Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 29 din 3 ianuarie 2019pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 15 februarie 2019Data intrării în vigoare 15-02-2019
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 15-02-2019 până la data de 09-06-2023


  Având în vedere:– Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
  – anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
  în temeiul:– art. 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte, după cum urmează:a) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare: cămine pentru persoane vârstnice, cod 8730 CR-V-I, centre de tip respiro, centre de criză, cod 8730 CR-V-II, centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă persoane dependente, cod 8790 CR-PD-I şi cod 8790 CR-PD-II, prevăzute în anexa nr. 1;b) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele vârstnice, cod 8730 CR-V-III, prevăzute în anexa nr. 2;
  c) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, aplicabile centrelor rezidenţiale pentru tineri în dificultate, cod 8790 CRT-I şi 8790 CR-II prevăzute în anexa nr. 3;d) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost, cod 8790 CR-PFA-I, prevăzute în anexa nr. 4;e) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte, cod 8790 CR-PFA-II, prevăzute în anexa nr. 5;f) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale: centre de zi de asistenţă şi recuperare, cod 8810 CZ-V-I, centre de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club), cod 8810 CZ-V-II, centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale, cod 8899 CZ-PN-I, centre de zi pentru victimele traficului de persoane, cod 8899 CZ-VTP-I şi 8899 CZ-VTP-II, centre de zi pentru persoanele fără adăpost, cod 8899 CZ-PFA-I şi cod 8899 CZ-PFA-II, centre de zi de integrare/reintegrare socială, cod 8899 CZ-PN-IV, prevăzute în anexa nr. 6;g) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate şi pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale: centre de suport pentru situaţii de urgenţă/ de criză, cod 8899 CZ-PN-II, centre de zi de consiliere şi informare, cod 8899 CZ-PN-III, servicii de asistenţă comunitară, cod 8899 CZ-PN-V, servicii de intervenţie în stradă, cod 8899 SIS-I şi 8899 SIS-II, servicii mobile de acordare a hranei-masă pe roţi, cod 8899 CPDH-II, respectiv pentru: centre de zi pentru persoane toxico-dependente pentru persoane cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanţe toxice etc., coduri de la 8899 CZ-AD-I la 8899 CZ-AD-IV, centre de primire şi cazare pentru solicitanţii de azil şi persoane care au primit o formă de protecţie în România, cod 8899 CPCSA, centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală, cod 8710 CRMS-I şi cod 8710 CRMS-II, centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane victime ale traficului de persoane, cod 8790 CR-VTP-I şi 8790 CR-VTP-II, centre rezidenţiale de recuperare/reabilitare socială şi dezintoxicare - pentru persoane cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanţe toxice: centre rezidenţiale de reabilitare socială pentru adicţii, cod 8720 CR-AD-I, şi centre rezidenţiale de tip comunitate terapeutică, cod 8720 CR-AD-II, prevăzute în anexa nr. 7;h) standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod 8810ID-I, prevăzute în anexa nr. 8;i)
  standardele minime de calitate pentru cantina socială, cod 8899 CPDH-I, prevăzute în anexa nr. 9.
  Articolul 2În cazul centrelor multifuncţionale de servicii sociale se aplică standardele minime de calitate specifice fiecărui tip/fiecărei categorii de servicii sociale care funcţionează în cadrul centrului respectiv, cu excepţia standardelor referitoare la management şi resurse umane care sunt comune.Articolul 3(1) Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 cuprind două secţiuni:(2) Secţiunea 1 - standardul minim de calitate este structurată după cum urmează:a) module: denumire şi numerotare cu cifre romane;
  b) standarde: definire, rezultate aşteptate şi numerotare cu cifre arabe;c) condiţii/criterii ale fiecărui standard: enunţ, detaliere şi numerotare compusă din litera S şi cifre arabe corespunzătoare numărului standardului şi numărului condiţiei/criteriului;d) indicatori de monitorizare (Im): documente şi modalităţi de evidenţiere a respectării standardului.
  (3) Secţiunea a 2-a cuprinde clarificări privind modalitatea de completare a fişei de autoevaluare - formular standard în care se înscriu de către solicitantul licenţei de funcţionare datele şi punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de îndeplinire a standardelor minime aferente procesului de acordare a serviciilor sociale.(4) Evaluarea în vederea acordării licenţei serviciului social se realizează pe baza punctajului minim prevăzut în secţiunea a 2-a a fiecăreia dintre anexele nr. 1-9, a documentelor justificative şi a vizitelor de evaluare în teren realizate de inspectorii sociali.
