Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 februarie 2019privind modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 1 martie 2019Data intrării în vigoare 01-03-2019

  Îmbunătăţirea şi perfecţionarea continuă a activităţii administraţiei publice centrale este o preocupare constantă a Guvernului şi reprezintă un obiectiv al Programului de guvernare.Creşterea eficienţei ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice şi a structurilor fără personalitate juridică este esenţială pentru aplicarea cu succes a măsurilor adoptate de Guvern în toate domeniile de activitate.Crearea unor structuri cu sau fără personalitate juridică la nivelul administraţiei publice centrale, care să fie caracterizate prin flexibilitate, inovativitate, interconectivitate cu alte instituţii publice şi aplicarea în timp real a măsurilor dispuse de Guvern constituie un demers obligatoriu al actului de guvernare.În lipsa adoptării acestor măsuri, se perpetuează stări de lucruri care contribuie la ineficienţă şi la întârzieri în aplicarea măsurilor atât de necesare la nivel naţional, în toate domeniile vieţii economico-sociale.Având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
  Articolul ILegea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 20 va avea următorul cuprins:Articolul 20Aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din Cancelaria Prim-Ministrului, aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, Secretariatul General al Guvernului, departamente şi alte asemenea structuri organizatorice cu atribuţii specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:Articolul 21(1) Cancelaria Prim-Ministrului este o structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Cancelaria Prim-Ministrului este condusă de şeful Cancelariei Prim-Ministrului, care are rang de ministru, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului.
  (3) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei PrimMinistrului se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.(4) În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, precum şi directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.
  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a)
  Cancelaria Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de şeful Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului; în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, precum şi directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primministrului;
  2. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei PrimMinistrului se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:Articolul 1^1Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale coordonate de prim-ministru, prin Cancelaria PrimMinistrului.
  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar din administraţia publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înţelege: prim-ministrul, viceprim-ministrul, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, secretarul general al Guvernului, secretarul general adjunct al Guvernului, consilierul de stat, secretarul de stat şi asimilatul acestuia din cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi din cadrul ministerelor, precum şi conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat.2. La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi din cabinetul şefului Cancelariei Prim-Ministrului, respectiv al secretarului general al Guvernului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcţia de ministru, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcţia de secretar de stat.
  3. La anexa nr. 1, numărul curent 4 va avea următorul cuprins:4. Ministru, ministru delegat, şeful Cancelariei PrimMinistrului, secretarul general al Guvernului.
  Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 30 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU

  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Bucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 11.-----