Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 8 februarie 2019de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 27 februarie 2019Data intrării în vigoare 27-02-2019


  Aprobat prin Ordinul nr. 3.141 din 8 februarie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 154 din 27 februarie 2019.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Comisia Naţională pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională, denumită în continuare Comisia sau CNDIE, este un organism de specialitate, consultativ, fără personalitate juridică, înfiinţat în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, denumit în continuare MEN.Articolul 2CNDIE se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, având ca mandat coordonarea implementării Planului de acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar.
  Capitolul II Atribuţiile CNDIEArticolul 3CNDIE are următoarele atribuţii:a) avizează, în urma consultării cu organizaţiile neguvernamentale de profil, Metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile de segregare şcolară enunţate în prezentul ordin şi Metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de segregare şcolară;
  b) coordonează realizarea unui raport anual privind segregarea şcolară şi calitatea serviciilor educaţionale din România, în conformitate cu prevederile Planului de acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar din România; în exercitarea acestei atribuţii, Comisia Naţională pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională poate face propuneri pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori care sunt urmăriţi anual prin Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) şi de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) pentru monitorizarea tuturor formelor de segregare şcolară;c) elaborează strategii şi/sau norme metodologice privind desegregarea şcolară şi incluziunea educaţională în conformitate cu nevoile specifice identificate în cadrul raportului anual privind segregarea şcolară şi calitatea serviciilor educaţionale din România;d) monitorizează, la nivel naţional, implementarea măsurilor corective pentru prevenirea şi eliminarea tuturor formelor de segregare şcolară, pe toate criteriile enunţate în prezentul ordin, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu alte organisme aflate în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi cu alţi parteneri educaţionali;e) poate acorda asistenţă tehnică comisiilor şcolare pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii în activitatea acestora de monitorizare, prevenire sau combatere a tuturor formelor de segregare şcolară, în mod direct sau prin intermediul inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti;f) acordă asistenţă tehnică inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) în activitatea acestora de monitorizare, prevenire sau combatere a tuturor formelor de segregare şcolară;g) colaborează cu Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării în domeniul monitorizării, prevenirii şi eliminării oricăror forme de segregare şcolară;h)
  analizează acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale sau ale altor ministere sau organisme guvernamentale, în conformitate cu Planul de acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar, în domeniul prevenirii şi eliminării oricăror forme de segregare şcolară;
  i) propune ministrului educaţiei naţionale aplicarea sancţiunilor corespunzătoare prevăzute în prezentul regulament în cazurile identificate de segregare şcolară.
  Articolul 4La propunerea CNDIE, Ministerul Educaţiei Naţionale va încheia protocoale de colaborare cu instituţiile publice cu care CNDIE are obligaţia de a colabora, în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.134/2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar.Articolul 5Protocoalele de colaborare vor include modalităţile şi metodologiile specifice de colaborare interinstituţională, care vor fi elaborate şi negociate de CNDIE cu partenerii instituţionali.
  Capitolul III Componenţa CNDIEArticolul 6(1) Comisia este formată din 17 membri, specialişti şi experţi reprezentând Ministerul Educaţiei Naţionale, mediul academic, organizaţii neguvernamentale şi alte instituţii relevante, precum şi reprezentanţi ai beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei, respectiv reprezentanţi ai elevilor şi părinţilor.(2) Membrii Comisiei sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei naţionale la propunerea:a) Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar - un membru;b) Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei - un membru;c) organizaţiilor asociative ale elevilor - doi membri;
  d) organizaţiilor asociative ale părinţilor - doi membri;e) organizaţiilor neguvernamentale sau interguvernamentale (ONG-uri sau alte organizaţii care au ca mandat protejarea şi promovarea drepturilor minorităţii rome, protejarea şi promovarea drepturilor copiilor şi elevilor cu dizabilităţi, protejarea şi promovarea drepturilor copiilor şi elevilor din familii dezavantajate/mediul rural) - patru membri;f) mediului universitar - un membru;g) organizaţiilor sindicale din sistemul de educaţie, reprezentând cadrele didactice - doi membri;h) Ministerului Educaţiei Naţionale - patru membri: secretarul de stat pentru Învăţământul în limbile minorităţilor, un reprezentant al Direcţiei generale educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, un reprezentant al Direcţiei generale învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, un reprezentant al Direcţiei generale minorităţi şi relaţia cu Parlamentul.
