Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 27 din 3 ianuarie 2019privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 28 februarie 2019Data intrării în vigoare 28-02-2019

  Având în vedere: – art. 9 alin. (5) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;– anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul:– art. 9 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 5 alin. (7) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 145/2015;– art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, cu modificările ulterioare;– art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi, definite la art. 120 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organizate ca centre de zi destinate copiilor în familie şi copiilor separaţi sau în risc de separare de părinţi, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare: Centre de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi cod 8891CZ-C-II, Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi cod 8891CZ-C III, Centre de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie cod 8891CZ-C-IV, Centre de zi de coordonare şi informare pentru copiii străzii cod 8891CZ-C-V, Centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţă independentă cod 8891CZ-C-VI, Centre de zi pentru orientarea, supravegherea şi sprijinirea reintegrării sociale a copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal cod 8891CZ-C-VII, Centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii cod 8899CZ-F-I, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul 2(1) Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 cuprind două secţiuni.(2) Secţiunea 1 - standardul minim de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi pentru copiii în familie şi/sau copiii separaţi sau în risc de separare de părinţi este structurată după cum urmează:a) module: denumire şi numerotare cu cifre romane;b) standarde: definire, rezultate aşteptate şi numerotare cu cifre arabe;c) condiţii/criterii ale fiecărui standard, corespunzători indicatorilor de proces: enunţ, detaliere şi numerotare compusă din litera S şi cifre arabe corespunzătoare numărului standardului şi numărului condiţiei/criteriului;
  d) indicatori de monitorizare - Im, corespunzători indicatorilor de realizare: documente şi modalităţi de evidenţiere a respectării standardului.
  (3) Structura standardelor minime de calitate, prevăzută la alin. (1), respectă elementele care definesc standardele de calitate, după cum urmează:a) condiţiile/criteriile fiecărui standard corespund indicatorilor de proces - măsură a modului/procesului în care sunt livrate serviciile, respectiv condiţiile/criteriile fiecărui standard;b) indicatorii de monitorizare - Im corespund indicatorilor de realizare - măsură, de obicei cantitativă, a produselor finale sau a serviciilor furnizate direct de o structură instituţională;c) rezultatele aşteptate corespund indicatorilor de rezultat - măsură a efectelor sau impactului obţinute prin furnizarea serviciilor. (4) Secţiunea a 2-a cuprinde clarificări privind modalitatea de completare a fişei de autoevaluare - formular standard în care se înscriu de către solicitantul licenţei de funcţionare datele şi punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de îndeplinire a standardelor minime aferente procesului de acordare a serviciilor sociale.
  (5) Evaluarea în vederea acordării licenţei serviciului social se realizează pe baza punctajului minim prevăzut în secţiunea II din anexa la prezentul ordin, a documentelor justificative şi a vizitelor de evaluare în teren realizate de inspectorii sociali.
  Articolul 3(1) Furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a respecta în integralitate standardele minime de calitate atât în vederea primirii licenţei de funcţionare, cât şi ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de funcţionare a serviciilor sociale. (2) Indiferent de forma de organizare a serviciilor sociale licenţiate, furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi le revine obligaţia monitorizării respectării standardelor minime de calitate.Articolul 4(1)
  Verificarea respectării standardelor minime de calitate în baza cărora au obţinut licenţa de funcţionare revine inspectorilor sociali, potrivit prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Verificarea conformităţii şi respectării normelor de igienă şi sănătate publică, a normelor privind securitatea la incendiu, precum şi a altor condiţii/cerinţe/norme pentru care au fost emise autorizaţii administrative prealabile de funcţionare se realizează de personalul de specialitate desemnat de instituţiile care au emis autorizaţiile de funcţionare respective, după caz: din domeniul sănătăţii publice, al pazei contra incendiilor, al sănătăţii şi securităţii în muncă etc.(3) În realizarea vizitelor de evaluare în teren inspectorii sociali au în vedere ansamblul de condiţii şi criterii aferente fiecărui standard, fără a se limita la indicatorii prevăzuţi în fişa de autoevaluare, iar în situaţia în care apreciază încălcări ale unor cerinţe care, potrivit legii, intră în competenţa instituţiilor menţionate la alin. (2), în funcţie de gravitatea constatărilor procedează după cum urmează:a) sesizează instituţia/instituţiile responsabilă/responsabile;b) recomandă neacordarea/suspendarea licenţei de funcţionare şi sesizează instituţia/instituţiile responsabilă/ responsabile;c) aplică prevederile art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi sesizează instituţia/instituţiile responsabilă/responsabile.
  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 22 martie 2004;b) Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 22 martie 2004;c) anexa nr. 1 „Standarde minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă“ la Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 14/2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 şi 146 bis din 28 februarie 2007;d) anexa nr. 1 „Standarde minime obligatorii privind centrul de coordonare şi informare pentru copiii străzii“ şi anexa nr. 2 „Standardele minime obligatorii privind serviciul social stradal pentru copiii străzii“ la Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 şi 743 bis din 16 august 2005, cu modificările ulterioare;e) Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consilierepentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie 2004.
  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Bucureşti, 3 ianuarie 2019.Nr. 27.ANEXĂ Deschideți STANDARD MINIMEde calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi pentru copiii în familieşi/sau copiii separaţi sau în risc de separare de părinţi