Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 27 februarie 2019de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici din producţia internă şi/sau din depozitele de înmagazinare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 1 martie 2019Data intrării în vigoare 01-03-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 35 din 27 februarie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 164 din 1 martie 2019.
  Articolul 1
  (1) Prezenta metodologie reglementează modalitatea de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate către furnizori pentru acoperirea necesarului de consum curent al clienţilor casnici din portofoliu, precum şi a cantităţilor necesare înmagazinării gazelor naturale în depozite în vederea acoperirii consumului acestei categorii de clienţi în perioada sezonului rece, integral din producţie internă.(2) Producătorii de gaze naturale au obligaţia de a vinde cu prioritate cantităţile de gaze naturale din producţia internă necesare furnizorilor pentru asigurarea necesarului de consum curent al clienţilor casnici din portofoliu şi, totodată, cantităţile necesare înmagazinării gazelor naturale în depozite în vederea acoperirii consumului acestei categorii de clienţi în perioada sezonului rece, prin încheierea cu aceştia a contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale elaborat şi aprobat de ANRE.(3) Pentru simplificarea procesului de contractare, ANRE atribuie cantităţile de gaze naturale din producţia internă pe care producătorii de gaze naturale au obligaţia de a le vinde cu prioritate furnizorilor pentru asigurarea necesarului de consum al clienţilor casnici, conform următoarelor principii:a) primii furnizori cu cota de piaţă cea mai mare vor achiziţiona toate cantităţile pe care producătorii cu cota de piaţă cea mai mică au obligaţia să le vândă pentru acoperirea consumului clienţilor casnici, conform atribuirii realizate de ANRE;b) diferenţa necesarului de consum al clienţilor casnici ai primilor furnizori cu cota de piaţă cea mai mare rămasă neacoperită va fi achiziţionată proporţional cu cota de piaţă deţinută de primii producători cu cota de piaţă cea mai mare;c) furnizorii cu cota de piaţă cea mai mică vor achiziţiona cantităţile de gaze naturale necesare consumului clienţilor casnici de la producătorii cu cota de piaţă cea mai mare, conform atribuirii realizate de ANRE.(4)
  Cazurile în care aplicarea principiilor prevăzute la alin. (3) nu este posibilă din punct de vedere tehnic sau comercial vor fi tratate şi soluţionate distinct de către ANRE.
  (5) Furnizorii de gaze naturale au obligaţia de a cumpăra cantităţile de gaze naturale din producţia internă necesare acestora pentru asigurarea necesarului de consum curent al clienţilor casnici din portofoliu şi, totodată, cantităţile necesare înmagazinării gazelor naturale în depozite în vederea acoperirii consumului acestei categorii de clienţi în perioada sezonului rece, prin încheierea cu producătorii de gaze naturale a contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale.
  Articolul 2(1) ANRE determină cantităţile totale de gaze naturale din producţia internă pe care producătorii au obligaţia de a le vinde cu prioritate furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum curent şi a înmagazinării gazelor naturale în perioada de injecţie în vederea asigurării consumului clienţilor casnici în perioada sezonului rece şi monitorizează respectarea obligaţiei producătorilor de a vinde furnizorilor aceste cantităţi şi, respectiv, obligaţia furnizorilor de a respecta destinaţia acestor cantităţi.(2) Cantităţile de gaze naturale din producţia internă pe care producătorii au obligaţia de a le vinde furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum curent şi a înmagazinării gazelor naturale în perioada de injecţie în vederea asigurării consumului clienţilor casnici din portofoliu în perioada sezonului rece se exprimă în MWh şi se stabilesc pentru următoarele perioade:a) 1 aprilie 2019 - 30 septembrie 2019;b) 1 octombrie 2019 - 30 septembrie 2020;
  c) 1 octombrie 2020 - 30 septembrie 2021;d) 1 octombrie 2021 - 28 februarie 2022.
