Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
INSTRUCȚIUNI din 20 februarie 2019de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH - 074
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 28 februarie 2019Data intrării în vigoare 28-02-2019


  Aprobate prin Ordinul nr. 393 din 20 februarie 2019, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 159 din 28 februarie 2019.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) În sensul prezentelor instrucţiuni, avizarea documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor se realizează de către comisiile de avizare.(2) În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată, avizarea documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă a digurilor aflate în exploatare şi verificarea respectării exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa în exploatare a proiectelor de realizare a digurilor noi sau de punere în siguranţă a digurilor aflate în exploatare se realizează de către o comisie de avizare organizată pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor, aflată în coordonarea Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Digurilor, denumită în continuare CONSIDIG.(3) În cazul lucrărilor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, avizarea documentaţiilor prevăzute la alin. (2) se realizează de către comisiile de avizare teritoriale organizate de Administraţia Naţională „Apele Române“.Articolul 2Documentaţiile de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor, precum şi cele de evaluare a siguranţei digurilor pentru proiectele de lucrări la diguri se elaborează de către experţi, în conformitate cu Procedura de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH - 072, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.196/2018.
  Articolul 3Potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 259/2010, republicată, comisiile de avizare emit avize care cuprind concluziile şi recomandările experţilor şi ale propriilor membri referitoare la starea de siguranţă a lucrărilor analizate.
  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea comisiilor de avizare şi stabilirea atribuţiilor acestoraArticolul 4Pentru avizarea documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi cele de evaluare a siguranţei digurilor pentru proiectele de lucrări la diguri se organizează următoarele structuri:a) comisia de avizare;b) secretariatul tehnic.
  Articolul 5(1) Comisia de avizare are următoarea componenţă:a) preşedinte - secretarul de stat care coordonează activitatea din domeniul apelor;b) vicepreşedinte - directorul care coordonează activitatea din domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul direcţiei tehnice de specialitate a autorităţii publice centrale din domeniul apelor;c) 11-15 membri, care se desemnează din rândul reprezentanţilor autorităţii publice centrale din domeniul apelor, ai deţinătorilor de diguri, ai experţilor, ai unităţilor de învăţământ superior tehnic de specialitate de construcţii hidrotehnice sau de îmbunătăţiri funciare şi ai unităţilor de proiectare, cercetare şi execuţie din domeniile menţionate anterior, şeful secretariatului tehnic;d) 3-5 membri supleanţi, asigurând aceeaşi reprezentare cu cea menţionată la lit. c).(2)
  Secretariatul tehnic al comisiei de avizare este format din 5-9 membri. Pentru fiecare documentaţie supusă avizării se nominalizează un secretar.
  (3) Secretariatul tehnic al comisiei de avizare este asigurat de personalul direcţiei tehnice de specialitate al autorităţii publice centrale din domeniul apelor.(4) În componenţa secretariatului tehnic al comisiei de avizare se va nominaliza în mod obligatoriu o persoană cu pregătire de specialitate juridică din cadrul direcţiei juridice a autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
  Articolul 6(1) Administraţia Naţională „Apele Române“ organizează avizarea documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, în cadrul comisiilor de avizare teritoriale, denumite în continuare comisii teritoriale, după cum urmează:a) Comisia teritorială Muntenia, organizată la nivelul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, pentru digurile aflate în districtele hidrografice Jiu, Olt, Argeş-Vedea, Buzău-Ialomiţa, Dobrogea-Litoral;b) Comisia teritorială Transilvania, organizată la nivelul Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa, pentru digurile aflate în districtele hidrografice Someş-Tisa, Crişuri, Mureş, Banat;
  c) Comisia teritorială Moldova, organizată la nivelul Administraţiei Bazinale de Apă Siret, pentru digurile aflate în districtele hidrografice Prut-Bârlad şi Siret.
