Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 8 din 18 februarie 2019referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 în ceea ce priveşte dispoziţiile referitoare la vânzările de bunuri la distanţă şi anumite livrări interne de bunuri - COM (2018) 819 final
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 25 februarie 2019Data intrării în vigoare 25-02-2019

  În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/29 din 7.02.2019,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Senatul României constată că:– 
  prezenta propunere este întemeiată pe articolul 113 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. În temeiul acestui articol, Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social European, adoptă dispoziţii de armonizare a normelor statelor membre în domeniul impozitării indirecte;
  – propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii, întrucât abordează anumite aspecte care decurg din adoptarea Directivei privind TVA pentru comerţul electronic care trebuie aplicată în mod uniform de către toate statele membre. Modificările sunt destinate, în special, să garanteze că dispoziţiile privind interfeţele electronice sunt aplicate într-un mod armonizat de către toate statele membre, pentru a nu crea lacune care ar putea genera pierderi de venituri;– propunerea de directivă respectă principiul proporţionalităţii, întrucât nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor Directivei privind TVA pentru comerţul electronic, dar şi pentru buna funcţionare a pieţei unice. Ca şi în cazul testului de subsidiaritate, statele membre nu pot aborda aspectele în cauză în absenţa unei propuneri de modificare a Directivei TVA.
  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  Bucureşti, 18 februarie 2019.Nr. 8.----