Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 34 din 27 februarie 2019pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între producătorii de energie electrică şi furnizorii de ultimă instanţă
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 27 februarie 2019Data intrării în vigoare 27-02-2019

  Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1^1) şi art. 28 lit. b^1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) şi lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între producătorii de energie electrică şi furnizorii de ultimă instanţă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] şi [furnizor implicit] şi a Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie încheiat între [producător de energie electrică] şi [operator de distribuţie], publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2011.Articolul 3Producătorii de energie electrică şi furnizorii de ultimă instanţă duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 34.ANEXĂCONTRACT-CADRUde vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între producătorii de energie electrică şi furnizorii de ultimă instanţăNr. ..................... din data ...................Părţile contractanteÎntre ......................, producător de energie electrică, cu sediul în ......................, judeţul ..............., cod poştal .................., telefon ..............., fax ........................, cod fiscal ............., înscrisă în registrul comerţului la nr. ....................., IBAN nr. ............, deschis la ……………...................., titular al licenţei ANRE nr. ............, reprezentat legal prin ................., având calitatea de vânzător, pe de o parte,şi............................, furnizor de ultimă instanţă, cu sediul în ........................, adresa ......................, judeţul ..........................., cod poştal ……………........., telefon ................, fax .................., cod fiscal ……………................, înscrisă în registrul comerţului la nr. ...................., IBAN nr..................., deschis la .............., titular al licenţei ANRE nr. ..............., desemnat prin Decizia preşedintelui ANRE nr. ......................., reprezentat legal prin ..................., având calitatea de cumpărător, pe de altă parte,ambele denumite în continuare părţi,s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice, denumit în continuare contract.
  TerminologieArticolul 1Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa nr. 1 la contract.Obiectul şi durata contractuluiArticolul 2(1) Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea de către vânzător şi cumpărarea de către cumpărător, în vederea furnizării la tarife reglementate către clienţii finali casnici din portofoliul propriu, a cantităţilor de energie electrică prevăzute în anexa nr. 2, la preţul de contract prevăzut în anexa nr. 3.(2) Cantităţile de energie electrică şi preţul de contract sunt stabilite în conformitate cu reglementările aplicabile.
  (3) Prin prezentul contract se asigură distinct şi veniturile necesare vânzătorului pentru plata tarifului de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţea (T_G), conform reglementărilor aplicabile.(4) Veniturile necesare vânzătorului pentru plata serviciului de transport, asigurate prin prezentul contract, reprezintă cota-parte din obligaţiile de plată ale vânzătorului către Compania Naţională Transelectrica - S.A. pentru serviciul de transport, corespunzătoare cantităţilor de energie electrică tranzacţionate prin prezentul contract.
  Articolul 3(1) Cantităţile de energie electrică contractate şi preţul de contract se modifică/se ajustează în conformitate cu reglementările aplicabile.(2) Cantităţile de energie electrică modificate şi preţul de contract ajustat fac obiectul unor acte adiţionale la prezentul contract.
  Articolul 4(1) Prezentul contract intră în vigoare la data de …............. şi este valabil pe o perioadă de …................/până la data de ……………….................... .(2) După încetarea contractului, părţile nu vor mai fi ţinute de termenii şi condiţiile din contract decât pentru punerea în executare a drepturilor şi obligaţiilor care iau naştere din derularea contractului până la data încetării acestuia.
  Condiţiile de desfăşurare a vânzării/cumpărăriiArticolul 5Cumpărătorul achiziţionează de la vânzător, la preţul de contract prevăzut în anexa nr. 3, cantitatea de energie electrică prevăzută în anexa nr. 2.
  Articolul 6Vânzătorul poate să îşi îndeplinească obligaţia de a vinde energia electrică contractată prin:a) producerea de către oricare dintre capacităţile energetice exploatate comercial în baza licenţei emise de către ANRE;b) cumpărarea de energie electrică, conform prevederilor reglementărilor aplicabile.Articolul 7Clauzele prezentului contract referitoare la obligaţiile vânzătorului de a vinde la preţul de contract cantităţile de energie electrică prevăzute în contract nu exonerează vânzătorul de obligaţia de a respecta strict dispoziţiile OTS date în conformitate cu prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport şi ale Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.
