Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIA nr. 716 din 20 noiembrie 2018referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6^2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 27 februarie 2019Data intrării în vigoare 27-02-2019


  Valer Dorneanu- preşedinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu- judecător
  Mircea Ştefan Minea- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Simona-Maya Teodoroiu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Simina Popescu-Marin- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Sorin-Ioan-Daniel Chiriazi.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6^2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, excepţie ridicată de Boros Zoltan Sandor în Dosarul nr. 5.540/296/2016 al Judecătoriei Satu Mare - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 441D/2017.2.
  La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
  3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, sens în care precizează că dispoziţiile legale criticate nu instituie privilegii sau discriminări, iar împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare poate fi formulată plângere, a cărei soluţionare revine instanţei judecătoreşti. CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:4. Prin Încheierea din 19 ianuarie 2017 pronunţată în Dosarul nr. 5.540/296/2016, Judecătoria Satu Mare - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6^2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică.5. Excepţia a fost ridicată de Boros Zoltan Sandor într-o cauză având ca obiect o plângere prin care s-a solicitat anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale deoarece permit anularea certificatului de atestare profesională, deţinut în calitate de inspector tehnic, fără existenţa în acest sens a unei hotărâri judecătoreşti.7. Judecătoria Satu Mare - Secţia civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care reţine că, în baza art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, persoana sancţionată contravenţional are posibilitatea de a formula plângere contravenţională, iar, potrivit art. 32 alin. (3) din acelaşi act normativ, plângerea suspendă executarea sancţiunii contestate. Astfel, raportat la dispoziţiile art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, controlul aplicării şi executării sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare este de competenţa exclusivă a instanţei sesizate cu plângerea contravenţională. Instanţa reţine că legiuitorul a reglementat şi în alte materii restrângerea anumitor drepturi, ca sancţiune contravenţională complementară. Astfel, este sancţiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce, pe timp limitat, prevăzută de art. 96 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, care se dispune prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, iar controlul aplicării şi executării sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare este de competenţa instanţei sesizate cu plângerea contravenţională. Prin urmare, indiferent de faptul că această sancţiune complementară poate implica restrângerea dreptului la muncă al contravenientului (în cazul în care acesta este angajat şofer, de exemplu), nu se poate concluziona cu privire la neconstituţionalitatea dispoziţiilor care prevăd această sancţiune, de vreme ce restrângerea sau limitarea unor drepturi sau libertăţi garantate prin Constituţie sau prin Convenţia europeană a drepturilor omului este permisă, în anumite condiţii.
  8. Instanţa constată că Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 are ca scop încadrarea vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, ceea ce justifică aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de acest act normativ, inclusiv suspendarea sau anularea certificatului de atestare a inspectorului tehnic. De asemenea nu poate fi reţinută încălcarea art. 41 din Constituţie, având în vedere prevederile art. 28 din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, act normativ care poate fi supus controlului instanţei de contencios administrativ în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.9. Totodată, instanţa reţine că aspectele care privesc legalitatea sancţiunii complementare aplicate prin procesulverbal contestat în cauză urmează a fi analizate prin hotărârea ce se va pronunţa pe fondul cauzei.10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.11. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Din analiza jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie constată că instanţa de contencios constituţional a mai analizat constituţionalitatea prevederilor cu conţinut similar din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, în raport cu critici asemănătoare, reţinând că legiuitorul are îndreptăţirea constituţională ca, pe lângă sancţiunea principală, să reglementeze şi una sau mai multe sancţiuni complementare, în măsura în care au drept scop înlăturarea stării de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege. Astfel cum a reţinut şi Judecătoria Satu Mare, faţă de obiectul de reglementare al Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000, vizând asigurarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, este justificată instituirea sancţiunii contravenţionale complementare constând în suspendarea ori anularea certificatului de atestare a inspectorului tehnic, conform prevederilor legale criticate de autorul excepţiei.12. Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 6^2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 sunt constituţionale. Norma legală criticată nu prevede privilegii sau îngrădiri ale exercitării drepturilor procesuale pentru niciuna dintre persoanele care sunt sancţionate prin aplicarea prevederilor art. 6^2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000, cu modificările si completările ulterioare. Consideră că nu sunt încălcate dispoziţiile art. 21 din Constituţie, deoarece împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, în temeiul art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, act normativ cu care Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 se completează, astfel cum stabileşte art. 6^2 alin. (5).13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate. CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 6^2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 167/2003, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 232/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 18 iulie 2013.16. Curtea observă că, ulterior sesizării sale cu prezenta excepţie de neconstituţionalitate, Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 a fost modificată şi completată prin Legea nr. 260/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.017 din 21 decembrie 2017. Însă, având în vedere că, în cauza dedusă judecăţii instanţei judecătoreşti, produc efecte juridice prevederile art. 6^2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000, în forma anterioară modificării şi completării prin Legea nr. 260/2017, şi în lumina Deciziei Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează a examina constituţionalitatea acestor prevederi legale care au următorul cuprins: „În cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-j), pe lângă amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (2), personalul R.A.R., împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor, dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizaţiei tehnice a persoanei autorizate pentru staţia de inspecţie tehnică periodică respectivă sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare a inspectorului tehnic, în condiţiile stabilite de reglementările prevăzute la art. 1.“17. În opinia autorului excepţiei, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 16 privind egalitatea în faţa legii, art. 21 referitor la accesul liber la justiţie, art. 22 privind dreptul la viaţă, integritate fizică şi psihică, art. 41 alin. (1) privind munca şi protecţia socială a muncii şi art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. 18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile legale supuse controlului de constituţionalitate stabilesc o sancţiune complementară în materie contravenţională, constând în suspendarea ori anularea certificatului de atestare a inspectorului tehnic, în cazul comiterii unor fapte de natură să încalce regulile privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică.19. Cazurile şi condiţiile în care poate fi dispusă măsura anulării ori cea a suspendării certificatului de atestare a inspectorului tehnic sunt instituite prin reglementările aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, aşadar printr-un act normativ infralegal, susceptibil a fi supus controlului de legalitate, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 20.