  Articolul 3Pentru determinarea cantităţilor de gaze naturale prevăzute la art. 2 se iau în considerare următoarele elemente:a) cantităţile de gaze naturale produse în ultimii 3 ani anteriori celui pentru care se stabilesc cantităţile de gaze naturale prevăzute la art. 2;b) cantităţile lunare de gaze naturale reinjectate în zăcăminte în scop tehnologic, pentru care nu se datorează redevenţa petrolieră, în ultimii 3 ani anteriori celui pentru care se stabilesc cantităţile de gaze naturale prevăzute la art. 2;c)
  cantităţile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de către producătorii de gaze naturale în ultimii 3 ani anteriori celui pentru care se stabilesc cantităţile de gaze naturale prevăzute la art. 2;
  d) cantităţile lunare de gaze naturale pe care producătorii estimează că le vor produce în perioada respectivă;e) cantităţile de gaze naturale pe care producătorii estimează că le vor reinjecta în zăcăminte în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii, în perioada respectivă;f) cantităţile lunare de gaze naturale estimate de producători a fi destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere în perioada respectivă;g) consumul de gaze naturale înregistrat de către clienţii casnici din portofoliul fiecărui furnizor, aferent ultimilor 3 ani anteriori celui pentru care se stabilesc cantităţile de gaze naturale prevăzute la art. 2;h) necesarul de consum lunar estimat al clienţilor casnici din portofoliul fiecărui furnizor în perioada respectivă;i) cantităţile de gaze naturale contractate anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
  j) stocurile de gaze naturale pe care titularii licenţei de furnizare le-au constituit sau estimează că le vor constitui în nume propriu sau prin intermediul producătorilor, după caz, în depozitele de înmagazinare subterană, în vederea acoperirii consumului clienţilor casnici din portofoliu în perioada sezonului rece, în procent de 100% producţie internă.
  Articolul 4(1) ANRE stabileşte, defalcat pe fiecare furnizor în parte, cantităţile totale şi cantităţile lunare de gaze naturale din producţia internă pentru care producătorii au obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii, în scopul asigurării necesarului de consum al clienţilor casnici, după cum urmează:a) până la data de 20 martie 2019, cantităţile aferente perioadei 1 aprilie 2019 - 30 septembrie 2019;b) până la data de 20 iunie 2019, cantităţile aferente perioadei 1 octombrie 2019 - 30 septembrie 2020;c) până la data de 20 iunie 2020, cantităţile aferente perioadei 1 octombrie 2020 - 30 septembrie 2021;d)
  până la data de 20 iunie 2021, cantităţile aferente perioadei 1 octombrie 2021 - 28 februarie 2022.
  (2) Cantitatea totală lunară de gaze naturale din producţia internă pe care producătorii au obligaţia să o vândă furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum al clienţilor casnici se stabileşte astfel încât să se asigure cantităţile de gaze naturale necesare acoperirii consumului lunar curent din producţie internă aferent clienţilor casnici, precum şi cantităţile necesare înmagazinării gazelor naturale în depozite în vederea acoperirii consumului clienţilor casnici din portofoliu în perioada sezonului rece, integral din producţia internă.(3) În situaţia în care ANRE constată că informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din ordin au fost supradimensionate/subdimensionate cu mai mult de 5%, ANRE poate modifica pentru oricare lună din perioada 1 noiembrie din anul în curs - 31 martie din anul următor, până la data de 15 a lunii anterioare lunii de livrare, cantitatea totală lunară de gaze naturale din producţia internă pe care producătorii au obligaţia să o vândă furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum pentru clienţii casnici în perioada 1 noiembrie din anul în curs - 31 martie din anul următor.(4) Orice solicitare de modificare a informaţiilor transmise către ANRE de producători sau furnizorii clienţilor casnici, care conduce la modificarea cantităţii totale lunare pe care producătorii au obligaţia să o vândă furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum pentru clienţii casnici, este însoţită de documente justificative, pe baza cărora se fundamentează respectiva solicitare.
  Articolul 5(1) Pentru determinarea cantităţilor de gaze naturale prevăzute la art. 4, ANRE utilizează informaţiile transmise de către DO în conformitate cu prevederile art. 5 din ordin, cu luarea în considerare, totodată, a informaţiilor prevăzute la art. 3 din prezenta metodologie.
  (2) În cazul în care din compararea informaţiilor transmise în conformitate cu prevederile art. 4 din ordin cu cele prevăzute la art. 3 din prezenta metodologie ANRE constată că estimările sunt supradimensionate/subdimensionate, poate solicita reconsiderarea informaţiilor transmise sau clarificări, producătorii de gaze naturale sau furnizorii, după caz, având obligaţia de a răspunde în termen de maximum 3 zile de la data primirii solicitării, sau poate să le modifice din oficiu în cazul în care aceştia nu răspund solicitării în termenul specificat.
