Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 25 din 3 ianuarie 2019privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2019Data intrării în vigoare 11-02-2019

  Având în vedere:– art. 9 alin. (5) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;– anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul:– art. 9 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 5 alin. (7) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;– art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, cu modificările ulterioare;– art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin: Articolul 1(1) Se aprobă standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial, respectiv servicii sociale cu cazare, destinate copiilor din sistemul de protecţie specială, definite conform prevederilor art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:a) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, cod 8790CR-C-I, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1;b) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat, cod 8790CR-C-II, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 2;c) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre de urgenţă, precum şi ca adăposturi de noapte pentru copiii străzii, cod 8790CR-C-III, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 3;d) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal, cod 8790CR-C-IV, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 4.(2) Lista documentelor şi procedurilor aferente standardelor minime de calitate prevăzute la alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 5.(3) În cuprinsul prezentului ordin, prin termenul de „copil“ se înţelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, potrivit legii, precum şi tinerii care provin din sistemul de protecţie specială şi sunt găzduiţi şi protejaţi în centrele prevăzute la alin. (1), până la vârsta şi în condiţiile prevăzute de lege.
  Articolul 2(1) Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 alin. (1) cuprind două secţiuni.(2) Secţiunea I - standardul minim de calitate este structurată după cum urmează:a) module: denumire şi numerotare cu cifre romane;b) standarde: definire, rezultate aşteptate şi numerotare cu cifre arabe;c) condiţii/criterii ale fiecărui standard, corespunzători indicatorilor de proces: enunţ, detaliere şi numerotare compusă din litera S şi cifre arabe corespunzătoare numărului standardului şi numărului condiţiei/criteriului;d)
  indicatori de monitorizare-Im, corespunzători indicatorilor de realizare: documente şi modalităţi de evidenţiere a respectării standardului.
  (3) Structura standardelor minime de calitate, prevăzută la alin. (2), respectă elementele care definesc standardele de calitate, după cum urmează:a) condiţiile/criteriile fiecărui standard corespund indicatorilor de proces - măsură a modului/procesului în care sunt livrate serviciile, respectiv condiţiile/criteriile fiecărui standard;b) indicatorii de monitorizare-Im corespund indicatorilor de realizare - măsură, de obicei cantitativă, a produselor finale sau a serviciilor furnizate direct de o structură instituţională;c) rezultatele aşteptate corespund indicatorilor de rezultat - măsură a efectelor sau impactului obţinute prin furnizarea serviciilor.(4) Secţiunea a II-a cuprinde clarificări privind modalitatea de completare a fişei de autoevaluare - formular standard în care se înscriu de către solicitantul licenţei de funcţionare datele şi punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de îndeplinire a standardelor minime aferente procesului de acordare a serviciilor sociale.(5)
  Evaluarea în vederea acordării licenţei serviciului social se realizează pe baza punctajului minim prevăzut în secţiunea a 2-a a fiecăreia dintre anexele nr. 1-4, a documentelor justificative şi a vizitelor de evaluare în teren realizate de inspectorii sociali.
  Articolul 3(1) Furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a respecta în integralitate standardele minime de calitate atât în vederea primirii licenţei de funcţionare, cât şi ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de funcţionare a serviciilor sociale.(2) Indiferent de forma de organizare a serviciilor sociale licenţiate, furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi le revine obligaţia monitorizării respectării standardelor minime de calitate.Articolul 4(1) Verificarea respectării standardelor minime de calitate în baza cărora au obţinut licenţa de funcţionare revine inspectorilor sociali, potrivit prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Verificarea conformităţii şi respectării normelor de igienă şi sănătate publică, a normelor privind securitatea la incendiu, precum şi a altor condiţii/cerinţe/norme pentru care au fost emise autorizaţii administrative prealabile de funcţionare se realizează de personalul de specialitate desemnat de instituţiile care au emis autorizaţiile de funcţionare respective, după caz: din domeniul sănătăţii publice, al pazei contra incendiilor, al sănătăţii şi securităţii în muncă etc.(3) În realizarea vizitelor de evaluare în teren inspectorii sociali au în vedere ansamblul de condiţii şi criterii aferente fiecărui standard, fără a se limita la indicatorii prevăzuţi în fişa de autoevaluare, iar în situaţia în care apreciază încălcări ale unor cerinţe care, potrivit legii, intră în competenţa instituţiilor menţionate la alin. (2), în funcţie de gravitatea constatărilor procedează după cum urmează:a) sesizează instituţia/instituţiile responsabilă/responsabile;b) recomandă neacordarea/suspendarea licenţei de funcţionare şi sesizează instituţia/instituţiile responsabilă/responsabile;c) aplică prevederile art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi sesizează instituţia/instituţiile responsabilă/responsabile.
  Articolul 5
  Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 15 martie 2004; b) Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 şi 515 bis din 8 iunie 2004;c) Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 89/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 19 august 2004;d) anexa nr. 4 „Standarde minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copiii străzii“ şi anexa nr. 5 „Standarde minime obligatorii privind adăpostul de noapte şi de zi pentru copiii străzii“ la Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 şi 743 bis din 16 august 2005.Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Bucureşti, 3 ianuarie 2019.Nr. 25.Anexa nr. 1 Deschideți STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţialepentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi
  Anexa nr. 2 Deschideți STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre de primire în regimde urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatatAnexa nr. 3 Deschideți STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre de urgenţă, precumşi ca adăposturi de noapte pentru copiii străzii, cod 8790CR-C-IIIAnexa nr. 4 Deschideți STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal
  Anexa nr. 5 Deschideți LISTAprivind documentele şi evidenţele aferente Standardelor minime de calitate prevăzute la Anexele 1-4