Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 6 din 18 februarie 2019referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte introducerea anumitor cerinţe pentru prestatorii de servicii de plată - COM (2018) 812 final
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 25 februarie 2019Data intrării în vigoare 25-02-2019

  În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/48 din 13.02.2019,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Senatul României constată că:– 
  prezenta propunere este întemeiată pe articolul 113 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). Acest articol prevede adoptarea de către Consiliu, în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială, a unor prevederi pentru armonizarea normelor statelor membre în domeniul impozitării indirecte, în măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura stabilirea şi funcţionarea pieţei unice şi pentru a evita denaturarea concurenţei;
  – propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii, întrucât principala problemă în cauză, frauda în materie de TVA în sectorul comerţului electronic, este comună tuturor statelor membre şi este exacerbată de instrumentele insuficiente aflate la dispoziţia autorităţilor fiscale. Statele membre în mod individual nu pot obţine de la terţi, cum ar fi prestatorii de servicii de plată, informaţiile necesare pentru a controla TVA pentru livrările transfrontaliere de mărfuri şi prestările de servicii, pentru a se asigura că normele privind TVA în domeniul comerţului electronic (astfel cum au fost modificate recent prin Directiva privind TVA pentru comerţul electronic) sunt aplicate în mod corect şi pentru a aborda frauda în materie de TVA în sectorul comerţului electronic. Prin urmare, cooperarea între statele membre este crucială. Cadrul juridic pentru cooperarea administrativă între statele membre în domeniul TVA este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 904/2010. Prin urmare, orice iniţiativă de introducere a unor noi instrumente de cooperare care vizează această problemă specifică necesită o propunere a Comisiei de modificare a cadrului juridic existent al UE. Pentru a permite autorităţilor fiscale să colecteze date privind plăţile restante pentru TVA trebuie introduse noi obligaţii de păstrare a evidenţelor pentru prestatorii de servicii de plată. Aceasta necesită o propunere de modificare a Directivei TVA;– propunerea de directivă respectă principiul proporţionalităţii, întrucât nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului de combatere a fraudei în materie de TVA în sectorul comerţului electronic. În special, este de aşteptat ca noul sistem să furnizeze autorităţilor fiscale informaţiile şi resursele necesare pentru a detecta frauda în materie de TVA în sectorul comerţului electronic şi pentru a colecta TVA suplimentară. Sarcina administrativă pentru întreprinderi şi autorităţile fiscale ar fi redusă în general faţă de situaţia actuală, iar întreprinderile legitime ar beneficia de condiţii de concurenţă mai echitabile.
  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  Bucureşti, 18 februarie 2019.Nr. 6.-----