Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 30 ianuarie 2019de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2019Data intrării în vigoare 11-02-2019


  Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 102 din 11 februarie 2019.
  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.Articolul 2(1) Suportul alimentar constă, după caz, într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, după cum urmează:a) masă caldă, preparată în regim propriu, pentru unităţile de învăţământ în care există cantină cu avize de funcţionare, înregistrată sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, şi spaţiu adecvat de servire a mesei;b) masă caldă, în regim catering, pentru unităţile de învăţământ în care nu există cantină pentru prepararea în regim propriu, dar în care există un spaţiu de servire a mesei sau un alt spaţiu amenajabil în acest scop, iar produsele alimentare vor fi păstrate până la servire în spaţii amenajate în care să existe condiţii adecvate de manipulare şi depozitare, la temperaturi adecvate care să poată fi monitorizate şi controlate;c) pachet alimentar, pentru unităţile de învăţământ în care nu există nici cantină şi nici spaţiu amenajabil în scopul servirii mesei. Produsele alimentare vor fi păstrate până la servire în spaţii amenajate în care să existe condiţii adecvate de manipulare şi depozitare, la temperaturi adecvate care să poată fi monitorizate şi controlate.(2) La solicitarea directorului unităţii de învăţământ, cu aprobarea consiliului de administraţie, ordonatorul principal de credite supune aprobării consiliului local diferenţierea tipului de suport alimentar pe niveluri de învăţământ, în funcţie de specificul unităţii de învăţământ dat de structura ciclurilor de învăţământ, de dispunerea geografică, de programul şcolar al elevilor sau de alţi factori obiectivi.
  (3) În sensul prezentelor norme metodologice, documentele- suport, prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018, pot fi următoarele:a) documente medicale care să ateste intoleranţe/alergii alimentare sau afecţiuni cronice, după caz, care să îl determine pe părinte/reprezentant legal să formuleze o altă opţiune alimentară;b) declaraţie pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal cu privire la apartenenţa la o religie/cult/comunitate culturală care restricţionează consumul anumitor alimente, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.(4) Produsele prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte prevederile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar şi ale Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi.(5) Produsele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) provin din unităţi înregistrate/autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor aflate pe teritoriul României şi se distribuie sub formă ambalată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, referitoare la condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, la condiţiile igienico-sanitare şi la etichetare, conform prevederilor pct. 8 din anexa nr. 2, fiind transportate numai cu mijloace de transport autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.
  Articolul 3
  (1) Atribuirea contractelor de achiziţie publică/de furnizare/servicii se va face conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018.(2) Specificaţiile tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/furnizare/servicii sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  Articolul 4(1) Dreptul de a primi zilnic suportul alimentar prevăzut la art. 2 îl au numai preşcolarii/elevii prezenţi la activităţile didactice. Suportul alimentar nu se acordă în perioada vacanţelor sau a altor zile declarate prin lege ca zile nelucrătoare.(2) Inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti este responsabil de comunicarea către Ministerul Educaţiei Naţionale a oricăror modificări apărute la nivelul unităţilor de învăţământ, în ceea ce priveşte numărul beneficiarilor sau schimbarea denumirii, comasarea sau desfiinţarea unor niveluri de învăţământ.(3) Unităţile de învăţământ răspund, în mod direct, de asigurarea condiţiilor de primire, recepţie şi distribuţie a produselor alimentare, prin nominalizarea persoanelor responsabile în acest sens, precum şi de confirmare a documentelor ce stau la baza plăţii produselor alimentare.
  (4) Programul de servire a mesei şi timpul alocat acestei activităţi sunt stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în funcţie de numărul de elevi, de orarul şcolii şi de particularităţile specifice fiecărei unităţi de învăţământ.(5) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte modalitatea prin care se va face prezenţa preşcolarilor/elevilor pentru a li se comunica furnizorilor, zilnic, numărul de porţii/pachete alimentare care li se vor distribui preşcolarilor/elevilor prezenţi la cursuri.(6) Principiile care trebuie respectate în pregătirea mesei pentru preşcolari şi elevi, conform recomandărilor Institutului Naţional de Sănătate Publică, precum şi posibile variante de meniu sunt prevăzute în anexa nr. 3.
