Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 16 din 20 februarie 2019pentru modificarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 180/2015
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 26 februarie 2019Data intrării în vigoare 26-02-2019

  Având în vedere prevederile art. 22 alin. (7^1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul IMetodologia de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 180/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 7 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Prezenta metodologie se aplică de către operatorii de reţea, pentru stabilirea valorii compensaţiei plătite de un dezvoltator sau de un utilizator din afara ansamblului de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale, pentru utilizarea în comun a reţelei electrice de interes public finanţate de primul dezvoltator, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Regulamentul de racordare.2. Anexa nr. 5 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIOperatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.Articolul III
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 20 februarie 2019.Nr. 16.ANEXĂ(Anexa nr. 5 la metodologie)Determinarea compensaţiilor plătite de un dezvoltator sau un utilizator din afara ansamblului de blocuri de locuinţeşi/sau de locuinţe individuale, pentru utilizarea în comun a reţelei electrice de interes public finanţate de un prim dezvoltator1. Dezvoltatorul/Utilizatorul nou este obligat să plătească o compensaţie pentru utilizarea în comun a reţelei electrice finanţate de un prim dezvoltator, conform prevederilor art. 2 alin. (2) din metodologie, dacă încheie contractul de finanţare a reţelei, respectiv contractul de racordare la reţea în termen de cel mult 5 ani de la data punerii în funcţiune a reţelei finanţate de primul dezvoltator.2. Modul de calcul al compensaţiei prevăzute la pct. 1 este următorul:a) Pentru reţeaua electrică de interes public finanţată de primul dezvoltator, operatorul de distribuţie realizează, la depunerea cererii de finanţare, analiza de eficienţă economică a investiţiei, în baza obligaţiei prevăzute la pct. 6.2 din anexa nr. 3 a Regulamentului de racordare, pe baza energiei consumate de toţi utilizatorii avuţi în vedere în cererea de finanţare.
  b) La racordări ulterioare la reţeaua electrică de interes public finanţată de primul dezvoltator a altor reţele de interes public finanţate de dezvoltatori şi/sau a instalaţiilor de racordare a unor utilizatori din afara ansamblului de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale, operatorul de distribuţie reface analiza de eficienţă economică a elementelor de reţea utilizate în comun, pe baza energiei totale consumate sau tranzitate de consumatorii avuţi în vedere în cererile de finanţare depuse de dezvoltatori şi/sau de utilizatorii individuali din afara ansamblului şi stabileşte:I_ef - cota eficientă din valoarea investiţiei utilizată în comun suportată de operatorul de distribuţie;I_total-I_ef - cota ineficientă din valoarea investiţiei utilizată în comun suportată de utilizatorii racordaţi la reţea;Ief se defineşte ca fiind valoarea investiţiei pentru care sunt îndeplinite condiţiile de eficienţă prevăzute în Metodologia pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.c) Operatorul de distribuţie împarte cota de ineficienţă între utilizatori pentru elementele de reţea folosite în comun, proporţional cu puterile aprobate.d) În urma stabilirii cotei de eficienţă care îi revine operatorului de distribuţie, a cuantumului din cota de ineficienţă care îi revine primului dezvoltator şi, respectiv, a cuantumului din cota de ineficienţă care revine dezvoltatorului sau utilizatorului racordat ulterior, operatorul de distribuţie regularizează sumele, astfel încât fiecare parte suportă cota de finanţare stabilită lalit. b) şi c).e) Primul dezvoltator primeşte de la operatorul de distribuţie cota de eficienţă şi prin intermediul operatorului de distribuţie compensaţie de la următorii dezvoltatori sau utilizatori din afara ansamblului de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale, pentru utilizarea în comun a reţelei electrice de interes public finanţate de acesta, în condiţiile prevăzute în regulamentul de racordare.Diagrama^1) de calcul al cotelor de participare la realizarea unei reţele de interes public finanţată iniţial de către un prim dezvoltator^1) Diagrama este reprodusă în facsimil.
