Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIA nr. 717 din 20 noiembrie 2018referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 27 februarie 2019Data intrării în vigoare 27-02-2019


  Valer Dorneanu- preşedinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu- judecător
  Mircea Ştefan Minea- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Simona-Maya Teodoroiu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Simina Popescu-Marin- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Sorin-Ioan-Daniel Chiriazi.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, excepţie ridicată de Societatea Arsis Trading - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 10.268/225/2015 al Tribunalului Mehedinţi - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 520D/2017.2.
  La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
  3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, sens în care precizează că stabilirea unor sancţiuni pecuniare în cazul săvârşirii unor fapte de încălcare a legii nu este contrară dreptului de proprietate privată, ale cărui conţinut şi limite sunt stabilite de lege. De asemenea, pentru a respecta libertatea economică, orice activitate trebuie să se circumscrie regulilor edictate în legătură cu desfăşurarea sa.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:4. Prin Încheierea din 6 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.268/225/2015, Tribunalul Mehedinţi - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.5. Excepţia a fost ridicată de Societatea Arsis Trading - S.R.L. din Bucureşti cu prilejul soluţionării apelului împotriva Sentinţei civile nr. 2.412 din 27 iunie 2016, pronunţată de Judecătoria Drobeta-Turnu Severin într-o cauză având ca obiect plângerea împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii.6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, deoarece există o vădită disproporţie între fapta contravenţională şi sancţiunea aplicată, în cuantum de 40.000 lei. Consideră că fapta contravenţională de a nu informa cumpărătorii în momentul vânzării de echipamente electrice şi electronice (EEE) cu privire la costurile colectării, tratării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului, prin evidenţierea separată a acestor costuri, nu prezintă un grad de pericol social sporit, care să justifice aplicarea unei sancţiuni contravenţionale într-un cuantum de minimum 40.000 lei. Şi în situaţia în care distribuitorii nu ar fi respectat obligaţia de informare a cumpărătorilor cu privire la costurile colectării, tratării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului, acest cost este inclus în preţul final al produsului, cumpărătorii nefiind prejudiciaţi şi nici puşi în situaţia de a achita o sumă în plus faţă de preţul prezentat. De altfel, o astfel de amendă contravenţională poate duce chiar la închiderea operatorului economic sancţionat contravenţional.7. În susţinerea criticii de neconstituţionalitate sunt invocate exemple din legislaţie (Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice), în care, pentru alte fapte contravenţionale care implică, în mod evident, un grad de pericol social mai ridicat, sunt prevăzute amenzi al căror cuantum este stabilit de legiuitor la o valoare mult mai scăzută faţă de cea stabilită prin prevederile legale criticate.
  8. Tribunalul Mehedinţi - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal consideră că prevederile art. 43 alin. (1) lit. c) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 nu încalcă dispoziţiile constituţionale invocate.9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.10. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, sens în care precizează că autoarea acesteia invocă înfrângerea unor prevederi constituţionale fără a identifica în concret articolele incidente. De altfel, aceasta nu arată care dintre prevederile constituţionale ale art. 44, 45 şi 56 au fost încălcate. În plus, autoarea excepţiei, fiind nemulţumită de soluţia legislativă existentă, solicită modificarea textelor de lege criticate, considerând „că între fapta contravenţională şi sancţiunea aplicată există o disproporţie vădită“. În aceste condiţii, Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate, aşa cum a fost formulată, are ca finalitate modificarea dispoziţiilor de lege supuse controlului, ceea ce excedează competenţei Curţii Constituţionale.11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate. CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 43 alin. (1) lit. c) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2015, care au următorul cuprins: Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:(…)
  c) cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei:(…);3. nerespectarea prevederilor art. 34 alin. (1), (3) şi (5);“.
  Prevederile art. 34 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, la care normele legale criticate fac trimitere, au următorul cuprins:(1) Producătorii şi distribuitorii sunt obligaţi să informeze cumpărătorii, în momentul vânzării de EEE, cu privire la costurile colectării, tratării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului, prin evidenţierea separată a acestor costuri.(…)(3) Producătorii trebuie să furnizeze utilizatorilor de EEE din gospodăriile particulare informaţiile necesare în legătură cu:a) obligaţia de a colecta separat DEEE şi de a nu elimina DEEE împreună cu deşeurile municipale nesortate;b) sistemele de predare şi colectare puse la dispoziţia lor, încurajând coordonarea informaţiilor despre centrele de colectare existente, indiferent de producătorii sau alţi operatori care le-au înfiinţat;
  c) rolul utilizatorilor de EEE din gospodăriile particulare în reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a DEEE;d) potenţialele efecte nocive asupra mediului şi sănătăţii umane ca urmare a prezenţei substanţelor periculoase în EEE;e) semnificaţia simbolului din anexa nr. 10.(…)
  (5) În scopul reducerii la minimum a eliminării DEEE ca deşeuri municipale nesortate şi pentru a facilita colectarea lor separată, producătorii sunt obligaţi să marcheze în mod corespunzător cu simbolul prevăzut în anexa nr. 10 echipamentele electrice şi electronice introduse pe piaţă.
  14.
  În opinia autoarei excepţiei, prevederile de lege ce formează obiectul excepţiei contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 44 alin. (1) şi (2) privind dreptul de proprietate privată, art. 45 privind libertatea economică şi art. 56 alin. (2) privind aşezarea justă a sarcinilor fiscale.
