Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 149 din 18 februarie 2019privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 27 februarie 2019Data intrării în vigoare 27-02-2019

  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 1.749/CB din 28.12.2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu,ţinând cont de prevederile art. 6 lit. j) şi m) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.Articolul IAnexa la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 17, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 17(1) Proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite au obligaţia de a declara şi de a plăti la Fondul pentru mediu contribuţia pentru economia circulară pentru deşeurile municipale şi deşeurile din construcţii şi desfiinţări destinate a fi eliminate prin depozitare în spaţii autorizate în acest scop, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine, după caz, proprietarilor sau administratorilor de depozite pentru deşeurile municipale şi deşeurile din construcţii şi desfiinţări, inclusiv cele stocate temporar, încredinţate în vederea eliminării finale prin depozitare.(3) Obligaţia prevăzută la alin. (1) nu se datorează pentru cantităţile de deşeuri municipale şi deşeurile din construcţii şi desfiinţări transferate din depozitele temporare de deşeuri municipale către depozite pentru eliminare finală.2. La articolul 17, alineatele (4) şi (5) se abrogă.
  3. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 18(1) În baza principiului «poluatorul plăteşte» şi pentru implementarea instrumentului economic «plăteşte cât arunci», contravaloarea contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă de către persoana fizică sau persoana juridică ce încredinţează pentru eliminare finală deşeurile municipale şi deşeurile din construcţii şi desfiinţări.(2) Unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia să includă contribuţia pentru economia circulară în tarifele pentru gestionarea deşeurilor, în limita cantităţilor de deşeuri municipale destinate a fi eliminate prin depozitare corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte.4. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 19(1) Baza de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o reprezintă cantităţile de deşeuri exprimate în tone, încredinţate depozitului în vederea eliminării.
  (2) În situaţia în care în cadrul depozitului există o staţie autorizată, pentru deşeurile încredinţate pentru operaţia de sortare, baza de calcul al contribuţiei pentru economia circulară o reprezintă diferenţa dintre cantitatea de deşeuri preluată în vederea eliminării prin depozitare şi cantitatea de deşeuri sortată şi încredinţată operatorilor economici autorizaţi în vederea valorificării.
  5. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 20Contribuţia pentru economia circulară se declară şi se plăteşte trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea, de către proprietarii, respectiv de către administratorii de depozite.6. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 21
  (1) Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, revine:a) operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, operatorilor economici care importă/ achiziţionează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/consum propriu, responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor;b) operatorilor economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii, responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţa naţională; c) operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, inclusiv pungi de transport din plastic, responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje;d) operatorilor economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, responsabili pentru respectivele ambalaje.(2) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de ambalaje încredinţate spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificare prin reciclare. Cantitatea de deşeuri de ambalaje încredinţate spre valorificare prin reciclare se consideră ca fiind greutatea deşeurilor de ambalaje care intră în operaţia de reciclare în care acestea sunt reprelucrate în produse, materiale sau substanţe.(3) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie corespunzătoare diferenţei dintre cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională şi cantităţile care au fost preluate de organizaţiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.
  7. La articolul 22, alineatele (8)-(10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(8) Ambalajele reutilizabile care se returnează furnizorilor interni şi externi se înregistrează în evidenţele contabile în conturi de stocuri distincte, la o valoare justă.(9) Începând cu data de 31 martie 2019, ambalajele primare reutilizabile cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l utilizate pentru produsele destinate consumului populaţiei se înregistrează în evidenţele contabile la valoarea prevăzută în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.(10) Cantitatea de ambalaje care este reutilizată se recunoaşte numai în baza înregistrărilor existente în evidenţele contabile, în conformitate cu reglementările contabile aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.8.
  La articolul 23, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 23(1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 21 care realizează în mod individual obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje, conform prevederilor art. 16 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, le pot îndeplini prin:a) valorificarea ambalajelor primare reutilizabile devenite deşeuri;b) valorificarea ambalajelor primare proprii folosite/preluate de la beneficiari, inclusiv a ambalajelor primare ale produselor importate/achiziţionate intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu, devenite deşeuri;c) valorificarea ambalajelor secundare şi a ambalajelor pentru transport utilizate la livrarea mărfii şi preluate de la beneficiari, inclusiv a ambalajelor secundare şi a ambalajelor pentru transport ale produselor importate pentru utilizare sau consum propriu, devenite deşeuri.(2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să stabilească lunar şi să deţină situaţii, întocmite în baza documentelor financiar-contabile şi a documentelor justificative, pe fiecare tip de material, pentru:a) cantităţile de deşeuri de ambalaje rezultate din ambalajele primare reutilizabile;b) cantităţile de deşeuri de ambalaje rezultate din ambalajele primare pentru care aplică un sistem de returnare a ambalajelor proprii folosite;
  c) cantităţile de deşeuri de ambalaje rezultate din ambalajele secundare şi ambalajele pentru transport pentru care aplică un sistem de preluare de la distribuitorii produselor lor;d) cantităţile de deşeuri de ambalaje primare, secundare şi pentru transport rezultate din ambalajele produselor importate/ achiziţionate intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu;e) cantităţile de deşeuri de ambalaje din lemn, încredinţate persoanelor fizice drept combustibil alternativ la lemnele pentru foc.
