Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 25 februarie 2019privind calculul şi stabilirea contribuţiei băneşti anuale prevăzute la art. 2 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 60/2012, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 bis din 25 februarie 2019Data intrării în vigoare 25-02-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 18 din 25 februarie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 149 din 25 februarie 2019.
  Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1
  Scop şi domeniu de aplicareArticolul 1 Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de calcul a contribuţiei băneşti percepute de către ANRE conform prevederilor art. 2 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 de la titularii de licenţă în domeniile:a) energiei electrice;b) energiei electrice şi termice în cogenerare;c) gazelor naturale.Articolul 2 Prezenta metodologie se aplică de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) şi de către toţi titularii de licenţe acordate de către ANRE pentru desfăşurarea activităţilor din domeniile prevăzute la art. 1.
  Secţiunea a 2-a DefiniţiiArticolul 3 Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentei metodologii au semnificaţiile prevăzute în reglementările specifice domeniilor energiei electrice, energiei termice, gazelor naturale şi în actele normative în vigoare.Articolul 4 Termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) activităţi licenţiate - activităţile ce formează obiectul licenţelor acordate de către ANRE în domeniul energiei electrice, al energiei electrice şi termice în cogenerare şi al gazelor naturale, aşa cum sunt definite de cadrul legislativ şi detaliate în reglementările aprobate de ANRE;b) titular de licenţe - persoană fizică sau juridică, deţinătoare a uneia sau a mai multor licenţe acordate de către ANRE în domeniul energiei electrice, al energiei electrice şi termice în cogenerare şi al gazelor naturale;
  c) cifra de afaceri - vânzările de produse şi prestarea de servicii din activităţile ce fac obiectul licenţelor acordate, reglementate conform prezentei metodologii;d) contribuţia bănească anuală - suma de bani datorată anual ANRE de către titularii de licenţă pe întreaga durată de valabilitate a licenţei, stabilită potrivit reglementărilor în vigoare;e) anul n - anul pentru care se datorează contribuţia bănească anuală către ANRE.
  Capitolul II Modalitatea de calcul al contribuţiei băneşti
  Articolul 5(1) Titularii licenţelor acordate de ANRE în domeniul energiei electrice şi/sau al gazelor naturale au obligaţia de a plăti anual ANRE o contribuţie bănească egală cu 2% din cifra de afaceri realizată în anul n din activităţile ce fac obiectul licenţelor acordate.(2) Titularii licenţelor acordate de ANRE în domeniul energiei electrice şi termice în cogenerare au obligaţia de a plăti anual ANRE o contribuţie bănească egală cu 2% din cifra de afaceri realizată în anul n din activităţile ce fac obiectul licenţelor acordate pentru componenta energie electrică.Articolul 6(1) Contribuţia bănească calculată conform prevederilor art. 5, referitoare la cifra de afaceri realizată în România, se datorează şi de către operatorii economici străini, cu sediul social într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, beneficiari ai deciziilor de confirmare prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare sau în Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.(2) În înţelesul prezentei metodologii, deciziile de confirmare prevăzute la alin. (1) sunt asimilate licenţelor emise de către ANRE.
  Articolul 7(1) Estimarea contribuţiei anului n se calculează pe baza cifrei de afaceri estimate a anului n-1, transmise conform prevederilor alin. (3).(2) Regularizarea contribuţiei anului n se va efectua în anul n+1 pe baza cifrei de afaceri realizată efectiv în anul n şi transmisă potrivit prevederilor art. 11.(3) Titularii de licenţe, inclusiv cei prevăzuţi la art. 6, vor comunica ANRE, prin scrisoare oficială semnată de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită de acesta, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1-3, după caz, până la data de 15 martie, valoarea cifrei de afaceri estimate a fi realizată în anul n-1 din activităţile ce fac obiectul licenţelor deţinute.Articolul 8(1) În situaţia în care anul n este anul de expirare a valabilităţii sau de retragere a licenţei, ANRE facturează titularului licenţei, contribuţia pe întreg anul în conformitate cu prevederile art. 5.
  (2) Regularizarea contribuţiei prevăzute la alin. (1) se realizează după data expirării/retragerii licenţei. Prin regularizare, valoarea calculată în conformitate cu prevederile art. 5 se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licenţei în anul n, exprimată în zile calendaristice şi numărul de zile ale anului calendaristic.(3) În vederea regularizării, operatorul economic a cărui licenţă a expirat/a fost retrasă va transmite la ANRE o solicitare în acest sens la care va ataşa cifra de afaceri realizată în anul n din activităţile prevăzute la art. 5, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4-6, după caz, precum şi documentele contabile justificative.(4) Prevederile alin. (1)-(3) sunt aplicabile în situaţia în care valabilitatea licenţei expiră în anul n şi nu se solicită sau nu se aprobă modificarea respectivei licenţe în scopul de a se prelungi valabilitatea acesteia, cel puţin până la un termen din anul următor.
  Articolul 9 Titularul de licenţă care în cursul anului n preia integral activitatea desfăşurată pe baza unei licenţe de acelaşi tip de către un alt titular, va asigura achitarea completă a contribuţiei pentru anul n aferentă activităţii licenţiate preluate de la titularul de licenţă care îşi încetează activitatea.Articolul 10
  Pentru titularii de licenţe a căror contribuţie bănească este superioară nivelului de 5000 lei, aceasta se poate achita în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârşitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepţia primei rate care se achită potrivit termenului scadent înscris în factura emisă de ANRE.
  Articolul 11(1) În vederea regularizării contribuţiei băneşti datorate pe anul n, titularii de licenţă vor transmite la ANRE, în termen de 5 zile de la data limită prevăzută de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la autoritatea de administrare fiscală din România:a) cifra de afaceri realizată în anul n din activităţile prevăzute la art. 5, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4-6, după caz;b) situaţiile financiare aferente anului n înregistrate la autoritatea de administrare fiscală din România.(2) Regularizarea contribuţiei băneşti constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei facturate iniţial potrivit art. 7 alin (1), şi valoarea contribuţiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate.(3) Titularul de licenţa are obligaţia de a răspunde notificărilor emise de către ANRE referitoare la corectitudinea şi completitudinea datelor prevăzute la alin. (1) în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notificării.(4) Regularizarea contribuţiei băneşti se va desfăşura în perioada 1 iunie - 31 decembrie a anului n+1.Articolul 12 Durata de suspendare a unei licenţe, care este precizată în decizia emisă în acest scop de ANRE, nu diminuează valoarea contribuţiei percepute de la titularul licenţei pentru anul în care se înregistrează suspendarea acesteia.Articolul 13 La regularizarea contribuţiilor băneşti, creanţele sau datoriile ce pot apărea în raport cu ANRE, care sunt mai mici de 10 lei, se anulează.