  Articolul 5(1) Sumele alocate conform art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 se reflectă în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la partea de venituri, cu ajutorul indicatorului 11.02.02 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti“.(2) La partea de cheltuieli a bugetelor locale, din punctul de vedere al clasificaţiei funcţionale a indicatorilor bugetelor locale, creditele bugetare destinate finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat se vor reflecta la capitolul 65.02 „Învăţământ“, subcapitolul 65.02.11 „Servicii auxiliare pentru educaţie“, paragraful 65.02.11.30 „Alte servicii auxiliare“, în bugetul propriu al unităţilor administrativ-teritoriale sau al subdiviziunilor administrativ-teritoriale, pe codul de identificare fiscală al acesteia. Din punctul de vedere al clasificaţiei economice a indicatorilor, creditele bugetare destinate finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat se vor reflecta la titlul 57 „Asistenţă socială“, articolul 57.02 „Ajutoare sociale“, alineatul 57.02.05 „Suport alimentar“, inclusiv în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2018.
  (3) Sumele acordate unităţilor administrativ-teritoriale sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018, rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar, se regularizează cu bugetul de stat.
  Articolul 6(1) În conformitate cu principiile care trebuie respectate în pregătirea mesei pentru preşcolari şi elevi, conform recomandărilor Institutului Naţional de Sănătate Publică, produsele alimentare sunt livrate zilnic din unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi sunt păstrate până la servire în unităţile de învăţământ preuniversitar, în condiţii igienico-sanitare şi de siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.(2) Pentru asigurarea condiţiilor igienico-sanitare, produsele care fac obiectul suportului alimentar trebuie însoţite de ustensile sigilate, după caz, pentru unităţile de învăţământ care nu au cantină, care permit consumul în condiţii optime de igienă.(3) Plata produselor şi a serviciilor contractate se efectuează de către ordonatorii principali de credite, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, întocmite şi aprobate de unităţile-pilot.
  Articolul 7(1) Inspectoratul şcolar desemnează un inspector responsabil cu monitorizarea desfăşurării programului-pilot în unitatea/unităţile de învăţământ din judeţ/municipiu, de regulă, inspectorul teritorial.(2) Monitorizarea se realizează, la decizia fiecărui inspectorat şcolar, prin diverse tipuri de activităţi, ca de exemplu: colectare şi interpretare de date, vizite în unităţile de învăţământ, inspecţii tematice, rapoarte transmise lunar de către unitatea de învăţământ către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.(3) Conducerea unităţii de învăţământ desemnează un coordonator local de program care poate fi din categoria personal didactic, didactic-auxiliar sau nedidactic, cu excepţia personalului de îngrijire şi de întreţinere. În unităţile de învăţământ care funcţionează cu structuri şcolare arondate se desemnează câte un responsabil la nivelul fiecărei structuri. (4) Servirea mesei calde/Distribuirea pachetului alimentar se face de către persoane desemnate de conducerea unităţii de învăţământ, cu excepţia personalului de îngrijire şi de întreţinere, cu respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă şi cele referitoare la supravegherea sănătăţii lucrătorilor.(5) Coordonarea programului la nivel de unitate de învăţământ constă în diverse tipuri de activităţi, ca de exemplu: recepţie de produse alimentare, efectuată cu respectarea legislaţiei în vigoare, servicii, evidenţa zilnică a livrării mesei calde/pachetului alimentar, completarea formularelor de raportare periodică.(6) La nivelul unităţii de învăţământ se elaborează un raport lunar cu privire la derularea programului, după modelul prevăzut în anexa nr. 4.
