Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 35 din 27 februarie 2019pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici din producţia internă şi/sau din depozitele de înmagazinare, a Metodologiei de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienţilor finali noncasnici şi de modificare şi completare a Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 1 martie 2019Data intrării în vigoare 01-03-2019

  Având în vedere prevederile art. 99 lit. b), c) şi i),art. 122 alin. (1) lit. h),art. 124 alin. (1^1),(1^2) şi (1^3) şi ale art. 181 alin. (9) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum ale art. 8 lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi f) şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici din producţia internă şi/sau din depozitele de înmagazinare, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Se aprobă Metodologia de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienţilor finali noncasnici, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3(1) În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile următoare:a) amestec import/intern (amestec) - amestecul de gaze naturale constituit din cantităţi de gaze naturale achiziţionate din import sau din state din spaţiul comunitar şi gaze naturale din producţia internă;b) gaze naturale din producţia internă - gaze naturale din producţia internă curentă şi gaze naturale din producţia internă înmagazinate în depozitele de înmagazinare subterană;c)
  gaze naturale din import - gaze naturale curente achiziţionate din import sau din state din spaţiul comunitar şi gaze naturale din import ori din state din spaţiul comunitar, înmagazinate şi extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană din România;
  d) producător - producător de gaze naturale, inclusiv filialele acestuia şi/sau afiliaţii aparţinând aceluiaşi grup de interes economic care desfăşoară atât activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României.
  (2) Termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Abrevierile utilizate în cuprinsul prezentului ordin au următoarele semnificaţii:a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) Codul reţelei - Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare;c) CC - clienţi casnici;
  d) CD - client direct - clientul final, racordat direct la SNT, altul decât clientul care are contract de transport al gazelor naturale încheiat în nume propriu;e) DO - Departamentul operare, organizat în cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş;f) FUI - furnizor de ultimă instanţă;g) OD - operator de distribuţie;h) OÎ - operator de înmagazinare;i) OTS - operator de transport şi de sistem;j) NC - clienţi finali noncasnici, inclusiv PET;
  k) PE - piaţă de echilibrare în sensul Codului reţelei;l) PET - producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei;m) Smc - standard metru cub (volum măsurat în condiţii de bază: temperatura de 15°C şi presiunea de 1,01325 Pa;n) SD - sistem de distribuţie;o) SNT - Sistemul naţional de transport al gazelor naturale.
  Articolul 4(1) În vederea stabilirii cantităţilor de gaze naturale din producţia internă pe care producătorii au obligaţia de a le vinde furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum curent şi a înmagazinării gazelor naturale în perioada de injecţie în vederea asigurării consumului clienţilor casnici din portofoliu în perioada sezonului rece, precum şi pentru determinarea structurii amestecului de gaze naturale, producătorii, furnizorii, OD, OÎ, OTS şi NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale au obligaţia de a transmite DO, până la data de 10 martie 2019, următoarele categorii de informaţii aferente perioadei 1 aprilie 2019-31 martie 2020, până la data de 1 iunie 2019, următoarele categorii de informaţii actualizate aferente perioadei 1 octombrie 2019-30 septembrie 2020, până la data de 1 iunie 2020, următoarele categorii de informaţii aferente perioadei 1 octombrie 2020-30 septembrie 2021, până la data de 1 iunie 2021, următoarele categorii de informaţii aferente perioadei 1 octombrie 2021-28 februarie 2022, după cum urmează:a) producătorii de gaze naturale transmit următoarele:(i) cantitatea de gaze naturale produsă în ultimele 12 luni anterioare perioadei respective, defalcată pe fiecare lună; (ii) cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere, în ultimele 12 luni anterioare perioadei respective, defalcată pe fiecare lună, în condiţiile legii; (iii) cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic, în ultimele 12 luni anterioare perioadei respective, pentru care nu se datorează redevenţa petrolieră, defalcată pe fiecare lună, în condiţiile legii;(iv) estimările privind cantităţile lunare de gaze naturale pe care le vor produce în perioada respectivă şi extrage din depozitele de înmagazinare, după caz; (v) estimările privind cantităţile lunare de gaze naturale care vor fi destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere în perioada respectivă;