  Articolul 14 Dacă în urma regularizării contribuţiilor băneşti rezultă sume pe care ANRE le datorează titularilor de licenţe, aceste sume se vor constitui ca avans pentru contribuţia bănească datorată de respectivii titulari de licenţe în anul n+1, numai dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:a) au achitat contribuţia bănească aferentă anului n;b) deţin cel puţin o licenţă valabilă, atât în anul n, cât şi în anul n+1.Articolul 15(1) Titularul de licenţă din domeniul energiei electrice sau domeniul energiei electrice şi termice în cogenerare care a obţinut licenţa în anul n achită ANRE o contribuţie bănească în valoare de 2% din cifra de afaceri pe care acesta a estimat că o va realiza, prin prestarea activităţilor ce fac obiectul licenţei acordate, în anul acordării acesteia.(2) La solicitarea de acordare a unei licenţe în domeniul gazelor naturale în anul n, solicitantul este obligat să transmită ANRE cifra de afaceri pe care acesta estimează că o va realiza în anul respectiv. Ulterior acordării licenţei, acesta achită ANRE o contribuţie bănească care este egală cu 2% din cifra de afaceri estimată transmisă.
  (3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), regularizarea se efectuează în anul n+1, în condiţiile respectării de către titularii de licenţe a obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (3).
  Articolul 16 În situaţia activităţilor licenţiate ANRE, desfăşurate de către operatori economici asociaţi în contracte de asociere în participaţiune pentru realizarea respectivelor activităţi, operatorul economic care este titularul de licenţă ANRE are obligaţia transmiterii cifrei de afaceri obţinută în anul n-1 pe întreaga activitate desfăşurată ce face obiectul licenţei ANRE, conform modelului prevăzut în anexele nr. 1-6, după caz.Articolul 17 Prin derogare de la prevederile prezentei metodologii, la stabilirea cifrei de afaceri - baza de calcul pentru care se percepe contribuţia bănească, se au în vedere şi următoarele cazuri particulare:a) cifra de afaceri a operatorilor pieţelor centralizate şi a pieţelor de echilibrare nu include veniturile din tranzacţiile de vânzare-cumpărare de energie electrică/gaze naturale pentru pieţele în care operatorul pieţei centralizate/pieţei de echilibrare are rol de contraparte;b) cifra de afaceri nu include veniturile din tranzacţiile de energie electrică/gaze naturale ale furnizorilor/traderilor de energie electrică/gaze naturale ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă;
  c) cifra de afaceri a furnizorilor/traderilor nu include veniturile rezultate din următoarele categorii de cheltuieli:i. serviciile aferente distribuţieiii. serviciile aferente transportuluiiii. serviciile aferente înmagazinăriiiv. serviciile de sistemv. serviciile de administrare a pieţelor centralizatevi. contribuţia de cogenerare şi acciza facturate către clienţii finalivii.
  achiziţia de energie electrică/gaze naturale ca marfă;
  d) cifra de afaceri a furnizorilor de gaze naturale care au şi calitatea de producători de gaze naturale nu include contravaloarea redevenţei petroliere calculată şi datorată de aceştia în baza Legii petrolului nr. 238/2004.e) cifra de afaceri a operatorilor de distribuţie, alţii decât cei concesionari, care prestează şi serviciul de revânzare energie electrică pentru utilizatorii de reţea nu include contravaloarea cheltuielilor efectuate cu:i. serviciile aferente distribuţiei operatorului de reţea din amonte;ii. serviciile aferente transportului;iii. serviciile de sistemiv. serviciile de administrare a pieţelor centralizate
  v. contribuţia de cogenerare şi acciza facturate către clienţii finalivi. achiziţia de energie electrică ca marfă.
  Articolul 18 În cazul falimentului titularului licenţei, contribuţia bănească nu se datorează de la data declarării falimentului printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.Articolul 19 Netransmiterea datelor solicitate în termenele prevăzute în cadrul prezentei metodologii sau transmiterea eronată a acestora în urma primirii notificărilor ANRE constituie contravenţie conform prevederilor art. 93 şi 194 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 20 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
  Anexa nr. 1la metodologie ANTET titular licenţa / licenţe ANRE Denumire titular de licenţă: ..................................................... CUI şi atributul fiscal: ................. / Nr. Reg. Comerţului: ................ Cu sediul social în: Judeţ ................ Localitate .................... Sector ......., Str. .............. Nr. ..... Bloc ...... Scară ..... Etaj ..... Ap. ..... Cod Poştal .........., telefon: ................ fax: ................. website: ......................................
  Declaraţie privind cifra de afaceri estimată pentru anul n-1 din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE în domeniul energiei electrice, al energiei electrice şi termice în cogenerare pentru componenta energie electrică Subsemnatul (numele şi prenumele) ............................, în calitate de reprezentant legal al titularului de licenţă /licenţe (denumirea, inclusiv sufixul juridic aferent formei de organizare): ................................ în cadrul căruia deţin funcţia de ............................. cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere faptul că, din desfăşurarea în anul n-1 a activităţilor licenţiate ANRE, se estimează o valoare a cifrei de afaceri de .................... lei conform detaliilor/tabelelor următoare: Tabelul nr. 1 - Valoarea estimată a cifrei de afaceri pentru anul n-1 din desfăşurarea activităţilor licenţiate de către ANRE, per total şi detaliată pe tipuri de licenţe acordate de către ANRE:
  Tip licenţă / activitate Nr.rd.Cifra de afaceriestimată [Lei]
  Producere energie electrică 1
  Prestarea serviciului de transport al energiei electrice, prestarea serviciului de sistem, administrarea pieţei de echilibrare 2
  Administrarea pieţelor centralizate de energie electrică 3
  Prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice 4
  Activitatea de furnizare a energiei electrice/Activitatea traderului de energie electrică 5
  TOTAL (rd. 1+2+3+4+5) 6
  Alte activităţi a căror cifra de afaceri este obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE, dar care, conform prevederilor actuale, nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei ANRE. (De exemplu: tranzacţiile de energie electrică ale furnizorilor şi traderilor de energie electrică ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă). Menţionaţi respectivele activităţi: .................................... ........................................................................ 7
  TOTAL cifră de afaceri obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE (rd. 6+7) 8
  Tabelul nr. 2 - Valoarea estimată a cifrei de afaceri din desfăşurarea activităţii licenţiate de către ANRE, în anul n-1, de către operatorul economic denumit ........................, asociat în Contractul de asociere în participaţiune în vederea realizării activităţii licenţiate ANRE, altul decât cel pe numele căruia este acordată licenţa.