  (2) Secretariatele tehnice ale comisiilor teritoriale de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor se organizează la nivelul administraţiilor bazinale de apă ale districtelor hidrografice unde îşi desfăşoară activitatea comisiile teritoriale respective.(3) Fiecare administraţie bazinală de apă din districtele arondate comisiei teritoriale trebuie să nominalizeze 1-4 membri, în funcţie de numărul digurilor din districtul hidrografic respectiv.
  Articolul 7(1) Comisia teritorială are următoarea componenţă:a) preşedinte, director general/director general adjunct/director al Administraţiei Naţionale „Apele Române“;
  b) 1-2 vicepreşedinţi, dintre care unul reprezintă obligatoriu autoritatea publică centrală din domeniul apelor;c) 9-13 membri, care se desemnează din rândul reprezentanţilor autorităţii publice centrale din domeniul apelor, administraţiilor bazinale de apă ale districtelor hidrografice, ai experţilor atestaţi, ai unităţilor de învăţământ superior tehnic de specialitate de construcţii hidrotehnice sau de îmbunătăţiri funciare şi ai unităţilor de proiectare, cercetare şi execuţie din domeniile menţionate anterior, şeful secretariatului tehnic;d) 3-5 membri supleanţi, care asigură aceeaşi reprezentare cu cea menţionată la lit. c).
  (2) Secretariatul tehnic al comisiilor teritoriale este format din 5-9 membri, desemnaţi dintre reprezentanţi ai administraţiilor bazinale de apă ale districtelor hidrografice aferente comisiei respective. Şeful secretariatului tehnic este nominalizat de administraţia bazinală de apă a districtului hidrografic unde se organizează comisia teritorială respectivă. Pentru fiecare documentaţie supusă avizării se nominalizează un secretar.(3) În componenţa secretariatului tehnic al comisiilor teritoriale se va nominaliza în mod obligatoriu un jurist din cadrul birourilor/compartimentelor juridice ale administraţiilor bazinale de apă ale districtelor hidrografice aferente comisiei.
  Articolul 8(1) La şedinţele de avizare ale comisiilor de avizare participă în calitate de invitaţi:a) deţinătorul sau titularul de investiţie al digului sau împuternicitul acestuia, cu procură specială pentru participarea la şedinţa de avizare;b) expertul care a elaborat documentaţia de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digului de apărare împotriva inundaţiilor;c) expertul care a întocmit referatul de conformitate asupra documentaţiei de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digului de apărare împotriva inundaţiilor;d) reprezentantul administraţiei bazinale de apă a districtului hidrografic pe raza căruia se află digul;e) alţi invitaţi, nominalizaţi de secretariatul tehnic.(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), participarea la şedinţele comisiilor de avizare este obligatorie.Articolul 9Comisia de avizare/Comisiile teritoriale îndeplineşte/îndeplinesc următoarele atribuţii:a) analizează şi avizează documentaţiile de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi alte documente asemenea;b) întocmeşte/întocmesc avize sau rapoarte - decizie pentru documentaţiile menţionate la lit. a);c) recomandă trecerea unui dig în procedură de conservare, postutilizare sau dezafectare, inclusiv a termenului de realizare a acestei proceduri;d) verifică şi validează încadrarea unui dig într-o categorie de importanţă;
  e) verifică şi validează lista actualizată a digurilor din aria proprie de competenţă, componentă a Registrului naţional al digurilor din România - REDIG;f) analizează, prin rapoarte periodice, care se vor înainta spre avizare către CONSIDIG, activitatea comisiei şi starea de siguranţă a digurilor din aria proprie de competenţă şi propune/propun măsuri şi termene pentru îmbunătăţirea acestora. Un raport anual va fi prezentat în şedinţa anuală a CONSIDIG;g) formulează propuneri către CONSIDIG pentru modificarea reglementărilor din domeniul siguranţei digurilor;h) propune/propun CONSIDIG măsuri de natură să îmbunătăţească activitatea comisiei;i) analizează şi verifică rapoartele financiare periodice;j) analizează şi verifică bugetul de venituri şi cheltuieli al comisiei;k) asigură îndeplinirea sarcinilor trasate de CONSIDIG în legătură cu domeniul siguranţei digurilor;
  l) ia/iau măsuri pentru evitarea apariţiei conflictelor de interese, potrivit legii.