  3. În continuare se prezintă un model de calcul al compensaţiei plătite de un dezvoltator pentru utilizarea în comun a reţelei electrice de interes public realizată de un prim dezvoltator. Pentru cazul unui utilizator individual care utilizează în comun reţeaua electrică de interes public finanţată de un dezvoltator, se păstrează acelaşi principiu de calcul.Model^1) de calcul al compensaţiei plătite de un dezvoltator pentru utilizarea în comun a reţelei electrice de interes public finanţate de un prim dezvoltator^1) Schema modelului de calcul este reprodusă în facsimil.
  1. Operatorul de distribuţie (OD) realizează analiza de eficienţă economică a investiţiei constând într-o reţea electrică de interes public finanţată de un prim dezvoltator pentru situaţia în care toţi viitorii utilizatori din cadrul ansamblului sunt racordaţi, pe baza energiei consumate pe categorii de locuri de consum (în exemplul de calcul a fost luat în considerare consumul total de W_D1), în baza datelor din cadrul cererii depuse de dezvoltator.Se consideră că rezultatele analizei de eficienţă economică sunt următoarele:– costul reţelei I_total = 160.000 lei;– cota de eficienţă I_ef = 130.000 lei - suportată de operatorul de distribuţie în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare;– cota de ineficienţă I_total–I_ef = 30.000 lei - suportată de dezvoltator;– coeficient de eficienţă pe segmentul (1)-(4): X_ef^(1)-(4) = 130.000/160.000=81,25%.2.
  În situaţia în care un al doilea dezvoltator se racordează la reţeaua de interes public finanţată de primul dezvoltator, pentru reţeaua utilizată în comun (segmentul 1-3) OD reface analiza de eficienţă economică pe baza energiei consumate pe categorii de locuri de consum, din ambele ansambluri de locuinţe, luând în considerare situaţia în care toţi utilizatorii sunt racordaţi (în modelul de calcul a fost avut în vedere consumul total W_D1 + D2).Calculul de eficienţă va lua în considerare beneficiile aduse prin creşterea energiei electrice consumate, distribuite prin elementele de reţea folosite în comun (segmentul 1-3).Se consideră că rezultatele analizei de eficienţă economică pentru segmentul folosit în comun (1)-(3) sunt următoarele:– cost segment (1)-(3): I^(1)-(3)_total = 150.000 lei;– cota de eficienţă I_ef^(1)-(3) = 131.250 lei - suportată de operatorul de distribuţie în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare;– cota de ineficienţă (I^(1)-(3)_total –I_ef^(1)-(3)) = 18.750 lei - suportată de cei doi dezvoltatori;– coeficientul de eficienţă pe segment (1)-(3): X_ef^(1)-(3) = 131.250/150.000 = 87,5%;– coeficientul de eficienţă pe segment (3)-(4) se păstrează la X_ef^(1)-(3) = 81,25%.
  3.
  Pentru segmentul (1)-(3) ce reprezintă elementele de reţea folosite în comun, operatorul de distribuţie împarte cota de ineficienţă între cei doi dezvoltatori, proporţional cu puterile aprobate pentru ansambluri, luând în considerare situaţia în care toţi utilizatorii sunt racordaţi, astfel:

  SegmentX_ef [%]X^D1_inef [%]X^D2_inef [%]I_total [Lei]I_ef [Lei]I^D1_inef [Lei]I^D2_inef [Lei]
  1-3 (segment utilizat în comun)87,5%9,375%3,125%150.000131.25014.062,54687,5
  3-481,25%18,75%*10.0008.1251.875*
  TOTAL160.000139.37515.937,54.687,5
  * Dezvoltatorul 2 participă la cota de ineficienţă doar pentru elementele folosite în comun (segmentul 1-3).
  4. În urma refacerii analizei de eficienţă operatorul de distribuţie regularizează sumele astfel încât:a) operatorul de distribuţie va suporta suma de 139.375 lei reprezentând cota de eficienţă a investiţiei şi va fi restituită primului dezvoltator în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul de racordare;b) primul dezvoltator va suporta suma de 15.937,5 lei din cota de ineficienţă a investiţiei;c) al doilea dezvoltator va suporta suma de 4.687,5 lei din cota de ineficienţă a investiţiei şi va fi plătită primului dezvoltator sub formă de compensaţie, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul de racordare.
  -----