Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 252 din 27 februarie 2019privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 28 februarie 2019Data intrării în vigoare 28-02-2019

  Văzând Referatul de aprobare nr. MSSM 619 din 27.02.2019,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul II, articolul 21 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) ca urmare a actualizării Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România (Canamed) prin completarea/modificarea Listei de medicamente - denumiri comerciale; lista se elaborează în termen de 15 zile de la actualizarea Canamed şi intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost elaborată; prin excepţie, lista elaborată în cursul lunii martie 2019 de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate intră în vigoare începând cu 11 martie 2019.2. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru ianuarie - februarie 2019“ se modifică şi va avea următorul cuprins:Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curativepentru trimestrul I al anului 2019 - mii lei -
  Denumire program de sănătateCredite de angajament trimestrul I an 2019 Credite bugetare trimestrul I an 2019
  Programul naţional de oncologie, din care:458.620,00519.910,00
  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii)**
  400.370,00455.364,00
  Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT7.934,009.228,00
  Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare90,00111,00
  Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi 738,00733,00
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulţi şi copii)49.478,0054.470,00
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi10,004,00
  Programul naţional de diabet zaharat321.184,00393.232,00
  Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană13.607,0014.823,00
  Programul naţional de tratament pentru boli rare**67.465,00112.295,00
  Programul naţional de tratament al bolilor neurologice42.796,0070.740,00
  Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei 39.966,0064.165,00
  Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)4.767,0010.624,00
  Programul naţional de boli endocrine614,00727,00
  Programul naţional de ortopedie22.195,00
  36.840,00
  Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice133,00197,00
  Programul naţional de boli cardiovasculare39.711,0064.423,00
  Programul naţional de sănătate mintală490,00617,00
  Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:5.542,007.690,00
  Subprogramul de radiologie intervenţională4.115,006.698,00
  Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 1.118,00336,00
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil
  101,00211,00
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular208,00445,00
  Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică270.141,00270.141,00
  Total1.287.231,001.566.424,00
  Cost volum172.321,00206.555,00
  Total general1.459.552,001.772.979,00
  Articolul IIDirecţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adriana Cotel
  Bucureşti, 27 februarie 2019.
  Nr. 252.----