Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 273/251/2019pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 273 din 28 februarie 2019
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 251 din 27 februarie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 28 februarie 2019Data intrării în vigoare 28-02-2019

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. SP 2.752 din 28.02.2019 al Ministerului Sănătăţii şi nr. MSSM618/DRC149 din 27.02.2019 al Direcţiei generale relaţii contractuale şi Direcţiei generale medic şef din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:– art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările ulterioare;
  – Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 şi 273 bis din 28 martie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– În anexa nr. 36, la articolul 14 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) ca urmare a actualizării CANAMED prin completarea/ modificarea listei de medicamente - denumiri comerciale; lista se elaborează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în termen de 15 zile de la actualizarea CANAMED şi intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost elaborată; prin excepţie, lista elaborată în cursul lunii decembrie 2018 de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate intră în vigoare începând cu 4 decembrie 2018; prin excepţie, lista elaborată în cursul lunii martie 2019 de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate intră în vigoare începând cu 11 martie 2019.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adriana Cotel
  ----