  Articolul 10(1) Comisia de avizare/Comisiile teritoriale se întruneşte/întrunesc în mod statutar prin prezenţa obligatorie a preşedintelui sau a vicepreşedintelui/unuia dintre vicepreşedinţi şi a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor.(2) Deciziile comisiei de avizare/comisiei teritoriale se iau prin vot deschis, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.(3) Pentru analiza şi avizarea fiecărei documentaţii de expertiză se va constitui câte o comisie de avizare.
  Capitolul III Procedura de avizareArticolul 11(1) În vederea obţinerii avizului privind documentaţia de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digului, deţinătorul sau titularul de investiţie depune la secretariatul tehnic al comisiei de avizare o documentaţie care trebuie să cuprindă:a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) documentaţia de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digului de apărare împotriva inundaţiilor, din care să rezulte explicit recomandările expertului privind situaţia analizată;c) datele de identificare ale digului necesare completării avizului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;d) fişa de evidenţă a digului, actualizată la data la care se solicită avizarea, cu număr de înregistrare, semnată şi ştampilată de deţinător;
  e) actele doveditoare privind deţinerea terenului în cazul lucrărilor noi sau al lucrării pentru intervenţii asupra digurilor existente;f) regulamentul de întreţinere şi exploatare privind supravegherea comportării în timp a digului din cadrul amenajării respective;g) referatul tehnic întocmit de administraţia bazinală de apă a districtului hidrografic pe raza căruia se află digul, cu analiza critică asupra documentaţiei de evaluare a stării de siguranţă.
  (2) Documentaţia de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digului de apărare împotriva inundaţiilor, prevăzută la alin. (1) lit. b), se depune în două exemplare tipărite şi un exemplar în format electronic, pe suport magnetic.
  Articolul 12(1) În vederea obţinerii avizului privind documentaţia de evaluare a siguranţei digurilor pentru proiectele de lucrări la diguri, deţinătorul sau titularul de investiţie depune la secretariatul tehnic al comisiei de avizare o documentaţie care trebuie să cuprindă:a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) referatul de expertizare-avizare pentru soluţia tehnică prevăzută în proiectul de lucrări la digul supus avizării întocmit de un expert;c) documentaţia tehnică de proiectare pentru lucrări la dig. Pentru lucrările noi se prezintă sub forma documentaţiei tehnice la faza studiu de fezabilitate, denumit în continuare SF sau faza unică, după caz, iar pentru celelalte situaţii se prezintă documentaţia tehnică la faza SF, documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI, sau faza unică, după caz;d) datele de identificare ale digului necesare completării avizului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;e) fişa de evidenţă a digului, actualizată la data la care se solicită avizarea, cu număr de înregistrare, semnată şi ştampilată de deţinătorul cu orice titlu;f) acte doveditoare privind deţinerea terenului pentru investiţii noi sau a lucrării, pentru intervenţii asupra digurilor existente;g)
  referatul tehnic întocmit de administraţia bazinală de apă a districtului hidrografic pe raza căruia se află digul, cu analiza critică asupra documentaţiei de evaluare a siguranţei digurilor pentru proiectele de lucrări la diguri.
  (2) Documentaţia de evaluare a siguranţei digurilor pentru proiectele de lucrări la diguri, prevăzută la alin. (1) lit. b), se depune în două exemplare tipărite şi un exemplar în format electronic, pe suport magnetic.
