Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 19 februarie 2019pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 25 februarie 2019Data intrării în vigoare 25-02-2019

  Având în vedere faptul că începând cu anul 2006 instituţiile publice cu atribuţii în domeniul turismului au gestionat primul Program de investiţii în infrastructura de turism în parteneriat public-public, asemănător programelor derulate de autorităţile publice centrale din ţările vecine şi din Europa în general, cu impact direct în dezvoltarea destinaţiilor turistice,luând în considerare modificările aduse programului menţionat anterior, prin elaborarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism, prin care s-a urmărit dezvoltarea destinaţiilor turistice, creşterea calităţii serviciilor în turismul intern şi implicit a potenţialului turistic românesc pe piaţa externă, promovarea turismului intern în vederea îmbunătăţirii circulaţiei turistice, în paralel cu conservarea patrimoniului natural şi cultural,ţinând cont de faptul că prin legea bugetului de stat creditele bugetare aprobate pentru finanţarea programului au caracter anual, ceea ce permite angajarea sumelor şi efectuarea plăţilor exclusiv în cursul anului bugetar în curs, fără a fi posibilă angajarea acestora pe parcursul mai multor ani în vederea derulării programului multianual,neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă împiedică dezvoltarea formelor de turism prioritare pentru România, respectiv turismul de sănătate, turismul montan, în general, cu accent pe zona înaltă şi a domeniului schiabil, turismul de agrement din staţiunile turistice, turismul de pe litoralul Mării Negre, inclusiv zona turistică a Dunării şi Deltei Dunării, precum şi a destinaţiilor cu resurse turistice mari şi foarte mari, a staţiunilor turistice de interes naţional şi local, a staţiunilor balneare, balneoclimatice şi climatice, a destinaţiilor turistice incluse în programul naţional de dezvoltare „Schi în România“.În condiţiile unei concurenţe internaţionale, din ce în ce mai acerbă, în primul rând la nivel regional, necesitatea dezvoltării de urgenţă a formelor prioritare de turism şi a destinaţiilor cu resurse turistice mari şi foarte mari este prioritară. Din acest motiv, România este obligată să promoveze un program naţional de dezvoltare a investiţiilor în turism echilibrat, coordonat şi complementar, care să pună în valoare patrimoniul natural şi antropic al ţării noastre, în general, respectiv, în particular, la nivelul destinaţiilor turistice. Prin adoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin care se reglementează modul de finanţare a proiectelor de investiţii în turism, decalajele dintre dezvoltarea turismului din ţara noastră şi din ţările concurente la nivel european sau mondial se vor reduce, ca urmare a efectelor acestor investiţii, respectiv creşterea circulaţiei turistice, creşterea duratei medii a sejurului turiştilor, creşterea încasărilor din turism şi, în mod special, prin coroborare cu acordarea voucherelor de vacanţă în anii următori, creşterea circulaţiei turistice interne.De asemenea, neadoptarea prezentului act normativ conduce, pe lângă apariţia unor întârzieri în derularea proiectelor de investiţii în turism, şi la imposibilitatea angajării pe parcursul mai multor ani a creditelor de angajament sau bugetare aprobate prin legea bugetului de stat, şi la anularea de drept şi integrală a creditelor bugetare neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar, conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  Având în vedere prevederile legale conform cărora, în perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice beneficiază de indemnizaţia de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile în baza cărora, în cursul anului 2018, indemnizaţia de hrană nu a fost inclusă la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere faptul că, în situaţia în care indemnizaţia de hrană se include în procentul de 30% stabilit la nivel de ordonator principal/ordonator de credite, personalul nu poate beneficia de acest drept salarial întrucât se depăşeşte prevederea legală conform căreia indemnizaţia de hrană se include în procentul de 30% stabilit la nivel de ordonator principal/ordonator de credite,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Începând cu anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) şi h) şi alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Turismului încheie cu autorităţile administraţiei publice locale contracte de finanţare multianuale, pentru finanţarea investiţiilor în turism prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de maximum 4 ani, în limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor bugetare aprobate şi/sau estimate cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare. (2) Începând cu anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) şi h) şi alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Turismului încheie cu autorităţile administraţiei publice locale contracte de finanţare multianuale, pentru lucrările rămase de executat sau pentru lucrările executate şi nedecontate din contractele de lucrări aflate în derulare, pentru finanţarea investiţiilor în turism prevăzute la lit. A din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de maximum 4 ani, în limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor bugetare aprobate şi/sau estimate cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare. (3) Pe durata de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.(4) În funcţie de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie, durata contractelor de finanţare prevăzută la alin. (1) şi (2) poate fi prelungită până la maximum 2 ani.
  (5) Creditele bugetare aferente contractelor de finanţare încheiate conform alin. (1) şi (2) se transferă beneficiarilor în limita bugetului anual al Ministerului Turismului aprobat cu această destinaţie, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate.(6) În situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) decontează sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, aceştia au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Turismului, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate ulterior în buget cu această destinaţie.(7) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) şi (2), în baza contractelor de finanţare încheiate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, cuprind în bugetul propriu credite bugetare estimate în funcţie de graficele de execuţie a livrării de bunuri, prestării de servicii, execuţiei de lucrări.
  Articolul 2(1) În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Turismului notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate şi solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice a sumelor decontate necuvenit.(2) În situaţia în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Turismului solicită în scris direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Sistările alimentării cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, instituite în baza altor acte normative, se menţin.
  (3) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Turismului comunică în scris acest lucru direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi, care dispun încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (2).(4) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele decontate necuvenit prevăzute la alin. (1) şi în care se menţionează Ministerul Turismului ca beneficiar al sumelor şi detaliile privind plata, directorii generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/directorul general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti/şefii de administraţie ai administraţiilor judeţene ale finanţelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru restituirea către Ministerul Turismului a sumelor decontate necuvenit prevăzute la alin. (1).(5) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, prevăzute la alin. (1), potrivit celor menţionate în cerere.(6) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (5) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinaţiei prevăzute la alin. (4), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase şi motivele pentru care au fost retrase.
  Articolul 3(1) Beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale şi cu obligaţiile din contractele prevăzute la art. 1, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.
  (2) Beneficiarii au obligaţia să transmită Ministerului Turismului toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin program a obiectivelor de investiţii şi sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.
  Articolul 4După alineatul (1) al articolului 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Cuantumul indemnizaţiilor de hrană acordate conform alin. (1) personalului din cadrul instituţiilor din sistemul sanitar şi de asistenţă socială nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul turismului,

  Gheorghe Bogdan Tomoiagă,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Bucureşti, 19 februarie 2019.Nr. 10.----