  (vi) estimările privind cantităţile lunare de gaze naturale pe care le vor reinjecta în zăcăminte în scop tehnologic, pentru care nu se datorează redevenţa petrolieră, în perioada respectivă;(vii) cantitatea de gaze naturale din producţie internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu livrare în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună;
  b) furnizorii de gaze naturale transmit următoarele:(i) cantitatea de gaze naturale furnizată CC, NC şi PET din portofoliul propriu în ultimele 12 luni anterioare perioadei respective, defalcată pe fiecare lună şi pe NC şi PET, număr de NC şi PET pe categorii de consum;(ii) cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC, NC şi PET în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună, pe număr de NC şi PET pe categorii de consum, determinată pe baza profilului de consum sau a convenţiei de consum stabilite de comun acord de NC şi PET cu furnizorul la încheierea contractului de furnizare; (iii) cantităţile lunare pe care le-au înmagazinat sau estimările privind cantităţile pe care intenţionează să le înmagazineze în depozitele de înmagazinare subterană, după caz, sau pentru care au încheiat contracte cu producătorii de gaze naturale, în vederea acoperirii consumului CC şi PET din portofoliu, în perioada sezonului rece;(iv) cantitatea de gaze naturale pe care fiecare furnizor estimează că o va injecta în depozitele de înmagazinare subterană în fiecare lună din perioada respectivă, defalcată pe CC, NC şi PET, în nume propriu, sau pe care furnizorul cu care a încheiat contract în vederea îndeplinirii obligaţiei constituirii stocului minim aferent clienţilor casnici şi noncasnici o va injecta pentru fiecare lună din perioada respectivă, după caz;
  (v) cantitatea de gaze naturale pe care fiecare furnizor estimează că o va extrage din depozitele de înmagazinare subterană în fiecare lună din perioada respectivă, defalcată pe CC, NC şi PET, în nume propriu, sau pe care furnizorul cu care a încheiat contract în vederea îndeplinirii obligaţiei constituirii stocului minim aferent clienţilor casnici şi noncasnici o va extrage pentru acesta în fiecare lună din perioada respectivă, după caz;(vi) cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună; în cazul în care această cantitate conţine şi cantităţi de gaze naturale contractate de producătorii de energie termică, va fi evidenţiată distinct cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei;
  c) NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale transmit următoarele informaţii:(i) cantitatea de gaze consumată în ultimele 12 luni anterioare perioadei respective, defalcată pe fiecare lună; în cazul producătorilor de energie termică, se transmite defalcat pe fiecare lună şi cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei;(ii) cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada următoare, defalcată pe fiecare lună; în cazul producătorilor de energie termică, se transmite defalcat pe fiecare lună şi cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei;(iii) cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună; în cazul producătorilor de energie termică, se transmite defalcat pe fiecare lună şi cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei;d) OTS, OD şi OÎ transmit următoarele:(i) cantitatea de gaze destinată consumurilor tehnologice specifice, înregistrată în ultimele 12 luni anterioare perioadei respective, defalcată pe fiecare lună, avizată conform legii;(ii) cantitatea de gaze estimată a fi destinată consumurilor tehnologice specifice în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună;e) OÎ transmit informaţiile deţinute referitoare la programele de injecţie/extracţie defalcate pe producţie internă şi import, pe CC, NC şi PET şi pe fiecare beneficiar.
  (2) În cazul participanţilor noi la piaţa de gaze naturale, datele solicitate la alin. (1) se transmit după cum urmează:a) în cazul producătorilor - datele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(iii) se transmit pentru perioada de la care a început realizarea producţiei;b)
  în cazul furnizorilor - datele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (i) se transmit cu începere de la data obţinerii licenţei de furnizare;
  c) în cazul NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale - datele prevăzute la alin. (1) lit. c) pct. (i) se transmit cu începere de la data semnării procesului-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare.
  (3) DO are obligaţia să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor şi datelor prevăzute la alin. (1), conform legislaţiei în vigoare.(4) DO are obligaţia să solicite reconsiderarea necesarului de consum şi/sau să îl modifice în situaţia în care din analiza informaţiilor primite se constată una dintre următoarele situaţii:a) modificarea cantităţii de gaze naturale reprezentând consumul tehnologic, în cazul producătorilor;b) necesarul de consum înaintat de un producător, furnizor, OÎ, OD sau OTS este subevaluat ori supraevaluat în raport cu datele statistice;c) apreciază ca incorectă dimensionarea necesarului de consum pentru CC, NC şi PET în raport cu datele statistice.
  (5) La solicitarea DO privind reconsiderarea necesarului de consum, participanţii la piaţa gazelor naturale au obligaţia să transmită documente justificative care să fundamenteze estimările acestora.