  (7) La nivel judeţean/La nivelul municipiului Bucureşti, coordonarea programului-pilot este asigurată de către inspectoratul şcolar, care elaborează şi transmite rapoarte semestriale, respectiv raportul final privind implementarea programului-pilot, către Ministerul Educaţiei Naţionale. (8) La nivel naţional, coordonarea programului-pilot este asigurată de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin direcţia desemnată în acest sens.
  Articolul 8(1) Controlul respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind condiţiile igienico-sanitare prin care pachetul alimentar/masa caldă este oferit/oferită către elevi/preşcolari, precum şi al respectării unei alimentaţii corespunzătoare din punct de vedere nutriţional, în unităţile de învăţământ preuniversitar, se exercită de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.(2) Unităţile care produc, prepară, transportă şi distribuie alimente în cadrul acestui program-pilot sunt supuse inspecţiei sanitare de stat realizată, conform competenţelor în domeniul alimentului, de către personalul împuternicit de ministrul sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.Anexa nr. 1 la normele metodologice Declaraţie pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legalDECLARAŢIE Subsemnatul/a, ..............., născut/ă la data de ..................., legitimat(ă) cu ……………………… seria …… numărul …...., părinte/reprezentant legal al minorului ......................, născut la data de ……………….., declar pe propria răspundere că:– fiul/fiica mea suferă de .....................................................................................................;– fiul/fiica mea aparţine unei/unui religii/cult care restricţionează consumul de ………………………………………….……;
  – altă situaţie: ..................................................... .
  Ataşez acestei declaraţii următoarele documente doveditoare:– ....................................................…………;– ..........................................................………… .Data: Semnătura:
  Anexa nr. 2 la normele metodologiceSPECIFICAŢIILE TEHNICE pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/furnizare/servicii
  Specificaţii tehnice:1. Caracteristici generaleSe vor furniza:a) masă caldă preparată conform principiilor ce trebuie respectate în pregătirea mâncării pentru copii prevăzute în anexa nr. 3 la normele metodologice;b) pachet alimentar: produse de panificaţie (pâine feliată sau batoane/chifle) 80 g - maximum 50% din greutatea totală a pachetului, produse din carne şi/sau brânzeturi/derivate din lapte 40 g - minimum 25% din greutatea totală a pachetului şi legume (roşii, castraveţi, salată sau alte produse similare) 40 g - maximum 25% din greutatea totală a pachetului. La acestea se va adăuga un fruct.Produsele alimentare sunt livrate zilnic din unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi sunt păstrate până la servire în unităţile de învăţământ preuniversitar, în condiţii igienico-sanitare şi de siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.2. Evidenţa cantităţilor solicitate, distribuite şi consumateFiecare unitate de învăţământ beneficiară a programului-pilot va ţine evidenţa cantităţii de produse consumate, menţionând categoriile de beneficiari, tipul de produs, cantitatea/porţie, numărul de porţii şi numărul de zile de şcoală, precum şi evidenţa numărului de copii.Furnizorul/Prestatorul autorizat/înregistrat, unităţile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, de pe teritoriul României, vor păstra şi vor prezenta organismelor de control competente documentele comerciale şi tehnice privind produsele alimentare distribuite în unităţile şcolare, precum şi documentele care să ateste calitatea şi siguranţa acestora, după caz; unităţile de învăţământ au obligaţia de a păstra avizele de expediţie aferente fiecărei distribuţii.Lunar, autoritatea contractantă va realiza centralizarea cantităţii de produse consumate per categorie de produs, în funcţie de situaţia numărului de copii şcolarizaţi în luna precedentă, pe care o va corela cu situaţia existentă la furnizor. Toate părţile implicate în procesul de distribuţie a produselor alimentare menţionate la pct. 1 către unităţile de învăţământ vor păstra documentele justificative pe o perioadă de cel puţin 3 ani, începând de la sfârşitul anului întocmirii acestora.3. Calitatea produselorProdusele alimentare trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.