  Articolul 8Clauzele prezentului contract, referitoare la obligaţiile cumpărătorului de a cumpăra la preţul de contract cantităţile de energie electrică prevăzute în contract nu exonerează cumpărătorul de obligaţia de a respecta dispoziţiile OTS date în conformitate cu prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport şi ale Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.Articolul 9Cantitatea de energie electrică tranzacţionată de părţi conform prezentului contract reprezintă schimburi bloc sau face parte din schimbul bloc notificat de fiecare dintre părţi, conform prevederilor Regulamentului de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.Articolul 10(1) În vederea producerii efectelor prezentului contract, fiecare parte se înregistrează în prealabil la OPE ca PRE sau transferă responsabilitatea echilibrării unei alte PRE şi notifică OPE, direct sau indirect, schimbul bloc corespunzător cantităţilor de energie electrică tranzacţionate de părţi conform prevederilor prezentului contract. Părţile îşi comunică una alteia datele referitoare la PRE care îşi asumă responsabilitatea echilibrării pentru fiecare dintre părţi, aceste date fiind cuprinse în anexa nr. 5 şi actualizate ori de câte ori este cazul.(2) Sumele pe care o parte trebuie să le plătească pentru dezechilibre conform prevederilor Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea şi Regulilor de transparentizare a decontării în cadrul părţilor responsabile cu echilibrarea, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE, ca urmare a transmiterii de către cealaltă parte a unei notificări fizice incorecte, vor fi plătite de partea care a notificat incorect. Dacă ambele părţi transmit notificări fizice incorecte, penalităţile aferente sunt suportate de ambele părţi.
  Facturarea şi condiţiile de platăArticolul 11Contravaloarea energiei electrice vândută/ cumpărată conform prezentului contract, în fiecare lună contractuală, se calculează cu următoarea formulă:V = Q_luna x p_contract +A [lei],unde:– Q_luna reprezintă cantitatea de energie electrică contractată în fiecare lună contractuală, determinată conform tabelului 2.0 din anexa nr. 2, în MWh;– p_contract - preţul de contract, prevăzut în anexa nr. 3, în lei/MWh;– A - contravaloarea serviciului de transport, prevăzut la art. 2 alin. (3).
  Articolul 12(1) Pe întreaga durată a contractului, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare după încheierea fiecărei luni contractuale, vânzătorul emite către cumpărător o factură cu suma care trebuie plătită de către cumpărător pentru respectiva lună contractuală, calculată conform prevederilor art. 11.(2) Factura emisă de către vânzător se achită de către cumpărător în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.Articolul 13În cazul neîndeplinirii în termen de 15 zile de la data scadenţei a obligaţiei prevăzute la art. 12 alin. (2), cumpărătorul plăteşte pentru fiecare zi de întârziere o sumă egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, începând cu prima zi după data scadenţei, până în ziua plăţii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea facturii.
  Articolul 14În cazul în care o sumă facturată de către vânzător este contestată parţial sau integral de către cumpărător, acesta înaintează o contestaţie vânzătorului, însoţită de o notă explicativă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea facturii, şi plăteşte suma rămasă necontestată până la data scadenţei. Contestaţiile ulterioare termenului menţionat nu se iau în considerare. Vânzătorul este obligat să răspundă contestaţiei în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior ca fiind datorate de către cumpărător, pe cale amiabilă sau hotărâre judecătorească, acesta plăteşte, pe lângă suma datorată, o dobândă penalizatoare calculată conform prevederilor art. 13.Articolul 15Plata facturii se efectuează în lei, în contul vânzătorului. Plata se consideră efectuată la data înregistrării acesteia în contul vânzătorului.
  Drepturi şi obligaţiiArticolul 16(1)
  Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract, respectând în acelaşi timp toate prevederile legale.