  Articolul 4(1) Furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a respecta în integralitate standardele minime de calitate atât în vederea primirii licenţei de funcţionare, cât şi ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de funcţionare a serviciilor sociale. (2) Indiferent de forma de organizare a serviciilor sociale licenţiate, furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi le revine obligaţia monitorizării respectării standardelor minime de calitate.Articolul 5(1) Verificarea respectării standardelor minime de calitate revine inspectorilor sociali, potrivit prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Verificarea conformităţii şi respectării normelor de igienă şi sănătate publică, a normelor privind securitatea la incendiu, precum şi a altor condiţii/cerinţe/norme pentru care au fost emise autorizaţii administrative prealabile de funcţionare se realizează de personalul de specialitate desemnat de instituţiile care au emis autorizaţiile de funcţionare, respectiv, după caz: din domeniul sănătăţii publice, al pazei contra incendiilor, al sănătăţii şi securităţii în muncă etc.
  (3) În realizarea vizitelor de evaluare în teren, inspectorii sociali au în vedere ansamblul de condiţii şi criterii aferente fiecărui standard, fără a se limita la indicatorii prevăzuţi în fişa de autoevaluare, iar în situaţia în care apreciază încălcări ale unor cerinţe care, potrivit legii, intră în competenţa instituţiilor menţionate la alin. (2), în funcţie de gravitatea constatărilor procedează după cum urmează:a) sesizează instituţia/instituţiile responsabilă/responsabile;b) recomandă neacordarea/suspendarea licenţei de funcţionare şi sesizează instituţia/instituţiile responsabilă/responsabile;c) aplică prevederile art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi sesizează instituţia/instituţiile responsabilă/responsabile.
  Articolul 6Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-9 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2.126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 şi 874 bis din 2 decembrie 2014.Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Bucureşti, 3 ianuarie 2019.Nr. 29.ANEXA nr. 1 Deschideți STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale destinatepersoanelor vârstnice, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzuteîn Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificărileşi completările ulterioare: cămine pentru persoane vârstnice, cod 8730 CR-V-I, centrede tip respiro, centre de criză, cod 8730 CR-V-II, centre rezidenţiale de îngrijire şiasistenţă persoane dependente, cod 8730 CR-PD-I şi cod 8790 CR-PD-IIANEXA nr. 2 Deschideți STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele vârstnice, cod 8730 CR-V-IIIANEXA nr. 3 Deschideți STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentrutinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, aplicabile centrelor rezidenţialepentru tinerii în dificultate, cod 8790 CRT-I şi 8790 CR-II
  ANEXA nr. 4 Deschideți STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizateca centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost, cod 8790 CR-PFA-IANEXA nr. 5 Deschideți STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte, cod 8790 CR-PFA-IIANEXA nr. 6 Deschideți STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de
  zi destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale:Centre de zi de asistenţă şi recuperare, cod 8810 CZ-V-I, Centre de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club), cod 8810 CZ-V-II, Centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale, cod 8899 CZ-PN-I, Centre de zi pentru victimele traficului de persoane, cod 8899 CZ-VTP-I şi 8899CZ-VTP-II, Centre de zi pentru persoanele fără adăpost, cod 8899 CZ-PFA-I şi cod 8899 CZ-PFA-II,Centre de zi de integrare/reintegrare socială, cod 8899 CZ-PN-IV
  ANEXA nr. 7 Deschideți STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate şi pentru serviciile socialeacordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general destinate persoaneloradulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale: Centre de suportpentru situaţii de urgenţă/de criză, cod 8899 CZ-PN-II, Centre de zi de consiliere şiinformare, cod 8899 CZ-PN-III, Servicii de asistenţă comunitară, cod 8899 CZ-PN-V, Serviciide intervenţie în stradă, cod 8899 SIS-I şi 8899 SIS-II, Servicii mobile de acordare ahranei-masa pe roţi, cod 8899 CPDH-II, respectiv pentru: centre de zi pentru persoanetoxico-dependente pentru persoane cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanţe
  toxice, etc., coduri de la 8899 CZ-AD-I la 8899 CZ-AD-IV, centre de primire şi cazarepentru solicitanţii de azil şi persoane care au primit o formă protecţie în România, cod8899 CPCSA, centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă medico-socială pentru persoanevârstnice, bolnavi cronici în fază terminală, cod 8710 CRMS-I şi cod 8710 CRMS-II, centrerezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane victime ale traficului de persoane,cod 8790 CR-VTP-I şi 8790 CR-VTP-II, centre rezidenţiale de recuperare/reabilitare socialăşi dezintoxicare pentru persoane cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanţetoxice; centre rezidenţiale de reabilitare socială pentru adicţii, cod 8720 CR-AD-I şicentre rezidenţiale de tip comunitate terapeutică, cod 8720 CR-AD-1I
  ANEXA nr. 8 Deschideți STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod 8810ID - I
  ANEXA nr. 9 Deschideți STANDARDE MINIMEde calitate pentru cantina socială, cod 8899 CPDH-I