  (3) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin reciclare, prin alte forme de valorificare sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, totale şi pe fiecare tip de material, precum şi informaţii cu privire la operatorii economici care au efectuat operaţiunea de reciclare sau valorificare.
  9. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 24Pentru a fi luate în calcul la îndeplinirea în mod individual a obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie este obligatoriu ca deşeurile de ambalaje generate din activitatea proprie, inclusiv cele returnate de la beneficiari, să fie înregistrate în evidenţele contabile în conturi de stocuri distincte, la o valoare justă, iar evidenţa gestiunii deşeurilor de ambalaje să se efectueze cu respectarea prevederilor Deciziei 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase.10. La articolul 25 alineatul (1), literele a) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) cantităţile de deşeuri de ambalaje trebuie să facă obiectul unei prestări de servicii de valorificare/reciclare, în care prestatorul este operatorul economic care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor de ambalaje, iar beneficiarul este operatorul economic prevăzut la art. 23 alin. (1);..................................................................................................g) pentru cantităţile de deşeuri de ambalaje încredinţate, operatorii economici care desfăşoară activităţi de valorificare trebuie să respecte cerinţele din anexa nr. 2 la metodologie, aplicate operaţiei la care a fost supus materialul de ambalare.
  11. La articolul 26, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 26Operatorii economici prevăzuţi la art. 21 care au optat pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje prin contract încheiat cu o organizaţie prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi:12. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 27(1) Începând cu anul 2020, pot face obiectul contractului dintre operatorii economici prevăzuţi la art. 26 şi organizaţiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, numai cantităţile de ambalaje pentru care există obligaţia de declarare prevăzută la art. 21 începând cu luna în care a fost încheiat contractul.
  13. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 28Pentru cantitatea de ambalaje care nu este gestionată prin intermediul unei organizaţii prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică prevederile art. 22-25.14. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 47(1) Contribuţia se calculează prin formula:Contribuţia = Max[(Ccol * Ptotal – Ctotal);(Ccol * Prec – Crec)] * 50 lei,unde:Contribuţia - contribuţia datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;Ccol - cantitatea de deşeuri municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare şi prin operatorii economici colectori prevăzuţi la art. 20 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare. Ccol este exprimată în tone şi se calculează utilizând formula: Ccol = Cdep Cval Crec, în care:Cdep - cantitatea de deşeuri municipale efectiv încredinţată spre eliminare prin depozitare, exprimată în tone;Crec - cantitatea de deşeuri municipale efectiv încredinţată spre reciclare, inclusiv cantitatea de deşeuri de ambalaje încredinţată spre reciclare de către operatorii economici colectori prevăzuţi la art. 20 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, exprimată în tone;Cval - cantitatea de deşeuri municipale efectiv încredinţată spre valorificare prin alte forme decât reciclarea, exprimată în tone;Ctotal = Crec Cval;Prec - obiectivul anual de reducere prin reciclare prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, exprimat în procente;Pval - obiectivul anual de reducere prin alte forme de valorificare prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, exprimat în procente;
  Ptotal = Prec Pval.
  (2) Dacă în formula prevăzută la alin. (1) contribuţia are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).(3) Pentru anul 2018, cantităţile de deşeuri municipale valorificate energetic în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2018 se vor cumula cu cantităţile valorificate energetic pe parcursul întregului an.
  15. La articolul 49 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate şi încredinţate spre reciclare de către operatorii economici colectori prevăzuţi la art. 20 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.
  16. La articolul 67 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) organizaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cantităţile de ambalaje pentru care au preluat responsabilităţile;17. La articolul 67, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de ambalaje încredinţate spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificare prin reciclare. Cantitatea de deşeuri de ambalaje încredinţate spre valorificare prin reciclare se consideră ca fiind greutatea deşeurilor de ambalaje care intră în operaţia de reciclare în care acestea sunt reprelucrate în produse, materiale sau substanţe.18. La articolul 70, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4)
  Situaţiile lunare şi anuale prevăzute la alin. (1)-(3) se întocmesc distinct, atât pentru ambalaje primare, respectiv secundare şi terţiare, cât şi pentru deşeurile valorificate.