  Articolul 7Calitatea de membru al Comisiei se dobândeşte în baza numirii prin ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru un mandat de 2 ani. Mandatul unui membru CNDIE poate fi reînnoit la expirarea mandatului, fără a exista vreo limită în privinţa numărului de mandate exercitate, având în vedere natura tehnică a mandatului exercitat în cadrul CNDIE. Calitatea de membru al Comisiei dă dreptul fiecărui membru la un vot.Articolul 8Membrii CNDIE, în exercitarea mandatului lor, au următoarele obligaţii:a) de a participa la şedinţele de lucru şi activităţile CNDIE;b) de a respecta normele etice sau deontologice;c) de a îndeplini sarcinile care le revin ca urmare a calităţii deţinute.
  Articolul 9Calitatea de membru al Comisiei încetează în următoarele situaţii:a) încheierea valabilităţii mandatului;b) renunţarea unilaterală la mandat de către membru, comunicată în scris ministrului educaţiei naţionale;c) retragerea motivată a mandatului membrului de către instituţia sau organizaţia care l-a desemnat;d) absenţa nemotivată de la maximum 4 şedinţe consecutive;e) deces;f) încălcarea prevederilor legale şi a prezentului regulament.Articolul 10În cazul în care unul dintre membrii Comisiei pierde această calitate, în locul acestuia va fi numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale un nou membru, potrivit aceleiaşi proceduri prin care au fost desemnaţi anterior.
  Capitolul IV Organizarea şi structurile CNDIESecţiunea 1 Dispoziţii generaleArticolul 11Structurile CNDIE sunt preşedintele, secretariatul tehnic şi subcomisiile tematice.
  Secţiunea a 2-a PreşedinteleArticolul 12Preşedintele CNDIE este secretarul de stat pentru Învăţământul în limbile minorităţilor din Ministerul Educaţiei Naţionale, are dreptul la un singur vot, la fel ca orice membru al CNDIE, şi are următoarele atribuţii:a) convoacă şedinţele CNDIE şi conduce lucrările plenului Comisiei;b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale Comisiei, pe baza propunerilor membrilor CNDIE; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor Comisiei, la cererea oricărui membru al Comisiei;c) poate invita, motivat, la lucrările plenului Comisiei şi alţi experţi externi;d) poate înfiinţa subcomisii tematice, pe durată şi cu un mandat determinate, care pot include membri CNDIE şi alţi experţi externi;
  e) reprezintă CNDIE în relaţia cu ministrul educaţiei naţionale şi cu terţii.
  Articolul 13Recomandările formulate de către subcomisiile tematice sau de către experţii externi invitaţi la lucrările plenului Comisiei sunt adoptate de către CNDIE, dacă se supun votului plenului Comisiei şi sunt întrunite condiţiile stipulate în prezentul regulament pentru adoptarea recomandărilor Comisiei.Articolul 14În cazul absenţei preşedintelui CNDIE, conducerea lucrărilor şi stabilirea ordinii de zi a şedinţelor plenului Comisiei se fac de către un membru delegat, în scris, de preşedintele CNDIE, iar atunci când preşedintele se află în imposibilitatea de a delega, delegarea atribuţiilor preşedintelui va fi făcută de ministrul educaţiei naţionale. Membrul delegat va avea astfel două voturi în procesul de adoptare a deciziilor CNDIE.
  Articolul 15Preşedintele CNDIE îi poate delega unui membru al CNDIE toate sau o parte din atribuţiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată, şi poate revoca respectivele delegări.