  Articolul 5(1) DO analizează informaţiile primite în condiţiile art. 4 alin. (1) şi întocmeşte un raport de fundamentare, aferent fiecărei perioade, care conţine următoarele informaţii centralizate, defalcate pe fiecare lună:a) producţia internă curentă de gaze naturale estimată, defalcată pe fiecare producător;b) cantităţile de gaze naturale estimate a fi destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere, defalcate pe fiecare producător;c) cantitatea de gaze naturale estimată a fi reinjectată în zăcământ în scop tehnologic, pentru care nu se datorează redevenţa petrolieră, defalcată pe fiecare producător;
  d) cantitatea de gaze naturale din producţia internă curentă contractată pentru vânzare de către fiecare producător anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022; în cazul în care această cantitate conţine şi cantităţi de gaze naturale contractate de producătorii de energie termică, va fi evidenţiată distinct cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei;e) cererea de gaze naturale a fiecărui furnizor, defalcată pentru CC, NC şi PET;f) cantitatea de gaze naturale contractată pentru cumpărare de către fiecare furnizor anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022; în cazul în care această cantitate conţine şi cantităţi de gaze naturale contractate de producătorii de energie termică, va fi evidenţiată distinct cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei;g) cererea totală de gaze naturale a fiecărui NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale; în cazul producătorilor de energie termică, se evidenţiază defalcat pe fiecare lună şi cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei;h) cantitatea de gaze naturale contractată de către fiecare NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022; în cazul producătorilor de energie termică, se transmite defalcat pe fiecare lună şi cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei;i) cantitatea de gaze naturale estimată a fi destinată consumului tehnologic specific OTS, OD şi OÎ;j) programul de injecţie/extracţie defalcat pe producţie internă şi import, pe CC, NC şi PET şi pe fiecare beneficiar;
  k) necesarul total de import curent.
  (2) Raportul prevăzut la alin. (1) este înaintat către ANRE după cum urmează:a) până la data de 15 martie 2019, pentru perioada 1 aprilie 2019 - 31 martie 2020;b) până la data de 10 iunie 2019, pentru perioada 1 octombrie 2019 - 30 septembrie 2020;c) până la data de 10 iunie 2020, pentru perioada 1 octombrie 2020 - 30 septembrie 2021;d) până la data de 10 iunie 2021, pentru perioada 1 octombrie 2021 - 28 februarie 2022.
  Articolul 6Pentru perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 16/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 şi 171 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 13^1 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) puncte virtuale de intrare din sisteme de transport al gazelor naturale din state terţe, non-UE. În situaţia în care există mai multe puncte fizice de intrare în SNT din acelaşi sistem de transport al gazelor naturale dintr-un stat învecinat României care nu este membru al Uniunii Europene, se poate constitui un punct virtual de intrare, prin gruparea punctelor fizice de intrare în SNT ori a unor părţi din punctele fizice de intrare în SNT din acelaşi sistem de transport al statului respectiv.2. La articolul 66 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) cantităţile alocate UR prin intermediul partenerilor acestuia din respectivul punct de intrare/ieşire în/din SNT, defalcate pe fiecare partener al UR, respectiv pe fiecare UR client al OÎ.
  3. Articolul 71^4 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 71^4(1) În vederea derulării procesului de alocare efectuat de OTS, OD au obligaţia să transmită către OTS, în ziua D+1, până la ora 14,00, informaţiile referitoare la cantităţile alocate în ziua D fiecărui UR, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) şi (2), cu evidenţierea distinctă a cantităţilor alocate în baza citirilor zilnice la clienţii finali şi a cantităţilor alocate în baza profilelor de consum. OD are obligaţia să transmită UR consumul defalcat la nivel de client casnic şi client noncasnic avut în vedere la alocarea zilnică.(2) Datele prevăzute la alin. (1) se transmit spre aprobare UR prin e-mail, până la ora 13,30; în cazul în care UR nu este de acord cu alocarea efectuată de OD, UR transmite acestuia, în decurs de 15 minute de la primirea informaţiilor, datele acceptate. OD comunică OTS datele confirmate de UR. Lipsa transmiterii confirmării datelor de către UR constituie acceptare tacită.4. Articolul 72^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 72^3În vederea derulării procesului de alocare efectuat de OTS, CD au obligaţia sa transmită către OTS, în ziua D+1 până la ora 14,00, informaţiile referitoare la cantităţile alocate fiecărui UR în ziua D, defalcate pe tipul de gaze import/intern, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) şi (2).
  5. Articolul 72^5 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 72^5(1) În situaţia în care mai mulţi UR livrează gaze naturale prin acelaşi punct de ieşire către CD, întreaga cantitate măsurată va fi alocată de către CD, conform acordurilor încheiate cu UR.(2) În situaţia în care CD nu realizează alocările conform prevederilor alin. (1), OTS efectuează alocarea pentru fiecare UR, defalcată pe tipul de gaze import/intern, în mod proporţional cu nominalizările confirmate (pro rata).6. La articolul 86^2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Responsabilitatea pentru organizarea şi administrarea PE revine în întregime OTS.7. La articolul 86^2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Piaţa de echilibrare reprezintă cadrul organizat de tranzacţionare a unor cantităţi de gaze naturale din producţia internă, în cursul zilei de livrare sau în ziua gazieră următoare, şi a dezechilibrului zilnic iniţial între UR, în scopul echilibrării comerciale a UR, intermediate de OTS/terţa parte desemnată de OTS, pe baza Procedurii de tranzacţionare pe piaţa de echilibrare a gazelor naturale, prevăzută în anexa nr. 1^4. Preţul gazelor naturale tranzacţionate, fără servicii incluse, nu poate depăşi preţul de 68 lei/MWh.8. La articolul 86^2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) OTS pune la dispoziţia UR platformele de tranzacţionare din cadrul PE destinate tranzacţiilor cu produse intrazilnice sau pentru ziua următoare, până la data de 1 aprilie 2019.9. La articolul 86^2, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5)
  Tarifele de administrare/tranzacţionare stabilite pe baza unei metodologii elaborate de OTS şi avizate de către AC sunt transparente şi nediscriminatorii. Metodologia elaborată este concepută astfel încât să asigure recuperarea costurilor justificate şi efectuate într-o manieră prudentă de către OTS pentru activităţile de administrare/tranzacţionare a PE.
