Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2016 (*republicată*)privind diminuarea risipei alimentare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2019Data intrării în vigoare 11-02-2019

  *) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 200/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 25 iulie 2018, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 217/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 21 noiembrie 2016 şi, ulterior, a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 30 iunie 2017, şi aprobată cu modificări prin Legea nr. 239/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 6 decembrie 2017.Articolul 1(1) Diminuarea risipei alimentare este un obiectiv urmărit de toţi operatorii economici din sectorul agroalimentar.
  (2) În sensul prezentei legi, prin risipă alimentară se înţelege situaţia în urma căreia alimentele ies din circuitul consumului uman din pricina degradării şi sunt distruse, conform legislaţiei în vigoare.(3) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile utilizate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.(4) În vederea atingerii obiectivului vizat de prezenta lege, autorităţile publice cu atribuţii de reglementare şi control în domeniul agroalimentar au responsabilitatea informării consumatorilor finali cu privire la data durabilităţii minimale şi condiţiile de igienă alimentară. Operatorii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) pot participa în mod voluntar ca parteneri la activităţile şi campaniile propuse de autorităţi şi/sau pot iniţia propriile acţiuni de informare în spiritul prezentei legi.
  Articolul 2(1) Operatorii economici din sectorul agroalimentar, aşa cum sunt definiţi în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, pot să întreprindă măsuri de prevenire a risipei alimentare.(2) Aceste măsuri se desfăşoară conform ierarhiei de prevenire a risipei alimentare, coroborat cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:a)
  măsuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare pe lanţul agroalimentar, începând cu producţia, procesarea, depozitarea, distribuţia şi comercializarea alimentelor, inclusiv în sectorul de industrie hotelieră şi al serviciilor alimentare;
  b) măsuri privind vânzarea cu preţ redus a produselor aflate aproape de expirarea datei durabilităţii minimale, conform legislaţiei în vigoare;c) măsuri privind transferul alimentelor prin donare, pentru consumul uman, dar aflate aproape de expirarea datei durabilităţii minimale, către operatorii receptori, care desfăşoară activităţi înregistrate/autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu asumarea responsabilităţii privind îndeplinirea prevederilor legislaţiei în domeniul siguranţei alimentelor; produsele pot face obiectul transferului oricând în ultimele 10 zile de valabilitate până la atingerea datei durabilităţii minimale. Fac excepţie produsele alimentare perisabile care vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului;d) măsuri pentru eliminarea şi utilizarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate, materiale de categoria 3, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), cu modificările ulterioare, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/978/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată, cu modificările ulterioare, în condiţiile prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare;e) măsuri pentru direcţionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal prin transformarea în compost, conform legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare privind eliminarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman şi legislaţiei privind protecţia mediului;f) măsuri pentru direcţionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal în vederea valorificării lor prin transformare în biogaz, conform legislaţiei de mediu şi legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare;g) măsuri privind dirijarea către o unitate autorizată de neutralizare a produselor rămase după parcurgerea etapelor prevăzute la lit. a)-f);
  h) în cazul măsurilor prevăzute la lit. e)-g) se aplică legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare.
  (3) Se recomandă implementarea a cel puţin două acţiuni de prevenire a risipei alimentare dintre cele enumerate la alin. (2) lit. a)-f) înainte de a dispune neutralizarea deşeurilor generate.(4) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) vor pune la dispoziţia autorităţilor cu atribuţii de reglementare rapoarte anuale prin care să prezinte planurile de diminuare a risipei alimentare, alături de acţiunile întreprinse şi rezultatele obţinute. Rapoartele anuale se vor realiza pe baza cadrelor internaţionale de raportare, dacă nu sunt deja cuprinse în rapoartele rezultatelor non-financiare ale respectivilor operatori.
