Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 30 ianuarie 2019de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 27 februarie 2019Data intrării în vigoare 27-02-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 169 din 30 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 154 din 27 februarie 2019.
  Capitolul I Dispoziţii generale1.
  Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, în toate situaţiile în care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, în condiţiile prevăzute de art. 322 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal).
  2. Prin persoană impozabilă, în sensul prezentei proceduri, se înţelege persoana impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 din Codul fiscal.
  Capitolul II Actualizarea datelor din Registrul contribuabililor ca urmare a declaraţiilor de menţiuni depuse de persoanele impozabile3. Persoanele impozabile care, potrivit art. 322 alin. (7) din Codul fiscal, sunt obligate să utilizeze ca perioadă fiscală luna calendaristică trebuie să depună, conform alin. (8) al aceluiaşi articol, „Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România (092)“, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.4. Declaraţia de menţiuni se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, la registratură ori la poştă prin scrisoare recomandată, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare de bunuri care generează această obligaţie.Declaraţia se poate depune şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.5. Pe baza declaraţiei de menţiuni, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent operează actualizările în Registrul contribuabililor în sensul schimbării perioadei fiscale pentru TVA din trimestru calendaristic în lună calendaristică.6.
  Pentru stabilirea datei de luare în evidenţă cu perioadă fiscală lunară a persoanei impozabile se are în vedere data exigibilităţii taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri, astfel cum rezultă din declaraţia de menţiuni depusă de persoana impozabilă, respectiv:a) data luării în evidenţă este data de 1 a primei luni din trimestrul calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;b) data luării în evidenţă este data de 1 a celei de a treia luni din trimestrul calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv constituie o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă are obligaţia depunerii unui decont de taxă conform art. 323 alin. (1) din Codul fiscal;c) data luării în evidenţă este data de 1 a primei luni a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.
  7. Persoanele impozabile pentru care sunt operate actualizări, potrivit prezentei proceduri, în Registrul contribuabililor, trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile de declarare şi plată care decurg din calitatea de persoană impozabilă care utilizează luna ca perioadă fiscală.8.1. Persoana impozabilă a cărei perioadă fiscală a devenit luna, ca urmare a efectuării unei achiziţii intracomunitare de bunuri, va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică pentru anul curent şi pentru anul următor.8.2. Dacă în cursul anului următor nu efectuează nicio achiziţie intracomunitară de bunuri, persoana respectivă va reveni la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, potrivit art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal.
  8.3. În acest sens, persoana impozabilă depune declaraţia de menţiuni prevăzută la art. 322 alin. (6) din Codul fiscal, respectiv „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)“.8.4. Pe baza declaraţiei (094) depuse potrivit pct. 8.3, compartimentul de specialitate actualizează informaţiile înscrise în Registrul contribuabililor, în sensul schimbării perioadei fiscale pentru TVA, din lună calendaristică în trimestru calendaristic.9. Depunerea cu întârziere a declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale (092), respectiv peste termenul prevăzut la art. 322 alin. (8) din Codul fiscal de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care a intervenit exigibilitatea achiziţiei intracomunitare de bunuri, constituie contravenţie potrivit art. 336 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), şi se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare. Depunerea cu întârziere a deconturilor de taxă pe valoarea adăugată constituie contravenţie potrivit art. 336 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală şi se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.
  Capitolul III Actualizarea din oficiu a datelor din Registrul contribuabililor, pe baza informaţiilor declarate în decontul de TVA10. Trimestrial, până la sfârşitul lunii următoare trimestrului, compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale transmite compartimentului de specialitate lista persoanelor impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală şi care au declarat în formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“ efectuarea de achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România.11. Lista se întocmeşte cu ajutorul aplicaţiei informatice şi cuprinde:a) denumirea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA;
  b) codul de înregistrare în scopuri de TVA;c) domiciliul fiscal;d) valoarea achiziţiei intracomunitare de bunuri taxabile în România şi taxa aferentă, declarate la rândul „Achiziţii intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă)“ din decontul de taxă pe valoarea adăugată;e) numărul şi data înregistrării „Decontului de taxă pe valoarea adăugată“.
  12. După analizarea listei, compartimentul de specialitate notifică în scris, de îndată, în vederea depunerii declaraţiei de menţiuni, persoanele impozabile care au declarat achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România în decontul de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), dar care nu au depus declaraţia de menţiuni (092) potrivit art. 322 alin. (8) din Codul fiscal.13. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Un exemplar, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, se comunică persoanei impozabile, iar al doilea exemplar, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.