  Articolul 13(1) În situaţia în care documentaţia prevăzută la art. 11 şi 12 este incompletă, în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării cererii, secretariatul tehnic al comisiei de avizare comunică solicitantului, în scris, documentele care trebuie depuse spre completare.(2) Documentele necesare completării documentaţiei se depun în maximum 30 de zile de la data comunicării, de către persoanele prevăzute la art. 11 şi 12, cu adresă scrisă în care se menţionează numărul şi data cererii de avizare.(3) În cazul în care documentaţia prevăzută la art. 11 şi 12 este completă, secretariatul tehnic al comisiei de avizare comunică deţinătorului sau titularului de investiţie, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei, data şi locul desfăşurării şedinţei de avizare, precum şi alte informaţii privind procedura de avizare.
  Articolul 14(1) Stabilirea şedinţei de avizare se realizează prin grija secretariatului tehnic al comisiei de avizare/comisiilor teritoriale, cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării acesteia.(2) Ordinea de zi, locul şi frecvenţa şedinţelor comisiilor de avizare se stabilesc de către fiecare comisie, în funcţie de documentaţiile primite pentru avizare sau la termenele stabilite de CONSIDIG.(3) Şedinţele comisiilor de avizare se pot desfăşura şi în alt loc decât la sediul comisiei de avizare, în funcţie de repartiţia zonală a lucrărilor analizate.(4) În cazul în care locul de desfăşurare a şedinţei de avizare se schimbă, ca urmare a propunerii deţinătorului sau titularului de investiţie al unui dig, acesta va suporta integral cheltuielile organizării, inclusiv ale transportului membrilor comisiei de avizare.Articolul 15(1) Documentaţia de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digului sau cea de evaluare a siguranţei pentru proiectele de lucrări la diguri va fi analizată în cadrul comisiei de avizare, pe baza referatului de avizare întocmit de secretariatul tehnic.(2) Referatul de avizare va prezenta în mod succint datele tehnice ale digului, concluziile expertului, informaţiile privitoare la conţinutul documentaţiei, după caz, numele raportorului, propunând analizarea documentaţiilor în cadrul comisiei, în vederea avizării.Articolul 16(1) Pentru asigurarea conformităţii documentaţiei de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digului cu prevederile metodologiilor specifice, raportorul nominalizat de comisia de avizare va analiza documentaţia şi va întocmi un referat de conformitate.(2) Referatul de conformitate se întocmeşte şi pentru rapoartele de conformare, la propunerea secretariatului tehnic şi cu aprobarea preşedintelui sau a vicepreşedintelui comisiei de avizare.
  (3) În referatul de conformitate, raportorul întocmeşte analiza critică a documentaţiei de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digului şi va prezenta opinia sa privind starea de siguranţă a acestuia.(4) Raportorii vor fi propuşi astfel încât să fie antrenaţi în mod echitabil toţi experţii, iar un raportor poate întocmi cel mult trei referate de conformitate în cadrul unei şedinţe de avizare.(5) Stabilirea raportorilor se face în urma consultării vicepreşedintelui CONSIDIG pentru comisia de avizare sau a vicepreşedintelui care reprezintă autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru comisiile de avizare teritoriale.(6) Secretariatul tehnic al comisiei de avizare transmite raportorului un exemplar din documentaţia de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digului şi o copie a referatului de avizare în vederea întocmirii referatului de conformitate. Documentaţia se restituie la secretariatul tehnic al comisiei de către raportor împreună cu referatul întocmit de acesta, în termen de maximum 10 zile.(7) Raportorii prezintă referatele de conformitate în cadrul şedinţelor comisiilor de avizare a documentaţiilor respective. Prezentarea referatelor de conformitate se poate face şi prin alţi experţi delegaţi cu împuternicire de la raportorul nominalizat pentru participarea la şedinţa comisiei de avizare.