  (2) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, cu restricţii de confidenţialitate conform prevederilor art. 28, la toate informaţiile, documentaţiile, datele sau cunoştinţele necesare pentru buna derulare a prezentului contract.(3) Daunele dovedite a fi produse uneia dintre părţi din vina celeilalte părţi vor fi suportate de partea vinovată.
  Articolul 17Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă, legală, opozabilă în justiţie în termenii prezentului contract.Articolul 18Vânzătorul are următoarele drepturi:a)
  să factureze cumpărătorului şi să încaseze, conform termenelor stabilite în prezentul contract, contravaloarea cantităţilor de energie electrică livrate conform prezentului contract;
  b) să factureze cumpărătorului şi să încaseze contravaloarea dobânzilor penalizatoare stabilite conform art. 13;c) să solicite cumpărătorului achitarea sumelor conform art. 10 alin. (2) pe care trebuie să le plătească pentru dezechilibre, ca urmare a transmiterii de către cumpărător a unei notificări fizice incorecte a schimburilor bloc corespunzătoare cantităţilor de energie electrică tranzacţionate conform prezentului contract;d) să execute garanţia financiară de plată în cazul în care cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale de plată prevăzute la art. 10 alin. (2), art. 13 şi să încaseze contravaloarea acesteia.
  Articolul 19Vânzătorul are următoarele obligaţii:a) să deţină şi să menţină în vigoare pe perioada de valabilitate a contractului licenţa acordată de ANRE şi să respecte prevederile acesteia;
  b) să comunice în scris cumpărătorului orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii prezentului contract;c) să notifice OPE schimburile bloc corespunzătoare cantităţilor de energie electrică tranzacţionate conform prezentului contract;d) să asigure livrarea către cumpărător a energiei electrice contractate în termenii prezentului contract;e) să răspundă la contestaţiile formulate de cumpărător împotriva unei sume facturate, în vederea soluţionării pe cale amiabilă a obiecţiilor formulate în termenul prevăzut la art. 14;f) să depună garanţia financiară de bună execuţie în original la sediul cumpărătorului sau în format Swift la banca agreată de cumpărător, în termenul şi condiţiile prevăzute la art. 23;g) să achite cumpărătorului sumele pe care acesta trebuie să le plătească pentru dezechilibre, ca urmare a transmiterii de către vânzător a unei notificări fizice incorecte a schimburilor bloc corespunzătoare cantităţilor de energie electrică tranzacţionate conform prevederilor art. 10 alin. (2);h) să elibereze garanţia financiară de plată, la cererea cumpărătorului, în ziua imediat următoare zilei în care cumpărătorul achită factura aferentă ultimei luni de livrare definită conform anexei nr. 2, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile pentru executarea acesteia.
  Articolul 20Cumpărătorul are următoarele drepturi:a) să primească cantitatea de energie electrică contractată în conformitate cu prevederile prezentului contract;b) să primească de la vânzător facturile pentru cantitatea de energie electrică contractată, la preţul corespunzător din contract;c) să solicite vânzătorului achitarea sumelor conform art. 10 alin. (2) pe care trebuie să le plătească pentru dezechilibre, ca urmare a transmiterii de către vânzător a unei notificări fizice incorecte a schimburilor bloc corespunzătoare cantităţilor de energie electrică tranzacţionate conform prezentului contract;d) să conteste o sumă facturată de către vânzător, pe baza unei note explicative cuprinzând obiecţiile formulate, în termenul prevăzut la art. 14;e)
  să execute garanţia financiară de bună execuţie în cazul în care vânzătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale de plată prevăzute la art. 10 alin. (2) şi să încaseze contravaloarea acesteia.
