Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 15 din 20 februarie 2019pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 26 februarie 2019Data intrării în vigoare 26-02-2019

  Având în vedere dispoziţiile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul IRegulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 şi 517 bis din 19 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care constată că documentaţia depusă este incompletă din punctul de vedere al cerinţelor prevăzute la art. 14, operatorul de reţea comunică în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop, inclusiv privind termenul de clasare a cererii de racordare conform prevederilor alin. (5).
  2. La articolul 16, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În termen de 6 luni de la data comunicării de către operatorul de reţea a necesităţii completării documentaţiei, dacă aceasta nu a fost depusă de utilizator, cererea de racordare se clasează, operatorul de distribuţie notificând utilizatorul în acest sens, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la termenul menţionat anterior.3. La articolul 22, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (7^1) şi (7^2), cu următorul cuprins:(7^1) Prevederile alin. (7) se aplică şi în situaţia în care la reţeaua prevăzută la pct. 2.1 din anexa nr. 3 se racordează un nou utilizator, altul decât utilizatorii individuali din ansamblul de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale avuţi în vedere la depunerea cererii prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3 sau o nouă reţea electrică realizată de un dezvoltator.(7^2) Valoarea compensaţiei şi modalitatea de plată către primul dezvoltator se precizează în avizul tehnic de racordare şi contractul de racordare încheiat cu operatorul de distribuţie concesionar, în cazul unui nou utilizator, sau în contractul încheiat de un dezvoltator cu operatorul de distribuţie concesionar pentru realizarea unei noi reţele electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali.
  4. În anexa nr. 2, punctul 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:4.1. Dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau pentru extinderea reţelelor de distribuţie se finanţează în conformitate cu prevederile art. 51 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.5. În anexa nr. 3, punctul 2.1^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:2.1^1. Emiterea avizului tehnic de racordare a organizării de şantier pentru construirea ansamblului de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale este condiţionată de constituirea de către dezvoltator a unei garanţii de tip depozit escrow, pentru finanţarea integrală a realizării reţelei electrice prevăzute la pct. 2.1, cu considerarea sumei deja achitate operatorului de distribuţie concesionar, prevăzute în contractul pentru realizarea reţelei electrice respective.6. În anexa nr. 3, după punctul 2.1^1 se introduce un nou punct, punctul 2.1^2, cu următorul cuprins:2.1^2. Cuantumul depozitului escrow prevăzut la pct. 2.1^1 se determină de către operatorul de distribuţie concesionar pe baza documentaţiei prevăzute la pct. 1, care se anexează cererii pentru emiterea avizului tehnic de racordare a organizării de şantier dacă documentaţia nu a fost depusă în situaţia prevăzută la pct. 1, inclusiv valoarea compensaţiei către primul dezvoltator, prevăzute la art. 22 alin. (7^1) din regulament, după caz.
  7. În anexa nr. 3, la punctul 4.1, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) valoarea şi modalitatea de plată a compensaţiei către primul dezvoltator, prevăzute la art. 22 alin. (7^2) din regulament, inclusiv termenul de plată a compensaţiei, care nu poate depăşi data semnării contractului;8. În anexa nr. 3, după punctul 4.1 se introduc două noi puncte, punctele 4.1^1 şi 4.1^2, cu următorul cuprins:4.1^1. În situaţia în care contractul prevăzut la pct. 4.1 nu poate fi dus la îndeplinire din vina dezvoltatorului, suma neutilizată rămâne la dispoziţia operatorului de distribuţie concesionar pentru finalizarea lucrărilor de realizare a reţelei electrice necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali.4.1^2. Depozitul escrow prevăzut la pct. 2.1^1 este utilizat de operatorul de distribuţie concesionar pentru realizarea lucrărilor stabilite în contractul prevăzut la pct. 4.1.
  Articolul IIPrevederile art. 22 alin. (7^1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se aplică pentru calculul compensaţiilor de care urmează a beneficia primii dezvoltatori ale căror contracte de realizare a reţelelor electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali se încheie după data intrării în vigoare a prezentului ordin.Articolul IIIOperatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 20 februarie 2019.Nr. 15.-----