  Tip licenţă / activitate Nr.rd.Cifra de afaceriestimată de către ................în anul n-1 [Lei]
  Producere energie electrică 1
  Prestarea serviciului de transport al energiei electrice, prestarea serviciului de sistem, administrarea pieţei de echilibrare 2
  Administrarea pieţelor centralizate de energie electrică 3
  Prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice 4
  Activitatea de furnizare a energiei electrice/Activitatea traderului de energie electrică
  5
  TOTAL (rd. 1+2+3+4+5) 6
  Alte activităţi a căror cifra de afaceri este obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE, dar care, conform prevederilor actuale, nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei ANRE. (De exemplu: tranzacţiile de energie electrică ale furnizorilor şi traderilor de energie electrică ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă). Menţionaţi respectivele activităţi: .................................... ........................................................................ 7
  TOTAL cifră de afaceri obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE (rd. 6+7) 8
  Explicaţii privind sumele din cadrul Tabelului nr. 2: ................................. ....................................................................................... ....................................................................................... Semnătură reprezentant legal al titularului de licenţe: .............................. Data: ........................ Note:1. Valoarea cifrei de afaceri menţionată în preambulul prezentei Anexe corespunde sumei valorilor de la rândurile nr. 6 ale tuturor tabelelor componente ale prezentei Anexe.2.
  Tabelul nr. 1 se completează de către titularul de licenţe ANRE cu valoarea cifrei de afaceri pe care a înregistrat-o din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE în anul n-1.
  3. Se completează de către operatorul economic pe numele căruia este acordată licenţa ANRE, câte un tabel de tipul Tabelului nr. 2, inclusiv explicaţiile aferente, pentru fiecare dintre ceilalţi operatori economici asociaţi în respectivul Contract de asociere în participaţiune, cu cota parte din valoarea cifrei de afaceri înregistrată din desfăşurarea activităţii licenţiate ANRE ce le revine acestora.
  Anexa nr. 2la metodologie ANTET titular licenţă / licenţe ANRE Denumire titular de licenţă: .................................................. CUI şi atributul fiscal: ................... / Nr. Reg. Comerţului: ............. Cu sediul social în: Judeţ ................ Localitate ................ Sector ........... Str. ....................... Nr. .... Bloc ..... Scară .... Etaj ...... Ap. .... Cod Poştal ........... telefon: ............... fax: ................ website: ............................................. Declaraţie privind cifra de afaceri estimată pentru anul n-1 din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE în domeniul gazelor Naturale
  Subsemnatul (numele şi prenumele)......................., în calitate de reprezentant legal al titularului de licenţă /licenţe (denumirea, inclusiv sufixul juridic aferent formei de organizare): .................................... în cadrul căruia deţin funcţia de ................, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere faptul că, din desfăşurarea în anul n-1 a activităţilor licenţiate ANRE, se estimează o valoare a cifrei de afaceri de ................. lei, conform detaliilor/tabelelor următoare: Tabelul nr. 1 - Valoarea cifrei de afaceri estimată pentru anul n-1 din desfăşurarea activităţilor licenţiate de către ANRE, per total şi detaliată pe tipuri de licenţe acordate de către ANRE:
  Tip licenţă / activitate Nr.rd.Cifra de afaceriestimată pentru anul n-1 [Lei]
  Activitatea de furnizare a gazelor naturale/ biogaz/biometan 1
  Activitatea de trader de gaze naturale 2
  Activitatea de furnizarea de GNL 3
  Activitatea de operare a terminalului GNL 4
  Administrarea pieţelor centralizate de gaze naturale 5
  Activitatea de operare a sistemului de transport al gazelor naturale 6
  Activitatea de operare a sistemului de înmagazinarea subterană a gazelor naturale 7
  Activitatea de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sistemul de distribuţie închis 8
  Activitatea de operare a conductelor de alimentare din amonte 9
  TOTAL (rd. 1+2+3+4+5+6+7+8+9) 10
  Alte activităţi a căror cifra de afaceri este obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE, dar care, conform prevederilor actuale, nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei ANRE. (De exemplu: tranzacţiile de gaze naturale ale furnizorilor şi traderilor de gaze naturale ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă). Menţionaţi respectivele activităţi: .................................. ......................................................................
  11
  TOTAL cifră de afaceri obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE (rd. 10+11) 12
  Tabelul nr. 2 - Valoarea estimată a cifrei de afaceri din desfăşurarea activităţii licenţiate de către ANRE, în anul n-1, de către operatorul economic denumit ..........................., asociat în Contractul de asociere în participaţiune în vederea realizării activităţii licenţiate ANRE, altul decât cel pe numele căruia este acordată licenţa.
  Tip licenţă / activitate Nr.rd.Cifra de afaceriestimată de către ................în anul n-1 [Lei]
  Activitatea de furnizare a gazelor naturale/ biogaz/biometan 1
  Activitatea de trader de gaze naturale 2
  Activitatea de furnizarea de GNL 3
  Activitatea de operare a terminalului GNL 4
  Administrarea pieţelor centralizate de gaze naturale 5
  Activitatea de operare a sistemului de transport al gazelor naturale 6
  Activitatea de operare a sistemului de înmagazinarea subterană a gazelor naturale 7
  Activitatea de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sistemul de distribuţie închis 8
  Activitatea de operare a conductelor de alimentare din amonte 9
  TOTAL (rd. 1+2+3+4+5+6+7+8+9) 10
  Alte activităţi a căror cifra de afaceri este obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE, dar care, conform prevederilor actuale, nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei ANRE. (De exemplu: tranzacţiile de gaze naturale ale furnizorilor şi traderilor de gaze
  naturale ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă). Menţionaţi respectivele activităţi: .................................. ......................................................................