  Articolul 21Cumpărătorul are următoarele obligaţii:a) să deţină şi să menţină în vigoare pe perioada de valabilitate a contractului licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia, precum şi ale reglementărilor prin care a fost desemnat în calitate de FUI;b) să notifice OPE schimburile bloc corespunzătoare cantităţilor de energie electrică tranzacţionate conform prezentului contract;c) să accepte energia electrică şi să achite integral facturile emise de vânzător pentru contravaloarea cantităţilor de energie electrică livrată şi/sau dobânzile penalizatoare datorate în conformitate cu prevederile prezentului contract;d) să comunice în scris vânzătorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii prezentului contract;e) să depună garanţia financiară de plată în original la sediul vânzătorului sau în format Swift la banca agreată de vânzător, în termenul şi condiţiile prevăzute la art. 22;f) să achite vânzătorului sumele pe care acesta trebuie să le plătească pentru dezechilibre, ca urmare a transmiterii de către cumpărător a unei notificări fizice incorecte a schimburilor bloc corespunzătoare cantităţilor de energie electrică tranzacţionate conform prevederilor art. 10 alin. (2);g) să elibereze garanţia financiară de bună execuţie, la cererea vânzătorului, în ziua următoare încetării perioadei contractuale, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile pentru executarea ei.
  GaranţiiArticolul 22(1)
  Cumpărătorul constituie în favoarea vânzătorului o garanţie financiară de plată, înainte de începerea livrărilor de energie electrică, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 25.
  (2) Cumpărătorul prezintă vânzătorului o scrisoare de garanţie bancară de plată, în favoarea vânzătorului, emisă de o bancă agreată de vânzător, având termenul de valabilitate până în data de 25 a lunii următoare ultimei luni de livrare.(3) Termenul de prezentare a scrisorii de garanţie bancară de plată, emisă în conformitate cu prevederile alin. (2), în original la sediul vânzătorului sau în format Swift la banca agreată de vânzător, este nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înaintea începerii livrărilor de energie electrică. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) si (3), pentru perioada contractuală 1 martie 2019-31 decembrie 2019, pentru livrările care încep la data de 1 martie 2019, termenul de constituire şi de prezentare a scrisorii de garanţie bancară este nu mai târziu de data de 8 martie 2019.(5) Toate comisioanele şi spezele bancare referitoare la scrisoarea de garanţie bancară de plată sunt suportate de cumpărător.
  Articolul 23(1)
  Vânzătorul constituie în favoarea cumpărătorului o garanţie financiară de bună execuţie înainte de începerea livrărilor de energie electrică, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 25.
  (2) Vânzătorul va prezenta cumpărătorului o scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie, în favoarea cumpărătorului, emisă de o bancă agreată de cumpărător, având termenul de valabilitate până în data de 10 a lunii următoare ultimei luni de livrare.(3) Termenul de prezentare a scrisorii de garanţie bancară de plată, emisă în conformitate cu prevederile alin. (2), în original la sediul vânzătorului sau în format Swift la banca agreată de vânzător, este nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înainte de începerea livrărilor de energie electrică. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (3), pentru perioada contractuală 1 martie 2019-31 decembrie 2019, pentru livrările care încep la data de 1 martie 2019, termenul de constituire şi de prezentare a scrisorii de garanţie bancară este nu mai târziu de data de 8 martie.(5) Toate comisioanele şi spezele bancare referitoare la scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie sunt suportate de vânzător.
  Articolul 24(1)
  Valoarea scrisorii de garanţie bancară de plată/de bună execuţie este egală cu 10% din contravaloarea energiei electrice contractate şi se calculează după următoarea formulă:Valoarea scrisorii de garanţie bancară = 10% x Cantitatea de energie electrică contractată x preţ contract + valoare TVA, în cazul în care TVA este aplicabilă, aceasta fiind de .................. lei
  (2) Dacă părţile sunt de acord, se pot agrea şi alte forme de garanţie financiară de plată/de bună execuţie, calculate conform alin. (1) şi la termenele stabilite conform art. 22 alin. (3) şi (4), după caz, respectiv art. 23 alin. (3) şi (4), după caz.
  Articolul 25Părţile nu constituie garanţia financiară de bună execuţie şi/sau plată dacă au agreat alte forme de garanţie sau au încheiat un acord scris prin care garanţia bancară de bună execuţie/de plată nu are un caracter obligatoriu.
