Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 169 din 30 ianuarie 2019privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 27 februarie 2019Data intrării în vigoare 27-02-2019

  Având în vedere art. 7 şi 91 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 322 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 781.152 din 28.01.2019, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale dispoziţiilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Procedura de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, prevăzută în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor: a) „Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România (092)“, precum şi instrucţiunile de completare, prevăzute în anexa nr. 2;b) „Notificare privind nedepunerea declaraţiei de menţiuni, în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România“, prevăzută în anexa nr. 3;c) „Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România“, prevăzută în anexa nr. 4.Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor de la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 5.Articolul 4Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 5Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Structurile competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale centrale din subordine vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 2 iunie 2009.Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mihaela Triculescu
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 169.Anexa nr. 1 Deschideți PROCEDURAde actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri
  de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscalăşi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România
  Anexa nr. 2*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  INSTRUCŢIUNIde completare a formularului (092) „Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscalepentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristicca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România“Formularul (092) „Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România“ se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România.Formularul (092) „Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România“ se depune la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute:– 
  un exemplar, semnat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată;
  – un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.
  Declaraţia se poate depune şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.Completarea formularului se face astfel:Secţiunea I. „Date de identificare a persoanei impozabile“Caseta „Denumire/Nume, prenume“ se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz.În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Denumire/Nume, prenume“ se înscriu informaţiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală a reprezentării (denumirea persoanei impozabile stabilite în străinătate).Caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA utilizat pentru completarea şi depunerea formularului „Decont de taxă pe valoarea adăugată“.Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.Caseta „Domiciliul fiscal“ se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Domiciliul fiscal“ se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.Secţiunea II. „Date de identificare a reprezentantului fiscal“Caseta „Denumire/Nume, prenume“ se completează cu denumirea/numele, prenumele reprezentantului fiscal desemnat de persoana impozabilă stabilită în străinătate şi înregistrată în scopuri de TVA în România.Caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal, pentru activitatea proprie.Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.Secţiunea III se completează cu luna şi anul în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri.
  De asemenea se completează data de întâi a lunii începând cu care se schimbă perioada fiscală, respectiv se utilizează luna calendaristică ca perioadă fiscală pentru declararea şi plata taxei pe valoarea adăugată.Astfel, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligaţia depunerii unui decont de taxă conform art. 323 alin. (1) din Codul fiscal;c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.
  Anexa nr. 3

  Sigla
  D.G.R.F.P./D.G.A.M.C
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂAdresa: ……………................................Tel.: …………………...............................Fax: …………........................................E-mail: …………....................................Direcţia generală regională a finanţelor publice a .............................................../Direcţia generală de administrare a marilor contribuabiliUnitatea fiscală ........................................................................................................Nr. ........................................../data .....................................................................NOTIFICAREprivind nedepunerea declaraţiei de menţiuni, în vederea actualizării datelordin Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristicca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în RomâniaCătre: Denumirea/Numele şi prenumele ..............................................................Domiciliul fiscal:Localitatea ................., str. ..................... nr. ......, bl. ....., ap. ....., et. ......, judeţul/sectorul .......................................Cod de identificare fiscală ..........................................................................................În temeiul dispoziţiilor art. 322 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică.În acest scop, vă rugăm să depuneţi la sediul nostru, în termen de 5 zile de la primirea prezentei, declaraţia de menţiuni, formular 092, prin care solicitaţi schimbarea perioadei fiscale.În situaţia în care nu depuneţi declaraţia de menţiuni, organul fiscal va proceda la stabilirea din oficiu a datei de luare în evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA cu perioadă fiscală lunară.Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această scrisoare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul .........................., la sediul nostru sau la numărul de telefon …………......, între orele ………… .În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele ..............Semnătura şi ştampila unităţii .................
  www.anaf.ro
  Anexa nr. 4

  SiglaD.G.R.F.P./D.G.A.M.C
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂAdresa: ……………................................Tel.: …………………...............................Fax: …………........................................E-mail: …………....................................Direcţia generală regională a finanţelor publice a .............................................../Direcţia generală de administrare a marilor contribuabiliUnitatea fiscală ........................................................................................................Nr. ........................................../data .....................................................................DECIZIEprivind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabilecare utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscalăşi care efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România
  Către: Denumirea/Numele şi prenumele ......................................................................Domiciliul fiscal:Localitatea ................., str. ..................... nr. ......, bl. ....., ap. ....., et. ......, judeţul/sectorul .................................... .Cod de identificare fiscală .................................................................................În baza prevederilor art. 322 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică.Faţă de aceste prevederi legale şi având în vedere decontul de TVA înregistrat cu nr. ............. din data de ............./raportul de inspecţie fiscală înregistrat cu nr. ……..... din data de ……...…........./informaţiile comunicate de compartimentul …….............., vă comunicăm că, începând cu data de ……......................, perioada fiscală pe care trebuie să o utilizaţi pentru declararea şi plata taxei pe valoarea adăugată, ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, este luna calendaristică.Potrivit prevederilor aceluiaşi articol, persoana impozabilă, în cazul căreia perioada fiscală a devenit luna, va utiliza această perioadă fiscală pentru anul curent şi pentru anul următor. Dacă în cursul anului următor nu efectuează nicio achiziţie intracomunitară de bunuri, persoana respectivă va reveni la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală. În acest sens va trebui să depună declaraţia de menţiuni prevăzută la alin. (6) al art. 322 din Codul fiscal, respectiv „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)“.Alte menţiuni ..........................................................................................................................................................................Împotriva prezentului înscris se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele …..............................Semnătura şi ştampila unităţii …................
  www.anaf.ro
  Anexa nr. 5
  CARACTERISTICILE de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor1. „Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România (092)“1.1. Denumire: „Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România (092)“1.2. Format: A4/t11.3. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.1.4. U.M.: set (două file)1.5.
  Se difuzează gratuit.
  1.6. Se utilizează la schimbarea perioadei fiscale utilizate la TVA, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România.1.7. Se întocmeşte: - în două exemplare;– de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA sau de reprezentantul fiscal/împuternicitul/ reprezentantul legal.1.8. Circulă: - originalul la organul fiscal;– copia la contribuabil.1.9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
  2. „Notificare privind nedepunerea declaraţiei de menţiuni, în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România“2.1. Denumire „Notificare privind nedepunerea declaraţiei de menţiuni, în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România“2.2. Format: A4/t12.3. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;– se utilizează echipament informatic pentru editare.2.4. U/M: set (două file)2.5. Se difuzează gratuit.
  2.6. Se utilizează pentru notificarea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, care au declarat achiziţii intracomunitare de bunuri în „Decontul de taxă pe valoarea adăugată“, dar care nu au depus declaraţia de menţiuni în vederea schimbării perioadei fiscale.2.7. Se întocmeşte: - în două exemplare;– de organul fiscal competent.2.8. Circulă: - originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.2.9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
  3. „Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România“3.1. Denumire: „Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România“3.2. Format: A4/t13.3. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;– se utilizează echipament informatic pentru editare.3.4. U/M: set (două file)3.5. Se difuzează gratuit.3.6. Se utilizează pentru schimbarea din oficiu a perioadei fiscale pentru TVA din trimestrul calendaristic în lună calendaristică, pentru persoanele impozabile care efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri şi nu au depus declaraţia de menţiuni în vederea schimbării perioadei fiscale.3.7. Se întocmeşte: - în două exemplare;– de organul fiscal competent.3.8. Circulă: - originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.3.9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
  -----