 ani anteriori celui pentru care se stabilesc cantităţile de gaze naturale;b) cantităţile lunare de gaze naturale reinjectate în zăcăminte în scop tehnologic, pentru care nu se datorează redevenţa petrolieră, în ultimii 3 ani anteriori celui pentru care se stabilesc cantităţile de gaze naturale;c) cantităţile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de către producătorii de gaze naturale în ultimii 3 ani anteriori celui pentru care se stabilesc cantităţile de gaze naturale;d) cantităţile lunare de gaze naturale pe care producătorii estimează că le vor produce în perioada respectivă;e) cantităţile de gaze naturale pe care producătorii estimează că le vor reinjecta în zăcăminte în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii, în perioada respectivă;
  f) cantităţile lunare de gaze naturale estimate de producători a fi destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere în perioada respectivă;g) consumul de gaze naturale înregistrat de către NC din portofoliul fiecărui furnizor şi de către NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale, aferent ultimilor 3 ani anteriori celui pentru care se stabilesc cantităţile de gaze naturale;h) necesarul de consum lunar estimat al NC din portofoliul fiecărui furnizor în perioada respectivă;i) necesarul de consum lunar estimat al NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale în perioada respectivă;j) cantitatea de gaze estimată a fi destinată consumului clienţilor casnici, stabilită conform anexei nr. 1 la ordin, pentru perioada respectivă;k) cantitatea de gaze naturale aferentă stocului minim pe care OTS este obligat să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană, stabilit de ANRE, pentru perioada respectivă;l) cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada respectivă.
  (2) Pe baza datelor prevăzute la alin. (1), DO calculează, pentru fiecare lună în parte a perioadei respective, cantitatea de gaze naturale estimată din producţia internă disponibilă pentru NC, cu următoarea formulă:
  unde:Q_NCi - cantitatea de gaze naturale estimată din producţia internă disponibilă pentru NC în luna i, în MWh;P_i - producţia internă de gaze naturale estimată pentru luna i, în MWh (curentă şi extrasă din înmagazinare);CT_Pi - cantitatea de gaze naturale estimată a fi destinată consumului tehnologic specific operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere pentru luna i, în MWh;R_Pi- cantitatea de gaze naturale estimată a fi reinjectată în zăcământ în scop tehnologic, pentru care nu se datorează redevenţa petrolieră, pentru luna i, în MWh;Q_CCi - cantitatea de gaze estimată a fi destinată consumului clienţilor casnici, stabilită conform anexei nr. 1, pentru luna i, în MWh;Stoc_OTSi - cantitatea de gaze naturale aferentă stocului minim pe care OTS este obligat să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană, stabilit de ANRE, injectat în cursul lunii i, în MWh;Q_Ctri - cantitatea de gaze naturale contractată de către producătorii de gaze naturale anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în luna i.
  (3) În situaţia în care ANRE constată că necesarul de consum, înaintat în conformitate cu art. 4 alin. (1) din ordin, diferă cu mai mult de 5% în raport cu datele statistice şi/sau contractele de achiziţie şi/sau vânzare-cumpărare, ANRE are dreptul fie să solicite furnizorilor, producătorilor, NC, OD, OTS şi OÎ reconsiderarea necesarului, fie să îl modifice din oficiu, după caz.(4) La solicitarea ANRE privind reconsiderarea necesarului, participanţii la piaţă au obligaţia să transmită documente justificative care să fundamenteze estimările acestora, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării.
  (5) În situaţia în care documentele justificative nu sunt transmise în termenul prevăzut la alin. (4), ANRE modifică din oficiu necesarul de consum.
