Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 5 din 20 februarie 2019pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terţe persoane şi modul de angajare şi efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 27 februarie 2019Data intrării în vigoare 27-02-2019

  Având în vedere răspunsul doamnei Doina Gradea, preşedinte-director general al Societăţii Române de Televiziune, la solicitarea Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă referitoare la punerea la dispoziţie a unei situaţii a sumelor cheltuite lunar, în perioada ianuarie-octombrie 2018, pentru colaboratorii şi invitaţii permanenţi care au participat sau care au avut un aport la emisiunea „România 9“, realizată de jurnalistul Ionuţ Cristache, precum şi a unei situaţii defalcate a sumelor de bani care au fost cheltuite cu ocazia organizării Festivalului „Cerbul de Aur“ 2018, şi anume că sumele menţionate nu pot fi comunicate deoarece reprezintă o situaţie juridică culpabilă televiziunii publice prin încălcarea condiţiilor de confidenţialitate din contractele încheiate de Societatea Română de Televiziune, considerăm necesară constituirea unei comisii de anchetă pentru anchetarea modului în care sunt angajate şi efectuate cheltuielile fondurilor publice la Societatea Română de Televiziune.Ca urmare a scrisorii transmise Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă din Camera Deputaţilor de către 7 membri din Consiliul de administraţie al Televiziunii Române, adică mai mult de jumătate din numărul total, prin care reclamă luarea de decizii şi semnarea de contracte „pe sume mari“ de către instituţie fără a fi consultaţi,ţinând cont de faptul că Societatea Română de Televiziune are mari probleme bugetare de o bună perioadă de timp, iar televiziunea publică, pentru care fiecare român este obligat să plătească, este repetentă când vine vorba de audienţe şi încasări, în condiţiile în care pe post rulează şi emisiuni foarte bune,faţă de situaţia cu impact negativ asupra societăţii româneşti, comunicată de conducerea Societăţii Române de Televiziune, conform căreia respectarea legii privind accesul la informaţii publice prin publicarea sumelor cheltuite în Societatea Română de Televiziune (SRTv) reprezintă, din perspectivă contractuală, un delict civil, ceea ce oferă partenerului contractual al SRTv posibilitatea să rezilieze contractul şi să solicite Televiziunii Române daune morale sau eventuale penalităţi prevăzute în contract,considerăm necesară înfiinţarea unei comisii de anchetă a Camerei Deputaţilor pentru anchetarea Societăţii Române de Televiziune în privinţa modalităţii în care au fost angajate şi efectuate cheltuieli publice prin încheierea unor contracte de colaborare, civile sau pentru drepturi de autor, cu terţe persoane.În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 75 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
  Articolul 1Se constituie Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaţilor privind activitatea de gestiune a colaboratorilor Televiziunii Române, utilizaţi în cadrul emisiunilor sau festivalurilor, producţii proprii ale Societăţii Române de Televiziune, denumită în continuare Comisia parlamentară de anchetă, având următoarele obiective:a) verificarea criteriilor care au fundamentat încheierea contractelor de colaborare, civile sau pentru drepturi de autor, ale Televiziunii Române cu terţe persoane pentru realizarea de emisiuni şi festivaluri, producţii proprii ale Societăţii Române de Televiziune;b) analiza modului în care au fost respectate atribuţiile şi obligaţiile care decurg din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin încheierea contractelor de colaborare, civile sau pentru drepturi de autor, ale Televiziunii Române cu terţe persoane pentru realizarea de emisiuni şi festivaluri, producţii proprii ale Societăţii Române de Televiziune;c) verificarea modului în care a fost asigurat un mediu concurenţial eficient, transparent şi nediscriminatoriu în procedura de selecţie şi în încheierea contractelor de colaborare, civile sau pentru drepturi de autor, ale Televiziunii Române cu terţe persoane pentru realizarea de emisiuni şi festivaluri, producţii proprii ale Societăţii Române de Televiziune;d) analiza modului în care actele legislative secundare au influenţat încheierea contractelor de colaborare, civile sau pentru drepturi de autor, ale Televiziunii Române cu terţe persoane pentru realizarea de emisiuni şi festivaluri, producţii proprii ale Societăţii Române de Televiziune.Articolul 2
  (1) Comisia parlamentară de anchetă se compune din 11 membri, deputaţi desemnaţi de grupurile parlamentare ale Camerei Deputaţilor potrivit configuraţiei politice.(2) Comisia parlamentară de anchetă este condusă de un birou alcătuit din preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, aleşi în prima şedinţă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.(3) Componenţa nominală a Comisiei parlamentare de anchetă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(4) Deputaţii desemnaţi ca membri ai prezentei Comisii parlamentare de anchetă îşi păstrează şi calitatea de membri ai comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.