  Articolul 17(1) Secretariatul tehnic al comisiei de avizare întocmeşte un proces-verbal pentru fiecare din documentaţiile analizate.(2) În funcţie de concluziile analizei, comisia de avizare emite un aviz privind documentaţia de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digului existent, cu una din următoarele recomandări:a) emiterea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă, la parametrii nominali, fără restricţii, pentru o perioadă de timp determinată;b) emiterea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă, cu restricţii (cu menţionarea restricţiilor), pentru o perioadă de timp determinată;c) emiterea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă, pe o durată de timp limitată, necesară realizării unor măsuri care nu condiţionează starea de siguranţă a digului existent;d) emiterea acordului de funcţionare în siguranţă pentru realizarea unor lucrări care nu modifică parametrii de bază, dar condiţionează starea de siguranţă a digului existent;e) realizarea unor lucrări care condiţionează starea de siguranţă a digului existent, într-un termen stabilit de comisie, pe baza unei documentaţii pentru care se va solicita acordul de funcţionare în siguranţă a digului;f)
  completarea sau modificarea documentaţiei în vederea reavizării.
  (3) În funcţie de concluziile analizei, comisia de avizare emite un aviz privind referatul de expertizare-avizare a proiectelor de lucrări la diguri, cu una din următoarele recomandări:a) emiterea acordului de funcţionare în siguranţă pentru soluţia tehnică prevăzută în documentaţia de proiectare;b) completarea sau modificarea documentaţiei în vederea reavizării.(4) În cazul în care comisia de avizare nu agreează concluziile documentaţiei de expertiză a siguranţei digurilor, poate respinge documentaţia şi poate solicita efectuarea unei contraexpertize de către alt expert, costurile aferente acesteia fiind suportate de deţinătorul sau titularul de investiţie.(5) În alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1)-(3) concluziile şi recomandările comisiei de avizare se consemnează într-un aviz corespunzător situaţiei analizate, semnat de preşedintele comisiei de avizare.
  Articolul 18(1) În situaţia menţionată la art. 17 alin. (2) lit. c), după finalizarea măsurilor care nu condiţionează starea de siguranţă a digului existent, expertul va întocmi, prin grija deţinătorului digului, un raport de conformare prin care se confirmă execuţia măsurilor recomandate, care se asimilează cu documentaţia de expertiză a siguranţei digului. Pe baza analizei acestui raport comisia de avizare poate prelungi durata de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă.(2) În cazul unei documentaţii întocmite cu mai mult de un an înainte de data transmiterii acesteia pentru avizare la autoritatea competentă, deţinătorul digului va comanda expertului care a întocmit documentaţia sau altui expert elaborarea unui raport de conformare.(3) În cazul confirmării concluziilor din documentaţia iniţială, raportul de conformare va face parte integrantă din documentaţia transmisă pentru avizare la autoritatea competentă. În cazul în care expertul constată că s-au produs evenimente recente de natură să modifice starea de siguranţă în funcţionare a digului, deţinătorul digului va realiza măsurile şi lucrările de punere în siguranţă ale digului propuse de expert, urmând apoi procedura de la art. 17.(4) Raportul de conformare se elaborează de către expert în urma inspecţiei în teren şi va face referire la următoarele aspecte, după caz:a) definirea obiectului raportului;b) îndeplinirea recomandărilor stabilite de comisia de avizare;
  c) modificările intervenite în starea digului faţă de expertizele anterioare;d) o apreciere generală asupra stării de siguranţă a digului în situaţia actuală;e) concluzii şi recomandări.
  Articolul 19Avizul este obligatoriu pentru ca autorităţile competente să emită acordul sau autorizaţia pentru un dig sau, după caz, să ia decizia ce se impune, conform legii.
