Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 64 din 28 ianuarie 2019pentru aprobarea structurii specifice şi a regulamentului de funcţionare a Comisiei de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 28 februarie 2019Data intrării în vigoare 28-02-2019

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 93.954/DGDSCSP din 8.11.2018 al Direcţiei generale deşeuri, situri contaminate şi substanţe periculoase, în temeiul prevederilor:– art. 12 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:Articolul 1Se înfiinţează în cadrul Ministerului Mediului Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, care are ca repere esenţiale protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, asigurarea transparenţei şi a stabilităţii schemelor de răspundere extinsă a producătorului, creşterea gradului de încredere în aceste scheme, precum şi creşterea nivelului de informare şi educare a populaţiei în domeniul gestionării fluxului de deşeuri pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului.Articolul 2(1) Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, denumită în continuare Comisia, are următoarea structură:a) directorul general al direcţiei generale cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului - preşedinte, cu drept de vot;b) directorul direcţiei cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului - vicepreşedinte, cu drept de vot;c) un funcţionar public responsabil potrivit fişei de post pentru directiva privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje - membru, cu drept de vot;
  d) reprezentantul direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul juridic din cadrul Ministerului Mediului, desemnat de către directorul Direcţiei juridice şi relaţiei cu Parlamentul - membru, cu drept de vot;e) reprezentantul direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul economico-financiar din cadrul Ministerului Mediului, desemnat de către directorul Direcţiei economico-financiare - membru, cu drept de vot.
  (2) Direcţiile de specialitate prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) vor transmite secretariatului Comisiei persoanele desemnate, în termen de 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul 3(1) Comisia autorizează organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului potrivit actului normativ aplicabil pentru fluxul de deşeuri specific.
  (2) Comisia decide avizarea anuală pentru organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului potrivit actului normativ aplicabil pentru fluxul de deşeuri specific.(3) Comisia decide retragerea dreptului de operare pentru organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului potrivit actului normativ aplicabil pentru fluxul de deşeuri specific.(4) Comisia asigură cadrul adecvat necesar supravegherii organizaţiilor care implementează obligaţiile privind schemele de răspundere extinsă a producătorului în vederea funcţionării eficiente a acestora.(5) Comisia solicită organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului orice informaţii şi/sau documente cu relevanţă pentru modul în care acestea desfăşoară activitatea autorizată.(6) Comisia cooptează, în faza preliminară emiterii deciziei, dacă este cazul, un expert/experţi strict pentru exprimarea unor opinii tehnice necesare ca suport în fundamentarea deciziilor, fără a afecta termenele prevăzute în prezentul ordin şi/sau cele prevăzute la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.(7) Comisia solicită structurilor cu atribuţii de control din coordonarea/subordinea Ministerului Mediului desfăşurarea de controale tematice şi inopinate la organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului şi stabileşte împreună cu acestea tematica de control.
  Articolul 4(1) Comisia se întruneşte lunar, la sediul Ministerului Mediului sau în orice alt loc indicat în convocare, în ultima zi de joi a fiecărei luni şi/sau ori de câte ori este cazul, la solicitarea preşedintelui sau, după caz, a vicepreşedintelui Comisiei. (2) Preşedintele sau, după caz, vicepreşedintele Comisiei convoacă şedinţa cu cel puţin 5 zile înainte de data programată prin distribuirea proiectului ordinii de zi şi a propunerilor privind problemele ce urmează a fi discutate. (3) Conţinutul convocării este stabilit de către preşedintele sau, după caz, de către vicepreşedintele Comisiei.(4) În convocare se vor specifica data, locul şi ora unde va avea loc şedinţa, precum şi ordinea de zi.(5) Prezenţa membrilor Comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie, iar Comisia este legal constituită dacă sunt prezenţi toţi membrii prin titulari sau persoane desemnate. (6) Membrii Comisiei au obligaţia să transmită secretariatului Comisiei, înainte de şedinţă, pe suport hârtie, raportul realizat în urma analizării documentelor.
