Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.185 din 18 februarie 2019privind aprobarea organizării simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional în anul şcolar 2018-2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 28 februarie 2019Data intrării în vigoare 28-02-2019

  În temeiul prevederilor art. 74 alin. (5), art. 77 alin. (5) şi ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1(1) Se aprobă organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional în anul şcolar 2018-2019, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv ale unui examen de bacalaureat naţional şi cu scopul de a optimiza rezultatele obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.(2) Simularea evaluării naţionale se organizează pentru elevii claselor a VIII-a, la care participă şi elevii clasei a VII-a.(3) Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional se organizează pentru elevii claselor terminale ale liceului, a XII-a zi şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă, la care participă şi elevii claselor a XI-a zi şi a XII-a seral/frecvenţă redusă, învăţământ de masă.Articolul 2Se aprobă Calendarul simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2018-2019, prevăzut în anexa nr. 1.Articolul 3(1) Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), matematică.(2) Lista conţinuturilor pentru simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VII-a în anul şcolar 2018-2019 este cea prevăzută în anexa nr. 2.(3) Lista conţinuturilor pentru simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019 este cea prevăzută în anexa nr. 3.Articolul 4(1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a zi şi clasa a XII-a seral/frecvenţă redusă, învăţământ de masă, în anul şcolar 2018-2019 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică şi istorie.(2) Lista conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a zi şi clasa a XII-a seral/frecvenţă redusă, învăţământ de masă, în anul şcolar 2018-2019 este prevăzută în anexa nr. 4.
  Articolul 5(1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă în anul şcolar 2018-2019 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie. (2) Lista conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă în anul şcolar 2018-2019 este cea prevăzută în anexa nr. 5.Articolul 6Desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2018-2019, se realizează în baza unei proceduri, care va fi comunicată inspectoratelor şcolare.
  Articolul 7(1) Rezultatele obţinute de elevi la simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional în anul şcolar 2018-2019 sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.(2) La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog.Articolul 8Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.Articolul 9Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 2-5 sunt reproduse în facsimil.
  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 18 februarie 2019.Nr. 3.185.Anexa nr. 1CALENDARULsimulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi al simulării probelor scriseale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2018-2019a)
  Simulare evaluare naţională pentru elevii clasei a VIII-a** La simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a participă şi elevii claselor a VII-a
  11 martie 2019Limba şi literatura română - probă scrisă
  12 martie 2019Matematică - probă scrisă
  13 martie 2019Limba şi literatura maternă - probă scrisă
  22 martie 2019Afişarea rezultatelor
  b) Simulare probe scrise ale examenului de bacalaureat naţional
  18 martie 2019 Proba E) a) - probă scrisă - Limba şi literatura română
  19 martie 2019 Proba E) b) - probă scrisă - Limba şi literatura maternă
  20 martie 2019
  Proba E) c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului
  21 martie 2019 Proba E) d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului şi specializării - se organizează numai pentru elevii clasei a XII-a
  29 martie 2019Afişarea rezultatelor

  Anexa nr. 2LISTAconţinuturilor pentru simularea evaluării naţionalepentru elevii clasei a VII-a în anul şcolar 2018-2019
  Anexa nr. 3LISTAconţinuturilor pentru simularea evaluării naţionalepentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019
  Anexa nr. 4LISTAconţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţionalpentru elevii clasei a XI-a zi şi clasa a XII-a seral/frecvenţă redusă, învăţământ de masă,în anul şcolar 2018-2019
  Anexa nr. 5
  LISTAconţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţionalpentru elevii clasei a XII-a în anul şcolar 2018-2019
  ----