  Articolul 5(1) În termen de 10 zile de la primirea raportului prevăzut la art. 5 alin. (1) din ordin, ANRE stabileşte şi transmite DO structura amestecului de gaze naturale pentru NC, pentru fiecare lună aferentă perioadelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordin, după cum urmează:a) în cazul în care Q_NCi este mai mare decât necesarul de consum pentru NC, producătorii de gaze naturale au obligaţia să vândă furnizorilor sau NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale toată cantitatea de gaze naturale necesară consumului NC; diferenţa va fi comercializată de producători conform prevederilor legale sau înmagazinată în depozitele de înmagazinare subterană;b) în cazul în care Q_NCi este mai mic decât necesarul de consum pentru NC, producătorii de gaze naturale au obligaţia să vândă furnizorilor sau NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale cantitatea de gaze naturale destinată consumului NC; diferenţa se asigură de către furnizori sau NC, după caz, din import.(2) ANRE stabileşte structura de amestec prin determinarea cantităţii de gaze naturale din producţia internă pe care fiecare furnizor al NC şi NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale au obligaţia să o achiziţioneze pentru asigurarea consumului NC din portofoliul propriu sau consumului propriu în cazul NC, pentru fiecare lună i din perioada respectivă, după următoarea formulă:
  în care:Q_prodNCi(j...n) - cantitatea de gaze naturale pe care fiecare furnizor al NC şi NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale au obligaţia să o achiziţioneze pentru asigurarea consumului NC din portofoliul propriu sau consumului propriu în cazul NC în luna i;Q_NNCi(j...n) – cantitatea de gaze naturale necesară fiecărui furnizor al NC şi NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale pentru asigurarea consumului NC din portofoliul propriu sau consumului propriu în cazul NC în luna i;
  Q_NCi - cantitatea de gaze naturale estimată din producţia internă disponibilă pentru NC în luna i.
  (3) Necesarul de consum estimat pentru NC în luna i cuprinde, după caz, şi cantitatea de gaze naturale pe care fiecare furnizor estimează că o va injecta în depozitele de înmagazinare subterană în luna i, respectiv o va extrage din depozitele de înmagazinare subterană în luna respectivă.(4) Cantităţile de gaze naturale prevăzute la alin. (2) se stabilesc şi se comunică DO prin decizie a preşedintelui ANRE şi se afişează pe pagina de internet a ANRE şi pe pagina de internet a DO în termen de 24 de ore de la comunicare.(5) Producătorii de gaze naturale au obligaţia să vândă furnizorilor care au în portofoliul propriu NC şi NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale cantităţile de gaze naturale stabilite prin decizia prevăzută la alin. (4).(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru perioada 1 aprilie 2019-30 septembrie 2019, ANRE stabileşte cantităţile de gaze naturale prevăzute la alin. (2) până la data de 20 martie 2019.
  Articolul 6
  (1) Cantităţile de gaze naturale prevăzute la art. 5 alin. (2) se pot modifica, la solicitarea motivată a producătorilor, a furnizorilor sau a NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale, în următoarele situaţii:a) la solicitarea producătorilor, în cazul unor evenimente intervenite care conduc la modificarea producţiei totale estimate cu cel puţin 5%;b) la solicitarea furnizorilor, în cazul unor majorări/reduceri de cel puţin 5% a cantităţii de gaze naturale totale estimate a fi consumată de NC;c) la solicitarea NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale, în cazul unor majorări/reduceri de cel puţin 5% a cantităţii de gaze naturale totale estimate a fi consumată;d) la modificări cu mai mult de 5% ale cantităţii de gaze naturale estimate a fi destinată consumului total al clienţilor casnici stabilit conform anexei nr. 1 la ordin.(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă:a) perioada pentru care intervine modificarea livrărilor de gaze naturale/consumului estimat de gaze naturale;b) fundamentarea majorării/reducerii livrărilor de gaze naturale/consumului estimat de gaze naturale;c) modificările prognozei de consum faţă de valorile transmise conform art. 3.(3) Până la data de 10 a lunii anterioare celei de livrare, solicitanţii transmit la ANRE spre aprobare documentele justificative menţionate la alin. (2).(4) În cazul în care modificarea necesarului de consum solicitat în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b) intervine ca urmare a schimbării furnizorului, necesarul de consum al NC care a solicitat schimbarea se transferă noului furnizor şi se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (ii) din ordin.(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor precizate la alin. (2), ANRE aprobă sau respinge solicitarea. În cazul în care ANRE aprobă solicitarea, cantităţile se recalculează în conformitate cu prevederile art. 4 şi/sau 5, după caz.(6) În cazul solicitărilor aprobate, până la data de 20 a lunii anterioare lunii de livrare, solicitanţii transmit către DO informaţiile prevăzute la art. 3.
