Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIA nr. 823 din 11 decembrie 2018referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 1 martie 2019Data intrării în vigoare 01-03-2019


  Valer Dorneanu- preşedinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu- judecător
  Mircea Ştefan Minea- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Simona-Maya Teodoroiu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Simina Popescu-Marin- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Petrică Cristea în Dosarul nr. 1.750/312/2016 al Judecătoriei Slobozia şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 736D/2017.2.
  La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
  3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 827D/2017, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, excepţie ridicată de Vasile Dobre în Dosarul nr. 13.142/180/2016 al Judecătoriei Bacău - Secţia civilă.4. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.5. Având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 827D/2017 la Dosarul nr. 736D/2017, care a fost primul înregistrat.6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:7. Prin Încheierea din 17 ianuarie 2017 pronunţată în Dosarul nr. 1.750/312/2016, Judecătoria Slobozia a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
  8. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Petrică Cristea într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii.9. Prin Încheierea din 21 februarie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 13.142/180/2016, Judecătoria Bacău - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002.10. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Vasile Dobre într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii.11. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitat, autorii acesteia susţin, în esenţă, că nu există niciun text de lege care să reglementeze specializarea agenţilor constatatori de a opera cu aparatele tehnice omologate şi verificate metrologic. Susţin că, anterior, exista o astfel de reglementare în cuprinsul Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005, care a fost însă abrogat prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 187/2009 privind modificarea şi completarea Normei de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)“, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005. Această împrejurare, în opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, creează prezumţia rezonabilă că judecătorul este pus în imposibilitatea de a verifica calificarea agentului constatator şi specializarea sa în acest domeniu, de a lucra cu aparate calibrate, ce necesită condiţii speciale de amplasare, în strictă legătură cu măsurătorile de viteză. Autorii consideră că, în materia pregătirii operatorului radar, instanţa trebuie să aibă acces necondiţionat la actul normativ ce reglementează statutul operatorului radar, obligaţiile, regulile ce trebuie respectate de operatorul radar şi, evident, sancţiunile în cazul nerespectării obligaţiilor şi regulilor stipulate. Aşa fiind, autorii consideră că se impune reglementarea publică a unor norme de natură să califice ori să controleze activitatea agenţilor constatatori care manipulează mijloace tehnice omologate. În susţinerea excepţiei este invocată Decizia Curţii Constituţionale nr. 392 din 2 iulie 2014.12. Judecătoria Slobozia consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Prevederile legale criticate se referă la posibilitatea ca faptele contravenţionale să fie constatate şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. Or, funcţionarea acestor mijloace tehnice este reglementată de Norma de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)“, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005, act normativ ce a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 şi 1.102 bis din 7 decembrie 2005.13. Judecătoria Bacău - Secţia civilă apreciază că, în raport cu motivele expuse, excepţia este neîntemeiată. Astfel cum au fost dezvoltate în argumentarea excepţiei, motivele vizează pregătirea operatorilor radar care utilizează aceste dispozitive, şi nu însăşi legalitatea dispozitivelor folosite. Cu privire la aceste mijloace tehnice utilizate, instanţa judecătorească are în vedere considerentele reţinute în Decizia Curţii Constituţionale nr. 606 din 6 mai 2010 şi constată că toate împrejurările prin care s-a constatat contravenţia reprezintă o chestiune de apreciere a temeiniciei şi legalităţii procesului-verbal.14. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  15. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. Deşi autorii excepţiei invocă în cuprinsul cererii prevederile art. 1 alin. (5) din Constituţie, prin conţinutul său, critica de neconstituţionalitate nu este motivată sub aspectul pretinsului raport de contrarietate dintre textul legal criticat şi norma constituţională invocată, ceea ce contravine art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi conduce la aprecierea ca inadmisibilă a prezentei excepţii. Pe de altă parte, criticile avansate de autorul excepţiei relevă aspecte ce ţin de lipsa unor norme subsecvente sau adiacente obiectului de reglementare al textului criticat, iar instanţa de contencios constituţional veghează la concordanţa actelor prevăzute de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 cu Legea fundamentală, neavând competenţa de a se pronunţa asupra modului de aplicare şi de interpretare a unor dispoziţii legale, respectiv de a suplini lipsa unor reglementări.16. Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 sunt constituţionale. Prevederile legale supuse controlului de constituţionalitate nu sunt lipsite de claritate, ci, dimpotrivă, acestea îndeplinesc cerinţele instituite de Constituţie, permiţând destinatarului normei legale să-şi adapteze conduita astfel încât să nu suporte aplicarea sancţiunilor contravenţionale instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002. În realitate, autorii excepţiei de neconstituţionalitate abordează problema constatării contravenţiilor cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate sau mijloacelor tehnice omologate din prisma modului de interpretare şi aplicare a legii, aducând în discuţie elemente care nu ţin de neconstituţionalitatea legii. În privinţa prevederilor art. 124 alin. (1)-(3) din Constituţie, consideră că acestea nu au incidenţă în cauză.17. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:18. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.19. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, care au următorul cuprins: „Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.“20.
  În opinia autorilor excepţiei, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor şi art. 124 alin. (3), potrivit căruia „Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii“.
  21. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că s-a mai pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, invocată din perspectiva unor critici similare şi prin raportare la aceleaşi norme din Legea fundamentală, şi a constatat că excepţia de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă. În acest sens sunt, spre exemplu, Decizia nr. 269 din 27 aprilie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 14 iulie 2017, Decizia nr. 484 din 27 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 18 ianuarie 2018, şi Decizia nr. 791 din 5 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 aprilie 2018.22. Curtea constată că nici în prezentele cauze autorii excepţiei nu formulează veritabile critici de neconstituţionalitate, ci aceştia sunt nemulţumiţi de faptul că nu există „niciun text de lege care să reglementeze specializarea agenţilor constatatori de a opera cu aparatele tehnice omologate şi verificate metrologic“, astfel încât, din perspectiva criticii formulate, se are în vedere, de fapt, o omisiune legislativă. Or, o astfel de critică, prin care se tinde la completarea prevederilor legale ce fac obiectul excepţiei, excedează competenţei instanţei de contencios constituţional, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, se pronunţă numai asupra constituţionalităţii prevederilor legale, fără a le putea modifica sau completa.23. Curtea observă, totodată, că autorii excepţiei de neconstituţionalitate nu indică în ce anume constă contrarietatea normei legale criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 cu dispoziţiile constituţionale invocate, excepţia fiind astfel nemotivată, din perspectiva prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă şi motivate“.24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Petrică Cristea în Dosarul nr. 1.750/312/2016 al Judecătoriei Slobozia şi de Vasile Dobre în Dosarul nr. 13.142/180/2016 al Judecătoriei Bacău - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.
  Decizia se comunică Judecătoriei Slobozia şi Judecătoriei Bacău - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 11 decembrie 2018.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  magistrat-asistent,
  Simina Popescu-Marin
  -----