  Articolul 20(1) După finalizarea procesului de avizare, un exemplar din documentaţia de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digului sau cea de evaluare a siguranţei pentru proiectele de lucrări la diguri, vizat şi ştampilat spre neschimbare, se transmite deţinătorului sau titularului de investiţie, iar al doilea exemplar se arhivează de către comisia de avizare emitentă. Ştampila va purta denumirea comisiei de avizare, menţiunea „avizat“ şi data avizării.(2) Avizul se emite în termen de cel mult 30 de zile de la data finalizării şedinţei de avizare, în baza unui proces-verbal de şedinţă, potrivit modelului din anexa nr. 2, şi se eliberează numai după plata tarifului de emitere, stabilit potrivit legii.(3) Avizul se emite în două exemplare, din care un exemplar pentru deţinătorul digului sau titularul de investiţie, iar al doilea exemplar se păstrează la comisia de avizare.(4) În cazul pierderii sau deteriorării avizului, deţinătorul sau titularul de investiţie poate solicita eliberarea unui duplicat de la comisia emitentă.(5) Exemplarele din documentaţii care rămân la comisia de avizare se arhivează, iar avizul, precum şi fişa de evidenţă a digului şi celelalte documente privind siguranţa în exploatare a digului se păstrează în dosare de obiectiv. Dosarele de obiectiv şi documentaţiile arhivate se păstrează pe întreaga durată de existenţă a digului la comisia de avizare emitentă, potrivit legii.
  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finaleArticolul 21În cazul digurilor pentru care nu există sau nu este cunoscut deţinătorul, acestea se preiau de către autoritatea publică locală pe teritoriul căreia se găsesc, potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea nr. 259/2010, republicată.Articolul 22(1) În cazul producerii unor evenimente susceptibile să modifice starea de siguranţă în funcţionare a unui dig, deţinătorul sau titularul de investiţie este obligat să informeze în cel mai scurt timp autoritatea publică centrală din domeniul apelor.(2) În termen de maximum 30 de zile de la data producerii evenimentelor menţionate la alin. (1), deţinătorul sau titularul de investiţie va prezenta la comisia de avizare competentă un raport tehnic al unui expert referitor la siguranţa digului, bazat pe o inspecţie în teren a lucrărilor. Raportul tehnic se asimilează cu documentaţia de evaluare a siguranţei digului şi va fi analizat într-o şedinţă a comisiei de avizare care se va întruni într-un termen de 15 zile de la data finalizării şi depunerii la comisie a raportului tehnic. (3) În funcţie de recomandările expertului şi ale membrilor, comisia poate decide:a) continuarea exploatării în conformitate cu recomandările prevăzute în avizul/acordul/autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor;b) continuarea exploatării cu emiterea unui/unei nou/noi aviz/acord/autorizaţii de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor, care trebuie să includă noile recomandări, inclusiv cu referire la realizarea unor măsuri structurale. Finalizarea măsurilor şi refacerea condiţiilor de siguranţă se vor confirma printr-un raport de conformare al unui expert;c) realizarea unor măsuri structurale pentru care este necesară obţinerea unui acord de funcţionare în siguranţă a digurilor. Finalizarea acestor măsuri şi refacerea condiţiilor de siguranţă se vor confirma printr-un raport de conformare al unui expert, după care comisia de avizare poate analiza oportunitatea reluării exploatării, cu emiterea unui/unei aviz/acord/autorizaţii de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor;d) declanşarea procedurilor de postutilizare, dezafectare sau relocare, după caz.(4) Dacă evenimentele de natură să modifice starea de siguranţă în funcţionare au afectat un dig reglementat din punctul de vedere al siguranţei, se recomandă ca raportul tehnic menţionat la alin. (2) să fie întocmit de expertul care a întocmit documentaţia de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digului şi pe baza căreia a fost emis(ă), după caz, autorizaţia sau acordul.Articolul 23
  (1) În cazul în care se schimbă deţinătorul sau titularul de investiţie al unui dig, dobânditorul are obligaţia solicitării emiterii unui nou aviz. Avizul împreună cu acordul sau, după caz, autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor pot fi transferate către noul deţinător sau titular de investiţie.(2) Transferul actelor menţionate la alin. (1) se face cu avizul comisiei de avizare, în baza următoarelor documente:a) cererea privind transferul, cu menţionarea datelor de identificare ale noului deţinător sau titular de investiţie;b) documentul doveditor al deţinătorului sau titularului de investiţie;c) raportul tehnic al expertului privind starea tehnică, funcţională şi de siguranţă în exploatare a digului, realizat după inspecţia în teren, în două exemplare;d) fişa de evidenţă a digului, actualizată.