  Articolul 7(1) În situaţia furnizării gazelor naturale către NC, obligaţia de a respecta destinaţia cantităţii de gaze naturale stabilită de ANRE conform prevederilor art. 5 alin. (2) revine:a) furnizorului, pentru cantităţile de gaze naturale furnizate NC, dacă furnizorul asigură întregul necesar de consum al clientului, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale furnizate NC aflat în situaţia prevăzută la alin. (3);b) NC, dacă acesta îşi asigură necesarul de consum din achiziţii de la mai mulţi furnizori sau achiziţionează gazele naturale din producţia internă direct de la producător.(2) DO are obligaţia de a verifica respectarea cantităţilor de gaze naturale stabilite de ANRE conform art. 5 alin. (2) de către toţi furnizorii şi NC prevăzuţi la alin. (1).(3) NC şi/sau furnizorii NC pot achiziţiona, la opţiunea sau la solicitarea lor, o cantitate mai mare de gaze naturale din import decât diferenţa dintre necesarul de consum al NC şi cantitatea de gaze naturale stabilită în conformitate cu art. 5 alin. (2). Furnizorii NC vor comunica DO opţiunea lor; în cazul în care NC îşi asigură necesarul de consum prin achiziţii de la mai mulţi furnizori, acesta va comunica opţiunea sa DO, iar în cazul în care NC le este asigurat întregul necesar de consum de către un singur furnizor, acesta va comunica solicitarea sa furnizorului său şi DO.
  Articolul 8Furnizorii de gaze naturale şi NC prevăzuţi la art. 7 alin. (1) şi (3) au obligaţia de a contracta cantităţi ferme şi de a obţine nominalizările cantitative din import, pentru acoperirea necesarului de consum.Articolul 9(1) Achiziţionarea gazelor naturale din producţia internă destinate consumului NC se realizează în baza contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale.(2) În termen de o zi lucrătoare de la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, producătorii, furnizorii şi NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale trimit la DO o situaţie a cantităţilor contractate, defalcate pe fiecare furnizor sau producător, după caz, şi pe fiecare lună a perioadei pentru care au încheiat respectivele contracte.(3) Până la ora 15,00 a fiecărei zile din perioada de contractare, DO întocmeşte şi publică pe site-ul propriu o situaţie care cuprinde următoarele informaţii:a) centralizatorul contractelor încheiate până la data întocmirii situaţiei, cu menţionarea cantităţilor lunare şi a părţilor contractante;
  b) cantităţile de gaze naturale din producţia internă rămase disponibile pentru contractare, defalcate pe fiecare producător şi pe fiecare lună.
  (4) În situaţia precizată la art. 5 alin. (1) lit. a), cantitatea de gaze naturale pusă la dispoziţia furnizorilor sau NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale se realizează pro rata cu ponderea fiecărui producător în producţia totală de gaze naturale disponibilă pentru NC.(5) Cantităţile de gaze naturale destinate consumului NC racordaţi în conductele de alimentare din amonte şi al NC din SD racordate doar la conductele de alimentare din amonte sunt achiziţionate numai de la producătorii în ale căror conducte de alimentare din amonte sunt racordaţi NC respectivi.(6) Achiziţionarea gazelor naturale din producţia internă destinate consumului NC se realizează doar de către furnizorii care au în portofoliu NC.(7) În situaţia în care cantităţile achiziţionate lunar de către furnizori pentru asigurarea consumului NC din portofoliul propriu sunt mai mari decât consumul curent al acestora, furnizorii au obligaţia să înmagazineze diferenţa de cantitate în vederea acoperirii necesarului de consum al acestei categorii de clienţi în perioada sezonului rece.