  (7) În cadrul şedinţei membrii Comisiei susţin raportul realizat.(8) În cazul în care membrul Comisiei prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) sau b) nu poate participa la şedinţa Comisiei, vicepreşedintele Comisiei sau, după caz, preşedintele Comisiei participă în locul acestuia, susţine în cadrul şedinţei punctul de vedere transmis pe format hârtie sau electronic de către acesta şi votează conform mandatului dat.(9) În cazul în care un membru al Comisiei prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c)-e) nu poate participa la şedinţa Comisiei, în locul acestuia participă o altă persoană mandatată de către persoana respectivă.(10) Persoana mandatată susţine în cadrul şedinţei punctul de vedere transmis pe format hârtie sau electronic de către membrul Comisiei şi votează conform mandatului dat de către acesta.(11) Şedinţele Comisiei sunt conduse de către preşedintele Comisiei sau, după caz, de către vicepreşedintele Comisiei. (12) Deciziile vor fi luate cu majoritatea absolută a voturilor.(13)
  Toţi membrii din cadrul Comisiei sunt obligaţi să voteze cu da sau nu.
  (14) Aspectele discutate şi deciziile luate în cadrul şedinţei sunt consemnate într-un proces-verbal.(15) Orice adresă transmisă de secretariatul Comisiei către un solicitant sau orice alt document transmis de Comisie trebuie să aibă acordul pe conţinut din partea membrilor Comisiei.(16) Adresa şi/sau orice alt document prevăzut la alin. (15), pentru a fi transmise către solicitant, trebuie să fie semnate de către preşedintele Comisiei sau, după caz, de către vicepreşedintele Comisiei.(17) Adresa şi/sau documentul vor fi transmise, spre informare, şi direcţiei cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor.
  Articolul 5(1)
  Secretariatul Comisiei se asigură de către un reprezentant din cadrul direcţiei cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor, desemnat de către directorul general/director.
  (2) Secretariatul Comisiei asigură înregistrarea audio/audiovideo a lucrărilor Comisiei.(3) În cazul în care persoana desemnată să asigure secretariatul Comisiei nu poate participa la şedinţa Comisiei, preşedintele sau, după caz, vicepreşedintele desemnează un secretar de şedinţă, care poate să fie dintre persoanele prezente sau un alt reprezentant din cadrul direcţiei cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor, care va consemna cele discutate şi decise în procesul-verbal, semnat de către membrii Comisiei şi secretarul de şedinţă.
  Articolul 6(1) Secretariatul Comisiei primeşte documentele adresate Comisiei şi le înregistrează într-un registru special constituit la nivelul direcţiei cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor.(2) În cazul în care secretariatul Comisiei constată lipsa unui document din dosarul de autorizare sau dosarul de avizare anuală, depus de către un solicitant, solicită completarea documentaţiei conform celor stipulate în ordinul prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Situaţia prevăzută la alin. (2) face excepţie de la prevederile art. 4 alin. (15).(4) Adresa prin care se solicită completarea documentaţiei se semnează de către preşedinte sau, după caz, de către vicepreşedintele Comisiei.(5) Secretariatul Comisiei transmite membrilor Comisiei documentele din dosarul de autorizare sau dosarul de avizare anuală depuse de un solicitant adresate acesteia, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, numai în cazul în care acestea sunt complete.(6) Secretariatul Comisiei transmite membrilor Comisiei, prin e-mail sau pe suport hârtie, convocarea şedinţei.(7) În termen de maximum 3 zile lucrătoare secretariatul Comisiei întocmeşte procesul-verbal al şedinţei şi îl transmite membrilor acesteia. (8) Dacă în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal nu sunt transmise comentarii, observaţii şi/sau completări, conţinutul procesului-verbal se consideră acceptat. (9) În cazul în care secretariatul Comisiei nu primeşte pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (15), din partea membrilor Comisiei, comentarii, observaţii şi/sau completări în maximum 3 zile de la transmiterea lor către aceştia, conţinutul se consideră acceptat.
  (10) Secretariatul Comisiei transmite solicitantului deciziile Comisiei în maximum o zi de la semnarea adresei şi/sau documentului în cauză de către preşedintele Comisiei sau, după caz, vicepreşedintele acesteia.
  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  Bucureşti, 28 ianuarie 2019.Nr. 64.----