  Secţiunea a 3-a Secretariatul tehnic al CNDIEArticolul 16Activitatea CNDIE, în condiţiile legi, este sprijinită tehnic de către un secretariat tehnic. Secretariatul tehnic al CNDIE va fi asigurat prin Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul şi Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial.Articolul 17Secretariatul tehnic va asigura asistenţa tehnică necesară pentru pregătirea lucrărilor plenului Comisiei, a lucrărilor subcomisiilor tematice şi a preşedintelui CNDIE. Preşedintele CNDIE coordonează activitatea secretariatului tehnic.
  Articolul 18Ministerul Educaţiei Naţionale, în condiţiile legii, va asigura resursele necesare funcţionării CNDIE.
  Secţiunea a 4-a Subcomisiile tematiceArticolul 19În cazul în care în activitatea CNDIE este identificată necesitatea constituirii uneia sau a mai multor subcomisii tematice, cu titlu de exemplu, subcomisii tematice pe fiecare criteriu de segregare şcolară, preşedintele CNDIE poate înfiinţa una sau mai multe subcomisii tematice, cu acordul plenului CNDIE.Articolul 20Mandatul subcomisiilor va fi conferit pe o perioadă determinată, până la realizarea sarcinilor arondate. La lucrările subcomisiilor tematice pot fi invitaţi şi experţi externi.
  Capitolul V Funcţionarea CNDIEArticolul 21În activitatea sa, CNDIE formulează recomandări de politică educaţională, pe care le propune spre adoptare ministrului educaţiei naţionale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.Articolul 22Adoptarea unei recomandări de politică educaţională de către CNDIE se face prin consensul membrilor ei. În cazul în care nu se poate ajunge la consens, o recomandare a CNDIE este adoptată dacă întruneşte votul favorabil al unei majorităţi calificate de minimum 12 voturi.
  Articolul 23Comisia şi subcomisiile tematice lucrează în şedinţe ordinare şi extraordinare. Plenul CNDIE se întruneşte în şedinţe ordinare, câte o şedinţă în fiecare trimestru. În situaţii excepţionale, preşedintele CNDIE poate convoca, în şedinţă extraordinară, plenul Comisiei sau al subcomisiilor tematice.Articolul 24Convocarea membrilor CNDIE sau invitarea experţilor externi la şedinţele CNDIE sau ale subcomisiilor tematice se face de către secretariatul tehnic al CNDIE, la solicitarea preşedintelui CNDIE, cu cel puţin 5 zile lucrătoare în avans.Articolul 25Odată cu convocarea membrilor CNDIE li se vor comunica acestora: ordinea de zi a şedinţei, procesul-verbal al şedinţei anterioare, precum şi orice material relevant pentru şedinţa pentru care a fost făcută convocarea.
  Articolul 26Participarea la şedinţe şi exercitarea votului pot fi fizice, efective sau virtuale (prin intermediul tehnologiilor de comunicare sau în alt mod). Exercitarea votului, în cazul membrilor care nu sunt prezenţi fizic la şedinţă, se face în scris, până la termenul-limită stabilit de preşedintele CNDIE.Articolul 27Experţii externi invitaţi la şedinţele CNDIE sau ale subcomisiilor tematice nu au drept de vot şi nu participă la etapa de vot din cadrul şedinţelor.Articolul 28Documentele şedinţelor CNDIE, precum şi ale subcomisiilor tematice sunt: procesul-verbal al şedinţei anterioare, ordinea de zi, lista de prezenţă, orice document care este supus dezbaterilor din şedinţa respectivă. Procesul-verbal al şedinţei cuprinde rezumatul discuţiilor la fiecare subiect şi rezultatul votului. Secretariatul tehnic este responsabil cu pregătirea, înregistrarea şi arhivarea documentelor şedinţelor CNDIE.
  Capitolul VI Dispoziţii finaleArticolul 29Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare.Articolul 30Modificarea prezentului regulament se face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----