  Modificarea circumstanţelorArticolul 26
  În sensul prezentului contract, modificare de circumstanţe semnifică modificarea cadrului legislativ, existenţa unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, existenţa unor condiţii sau modificări ale statutului părţilor care împiedică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum şi alte situaţii prevăzute în reglementările specifice emise de ANRE.
  Articolul 27Dacă apare o modificare de circumstanţe, părţile pot solicita ANRE, împreună sau separat, dar cu acordul celeilalte părţi, revizuirea preţului de contract şi/sau a cantităţilor de energie electrică din contract.
  ConfidenţialitateaArticolul 28(1) Fiecare parte se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor, documentaţiilor, datelor sau cunoştinţelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract şi să nu le dezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al celeilalte părţi contractante.
  (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1):a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;b) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului;c) informaţiile solicitate de operatorul de transport şi de sistem, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile;d) informaţiile comunicate de către vânzător/cumpărător afiliaţilor/prestatorilor de servicii implicaţi în executarea contractului.(3) Prevederile alin. (1) rămân valabile timp de 5 ani după încetarea prezentului contract.
  Forţa majorăArticolul 29Răspunderea părţilor este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţa majoră, în condiţiile prevăzute de Codul civil.Răspunderea contractualăArticolul 30Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform legii şi prevederilor contractuale.
  Articolul 31Părţile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea şi/sau derularea prezentului contract care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă sau prin intermediul Comisiei de soluţionare a disputelor pe piaţa de energie electrică, numită prin decizie a preşedintelui ANRE, să fie supuse instanţelor judecătoreşti competente.Articolul 32Niciuna din părţi nu poate cesiona parţial sau total drepturile şi obligaţiile decurgând din acest contract fără obţinerea prealabilă a acordului scris al celeilalte părţi.
  Încetarea contractuluiArticolul 33Prezentul contract încetează în oricare dintre următoarele situaţii:a) la încetarea perioadei de valabilitate stabilite conform prevederilor art. 4;b) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenţei uneia dintre părţile contractante, părţile fiind însă ţinute să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale rezultate până în momentul apariţiei cauzei; partea care se află în una dintre aceste situaţii are obligaţia să notifice celeilalte părţi data apariţiei situaţiei, care va fi considerată data de la care prezentul contract încetează să îşi producă efectele, în cel mult 3 zile de la apariţia situaţiei; c) prin ordin al preşedintelui ANRE de încetare a aplicării cadrului de reglementare prin care a fost stabilit prezentul contract.Alte clauze ...... Dispoziţii finaleArticolul 34Prezentul contract şi toate obligaţiile părţilor care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate şi sub toate aspectele legislaţiei române în vigoare.Articolul 35(1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul contract. (2) Dacă printr-un act normativ (lege, ordonanţă a Guvernului, ordonanţă de urgenţă a Guvernului, hotărâre a Guvernului, reglementare ANRE, regulament UE direct aplicabil) sunt emise prevederi contrare clauzelor din prezentul contract, se aplică prevederile din actul normativ de la data intrării în vigoare a acestuia, iar părţile au obligaţia preluării modificării/completării într-un act adiţional la contract.Prezentul contract a fost încheiat la data de […...............] în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.SEMNATARI:Reprezentantul legal al vânzătorului,..............................................
  Reprezentantul legal al cumpărătorului,...............................................
  NOTĂ: Contractul se poate completa cu prevederi specifice conform înţelegerii părţilor, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru şi reglementărilor specifice emise de ANRE, precum şi cu prevederi specifice privind procedura de derulare a contractului prevăzute în anexa nr. 4.Anexa nr. 1la contractul-cadruTerminologie
  ANREAutoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
  Furnizor de ultimă instanţă (FUI)Furnizorul desemnat de autoritatea competentă pentru a presta Serviciul universal de furnizare în condiţii specifice reglementate
  Parte responsabilă cu echilibrarea (PRE) Titular de licenţă care a fost înregistrat la operatorul de transport si de sistem ca parte responsabilă cu echilibrarea. O PRE îşi poate asuma, de asemenea, responsabilitatea echilibrării pentru alţi titulari de licenţă.