  Articolul 3(1) Direcţionarea alimentelor aflate aproape de expirarea datei durabilităţii minimale, provenite din donaţii, se face către operatorii receptori, acestora fiindu-le interzisă comercializarea alimentelor către alţi operatori din sectorul alimentar sau direct consumatorului final.(2)
  Prin excepţie de la prevederile alin. (1), asociaţiile şi fundaţiile care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinderile sociale care funcţionează în baza Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, sau serviciile sociale ale furnizorilor publici care funcţionează în baza art. 27 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt operatori din sectorul agroalimentar, înregistraţi la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, şi care desfăşoară activităţi în conformitate cu dispoziţiile actelor normative prevăzute mai sus pot comercializa alimente către consumatorul final, la un preţ care să permită acoperirea costurilor de funcţionare a activităţii respective. Nivelul maximal al costurilor de funcţionare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  (3) În sensul prezentei legi, sunt excluse de la donare băuturile alcoolice.
  Articolul 4Operatorii economici care transferă alimente prin donare, în baza prezentei legi, beneficiază de facilităţi fiscale, aşa cum sunt acestea reglementate de prevederile art. 25 alin. (4) lit. c), pct. 4, 5 şi 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5(1) Încălcarea dispoziţiilor art. 3 constituie contravenţie, dacă nu întruneşte condiţiile unei infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.(2)
  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu atribuţii de control în domeniul agroalimentar.
  (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 6Transferul alimentelor către operatorii receptori se face în baza unui contract încheiat în scopul respectării prezentei legi.Articolul 7 Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. *) Prezenta lege a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 21 noiembrie 2016 şi, ulterior, a fost suspendată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2017 până la data de 31 decembrie 2017, prin Legea nr. 239/2017 până la data de 30 iunie 2018 şi prin Legea nr. 200/2018 până la data de 1 februarie 2019.
  Articolul 8**)În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.**) A se vedea art. II din Legea nr. 200/2018.ANEXĂDefiniţii:1. Consumatorul final - ultimul consumator al unui produs alimentar care nu foloseşte produsul ca parte a unei operaţii sau activităţi din domeniul de activitate al unei întreprinderi cu profil alimentar - conform art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu modificările ulterioare;2. Etichetare - menţiunile, indicaţiile, mărcile sau denumirile comerciale, imaginile sau semnele care se referă la un produs alimentar şi care figurează pe orice ambalaj, document, anunţ, etichetă, inel sau manşetă care însoţesc sau se referă la respectivul produs;3. Etichetă - orice marcaj, marcă, semn, imagine sau altă descriere scrisă, imprimată, ştanţată, marcată, gravată sau tipărită pe un produs alimentar sau ataşată ambalajului sau recipientului unui astfel de produs;4. Data durabilităţii minimale - data-limită de consum până la care produsul alimentar îşi păstrează proprietăţile specifice, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;
  5. Operatori economici (organizaţii donatoare) - sunt operatorii din sectorul agroalimentar care pot dona alimente aflate aproape de expirarea datei-limită de consum din cadrul fiecărei etape a lanţului de aprovizionare cu alimente, mai exact: producţia primară, prelucrarea şi producţia alimentelor, comerţul cu amănuntul şi alte tipuri de distribuţie, precum şi sectorul de alimentaţie publică şi cel hotelier, aşa cum sunt definiţi de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu modificările ulterioare;6. Operatorii receptori (organizaţii beneficiare) - operatorii din sectorul agroalimentar care desfăşoară activităţi înregistrate/autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ce răspund de respectarea legislaţiei din domeniul igienei alimentelor după preluarea acestora de la operatorii donatori, alimente ce sunt destinate a fi furnizate numai consumatorului final;7. Produse aflate aproape de expirarea datei durabilităţii - produse agroalimentare care pot fi donate conform prevederilor prezentei legi şi se încadrează în categoriile şi termenele de valabilitate propuse de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Legea nr. 200/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 217/2016 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator:Articolul IIPână la data de 1 februarie 2019, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerul Sănătăţii elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul IIIAplicarea prevederilor Legii nr. 217/2016, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege se suspendă de la data publicării prezentei legi până la data de 1 februarie 2019, cu excepţia art. II care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.
  ----