  11
  TOTAL cifră de afaceri obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE (rd. 10+11) 12
  Explicaţii privind sumele din cadrul Tabelului nr. 2: ................................. ............................................................................. ............................................................................. Semnătură reprezentant legal al titularului de licenţe: ............................ Data: ........................... Note:1. Valoarea cifrei de afaceri menţionată în preambulul prezentei Anexe corespunde sumei valorilor rândurilor nr. 10 ale tuturor tabelelor componente ale prezentei Anexe.2. Tabelul nr. 1 se completează de către titularii de licenţe ANRE cu valoarea cifrei de afaceri estimată din desfăşurarea fiecărei activităţi licenţiate ANRE în anul n-1.3. Se completează de către operatorul economic pe numele căruia este acordată licenţa ANRE, câte un tabel de tipul Tabelului nr. 2, inclusiv explicaţiile aferente, pentru fiecare dintre ceilalţi operatori economici asociaţi în respectivul Contract de asociere în participaţiune, cu cota parte din valoarea cifrei de afaceri înregistrată din desfăşurarea activităţii licenţiate ANRE ce le revine acestora.
  Anexa nr. 3la metodologie ANTET titular licenţa / licenţe ANRE Denumire titular de licenţă: ................................................ CUI şi atributul fiscal: ................. / Nr. Reg. Comerţului: ................... Cu sediul social în: Judeţ ................ Localitate ................ Sector ..............., Str. ............... Nr. ... Bloc ..... Scară .... Etaj .... Ap. ... Cod Poştal ............... telefon: ............... fax: ............... website: ..................................... Declaraţie privind cifra de afaceri estimată pentru anul n-1 din desfăşurarea activităţii de furnizare/trading a/al energiei electrice/gazelor naturale Subsemnatul (numele şi prenumele) .........................., în calitate de reprezentant legal al titularului de licenţă /licenţe (denumirea, inclusiv sufixul juridic aferent formei de organizare): ............................., în cadrul căruia deţin funcţia de ...................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere faptul că, din desfăşurarea în anul n-1 a activităţii licenţiate ANRE, se estimează o valoare a cifrei de afaceri de .................... lei, conform detaliilor/tabelelor următoare: Tabelul nr. 1 - Date referitoare la cifra de afaceri - baza de calcul pentru care se percepe contribuţia bănească ANRE din desfăşurarea activităţii de furnizare/trading a/al energiei electrice/gazelor naturale:
  Indicator Nr.
  rd.
  Valoarea (lei)
  Cifra de afaceri estimată pentru anul n-1 din activitatea de furnizare/trading a/al energiei electrice/gazelor naturale 1
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice/gazelor naturale 2
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de transport a energiei electrice/gazelor naturale 3
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de înmagazinare a gazelor naturale 4
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de sistem 5
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de administrare a pieţelor centralizate 6
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea contribuţiei de cogenerare şi acciza facturate către clienţii finali 7
  Costul energiei electrice/gazelor naturale procurate de furnizor/trader 8
  Cifra de afaceri estimată - baza de calcul pentru care se percepe contribuţia bănească ANRE (rd. 1-2-3-4-5-6-7-8) 9
  Alte activităţi a căror cifra de afaceri este obţinută din desfăşurarea activităţii de furnizare/trading a energiei electrice/gazelor naturale, dar care, conform prevederilor actuale, nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei ANRE. (De exemplu: tranzacţiile de energie electrică ale furnizorilor de energie electrică ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă). Menţionaţi respectivele activităţi: ......................... ............................................................. 10
  Tabelul nr. 2 - Valoarea estimată a cifrei de afaceri din desfăşurarea activităţii de furnizare/trading a/al energiei electrice/gazelor naturale, în anul n-1, de către operatorul economic denumit ........................ asociat în Contractul de asociere în participaţiune în vederea realizării activităţii licenţiate ANRE, altul decât cel pe numele căruia este acordată licenţa.
  Indicator Nr.rd.Valoarea (lei)
  Cifra de afaceri estimată pentru anul n-1 din activitatea de furnizare/trading a/al energiei electrice/gazelor naturale 1
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice/gazelor naturale
  2
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de transport a energiei electrice/gazelor naturale 3
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de înmagazinare a gazelor naturale 4
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de sistem 5
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de administrare a pieţelor centralizate 6
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea contribuţiei de cogenerare şi acciza facturate către clienţii finali 7
  Costul energiei electrice/gazelor naturale procurate de furnizor/trader 8
  Cifra de afaceri estimată - baza de calcul pentru care se percepe contribuţia bănească ANRE (rd. 1-2-3-4-5-6-7-8) 9
  Alte activităţi a căror cifra de afaceri este obţinută din desfăşurarea activităţii de furnizare/trading a energiei electrice/gazelor naturale, dar care, conform prevederilor actuale, nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei ANRE.
  (De exemplu: tranzacţiile de energie electrică ale furnizorilor de energie electrică ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă). Menţionaţi respectivele activităţi: ......................... .............................................................
  10
  Explicaţii privind sumele din cadrul Tabelului nr. 2: ....................... ........................................................................... ........................................................................... Semnătură reprezentant legal al titularului de licenţe: ................................ Data: .............................. Note:1. Valoarea cifrei de afaceri menţionată în preambulul prezentei Anexe corespunde sumei valorilor de la rândurile nr. 9 ale tuturor tabelelor componente ale prezentei Anexe2. Tabelul nr. 1 se completează de către titularul de licenţe ANRE cu valoarea cifrei de afaceri pe care a înregistrat-o din desfăşurarea activităţii de furnizare/trading în anul n-1.3. Se completează de către operatorul economic pe numele căruia este acordată licenţa ANRE, câte un tabel de tipul Tabelului nr. 2, inclusiv explicaţiile aferente, pentru fiecare dintre ceilalţi operatori economici asociaţi în respectivul Contract de asociere în participaţiune, cu cota parte din valoarea cifrei de afaceri înregistrată din desfăşurarea activităţii de furnizare/trading ce le revine acestora.