  Articolul 6(1) În cazul în care necesarul de consum al clienţilor noncasnici ai unui furnizor care are în portofoliu şi clienţi casnici este mai mic decât suma cantităţilor contractate de către acesta pentru cumpărare anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, ANRE determină cantitatea de gaze naturale din producţia internă pe care o atribuie acestor furnizori în vederea acoperirii necesarului de consum curent şi a înmagazinării gazelor naturale în depozite în vederea acoperirii consumului clienţilor casnici din portofoliu în perioada sezonului rece, conform formulei următoare:
  unde:Q_intCF(i...n) - cantitatea de gaze naturale din producţia internă pe care ANRE o atribuie fiecărui furnizor pentru acoperirea necesarului de consum curent şi a înmagazinării gazelor naturale în depozite în vederea acoperirii consumului clienţilor casnici din portofoliu în perioada sezonului rece, aferent perioadei respective;N_NF(i...n) - necesarul de consum al clienţilor noncasnici ai fiecărui furnizor, aferent perioadei respective; pentru perioadele 1 aprilie 2019 - 30 septembrie 2019 şi 1 aprilie 2020 - 30 septembrie 2021, necesarul de consum al clienţilor noncasnici include şi cantităţile de gaze naturale destinate înmagazinării în vederea acoperirii consumului clienţilor noncasnici din portofoliu în perioada sezonului rece; pentru perioadele 1 octombrie 2019 - 31 martie 2020, 1 octombrie 2020 - 31 martie 2021 şi 1 octombrie 2021 - 28 februarie 2022, necesarul de consum se diminuează cu cantităţile de gaze naturale pe care furnizorii au avut obligaţia să le înmagazineze/contracteze din înmagazinare în perioada de injecţie;N_CF(i...n) - necesarul de consum al clienţilor casnici ai fiecărui furnizor, aferent perioadei respective; pentru perioadele 1 aprilie 2019 - 30 septembrie 2019 şi 1 aprilie 2020 - 30 septembrie 2021, necesarul de consum al clienţilor casnici include şi cantităţile de gaze naturale destinate înmagazinării în vederea acoperirii consumului clienţilor casnici din portofoliu în perioada sezonului rece; pentru perioadele 1 octombrie 2019 - 31 martie 2020, 1 octombrie 2020 - 31 martie 2021 şi 1 octombrie 2021 - 28 februarie 2022, necesarul de consum se diminuează cu cantităţile de gaze naturale pe care furnizorii au avut obligaţia să le înmagazineze/contracteze din înmagazinare în perioada de injecţie;Q_ctr - suma cantităţilor contractate de către furnizor pentru cumpărare anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada respectivă.
  (2) Q_intCF se calculează luând în considerare şi N_NF şi Q_ctr ale operatorilor economici afiliaţi titularului de licenţă, deţinători de licenţă de furnizare a gazelor naturale.(3) ANRE determină cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă rămase disponibile fiecărui producător după respectarea obligaţiilor asumate prin contractele încheiate anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, conform următoarei formule:
  unde:Q_dispP(i...n) - cantitatea de gaze naturale din producţia internă curentă rămase disponibilă fiecărui producător;Q_P(i...n) - cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă de fiecare producător, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii în perioada respectivă;Q_Pctr(i...n) - cantitatea de gaze naturale din producţia internă curentă contractată pentru vânzare de către fiecare producător anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada respectivă.
  (4) ANRE determină cantităţile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător are obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare în vederea acoperirii necesarului de consum curent şi a înmagazinării gazelor naturale în depozite în vederea acoperirii consumului clienţilor casnici din portofoliu în perioada sezonului rece, luând în considerare ponderea producţiei estimate a fiecăruia, în fiecare perioadă prevăzută la art. 2 alin. (2), conform formulei următoare:
  unde:Q_PFc(i...n) - cantitatea de gaze naturale pe care fiecare producător este obligat să o vândă cu prioritate în vederea acoperirii necesarului de consum al clienţilor casnici, aferentă perioadei respective;N_intCF - necesarul de consum al clienţilor casnici aferent perioadei respective; pentru perioadele 1 aprilie 2019 - 30 septembrie 2019 şi 1 aprilie 2020 - 30 septembrie 2021, necesarul de consum al clienţilor casnici include şi cantităţile de gaze naturale destinate înmagazinării în vederea acoperirii consumului clienţilor casnici din portofoliu în perioada sezonului rece; pentru perioadele 1 octombrie 2019 - 31 martie 2020, 1 octombrie 2020 - 31 martie 2021 şi 1 octombrie 2021 - 28 februarie 2022, necesarul de consum se diminuează cu cantităţile de gaze naturale pe care furnizorii au avut obligaţia să le înmagazineze/contracteze din înmagazinare în perioada de injecţie;Q_PT - cantitatea totală de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorii de gaze naturale, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii în perioada respectivă;Q_P(i...n) - cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă de fiecare producător, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii în perioada respectivă.
  (5) În cazul în care Q_dispP(i...n) < Q_PFc(i...n), producătorul va vinde întreaga cantitate de gaze naturale din producţia internă curentă rămasă disponibilă după respectarea obligaţiilor asumate prin contractele încheiate anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada pentru care ANRE determină obligaţia, iar calculele efectuate conform formulei prevăzute la alin. (4) se refac pentru ceilalţi producători prin scăderea acestei cantităţi din necesarul de consum al clienţilor casnici aferent perioadei respective.