  Articolul 24Comisia de avizare/Comisia teritorială poate emite un aviz în cazul în care promovarea unor lucrări de investiţii poate influenţa starea de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, la solicitarea deţinătorului digului, a titularului de investiţie sau a unei autorităţi din domeniul lucrărilor publice, apelor, siguranţei barajelor sau digurilor. Avizul se emite pe baza unui referat tehnic cu caracter de expertiză întocmit de un expert atestat pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor, prin grija titularului de investiţie.Articolul 25Deţinătorul sau titularul de investiţie beneficiază de protecţia conferită de lege asupra documentaţiei de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digului sau cea de evaluare a siguranţei pentru proiectele de lucrări la diguri, restituită de către comisia de avizare emitentă cu viză şi ştampilă spre neschimbare, potrivit legii.Articolul 26Membrii comisiilor de avizare sunt obligaţi să respecte secretul profesional asupra informaţiilor cuprinse în documentaţiile de expertiză a siguranţei digurilor, în condiţiile legii.
  Articolul 27(1) Avizul este însoţit de următoarele documente:a) documentaţia de evaluare a siguranţei;b) referatul de conformitate;c) procesul-verbal de avizare.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) constituie parte integrantă a avizului.
  Articolul 28(1) Împotriva deciziilor comisiilor de avizare deţinătorii sau titularii de investiţie pot formula contestaţie în termen de 5 zile de la data comunicării acestora. Contestaţia se formulează în scris şi se adresează preşedintelui CONSIDIG.(2) Soluţionarea contestaţiei constă în reanalizarea documentaţiei de evaluare a siguranţei digului sau printr-o contraexpertiză realizată de experţi nominalizaţi de CONSIDIG care se analizează şi se avizează în cadrul CONSIDIG. (3) Cheltuielile pentru realizarea contraexpertizelor dispuse de CONSIDIG, în urma soluţionării contestaţiilor, vor fi suportate de către deţinătorul sau titularul de investiţie al digului.Articolul 29Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
  Anexa nr. 1 la instrucţiuniCătreComisia de avizare/Comisia teritorială^1^1 Se completează cu denumirea comisiei de avizare de la nivelul autorităţii publice centrale din domeniul apelor/denumirea comisiei teritoriale de avizare din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“.a) Subsemnatul, ................(numele şi prenumele solicitantului).............., posesor al cărţii de identitate seria ........... nr. ........, codul numeric personal ................................., cu domiciliul în localitatea ..............................., str. ............................ nr. ........., bl. ..., sc. ......, ap. ....., judeţul/sectorul .............., tel. .............., fax ................;b) .............(denumirea instituţiei, persoană juridică)....................., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ........., cod unic de înregistrare ............................, cu sediul în localitatea ................................, str. ................................ nr. ........., bl. ........., sc. ......, ap. ......., judeţul/sectorul …..………………, tel. ............................., fax ................, reprezentată prin ...........(numele şi prenumele).............., în calitate de^2 ..............................................,^2 Se menţionează calitatea de titular al investiţiei sau deţinător sau împuternicit al acestora.solicit:AVIZ
  privind documentaţia ……………………………….^3
  ^3 Se detaliază în baza art. 11, art. 12, art. 18, art. 22 sau art. 24 din instrucţiuni, conform denumirii complete a documentaţiei depuse spre avizare.amplasat pe râul ...... , pe teritoriul localităţii ...... , judeţul ............în vederea emiterii ......................^4^4 Se va specifica dacă documentaţia este depusă pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă, a acordului de funcţionare în siguranţă, reînnoirea, transferul acestora sau pentru alte situaţii în legătură cu siguranţa digurilor.Anexăm documentaţia completă, conform prevederilor NTLH-074, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. ………, Data ............................L.S.Reprezentant legal(nume, prenume, funcţie)
  Anexa nr. 2 la instrucţiuni
