Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIA nr. 822 din 11 decembrie 2018referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 1 martie 2019Data intrării în vigoare 01-03-2019


  Valer Dorneanu- preşedinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu- judecător
  Mircea Ştefan Minea- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Simona-Maya Teodoroiu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Simina Popescu-Marin- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Adrian Crăescu în Dosarul nr. 7.006/325/2016 al Judecătoriei Timişoara - Secţia II civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 697D/2017.2.
  La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
  3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:4. Prin Încheierea din 22 februarie 2017 pronunţată în Dosarul nr. 7.006/325/2016, Judecătoria Timişoara - Secţia II civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.5. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Adrian Crăescu într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii.6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate încalcă dreptul de proprietate privată, deoarece determină aplicarea unor amenzi excesive în raport cu veniturile cetăţenilor. Nefiind adaptate la cuantumul veniturilor reale, amenzile aplicate pot cauza prejudicii mari persoanelor fizice.7. Judecătoria Timişoara - Secţia II civilă consideră că prevederile legale criticate nu sunt contrare dreptului la proprietate. Stabilirea cuantumului şi a criteriilor de individualizare a sancţiunilor este atributul legiuitorului. Textul de lege criticat stabileşte un sistem de individualizare a limitelor amenzilor contravenţionale raportat la cuantumul salariului minim. Astfel, limitele amenzilor sunt adaptate în funcţie de veniturile populaţiei. Textul legal stabileşte cinci clase de sancţiuni în care sunt ulterior încadrate faptele contravenţionale, în funcţie de gravitatea lor. Sancţiunile pornesc de la 2 puncte amendă (20% din salariul minim) şi pot ajunge până la 100 de puncte (echivalentul a 10 salarii minime). Amenzile sunt stabilite în funcţie de gravitatea concretă a faptei şi de o serie de alte criterii menţionate în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Aprecierea că modalitatea de stabilire a amenzilor este în ansamblul său neconstituţională este, în opinia instanţei, neîntemeiată, din moment ce criteriul avut în vedere de art. 98 este unul obiectiv, neputându-se reţine că modalitatea de reglementare constituie o ingerinţă nejustificată faţă de dreptul de proprietate.
  8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.9. Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 sunt constituţionale. Textul de lege criticat nu restrânge în mod nejustificat dreptul de proprietate privată, ci prevede, în deplin acord cu principiile care fundamentează statul de drept, sancţionarea unor fapte de încălcare a legii care pun în pericol siguranţa circulaţiei rutiere. Potrivit art. 44 alin. (1) din Legea fundamentală, dreptul de proprietate este garantat, iar conţinutul şi limitele acestui drept sunt stabilite de lege. Aceste dispoziţii constituţionale, în deplin acord cu cele ale art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, permit posibilitatea instituirii unor limite legale de exercitare a dreptului de proprietate, pentru protejarea unor interese publice: în interes economic general sau fiscal, în interes edilitar, în interes de salubritate şi sănătate publică, în interes social, cultural-istoric, urbanistic şi arhitectural, în interesul siguranţei şi apărării naţionale, cu condiţia ca aceste limitări legale să nu atingă însăşi substanţa dreptului de proprietate. Face referire la Decizia Curţii Constituţionale nr. 575 din 3 noiembrie 2005.10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006. Ulterior sesizării Curţii Constituţionale, prevederile art. 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 au fost completate prin art. 37 din capitolul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, şi art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 14 noiembrie 2018. Având în vedere că în cauza dedusă judecăţii instanţei judecătoreşti au produs efecte juridice prevederile art. 98 în forma anterioară completărilor menţionate, Curtea, în lumina Deciziei sale nr. 766 din 15 iuie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, urmează a analiza constituţionalitatea acestor prevederi legale, care au următorul cuprins: (1) Amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate.(2)
  Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă li se stabilesc clase de sancţiuni cărora le corespunde un număr de puncte-amendă, în funcţie de gravitatea faptelor şi de pericolul social pe care acestea îl prezintă.(4) Clasele de sancţiuni sunt următoarele:a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amendă;b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amendă;c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amendă;d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amendă;e) clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amendă.
  (5) Contravenţiile prevăzute la clasa a V-a de sancţiuni se aplică persoanelor juridice.
  13. În opinia autorului excepţiei, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor art. 44 din Constituţie privind dreptul de proprietate privată.14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 reglementează punctele-amendă corespunzătoare claselor de sancţiuni contravenţionale stabilite în cazul faptelor care încalcă regulile privind circulaţia pe drumurile publice. Curtea observă că soluţia legislativă cuprinsă în prevederile art. 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 a mai format obiect al controlului de constituţionalitate, exercitat în raport cu dispoziţiile art. 44 din Constituţie, iar prin Decizia nr. 575 din 3 noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.111 din 8 decembrie 2005, instanţa de contencios constituţional a respins excepţia de neconstituţionalitate. Cu acel prilej, Curtea a statuat că stabilirea unor amenzi nu are semnificaţia unui transfer de proprietate care să încalce Constituţia, ci este consecinţa săvârşirii unor fapte ilegale sancţionate de lege, în cuantumul apreciat de legiuitor în funcţie de gravitatea şi frecvenţa faptelor respective.15. De asemenea, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că dreptul de proprietate privată nu este un drept absolut, aşa încât, potrivit art. 44 alin. (1) teza a doua din Constituţie, conţinutul şi limitele acestuia sunt stabilite de lege. De altfel, în susţinerea acestei concepţii, şi alin. (7) al aceluiaşi articol obligă proprietarul „la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului“, îi revin. Aşa fiind, nu se poate reţine că prin instituirea unei sancţiuni contravenţionale în sarcina persoanelor fizice ori juridice se aduce atingere dreptului de proprietate, chiar dacă în mod automat executarea contravenţiei înseamnă diminuarea patrimoniului (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 407 din 8 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 21 noiembrie 2013).16. Curtea a mai reţinut că textele de lege criticate nu restrâng drepturi constituţionale, ci prevăd, în deplin acord cu principiile care fundamentează statul de drept, sancţionarea unor fapte de încălcare a legii care pun în pericol siguranţa circulaţiei rutiere, în scopul prevăzut încă din primul articol al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, respectiv „asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului“. Aşa fiind, reglementarea unor sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea acestor reguli este deplin justificată din perspectiva interesului general ocrotit (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 365 din 22 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 13 mai 2011).
  17. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţia pronunţată, precum şi considerentele care au fundamentat-o sunt valabile şi în prezenta cauză.18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Adrian Crăescu în Dosarul nr. 7.006/325/2016 al Judecătoriei Timişoara - Secţia II civilă şi constată că prevederile art. 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Judecătoriei Timişoara - Secţia II civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 11 decembrie 2018.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Simina Popescu-Marin
  -----