  19. La articolul 73, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2019, contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. w) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile de EEE declarate ca fiind introduse pe piaţa naţională de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională EEE şi cantităţile de EEE constatate de Administraţia Fondului pentru Mediu ca fiind introduse pe piaţa naţională.(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2020, contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. w) pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de EEE corespunzătoare ratelor anuale minime de colectare calculate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi cantităţile de deşeuri de EEE efectiv colectate.20. La articolul 80, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 80Începând cu data de 1 ianuarie 2020, operatorii economici prevăzuţi la art. 73 care îşi îndeplinesc obligaţiile anuale de colectare prin transferarea responsabilităţii către o organizaţie colectivă, conform prevederilor art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, sunt obligaţi:
  21. La articolul 83, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (2) Pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2019, contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. x) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile de baterii şi acumulatori portabili declarate ca fiind introduse pe piaţa naţională de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili şi cantităţile de baterii şi acumulatori portabili constatate de Administraţia Fondului pentru Mediu ca fiind introduse pe piaţa naţională.(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2020, contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. x) pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute la art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili efectiv colectate.22. La articolul 84, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 84Pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2019, operatorii economici prevăzuţi la art. 83 sunt obligaţi:
  23. La articolul 87, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 87Începând cu data de 1 ianuarie 2020, operatorii economici prevăzuţi la art. 83 care îşi realizează în mod individual obiectivele anuale de colectare, conform prevederilor art. 7 alin. (7) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi:24. La articolul 90, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 90Începând cu data de 1 ianuarie 2020, operatorii economici prevăzuţi la art. 83 care îşi îndeplinesc obligaţiile anuale de colectare prin transferarea responsabilităţii către o organizaţie colectivă, conform prevederilor art. 7 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi:25. La articolul 93, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 93(1) Începând cu 1 ianuarie 2020, obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, revine:26. La articolul 96, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:c) începând cu 1 ianuarie 2020, să declare semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de EEE totale şi pe fiecare categorie pentru care există obligaţia de a declara potrivit art. 93 cantităţile de deşeuri de EEE totale şi pe fiecare categorie colectate, respectiv cantităţile de baterii şi acumulatori portabili pentru care există obligaţia de a declara potrivit art. 93 şi cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectate;d) începând cu 1 ianuarie 2020, să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neîndeplinirea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, respectiv a obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit art. 93.
  27. În anexa nr. 1, punctele 13, 24, 41 şi 50 se modifică şi vor avea următorul cuprins:13. Deşeuri de ambalaje sunt definite potrivit prevederilor pct. 1 lit. j) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare...................................................................................................24. Introducere pe piaţa naţională a unui produs, în sensul prevederilor cap. V, XI şi XV din ordin, este definită potrivit lit. r) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare. Operaţia de introducere pe piaţă este rezervată numai unui producător sau importator persoană juridică care face achiziţie intracomunitară. Producătorul este operatorul economic pentru care se proiectează sau se fabrică un produs. Produsele fabricate pentru un operator economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune în România în numele său, se consideră a fi introduse pe piaţa naţională de către acesta. Deşeurile de ambalaje din lemn care sunt reciclate în ambalaje din lemn şi cele care sunt reparate în vederea reutilizării se consideră a fi introduse pe piaţă la prima utilizare a acestora după efectuarea operaţiilor respective. Se consideră că introducerea pe piaţă nu a avut loc când un produs: – este importat ori achiziţionat din statele membre ale Uniunii Europene, în vederea exportului într-o ţară terţă ori livrării către statele membre de către aceeaşi persoană juridică; – se află în locurile de depozitare ale producătorului (sau ale reprezentantului său autorizat stabilit în România) sau ale importatorului, unde produsul nu este încă pus la dispoziţie sau nu este livrat în vederea distribuţiei, consumului sau utilizării, cu excepţia cazului în care legislaţia aplicabilă prevede altfel.
  ..................................................................................................41. Sistem garanţie-returnare este definit potrivit prevederilor lit. q) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare...................................................................................................50. Reciclarea este definită potrivit prevederilor pct. 18 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  28. La anexa nr. 1, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu următorul cuprins:24^1. A face disponibil pe piaţa naţională, în sensul prevederilor cap. V, XI şi XV din ordin, are semnificaţia prevăzută la lit. s) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.29. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Graţiela Leocadia Gavrilescu
  Bucureşti, 18 februarie 2019.Nr. 149.ANEXĂ(Anexa nr. 3 la metodologie)Situaţia cantităţilor de deşeuri de ambalaje valorificate/incinerate cu recuperare de energie pentru ......................, C.U.I. ..................
  Denumirea operatorului economic ...............CUI ....................Nr. contract ....................Perioada de raportare ........................Tabel 1
  Tip de deşeuTotal (kg)
  Hârtie/cartonSticlăPlasticMetalLemn
  Cantitatea de ambalaje preluată/contractată (kg)
  Tabel 2
  Tip de deşeuTotal (kg)
  Hârtie/cartonSticlă
  PlasticMetalLemn
  Cantitatea preluată de la toţi clienţii *(kg)
  Cantitatea reciclată pentru toţi clienţii (kg)
  Obiectiv de valorificare prin reciclare realizat (%)
  Cantitatea reciclată pentru toţi clienţii (kg)
  Cantitatea valorificată prin alte forme de valorificare pentru toţi clienţii (kg)
  Obiectiv global de valorificare prin alte forme realizat (%)
  * Se includ şi cantităţile prevăzute în tabelul 1.Numele şi prenumele..............................................Semnătura.........................L.S.
  -----