  Anexa nr. 4la metodologie ANTET titular licenţa / licenţe ANRE Denumire titular de licenţă: ........................................... CUI şi atributul fiscal: ................ / Nr. Reg. Comerţului: ................... Cu sediul social în: Judeţ ............. Localitate ................. Sector .................., Str. ................. Nr. .... Bloc ..... Scară .... Etaj ...... Ap. .... Cod Poştal ............., telefon: .............. fax: ............... website: ............................. Declaraţie privind cifra de afaceri realizată pentru anul n din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE în domeniul energiei electrice, al energiei electrice şi termice în cogenerare pentru componenta energie electrică Subsemnatul (numele şi prenumele) .......................... în calitate de reprezentant legal al titularului de licenţă /licenţe (denumirea, inclusiv sufixul juridic aferent formei de organizare): ........................... în cadrul căruia deţin funcţia de ................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere faptul că, din desfăşurarea în anul n a activităţilor licenţiate ANRE, s-a înregistrat o valoare a cifrei de afaceri de .................. lei, conform detaliilor/tabelelor următoare: Tabelul nr. 1 - Valoarea realizată a cifrei de afaceri pentru anul n din desfăşurarea activităţilor licenţiate de către ANRE, per total şi detaliată pe tipuri de licenţe acordate de către ANRE:
  Tip licenţă / activitate Nr.
  rd.
  Cifra de afacerirealizată [Lei]
  Producere energie electrică 1
  Prestarea serviciului de transport al energiei electrice, prestarea serviciului de sistem, administrarea pieţei de echilibrare 2
  Administrarea pieţelor centralizate de energie electrică 3
  Prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice 4
  Activitatea de furnizare a energiei electrice/Activitatea traderului de energie electrică 5
  TOTAL (rd. 1+2+3+4+5) 6
  Alte activităţi a căror cifra de afaceri este obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE, dar care, conform prevederilor actuale, nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei ANRE. (De exemplu: tranzacţiile de energie electrică ale furnizorilor şi traderilor de energie electrică ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă). Menţionaţi respectivele activităţi: ................................... ....................................................................... 7
  TOTAL cifră de afaceri obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE (rd. 6+7) 8
  Tabelul nr. 2 - Valoarea realizată a cifrei de afaceri din desfăşurarea activităţilor licenţiate de către ANRE, în anul n, până la momentul transferului de responsabilităţi, de către titularul de licenţe denumit .................. care a transferat respectivele responsabilităţi către titularul de licenţe care întocmeşte prezenta Anexa.
  Tip licenţă / activitate Nr.rd.Cifra de afaceri realizată de către ................ în anul n, până la momentul transferului de responsabilităţi, din activităţile licenţiate de către ANRE, ce facobiectul respectivului transfer [Lei]
  Producere energie electrică 1
  Prestarea serviciului de transport al energiei electrice, prestarea serviciului de sistem, administrarea pieţei de echilibrare 2
  Administrarea pieţelor centralizate de energie electrică 3
  Prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice 4
  Activitatea de furnizare a energiei electrice/Activitatea traderului
  de energie electrică
  5
  TOTAL (rd. 1+2+3+4+5) 6
  Alte activităţi a căror cifra de afaceri este obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE, dar care, conform prevederilor actuale, nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei ANRE. (De exemplu: tranzacţiile de energie electrică ale furnizorilor şi traderilor de energie electrică ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă). Menţionaţi respectivele activităţi: ................................... ....................................................................... 7
  TOTAL cifră de afaceri obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE (rd. 6+7) 8
  Explicaţii privind sumele din cadrul Tabelului nr. 2: ...................... ............................................................................ ............................................................................
  Tabelul nr. 3 - Valoarea realizată a cifrei de afaceri obţinută din desfăşurarea activităţii licenţiate de către ANRE, în anul n, de către operatorul economic denumit ..................., asociat în Contractul de asociere în participaţiune în vederea realizării activităţii licenţiate ANRE, altul decât cel pe numele căruia este acordată licenţa.
  Tip licenţă / activitate Nr.rd.rd.Cifra de afaceri
  realizată de către .............. în anul n [Lei]
  Producere energie electrică 1
  Prestarea serviciului de transport al energiei electrice, prestarea serviciului de sistem, administrarea pieţei de echilibrare 2
  Administrarea pieţelor centralizate de energie electrică 3
  Prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice 4
  Activitatea de furnizare a energiei electrice/Activitatea traderului de energie electrică 5
  TOTAL (rd. 1+2+3+4+5) 6
  Alte activităţi a căror cifra de afaceri este obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE, dar care, conform prevederilor actuale, nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei ANRE. (De exemplu: tranzacţiile de energie electrică ale furnizorilor şi traderilor de energie electrică ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă). Menţionaţi respectivele activităţi: ................................... ....................................................................... 7
  TOTAL cifră de afaceri obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE (rd. 6+7) 8
  Explicaţii privind sumele din cadrul Tabelului nr. 3: ...................... ............................................................................ ............................................................................
  Tabelul nr. 4 - Diferenţa dintre valoarea estimată a cifrei de afaceri obţinută în anul n-1 din desfăşurarea activităţilor licenţiate de către ANRE (raportată în cadrul Anexei nr. 1 a prezentei reglementari ANRE) şi cea realizată (declarată în Tabelele: nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 ale prezentei Anexe).
  Tip licenţă / activitate Nr.rd.Diferenţa [Lei]
  Producere energie electrică 1
  Prestarea serviciului de transport al energiei electrice, prestarea serviciului de sistem, administrarea pieţei de echilibrare 2
  Administrarea pieţelor centralizate de energie electrică 3
  Prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice 4
  Activitatea de furnizare a energiei electrice/Activitatea traderului de energie electrică 5
  TOTAL (rd. 1+2+3+4+5) 6
  Alte activităţi a căror cifra de afaceri este obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE, dar care, conform prevederilor actuale, nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei ANRE. (De exemplu: tranzacţiile de energie electrică ale furnizorilor şi traderilor de energie electrică ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă). Menţionaţi respectivele activităţi: ................................... .......................................................................
  7
  TOTAL cifră de afaceri obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE (rd. 6+7) 8
  Explicaţii privind sumele din cadrul Tabelului nr. 4: .................................... ....................................................................... .......................................................................