  Articolul 7(1) Cantităţile lunare de gaze naturale din producţia internă pentru care fiecare producător are obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii în scopul asigurării necesarului de consum al clienţilor casnici se determină prin împărţirea cantităţilor determinate în conformitate cu art. 6 la numărul de luni aferent perioadei respective şi se comunică de către ANRE prin decizie a preşedintelui ANRE.(2) Pentru perioadele 1 aprilie-30 septembrie a fiecărui an în curs, în cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă vândute cu prioritate de către producătorii de gaze naturale pentru acoperirea necesarului de consum al clienţilor casnici sunt incluse şi cantităţile de gaze naturale destinate înmagazinării în vederea acoperirii consumului acestei categorii de clienţi în perioada sezonului rece, iar pentru perioadele 1 octombrie din fiecare an în curs - 1 aprilie a fiecărui an următor, cantitatea de gaze naturale din producţia internă curentă va fi cea rezultată prin deducerea cantităţilor de gaze naturale pe care furnizorii au avut obligaţia să le înmagazineze/contracteze din înmagazinare în perioada de injecţie a fiecărui an în curs din necesarul de consum al clienţilor casnici, aferent lunii respective.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care producătorii sunt de acord, furnizorii pot agrea cu aceştia un grafic de livrare diferit de cantităţile lunare stabilite în conformitate cu alin. (1), în funcţie de programele de injecţie/extracţie stabilite cu operatorii depozitelor de înmagazinare subterană, cu obligaţia de a se încadra în cantitatea totală alocată în perioada respectivă ±5%.(4) În perioada de injecţie, furnizorii care asigură consumul clienţilor casnici au obligaţia să înmagazineze diferenţa dintre cantitatea totală de gaze naturale din producţia internă contractată de la producătorii de gaze naturale în conformitate cu prevederile prezentei metodologii şi cantitatea de gaze naturale consumată în luna respectivă de clienţii casnici din portofoliu.(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (4), furnizorii pot conveni de comun acord cu producătorii ca acele cantităţi de gaze naturale pe care au obligaţia să le achiziţioneze cu prioritate în perioada de injecţie în vederea înmagazinării în depozite pentru acoperirea consumului clienţilor casnici din portofoliu în perioada sezonului rece să fie înmagazinate de către producători, având dreptul în acest caz să le achiziţioneze de la producători în perioada de extracţie conform unui grafic de livrări agreat de comun acord cu aceştia. Preţul de vânzare al acestor cantităţi de gaze naturale va fi la nivelul preţului de achiziţie stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu completările ulterioare, la care se adaugă tarifele aferente prestării serviciilor de înmagazinare subterană aprobate de ANRE, tariful de rezervare capacitate la intrarea în SNT dinspre perimetrele de producţie, tariful de transport volumetric, tariful de rezervare capacitate de ieşire din SNT spre depozitele de înmagazinare subterane, tariful de rezervare capacitate la intrarea în SNT dinspre depozitele subterane, aprobate de ANRE, precum şi costurile de finanţare conform metodologiilor în vigoare.(6)
  În cazul în care solicitările totale ale furnizorilor şi producătorilor de extracţie din depozitele subterane de înmagazinare depăşesc capacităţile tehnice de extracţie, se asigură cu prioritate extracţia cantităţilor de gaze naturale din producţia internă destinate asigurării consumului clienţilor casnici, proporţional cu stocul de gaze naturale rămas în depozitele de înmagazinare subterană aferent acestei categorii de clienţi, constituit de fiecare furnizor sau producător, după caz.
  Articolul 8Producătorii de gaze naturale au obligaţia să vândă şi furnizorii care asigură consumul clienţilor casnici au obligaţia să cumpere cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă determinate în conformitate cu prevederile art. 6 şi 7, prin încheierea contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale aprobat de ANRE, conform atribuirii realizate de ANRE în conformitate cu principiile prevăzute la art. 1 alin. (3).Articolul 9(1) În cazul furnizorilor desemnaţi FUI, cantitatea de gaze naturale din producţia internă destinată asigurării consumului clienţilor casnici este suplimentată cu cantitatea de gaze naturale din producţia internă destinată asigurării consumului clienţilor casnici ce a fost alocată furnizorului actual.(2) În baza deciziei de desemnare a FUI emise de ANRE, furnizorul de ultimă instanţă are obligaţia de a notifica DO în termen de două zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3)
  DO comunică furnizorului desemnat FUI, în 24 de ore de la primirea comunicării prevăzute la alin. (2), datele de contact ale producătorului de la care furnizorul actual achiziţionează gazele naturale din producţia internă.
  (4) În termen de maximum 5 zile de la data solicitării, producătorul şi furnizorul desemnat FUI au obligaţia de a încheia un contract/act adiţional, după caz, pentru preluarea cantităţilor de gaze naturale suplimentate în condiţiile alin. (1).
  -----