Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.122 din 4 februarie 2019privind stabilirea tipurilor de calificări profesionale de nivelurile 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor şi a corespondenţei dintre acestea, din cadrul aceluiaşi profil la învăţământul liceal filiera tehnologică şi din cadrul învăţământului profesional
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 27 februarie 2019Data intrării în vigoare 27-02-2019

  În temeiul prevederilor:– art. 31-33^2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  – art. 29 alin. (2^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.121/2016 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificări profesionale de nivel 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic,
  în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă tipurile de calificări profesionale de nivelurile 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor, din cadrul aceluiaşi profil la învăţământul liceal filiera tehnologică şi din cadrul învăţământului profesional, prevăzute în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul 2
  Începând cu anul şcolar 2019-2020, unităţile de învăţământ profesional şi tehnic autorizate/acreditate pot şcolariza elevi la toate calificările aferente tipului respectiv conform corespondenţei din anexe, în limita capacităţii maxime de şcolarizare comunicate de către inspectoratul şcolar judeţean către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.
  Articolul 3Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ profesional şi tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 4 februarie 2019.
  Nr. 3.122.ANEXE nr. 1-3 Deschideți ANEXEprivind stabilirea tipurilor de calificări profesionale de nivelurile 3 şi 4 ale Cadruluinaţional al calificărilor şi a corespondenţei dintre acestea, din cadrul aceluiaşi profilla învăţământul liceal filiera tehnologică şi din cadrul învăţământului profesional