  Semnătură reprezentant legal al titularului de licenţe: .................................... Data: ..................... Note:1. Valoarea cifrei de afaceri menţionată în preambulul prezentei Anexe corespunde sumei valorilor de la rândurile nr. 6 ale tuturor Tabelelor componente ale prezentei Anexe.2. Tabelul nr. 1 se completează de către titularul de licenţe ANRE cu valoarea cifrei de afaceri pe care a înregistrat-o din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE în anul n.3. Se completează câte un tabel de tipul Tabelului nr. 2, inclusiv explicaţiile aferente, pentru fiecare titular de licenţe de la care s-au preluat responsabilităţi de către actualul titular de licenţe ANRE.4. Se completează de către operatorul economic pe numele căruia este acordată licenţa ANRE, câte un tabel de tipul Tabelului nr. 3, inclusiv explicaţiile aferente, pentru fiecare dintre ceilalţi operatori economici asociaţi în respectivul Contract de asociere în participaţiune, cu cota parte din valoarea cifrei de afaceri înregistrată din desfăşurarea activităţii licenţiate ANRE ce le revine acestora.
  5. Tabelul nr. 4 se completează de către titularii de licenţe care au raportat la începutul anului n o valoare estimată pentru cifra de afaceri obţinută în anul n din desfăşurarea activităţilor licenţiate de către ANRE, diferită de cea realizată, cuprinsă în cadrul tabelelor prezentei Anexe. Se completează de către operatorul economic pe numele căruia este acordată licenţa ANRE, câte un tabel de tipul Tabelului nr. 4, inclusiv explicaţiile aferente, pentru fiecare tabel din Anexa nr. 1 a prezentei reglementări, care conţine valori estimate, diferite de cele realizate.
  Anexa nr. 5la metodologie ANTET titular licenţă / licenţe ANRE Denumire titular de licenţă: .................................................... CUI şi atributul fiscal: ................. / Nr. Reg. Comerţului: ......................., Cu sediul social în: Judeţ ............... Localitate ............. Sector ............, Str. ..............., Nr. ... Bloc ...., Scară ...., Etaj ..... Ap. ..., Cod Poştal ..........., telefon: ............ fax: .............. website: ........................................ Declaraţie privind cifra de afaceri realizată pentru anul n din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE în domeniul gazelor naturale Subsemnatul (numele şi prenumele) ................................... în calitate de reprezentant legal al titularului de licenţă /licenţe (denumirea, inclusiv sufixul juridic aferent formei de organizare): ............................ în cadrul căruia deţin funcţia de ....................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere faptul că, din desfăşurarea în anul n a activităţilor licenţiate ANRE, s-a înregistrat o valoare a cifrei de afaceri de .............. lei, conform detaliilor/tabelelor următoare: Tabelul nr. 1 - Valoarea cifrei de afaceri pentru anul n din desfăşurarea activităţilor licenţiate de către ANRE, per total şi detaliată pe tipuri de licenţe acordate de către ANRE:
  Tip licenţă / activitate Nr.rd.Cifra de afacerirealizată [Lei]
  Activitatea de furnizare a gazelor naturale/ biogaz/biometan 1
  Activitatea de trader de gaze naturale 2
  Activitatea de furnizarea de GNL 3
  Activitatea de operare a terminalului GNL 4
  Administrarea pieţelor centralizate de gaze naturale 5
  Activitatea de operare a sistemului de transport al gazelor naturale 6
  Activitatea de operare a sistemului de înmagazinarea subterană a gazelor naturale 7
  Activitatea de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sistemul de distribuţie închis 8
  Activitatea de operare a conductelor de alimentare din amonte 9
  TOTAL (rd. 1+2+3+4+5+6+7+8+9) 10
  Alte activităţi a căror cifra de afaceri este obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE, dar care, conform prevederilor actuale, nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei ANRE. (De exemplu: tranzacţiile de gaze naturale ale furnizorilor şi traderilor de gaze naturale ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă). Menţionaţi respectivele activităţi: .................................. ...................................................................... 11
  TOTAL cifră de afaceri obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE (rd. 10+11) 12
  Tabelul nr. 2 - Valoarea realizată a cifrei de afaceri, obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate de către ANRE, în anul n, până la momentul transferului de responsabilităţi, de către titularul de licenţe denumit ............... care a transferat respectivele responsabilităţi către titularul de licenţe care întocmeşte prezenta Anexa.
  Tip licenţă / activitate Nr.rd.Cifra de afaceri realizată de către ................ în anul n, până la momentul transferului de responsabilităţi, din activităţile licenţiate de către ANRE, ce facobiectul respectivului transfer [Lei]
  Activitatea de furnizare a gazelor naturale/ biogaz/biometan 1
  Activitatea de trader de gaze naturale 2
  Activitatea de furnizarea de GNL 3
  Activitatea de operare a terminalului GNL 4
  Administrarea pieţelor centralizate de gaze naturale 5
  Activitatea de operare a sistemului de transport al gazelor naturale 6
  Activitatea de operare a sistemului de înmagazinarea subterană a gazelor naturale
  7
  Activitatea de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sistemul de distribuţie închis 8
  Activitatea de operare a conductelor de alimentare din amonte 9
  TOTAL (rd. 1+2+3+4+5+6+7+8+9) 10
  Alte activităţi a căror cifra de afaceri este obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE, dar care, conform prevederilor actuale, nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei ANRE. (De exemplu: tranzacţiile de gaze naturale ale furnizorilor şi traderilor de gaze naturale ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă). Menţionaţi respectivele activităţi: .................................. ...................................................................... 11
  TOTAL cifră de afaceri obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE (rd. 10+11) 12
  Explicaţii privind sumele din cadrul Tabelului nr. 2: ..................................... ......................................................................................... .........................................................................................
  Tabelul nr. 3 - Valoarea realizată a cifrei de afaceri, obţinută din desfăşurarea activităţii licenţiate de către ANRE, în anul n, de către operatorul economic denumit ............................ asociat în Contractul de asociere în participaţiune în vederea realizării activităţii licenţiate ANRE, altul decât cel pe numele căruia este acordată licenţa.