  Articolul 3În condiţiile în care unul dintre membrii Comisiei parlamentare de anchetă se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.
  Articolul 4Convocarea şedinţelor Comisiei parlamentare de anchetă se face cu cel puţin 24 de ore înainte de către preşedintele acesteia sau, în lipsa lui, de către vicepreşedintele care îl înlocuieşte.Articolul 5(1) Pentru ca şedinţele Comisiei parlamentare de anchetă să aibă loc în mod legal este necesară participarea a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor care o compun.(2) Hotărârile Comisiei parlamentare de anchetă se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Votul este deschis.Articolul 6
  Detaliile privind organizarea şi funcţionarea Comisiei parlamentare de anchetă vor fi cuprinse într-un regulament propriu, înaintat spre aprobare Biroului permanent al Camerei Deputaţilor în termen de 5 zile de la constituirea acesteia.
  Articolul 7Împiedicarea în orice fel a activităţii Comisiei parlamentare de anchetă în îndeplinirea atribuţiilor sale se sancţionează potrivit legii penale.Articolul 8(1) În vederea audierii, Comisia parlamentară de anchetă poate cita orice persoană care lucrează în cadrul Guvernului sau în cadrul celorlalte organe ale administraţiei publice şi care poate avea cunoştinţă despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii comisiei.(2) În cazul refuzului nemotivat de a răspunde solicitărilor Comisiei parlamentare de anchetă, aceasta poate propune sesizarea conducătorului autorităţii sau instituţiei unde desfăşoară activitatea persoana citată, în vederea aplicării în mod corespunzător a prevederilor regulamentelor de organizare şi funcţionare a instituţiei respective.(3)
  Comisia parlamentară de anchetă poate invita orice altă persoană care poate avea cunoştinţă despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii comisiei şi care acceptă să fie audiată. Persoana invitată poate răspunde şi în scris Comisiei parlamentare de anchetă, furnizând informaţiile solicitate, sau poate transmite prin poştă documente sau celelalte mijloace de probă pe care le deţine şi care sunt utile Comisiei parlamentare de anchetă.
  (4) În cazul în care este necesară prezenţa unor experţi pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului, Comisia parlamentară de anchetă dispune efectuarea de expertize.(5) Dispoziţiile legale referitoare la invitarea, prezentarea şi ascultarea martorilor, precum şi cele privitoare la prezentarea înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător.(6) Preşedintele Comisiei parlamentare de anchetă atrage atenţia persoanei audiate că are obligaţia de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce ştie.
  Articolul 9(1) În activitatea sa, Comisia parlamentară de anchetă va putea utiliza specialişti, fără drept de vot, desemnaţi de către grupurile parlamentare din Camera Deputaţilor şi aprobaţi de biroul Comisiei parlamentare de anchetă.(2)
  Lucrările Comisiei parlamentare de anchetă se înregistrează şi se stenografiază.
  Articolul 10(1) Constatările, concluziile şi propunerile Comisiei parlamentare de anchetă vor face obiectul unui raport final, care va fi depus la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor în termen de 60 de zile de la data constituirii Comisiei parlamentare de anchetă. Termenul de depunere a raportului poate fi prelungit de Biroul permanent, la cererea motivată a preşedintelui de comisie.(2) După primirea raportului, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor îl va pune la dispoziţia grupurilor parlamentare şi îl va înscrie pe ordinea de zi, pentru a fi supus dezbaterii plenului Camerei Deputaţilor.Articolul 11În scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie Comisia parlamentară de anchetă, Camera Deputaţilor va asigura personalul de specialitate şi logistica necesare, cu aprobarea Biroului permanent.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  Bucureşti, 20 februarie 2019.Nr. 5.ANEXĂComponenţa nominală a Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terţe persoane şi modul de angajare şi efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de TeleviziuneComponenţa comisiei:1. Manole Petre-Florin, deputat, Grupul parlamentar al PSD;2. Mînzatu Roxana, deputat, Grupul parlamentar al PSD;3. Simonis Alfred-Robert, deputat, Grupul parlamentar al PSD;4. Steriu Valeriu-Andrei, deputat, Grupul parlamentar al PSD;5. Ştirbu Gigel-Sorinel, deputat, Grupul parlamentar al PNL;6. Săftoiu Ana Adriana, deputat, Grupul parlamentar al PNL;7. Bulai Iulian, deputat, Grupul parlamentar al USR;8. Kelemen Hunor, deputat, Grupul parlamentar al UDMR;9. Băişanu Ştefan-Alexandru, deputat, Grupul parlamentar ALDE;
  10. Paşcan Emil-Marius, deputat, Grupul parlamentar al PMP; 11. - deputat, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.
  ------