  15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 43 alin. (1) lit. c) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 instituie sancţiunea amenzii contravenţionale şi limitele acesteia, aplicabilă în cazul nerespectării prevederilor art. 34 alin. (1), (3) şi (5) din actul normativ menţionat, referitoare, în esenţă, la obligaţia producătorilor şi distribuitorilor de a furniza cumpărătorilor anumite informaţii cu privire la echipamentele electrice şi electronice (EEE) şi la deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE).16. Curtea observă că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 reprezintă o transpunere în dreptul intern a Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), iar dispoziţiile legale supuse controlului de constituţionalitate dau expresie normelor art. 22 din directivă, potrivit cărora „Statele membre stabilesc normele privind sancţiunile aplicabile în caz de încălcare a dispoziţiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive şi iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare.“ 17. De asemenea, Curtea reţine că reglementarea răspunderii contravenţionale şi a sancţiunilor cu caracter administrativ este de competenţa legiuitorului şi ţine de politica statului, care, în scopul prevenirii săvârşirii faptelor de natură contravenţională, impune sancţiuni disuasive (a se vedea, în acest sens, Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.315 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2012).18. Cuantumul amenzii contravenţionale stabilite prin norma criticată reprezintă, aşadar, opţiunea legiuitorului, care a instituit sancţiuni severe pentru anumite fapte a căror nerespectare, în aprecierea sa, prezintă un grad de pericol social ridicat. Astfel, stabilirea unor contravenţii în sarcina producătorilor şi distribuitorilor de EEE care nu respectă prevederile legale în materia deşeurilor de echipamente electrice şi electronice are ca scop, astfel cum este reţinut şi în Nota de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, „reducerea deşeurilor“ în vederea „atingerii nivelului necesar de protecţie a sănătăţii umane şi a mediului pe întreg teritoriul ţării“, în acord cu dispoziţiile constituţionale ale art. 34 alin. (2), potrivit căruia „Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice“, şi ale art. 35 alin. (2), în conformitate cu care statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea dreptului oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic. Se asigură astfel un just echilibru între interesul general şi imperativele apărării drepturilor fundamentale ale individului.19. De asemenea, Curtea Constituţională a statuat că dreptul de proprietate privată nu este un drept absolut, aşa încât, potrivit art. 44 alin. (1) teza a doua din Constituţie, conţinutul şi limitele acestuia sunt stabilite de lege. De altfel, în susţinerea acestei concepţii, şi alin. (7) al aceluiaşi articol obligă proprietarul „la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului“, îi revin. Aşa fiind, nu se poate susţine că prin instituirea unei sancţiuni contravenţionale în sarcina persoanelor fizice ori juridice se aduce atingere dreptului de proprietate, chiar dacă în mod automat executarea contravenţiei înseamnă diminuarea patrimoniului (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 407 din 8 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 21 noiembrie 2013).20. În lumina acestor considerente, Curtea constată că dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Constituţie nu sunt încălcate, deoarece stabilirea unor amenzi nu are semnificaţia unui transfer de proprietate care să încalce Constituţia, ci este consecinţa săvârşirii unor fapte ilegale sancţionate de lege, în cuantumul apreciat de legiuitor în funcţie de gravitatea şi frecvenţa faptelor respective.
  21. Referitor la critica privitoare la pretinsa disproporţie între sancţiunile prevăzute de prevederile legale criticate şi cele instituite prin acte normative, care reglementează în alte domenii decât cel privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), Curtea reţine că stabilirea unor asemenea sancţiuni reprezintă o opţiune a legiuitorului, justificată de obiectivul atingerii unui grad maxim de eficienţă a responsabilităţii producătorilor şi distribuitorilor de EEE, în vederea reducerii deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.22. Cu privire la critica de neconstituţionalitate formulată în raport cu art. 45 din Constituţie, Curtea precizează că, potrivit jurisprudenţei instanţei de contencios constituţional, accesul liber la o activitate economică nu exclude, ci, dimpotrivă, implică stabilirea unor limite de exercitare a libertăţii economice, prin interzicerea faptelor ilicite, prejudiciabile pentru societate sau pentru alte persoane. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 15 din 22 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 10 februarie 2004, Decizia nr. 119 din 16 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 23 martie 2006, şi Decizia nr. 498 din 10 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 28 iunie 2012. Libertatea economică nu este absolută, ci trebuie exercitată în condiţiile legii. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 45 din Constituţie, atât accesul liber al persoanei la o activitate economică, cât şi exercitarea acestuia se desfăşoară „în condiţiile legii“, aşa cum a reţinut Curtea prin Decizia nr. 929 din 18 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 23 noiembrie 2007.23. În fine, referitor la susţinerea privind încălcarea dispoziţiilor art. 56 alin. (2) din Constituţie privind „aşezarea justă a sarcinilor fiscale“, Curtea reţine că amenda reglementată prin textul de lege criticat reprezintă o sancţiune administrativă, care constă în transferul silit al dreptului de proprietate asupra unor sume, din patrimoniul persoanei care a săvârşit fapta prevăzută de legea contravenţională în patrimoniul statului, fără a avea natura juridică a unei contribuţii financiare, în sensul art. 56 alin. (2) din Legea fundamentală.24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Arsis Trading - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 10.268/225/2015 al Tribunalului Mehedinţi - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 43 alin. (1) lit. c) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Mehedinţi - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 20 noiembrie 2018.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Simina Popescu-Marin
  -----