  Tip licenţă / activitate Nr.rd.Cifra de afaceri
  realizată de către ............... în anul n [Lei]
  Activitatea de furnizare a gazelor naturale/ biogaz/biometan 1
  Activitatea de trader de gaze naturale 2
  Activitatea de furnizarea de GNL 3
  Activitatea de operare a terminalului GNL 4
  Administrarea pieţelor centralizate de gaze naturale 5
  Activitatea de operare a sistemului de transport al gazelor naturale 6
  Activitatea de operare a sistemului de înmagazinarea subterană a gazelor naturale 7
  Activitatea de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sistemul de distribuţie închis 8
  Activitatea de operare a conductelor de alimentare din amonte 9
  TOTAL (rd. 1+2+3+4+5+6+7+8+9) 10
  Alte activităţi a căror cifra de afaceri este obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE, dar care, conform prevederilor actuale, nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei ANRE. (De exemplu: tranzacţiile de gaze naturale ale furnizorilor şi traderilor de gaze naturale ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă). Menţionaţi respectivele activităţi: .................................. ...................................................................... 11
  TOTAL cifră de afaceri obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE (rd. 10+11) 12
  Explicaţii privind sumele din cadrul Tabelului nr. 3: ..................................... ..........................................................................................
  ..........................................................................................
  Tabelul nr. 4 - Diferenţa dintre valoarea estimată a cifrei de afaceri obţinută în anul n din desfăşurarea activităţilor licenţiate de către ANRE (raportată în cadrul Anexei nr. 2 a prezentei reglementări ANRE) şi cea realizată (declarată în Tabelele: nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 ale prezentei Anexe).
  Tip licenţă / activitate Nr.Diferenţa [Lei]
  Activitatea de furnizare a gazelor naturale/ biogaz/biometan 1
  Activitatea de trader de gaze naturale 2
  Activitatea de furnizarea de GNL 3
  Activitatea de operare a terminalului GNL 4
  Administrarea pieţelor centralizate de gaze naturale 5
  Activitatea de operare a sistemului de transport al gazelor naturale 6
  Activitatea de operare a sistemului de înmagazinarea subterană a gazelor naturale 7
  Activitatea de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sistemul de distribuţie închis 8
  Activitatea de operare a conductelor de alimentare din amonte 9
  TOTAL (rd. 1+2+3+4+5+6+7+8+9) 10
  Alte activităţi a căror cifra de afaceri este obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE, dar care, conform prevederilor actuale, nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei ANRE. (De exemplu: tranzacţiile de gaze naturale ale furnizorilor şi traderilor de gaze naturale ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă). Menţionaţi respectivele activităţi: .................................. ...................................................................... 11
  TOTAL cifră de afaceri obţinută din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE (rd. 10+11) 12
  Explicaţii privind sumele din cadrul Tabelului nr. 4: .................................. ................................................................................... ...................................................................................
  Semnătură reprezentant legal al titularului de licenţe: ...................................... Data: ............................. Note:1. Valoarea cifrei de afaceri menţionată în preambulul prezentei Anexe corespunde sumei valorilor de la rândurile nr. 10 ale tuturor tabelelor componente ale prezentei Anexe.2. Tabelul nr. 1 se completează de către titularul de licenţe ANRE cu valoarea cifrei de afaceri pe care a înregistrat-o din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE în anul n.3. Se completează câte un tabel de tipul Tabelului nr. 2, inclusiv explicaţiile aferente, pentru fiecare titular de licenţe de la care s-au preluat responsabilităţi de către actualul titular de licenţe ANRE.4. Se completează de către operatorul economic pe numele căruia este acordată licenţa ANRE, câte un tabel de tipul Tabelului nr. 3, inclusiv explicaţiile aferente, pentru fiecare dintre ceilalţi operatori economici asociaţi în respectivul Contract de asociere în participaţiune, cu cota parte din valoarea cifrei de afaceri înregistrată din desfăşurarea activităţii licenţiate ANRE ce le revine acestora.5. Tabelul nr. 4 se completează de către titularii de licenţe care au raportat la începutul anului n o valoare estimată pentru cifra de afaceri obţinută în anul n din desfăşurarea activităţilor licenţiate de către ANRE, diferită de cea realizată, cuprinsă în cadrul tabelelor prezentei Anexe. Se completează de către operatorul economic pe numele căruia este acordată licenţa ANRE, câte un tabel de tipul Tabelului nr. 4, inclusiv explicaţiile aferente, pentru fiecare tabel din Anexa nr. 2 a prezentei reglementări, care conţine valori estimate, diferite de cele realizate.
  Anexa nr. 6la metodologie ANTET titular licenţă/licenţe ANRE Denumire titular de licenţă: .................................................... CUI şi atributul fiscal: ................./Nr. Reg. Comerţului: ................. Cu sediul social în: Judeţ ............. Localitate ............... Sector ...... Str. ............. Nr. ... Bloc ... Scară ... Etaj ... Ap ... Cod Poştal ........ telefon: ............... fax: ................ website: ......................... Declaraţie privind cifra de afaceri realizată pentru anul n din desfăşurarea activităţii de furnizare/trading a/al energiei electrice/gazelor naturale Subsemnatul (numele şi prenumele) ............................ în calitate de reprezentant legal al titularului de licenţă/licenţe (denumirea, inclusiv sufixul juridic aferent formei de organizare): ....................., în cadrul căruia deţin funcţia de .................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere faptul că, din desfăşurarea în anul n a activităţii licenţiate ANRE, s-a înregistrat o valoare a cifrei de afaceri de .................lei, conform detaliilor/tabelelor următoare: Tabelul nr. 1 - Date referitoare la cifra de afaceri - baza de calcul pentru care se percepe contribuţia bănească ANRE din desfăşurarea activităţii de furnizare/trading a/al energiei electrice/gazelor naturale:
  Indicator Nr.
  rd.
  Valoarea realizatăîn anul n(lei)
  Cifra de afaceri realizată în anul n din activitatea de furnizare/trading a/al energiei electrice/gazelor naturale 1
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice/gazelor naturale 2
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de transport a energiei electrice/gazelor naturale 3
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de înmagazinare a gazelor naturale 4
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de sistem 5
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de administrare a pieţelor centralizate 6
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea
  contribuţiei de cogenerare şi acciza facturate către clienţii finali
  7
  Costul energiei electrice/gazelor naturale procurate de furnizor/trader 8
  Cifra de afaceri realizată-baza de calcul pentru care se percepe contribuţia bănească ANRE (rd. 1-2-3-4-5-6-7-8) 9
  Alte activităţi a căror cifra de afaceri este obţinută din desfăşurarea activităţii de furnizare/trading a/al energiei electrice/gazelor naturale, dar care, conform prevederilor actuale, nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei ANRE. (De exemplu: tranzacţiile de energie electrică/gaze naturale ale furnizorilor de energie electrică/gaze naturale ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă). Menţionaţi respectivele activităţi:....................... .......................................................... 10
  Tabelul nr. 2 - Valoarea realizată a cifrei de afaceri din desfăşurarea activităţii de furnizare/trading a/al energiei electrice/gazelor naturale, în anul n, până la momentul transferului de responsabilităţi, de către titularul de licenţe denumit .................. care a transferat respectivele responsabilităţi către titularul de licenţe care întocmeşte prezenta Anexa.