  10. La articolul 89, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În situaţia în care dezechilibrul total al SNT este cu titlul «excedent», cantitatea de gaze naturale reprezentând excedentul înregistrat este utilizată de OTS pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 83^2 alin. (3).11. La articolul 102^1, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) Prin derogare de la prevederile lit. a)-g), în perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, preţul mediu ponderat al tranzacţiilor cu gaze naturale din producţia internă necesare pentru acoperirea consumului clienţilor finali nu poate depăşi valoarea de 68 lei/MWh.12.
  La articolul 102^2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin derogare de la prevederile alin. (1), preţul marginal de vânzare, în cazul gazelor naturale din producţia internă necesare pentru acoperirea consumului clienţilor finali, este egal cu preţul mediu ponderat minus componenta de ajustare, reprezentând un procent de 10%.
  13. La articolul 102^2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin derogare de la prevederile alin. (2), preţul marginal de cumpărare, în cazul gazelor naturale din producţia internă necesare pentru acoperirea consumului clienţilor finali, este egal cu preţul mediu ponderat plus componenta de ajustare, reprezentând un procent de 10%.14. În anexa nr. 1^4, la articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) UR pot introduce în ziua D, pentru ziua gazieră D-1, ordine de vânzare şi cumpărare doar în sensul şi în limita dezechilibrului zilnic comunicat de OTS.
  15. În anexa nr. 1^4, la articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Ofertele destinate tranzacţiilor aferente produselor pentru ziua D şi D+1 se pot introduce în ambele sensuri.16. În anexa nr. 1^4, la articolul 1, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:(8) Pentru ziua gazieră D-1, participanţii pot introduce mai multe oferte distincte, dar suma totală a cantităţilor ofertate nu poate să depăşească dezechilibrul zilnic comunicat de OTS şi ofertele pot fi doar pe sensul acestuia, respectiv vânzare în caz de excedent şi cumpărare în caz de deficit.
  Articolul 7În perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, în cadrul punctelor virtuale de intrare/ieşire în/din SNT din/în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale şi în cadrul punctelor virtuale de ieşire din SNT spre SD şi CD, operaţiunile comerciale prevăzute la art. 18 lit. c)-e) din Codul reţelei pentru Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 16/2013, respectiv nominalizarea/renominalizarea, corelarea nominalizărilor, alocarea, inclusiv calculul dezechilibrelor zilnice şi finale şi a tarifelor pentru dezechilibru, se realizează defalcat la nivel de CC şi NC. Pentru cantităţile de gaze naturale destinate NC, toate operaţiunile menţionate efectuate la punctele de intrare în SNT se vor detalia pentru gaze naturale din producţia internă şi gaze naturale din import.Articolul 8În perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, pe pieţele centralizate din Romania se ofertează şi se tranzacţionează doar gaze naturale din import, precum şi cele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 2.Articolul 9În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, DO transmite operatorilor economici şi NC prevăzuţi la art. 4 alin. (1) din ordin formularele şi formatul în care aceştia vor furniza datele şi informaţiile transmise în conformitate cu prevederile prezentului ordin.Articolul 10Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către operatorii economici şi NC din sectorul gazelor naturale atrage sancţionarea acestora în condiţiile prevăzute de Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 11Producătorii de gaze naturale, inclusiv filialele acestora şi/sau afiliaţii aparţinând aceluiaşi grup de interes economic care desfăşoară atât activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României, furnizorii de gaze naturale care asigură acoperirea consumului NC, NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale, OTS, OD şi DO duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul ANRE urmăresc lunar respectarea acestora.Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 35.Anexa nr. 1 Deschideți METODOLOGIEde stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă
  cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilorcasnici din producţia internă şi/sau din depozitele de înmagazinare
  Anexa nr. 2 Deschideți METODOLOGIEde stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gazenaturale destinată asigurării consumului clienţilor finali noncasnici