  Operatorul de transport şi de sistem (OTS)Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A.
  Operatorul pieţei de echilibrare (OPE)Persoana juridică ce asigură organizarea şi administrarea pieţei de echilibrare; această funcţie este îndeplinită de OTS.
  Lună contractualăO lună calendaristică din cadrul unei perioade contractuale
  Perioadă contractualăFiecare dintre următoarele perioade: - 1 martie 2019-31 decembrie 2019; - 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020; - 1 ianuarie 2021-28 februarie 2022.
  Parte/PărţiProducător de energie electrică sau furnizor de ultimă instanţă/producător de energie electrică şi furnizor de ultimă instanţă
  Producător de energie electricăPersoană fizică sau juridică având ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare
  Schimb blocSchimb de energie electrică între două părţi responsabile cu echilibrarea
  Anexa nr. 2 la contractul-cadruCantităţi de energie electrică contractate
  Tabelul 2.0 - Cantităţi de energie electrică contractate lunar
  Nr. crt.Luna/anulCantitatea de energie electrică [MWh]
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  NOTĂ:Tabelul 2.0 se completează conform cantităţilor lunare prevăzute în decizia aprobată şi transmisă de ANRE, la semnarea contractului sau la modificarea acestora.
  Tabelul 2.1 - Cantităţi de energie electrică orare contractate în luna ....... [MWh/h]
  OraCantitatea de energie electrică orară
  De laPână la Zi calendaristică
  0,001,00
  1,002,00
  2,003,00
  3,004,00
  4,00
  5,00
  5,006,00
  6,007,00
  7,008,00
  8,009,00
  9,0010,00
  10,0011,00
  11,0012,00
  12,0013,00
  13,0014,00
  14,00
  15,00
  15,0016,00
  16,0017,00
  17,0018,00
  18,0019,00
  19,0020,00
  20,0021,00
  21,0022,00
  22,0023,00
  23,0024,00
  NOTĂ:Tabelul 2.1 se întocmeşte pentru prima lună din perioada contractuală.Tabelele 2.1-2.14 se întocmesc similar tabelului 2.1 pentru lunile următoare din perioada contractuală.Pentru perioada contractuală 1 martie 2019-31 decembrie 2019, tabelul 2.1 nu se utilizează.
  Tabelul 2.2 - Cantităţi de energie electrică contractate pe intervale orare
  Nr. crt.Luna/anulCantitatea de energie electrică
  Total Intervalele 1-6 şi 23-24Intervalul 7-17Intervalul 18-22
  MWhMWh/hMWh/hMWh/h
  1.Martie 2019
  2.Aprilie 2019
  3.Mai 2019
  4.Iunie 2019
  5.Iulie 2019
  6.August 2019
  7.Septembrie 2019
  8.Octombrie 2019
  9.Noiembrie 2019
  10.Decembrie 2019
  NOTĂ:Tabelul 2.2 se completează conform cantităţilor prevăzute în decizia aprobată şi transmisă de ANRE, la semnarea contractului sau la modificarea acestora. Acest format este utilizat numai pentru perioada contractuală 1 martie 2019-31 decembrie 2019.
  Anexa nr. 3 la contractul-cadruPreţul de contractPreţul de contract este ....................... [lei/MWh], reprezentând preţul reglementat, aprobat prin Decizia preşedintelui ANRE nr. ................ .Anexa nr. 4la contractul-cadruPrevederi specifice privind procedura de derulare a contractuluiPersoana/Persoanele de contact din partea vânzătorului: ........................................................Persoana/Persoanele de contact din partea cumpărătorului: ..........................................................Căile de comunicare convenite: .............................................. Anexa nr. 5
  la contractul-cadruDate referitoare la partea responsabilă cu echilibrarea (PRE)Pentru vânzător:• denumirea PRE ..................• codul PRE ..............• persoane de contact, adresa de email şi nr. de telefon .......................Pentru cumpărător:• denumirea PRE ............• codul PRE ...........• persoane de contact, adresa de email şi nr. de telefon ........................
  -------