  14. După primirea declaraţiei de menţiuni, compartimentul de specialitate aplică în mod corespunzător dispoziţiile pct. 5-9. 15. În cazul în care persoana impozabilă notificată nu depune la organul fiscal competent, în termenul stabilit, declaraţia de menţiuni, deşi avea această obligaţie, compartimentul de specialitate procedează la actualizarea din oficiu a datelor din Registrul contribuabililor.16. În acest scop, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat de actualizare a datelor din Registrul contribuabililor, potrivit modelului prevăzut în anexa la prezenta procedură, prin care propune, ca dată a luării în evidenţă cu perioadă fiscală lunară a persoanei impozabile, data de 1 a primei luni a trimestrului pentru care a fost depus decontul de TVA în care a fost declarată achiziţia intracomunitară de bunuri.17. În baza referatului, compartimentul de specialitate întocmeşte „Decizia privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România“, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. 18. Decizia se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, se comunică persoanei impozabile, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală. Al doilea exemplar, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.19. În baza deciziei emise potrivit pct. 17 şi comunicate potrivit pct. 18 se operează actualizările în Registrul contribuabililor, în sensul schimbării perioadei fiscale pentru TVA, din trimestru calendaristic în lună calendaristică.
  Capitolul IV Actualizarea din oficiu a datelor din Registrul contribuabililor, pe baza altor informaţii20. Dacă în urma acţiunilor de inspecţie fiscală se constată neîndeplinirea obligaţiei de a utiliza luna ca perioadă fiscală de către persoana impozabilă care efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România, compartimentul cu atribuţii în domeniul inspecţiei fiscale, după comunicarea deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, transmite compartimentului cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, din cadrul organului fiscal competent, o copie a raportului de inspecţie fiscală.21. Dacă neîndeplinirea obligaţiei de a utiliza luna ca perioadă fiscală, de către persoana impozabilă care efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România, este constatată de alte compartimente din cadrul organului fiscal, acestea notifică compartimentul de specialitate cu privire la necesitatea actualizării datelor din Registrul contribuabililor. 22. Dispoziţiile pct. 12-14 se aplică în mod corespunzător.23. Dacă, în urma notificării, persoana impozabilă nu depune declaraţia de menţiuni, compartimentul de specialitate, pe baza raportului de inspecţie fiscală sau pe baza informaţiilor primite de la alte compartimente, potrivit pct. 21, după caz, întocmeşte referatul potrivit modelului prevăzut în anexa la prezenta procedură, prin care propune actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, prin modificarea perioadei fiscale din trimestru calendaristic în lună calendaristică, pentru respectivele persoane impozabile.24. Pentru stabilirea datei de luare în evidenţă cu perioadă fiscală lunară a persoanei impozabile se are în vedere data exigibilităţii taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri, astfel cum rezultă din raportul de inspecţie fiscală sau din informaţiile comunicate de compartimentele prevăzute la pct. 21. Dispoziţiile pct. 6 sunt aplicabile în mod corespunzător.25. Dispoziţiile pct. 17-19 sunt aplicabile în mod corespunzător.
  ANEXĂla procedură

  SiglaD.G.R.F.P./D.G.A.M.C
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia generală regională a finanţelor publice a .............................................../Direcţia generală de administrare a marilor contribuabiliUnitatea fiscală ........................................................................................................Nr. ........................................../data .....................................................................Adresa: ……………...............................Tel.: ……………….................................Fax: …………........................................E-mail: …………....................................REFERATprivind actualizarea, din oficiu, a datelor din Registrul contribuabililorpentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristicca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în RomâniaAprobatConducătorul unităţii fiscale,.....................………………AvizatŞef compartiment specialitate,…………………………………A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILECod de identificare fiscală ………………………………………........................…….…………………………………………….Denumire …………………………………………….……………..................................................……………………………….Domiciliu fiscal ………………………………………..........................................…….…………………………………………….
  B. CONSTATĂRIDin analiza listei persoanelor impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală şi care au declarat în formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“ efectuarea de achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România a rezultat că persoana impozabilă a depus formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“ trimestrial, înregistrat sub nr. ....................…. din data de ……………......., prin care s-a declarat efectuarea de achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România.Ca urmare, s-a emis Notificare privind nedepunerea declaraţiei de menţiuni, înregistrată cu numărul ......................... din data de ……………...................., în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România.Alte constatări: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................C. CONCLUZII..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ÎntocmitNume, prenume .............................................Funcţia .........................................................Data .........................
  www.anaf.ro
  ----