  Articolul 10DO va înainta zilnic ANRE un raport operativ privind achiziţiile de gaze naturale din producţia internă curentă/înmagazinate şi din import curent/înmagazinate de către furnizorii şi NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale, până la contractarea întregii cantităţi de gaze naturale pe care fiecare furnizor are obligaţia să o achiziţioneze.Articolul 11(1) Toate tranzacţiile încheiate între producători şi furnizori şi/sau NC, după caz, sunt notificate în PVT, defalcat pe cantitatea de gaze naturale destinată CC şi NC, respectiv defalcate în funcţie de sursa gazelor naturale - intern sau import.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), tranzacţiile cu gaze naturale destinate consumului clienţilor finali racordaţi în conductele de alimentare din amonte, al NC din SD racordate doar la conductele de alimentare din amonte şi care au acces la o singură sursă de achiziţie a gazelor naturale potrivit soluţiei de racordare sunt notificate DO de către ambele părţi implicate în tranzacţie.Articolul 12(1) În termen de 15 zile de la încheierea lunii de livrare, operatorii economici şi clienţii finali prevăzuţi la art. 3 vor înainta DO situaţiile detaliate privind sursele de gaze naturale - cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă/înmagazinată şi din import curent/înmagazinat - şi cantităţile efective furnizate/consumate pe parcursul lunii de livrare, pe baza cărora DO va definitiva bilanţul surse-consumuri ale lunii de livrare.(2) Cantităţile efectiv consumate pe parcursul lunii de livrare, transmise conform alin. (1), vor fi defalcate pe CC şi NC.(3) În termen de 25 de zile de la încheierea lunii de livrare, DO va înainta ANRE următoarele rapoarte:a) un raport privind sursele de gaze naturale, consumurile tehnologice specifice ale producătorilor, OTS, OD şi OÎ, consumurile realizate, defalcate pe CC şi NC, cu respectarea cantităţilor de gaze naturale stabilite de ANRE în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 7 alin. (3), precum şi cantităţile injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană de către beneficiarii acestora;b) un raport privind sursele de gaze naturale din producţia internă şi consumurile realizate, care să cuprindă următoarele informaţii: cantităţile de gaze naturale din producţia internă efectiv livrate de către fiecare producător de gaze naturale pentru acoperirea consumului CC şi NC, cu specificarea fiecărui beneficiar al acestora şi a cantităţilor aferente; cantităţile de gaze naturale din producţia internă efectiv livrate de către fiecare furnizor, defalcate pe CC şi NC; cantităţile de gaze naturale efectiv consumate de către NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale, cu specificarea producătorului respectiv;c) un raport privind cantităţile de gaze naturale importate de la furnizori UE/non-UE, defalcate pe vânzător şi cumpărător;d) un raport privind operatorii economici din sectorul gazelor naturale şi NC care nu au achiziţionat cantităţile de gaze naturale stabilite de ANRE conform art. 5 alin. (2), inclusiv în situaţia menţionată la art. 7 alin. (3), cu precizarea cantităţilor de gaze naturale achiziţionate din import.
  Articolul 13(1) În cazul furnizorilor desemnaţi FUI, cantitatea de gaze naturale din producţia internă destinată asigurării consumului NC este suplimentată cu cantitatea de gaze naturale din producţia internă destinată asigurării consumului NC ce a fost alocată furnizorului actual.(2) În baza deciziei de desemnare a FUI emise de ANRE, furnizorul de ultimă instanţă are obligaţia de a notifica DO în termen de două zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) DO comunică furnizorului desemnat FUI, în 24 de ore de la primirea comunicării prevăzute la alin. (2), datele de contact ale producătorului de la care furnizorul actual achiziţionează gazele naturale din producţia internă.(4) În termen de maximum 5 zile de la data solicitării, producătorul şi furnizorul desemnat FUI au obligaţia de a încheia un contract/act adiţional, după caz, pentru preluarea cantităţilor de gaze naturale suplimentate în condiţiile alin. (1).
  -----