  Sub acest aspect, Curtea reţine că instituirea, în raport cu domeniul reglementat, a unor reguli speciale, inclusiv în ceea ce priveşte suspendarea ori anularea autorizaţiei tehnice a persoanei autorizate pentru staţia de inspecţie tehnică periodică respectivă sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare a inspectorului tehnic, ca o sancţiune complementară pe lângă cea a amenzii, aplicabilă în mod egal tuturor destinatarilor normei, fără discriminare, nu relevă un tratament juridic diferenţiat faţă de persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică. Prin urmare, Curtea constată că dispoziţiile art. 16 din Constituţie privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor nu sunt încălcate.
  21. În continuare, analizând critica de neconstituţionalitate privind încălcarea art. 21 din Constituţie, Curtea observă că art. 6^2 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000, în forma în vigoare la data sesizării Curţii Constituţionale cu prezenta excepţie de neconstituţionalitate, stabileşte că în cazul contravenţiilor prevăzute de ordonanţa menţionată sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, în conformitate cu art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, „Controlul aplicării şi executării sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare este de competenţa exclusivă a instanţei prevăzute la alin. (1)“, adică a judecătoriei în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. De asemenea, potrivit art. 32 alin. (3) din acelaşi act normativ, plângerea suspendă executarea sancţiunii contestate.22. În aceste condiţii, Curtea reţine că inspectorul tehnic căruia i-a fost anulat/suspendat certificatul de atestare are posibilitatea de a se adresa instanţei judecătoreşti cu plângere împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi de a beneficia de toate mijloacele şi garanţiile specifice exercitării liberului acces la justiţie. Aspectele care privesc legalitatea şi temeinicia sancţiunii complementare aplicate prin procesul-verbal contestat în cauză urmează a fi evaluate de instanţa judecătorească prin hotărârea asupra fondului cauzei. Prin urmare, Curtea constată că prevederile legale criticate nu îngrădesc sub niciun aspect accesul liber la justiţie, prevăzut de art. 21 din Constituţie.23. Cu privire la dispoziţiile de lege criticate din perspectiva încălcării dreptului la muncă, Curtea constată că susţinerile autorului excepţiei sunt neîntemeiate. Potrivit art. 41 din Constituţie, dreptul la muncă nu poate fi îngrădit, iar alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă. Prin instituirea sancţiunii prevăzute de normele de lege criticate nu se îngrădeşte alegerea profesiei deţinute anterior, deoarece activitatea inspectorilor tehnici trebuie să se circumscrie regulilor pe care legiuitorul le-a edictat în vederea creării cadrului legal de funcţionare a acestora şi a asigurării siguranţei circulaţiei rutiere. Astfel, Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 are ca scop încadrarea vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, ceea ce justifică aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de acest act normativ, inclusiv suspendarea sau anularea certificatului de atestare a inspectorului tehnic.24. Referitor la invocarea dispoziţiilor art. 22 şi 52 din Constituţie, Curtea precizează că normele fundamentale referitoare la dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică şi dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, prin conţinutul lor, nu au relevanţă pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:
  Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Boros Zoltan Sandor în Dosarul nr. 5.540/296/2016 al Judecătoriei Satu Mare - Secţia civilă şi constată că prevederile art. 6^2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Judecătoriei Satu Mare - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 20 noiembrie 2018.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Simina Popescu-Marin
  ------