Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORMĂ nr. 3 din 18 februarie 2019privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 28 februarie 2019Data intrării în vigoare 28-02-2019

  În baza prevederilor art. 29,52,art. 54 lit. (d),art. 85,86 şi 88 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 6.02.2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Prezenta normă reglementează calculul comisionului de administrare perceput de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat. Articolul 2Prezenta normă se aplică de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat, denumiţi în continuare administratori.Articolul 3Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.Articolul 4
  Administratorii constituie comisionul de administrare potrivit prevederilor art. 86 alin. (1) din Lege.
  Articolul 5(1) Administratorii virează lunar Casei Naţionale de Pensii Publice suma reprezentând 0,5 puncte procentuale din cuantumul contribuţiilor plătite, înainte de convertirea acestora în unităţi de fond, conform art. 86 alin. (1) lit. a) din Lege.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se achită în termen de 5 zile de la primirea contribuţiilor lunare, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii.Articolul 6(1) Pentru determinarea comisionului lunar prevăzut la art. 86 alin. (1) lit. b) din Lege sunt utilizate următoarele valori: a)
  rata de rentabilitate, calculată în baza prevederilor art. 29 alin. (1) lit. b) din Lege, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară şi publicată pe pagina proprie de internet;
  b) rata inflaţiei, stabilită de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi publicată pe pagina proprie de internet.
  (2) Ratele prevăzute la alin. (1) sunt cele valabile în luna calendaristică în care se face calculul.(3) Comisionul calculat în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în luna calendaristică următoare celei în care se efectuează calculul.
  Capitolul II Dispoziţii tranzitorii şi finale
  Articolul 7Sumele prevăzute la art. 5 se achită începând cu contribuţiile aferente lunii ianuarie 2019.Articolul 8Regularizarea diferenţei dintre valoarea comisioanelor prevăzute la art. 86 alin. (1) din Lege calculată de către administratori în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi data intrării în vigoare a prezentei norme se realizează începând cu plata comisionului prevăzut la art. 86 alin. (1) lit. b) din Lege, aferent lunii februarie 2019.Articolul 9Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

  Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

  Leonardo Badea
  Bucureşti, 18 februarie 2019.Nr. 3. ----