  Indicator Nr.rd.
  Valoarea realizatăîn anul n(lei)
  Cifra de afaceri realizata până la momentul transferului de responsabilităţi, din activitatea de furnizare/trading a/al energiei electrice/gazelor naturale 1
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice/gazelor naturale 2
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de transport a energiei electrice/gazelor naturale 3
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de înmagazinare a gazelor naturale 4
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de sistem 5
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de administrare a pieţelor centralizate 6
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea
  contribuţiei de cogenerare şi acciza facturate către clienţii finali
  7
  Costul energiei electrice/gazelor naturale procurate de furnizor/trader 8
  Cifra de afaceri realizată-baza de calcul pentru care se percepe contribuţia bănească ANRE (rd. 1-2-3-4-5-6-7-8) 9
  Alte activităţi a căror cifra de afaceri este obţinută din desfăşurarea activităţii de furnizare/trading a/al energiei electrice/gazelor naturale, dar care, conform prevederilor actuale, nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei ANRE. (De exemplu: tranzacţiile de energie electrică/gaze naturale ale furnizorilor de energie electrică/gaze naturale ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă). Menţionaţi respectivele activităţi:....................... .......................................................... 10
  Explicaţii privind sumele din cadrul Tabelului nr. 2: ....................... ....................................................................... .......................................................................
  Tabelul nr. 3 - Valoarea realizată a cifrei de afaceri obţinută din desfăşurarea activităţii licenţiate de către ANRE, în anul n, de către operatorul economic denumit ........................ asociat în Contractul de asociere în participaţiune în vederea realizării activităţii licenţiate ANRE, altul decât cel pe numele căruia este acordată licenţa:
  Indicator Nr.rd.Valoarea (lei)
  Cifra de afaceri realizate până la momentul transferului de responsabilităţi, din activitatea de furnizare/trading a/al energiei electrice/gazelor naturale 1
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice/gazelor naturale 2
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de transport a energiei electrice/gazelor naturale 3
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de înmagazinare a gazelor naturale 4
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de sistem 5
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de administrare a pieţelor centralizate
  6
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea contribuţiei de cogenerare şi acciza facturate către clienţii finali 7
  Costul energiei electrice/gazelor naturale procurate de furnizor/trader 8
  Cifra de afaceri realizata-baza de calcul pentru care se percepe contribuţia bănească ANRE (rd. 1-2-3-4-5-6-7-8) 9
  Alte activităţi a căror cifra de afaceri este obţinută din desfăşurarea activităţii de furnizare/trading a/al energiei electrice/gazelor naturale, dar care, conform prevederilor actuale, nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei ANRE. (De exemplu: tranzacţiile de energie electrică/gaze naturale ale furnizorilor de energie electrică/gaze naturale ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă). Menţionaţi respectivele activităţi:....................... .......................................................... 10
  Explicaţii privind sumele din cadrul Tabelului nr. 3: ........................ ...................................................................... ......................................................................
  Tabelul nr. 4 - Diferenţa dintre valoarea estimată a cifrei de afaceri obţinută în anul n-l din desfăşurarea activităţii licenţiate de către ANRE (raportată în cadrul Anexei nr. 3 a prezentei reglementari ANRE) şi cea realizată în anul n (declarată în Tabelele: nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 ale prezentei Anexe).
  Indicator Nr.rd.Valoarea (lei)
  Cifra de afaceri realizate până la momentul transferului de responsabilităţi, din activitatea de furnizare/trading a/al energiei electrice/gazelor naturale 1
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice/gazelor naturale 2
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de transport a energiei electrice/gazelor naturale 3
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de înmagazinare a gazelor naturale 4
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea serviciului de sistem 5
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea
  serviciului de administrare a pieţelor centralizate
  6
  Cheltuielile suportate de furnizor/trader pentru prestarea contribuţiei de cogenerare şi acciza facturate către clienţii finali 7
  Costul energiei electrice/gazelor naturale procurate de furnizor/trader 8
  Cifra de afaceri realizată - baza de calcul pentru care se percepe contribuţia bănească ANRE (rd. 1-2-3-4-5-6-7-8) 9
  Explicaţii privind sumele din cadrul Tabelului nr. 4: ....................... .......................................................................... ..........................................................................
  Semnătură reprezentant legal al titularului de licenţe: ................. Data: .............. Note:1. Valoarea cifrei de afaceri menţionată în preambulul prezentei Anexe corespunde sumei valorilor de la rândurile nr. 9 ale tuturor Tabelelor componente ale prezentei Anexe.2. Tabelul nr. 1 se completează de către titularul de licenţe ANRE cu valoarea cifrei de afaceri pe care a înregistrat-o din desfăşurarea activităţilor licenţiate ANRE în anul n.
  3. Se completează câte un tabel de tipul Tabelului nr. 2, inclusiv explicaţiile aferente, pentru fiecare titular de licenţe de la care s-au preluat responsabilităţi de către actualul titular de licenţe ANRE.4. Se completează de către operatorul economic pe numele căruia este acordată licenţa ANRE, câte un tabel de tipul Tabelului nr. 3, inclusiv explicaţiile aferente, pentru fiecare dintre ceilalţi operatori economici asociaţi în respectivul Contract de asociere în participaţiune, cu cota parte din valoarea cifrei de afaceri înregistrată din desfăşurarea activităţii licenţiate ANRE ce le revine acestora.5. Tabelul nr. 4 se completează de către titularii de licenţe care au raportat la începutul anului n o valoare estimată pentru cifra de afaceri obţinută în anul n-1 din desfăşurarea activităţii licenţiate ANRE, diferită de cea realizată, cuprinsă în cadrul tabelelor prezentei Anexe. Se completează de către operatorul economic pe numele căruia este acordată licenţa ANRE, câte un tabel de tipul Tabelului nr. 4, inclusiv explicaţiile aferente, pentru fiecare tabel din Anexa nr. 1 a prezentei reglementări, care conţine valori estimate, diferite de cele realizate.
  -----