  Autoritatea publică centrală din domeniul apelor/Administraţia Bazinală de ApăComisia de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor^1AVIZNr. ....... din .......privind documentaţia ………………..^2amplasat pe râul ......, pe teritoriul localităţii ......, judeţul ............În conformitate cu prevederile Legii siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată, ale Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH - 074, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019,în urma Solicitării .................................................................... nr. ........ din data de ............., înregistrată la ............................. (deţinătorul sau titularul de investiţie al digului) (comisia de avizare)^1^1 Se detaliază conform denumirii actuale. Pentru digurile din categoriile de importanţă C şi D se trece denumirea comisiei teritoriale de avizare organizate la Administraţia Naţională „Apele Române“.cu nr. ....... din data de ...................,comisia de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor a avizat în şedinţa din data de ................ documentaţia de expertiză a siguranţei digului, având următoarele date de identificare şi caracteristici:1. denumire dig: .........................................................................2. amplasament (cursul de apă, bazinul hidrografic, codul cadastral, localitatea proximă, judeţul): ........................................3. caracteristici tehnice generale: ………………………….................4. unitatea deţinătoare (deţinătorul sau titularul de investiţie al digului) ......................................................................................5. regimul juridic (Se trece regimul juridic, după caz, probat de documente doveditoare.): .................................................6. date privind proiectantul şi constructorul, conform fişei de evidenţă a digului, actualizată, anexată cererii menţionate mai sus: ....................................................................7. obiective apărate: ...................................................................................................8. categoria de importanţă (validată de comisia de avizare): .............................................9. expertul elaborator al documentaţiei de expertiză a siguranţei digului (nume, prenume, date identificare, document de atestare): ............................................................
  10. expert raportor la documentaţia de expertiză a siguranţei digului (nume, prenume, date identificare, document de atestare): ............................................................................11. concluziile şi recomandările comisiei de avizare: …………….......................................................................................................................................................................................................................................................................................Având în vedere concluziile şi recomandările rezultate în urma analizei din cadrul şedinţei de avizare, consemnate în Procesul-verbal nr. ..../....., comisia de avizare emite următorul:AVIZprivind documentaţia ………………^2, cu recomandarea^3:^2 Se detaliază în baza art. 11, art. 12, art. 18, art. 22 sau art. 24 din instrucţiuni, conform denumirii complete a documentaţiei depuse spre avizare.^3 Se detaliază în baza art. 17 sau art. 18 din instrucţiuni.……………………………………………………………………………………………………………………………………Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul aviz.Preşedintele comisiei de avizare,(semnătura şi parafa comisiei de avizare)...................................................Avizul a fost emis în două exemplare.
  Ex. nr. 1 din 2 (Ex. nr. 2 din 2)^4^4 Exemplarul nr. 2 din 2 al avizului se contrasemnează de vicepreşedintele comisiei de avizare, şeful secretariatului tehnic şi avizat de persoana cu pregătire de specialitate juridică din cadrul comisiei.NOTĂ:Un exemplar din aviz împreună cu documentele prevăzute la art. 27 alin. (1) din instrucţiuni se transmit deţinătorului sau titularului de investiţie al digului.Al doilea exemplar din documentele menţionate mai sus, împreună cu exemplarul nr. 2 al avizului, se păstrează la autoritatea competentă şi se arhivează într-un dosar de obiectiv.
  ----