  Produsele lactate (unt, brânzeturi) trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului; SR 1.286/A1/1997 - Brânzeturi cu pastă opărită (caşcaval).Pentru grupele speciale de consumatori - copii cu diabet, intoleranţă la lactoză sau alte probleme de natură medicală - se va asigura regimul alimentar prescris de medicul specialist. Tipul de hrană de regim şi cantitatea necesară se prevăd în anexa la contractul de furnizare, fiind specificate pentru fiecare şcoală şi elev.
  4. Siguranţă şi perisabilitate microbiologicăTermenul maxim pentru consumul produselor transportate de la furnizor către unităţile şcolare va fi:a) ziua producerii pentru masa caldă;b) de 24 de ore de la momentul ambalării pentru sandviciuri.Pentru depozitare în şcoli se vor folosi spaţii special amenajate pentru păstrarea produselor alimentare în condiţii de siguranţa alimentelor prevăzute de legislaţia în vigoare, asigurate de către beneficiar - unitatea de învăţământ.Produsele alimentare vor fi păstrate până la servire în condiţiile indicate de producător, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.5. Condiţii pentru transport şi distribuţieProdusele alimentare vor fi transportate de la furnizor către unităţile şcolare numai cu mijloace auto speciale, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
  6. Metode de testare şi controlProdusele alimentare distribuite conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 se analizează doar în laboratoare autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor care au metodele de analiză acreditate.7. Distribuţia alimentelor se va face numai de către persoane care deţin certificat de absolvire a unui curs de Noţiuni fundamentale de igienă, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.225/5031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, cu modificările şi completările ulterioare, şi fişă de aptitudini specifice activităţii desfăşurate, conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare.8. Ambalare, etichetare, marcareÎn conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, produsele alimentare preambalate prezintă înscrise prin etichetare următoarele elemente obligatorii:a) denumirea produsului; de exemplu: sandvici cu şuncă şi roşii, sandvici cu unt, caşcaval şi salată;b) lista ingredientelor;c) substanţe care provoacă alergii sau intoleranţe;d) cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente: şuncă x%; caşcaval y%;
  e) cantitatea netă;f) data-limită de consum, sub forma: „Expiră la data de ...“, cu înscrierea necodificată a zilei, lunii şi anului;g) condiţii de depozitare;h) o declaraţie nutriţională.Etichetarea nutriţională trebuie să conţină următoarele elemente: valoare energetică, grăsimi, acizi graşi saturaţi, glucide, zaharuri, proteine, sare, în această ordine:
  Declaraţie nutriţională100 g
  Valoare energetică Kj/kcal
  Grăsimi g, din care
  Acizi graşi saturaţi g
  Glucide g, din care
  Zaharuri g
  Proteine g
  Sare g
  Menţiunile nutriţionale se prezintă, în funcţie de spaţiul disponibil, sub formă de tabel cu numele aliniate, iar în cazul în care spaţiul nu permite, declaraţia este prezentată în format liniar;
  i) menţiune privind lotul; în cazul în care data-limită de consum se înscrie sub forma zi, lună, an, nu este necesară înscrierea lotului;j) având în vedere destinaţia acestor produse, este necesară inscripţionarea unor elemente de avertizare, astfel: „PRODUS DISTRIBUIT GRATUIT“.În cazul produselor distribuite de unităţile de alimentaţie publică şi care nu se supun prevederilor definiţiei „produs alimentar preambalat“, se va indica la livrare, printr-un document scris care însoţeşte produsele: denumirea produsului, substanţe care provoacă alergii sau intoleranţe, o menţiune privind lotul – data producerii şi sintagma „PRODUS DISTRIBUIT GRATUIT“;k) pentru masa caldă, preparată în regim propriu, lista-meniu afişată la loc vizibil va conţine denumirea produsului, ingredientele componente şi substanţele care provoacă alergii sau intoleranţe;l) numele şi adresa operatorului din sectorul alimentar împuternicit cu informarea consumatorilor.
  Anexa nr. 3 la normele metodologice Principii care trebuie respectate în pregătirea mesei pentru preşcolari şi elevi1. Nu se adaugă aditivi alimentari, conservanţi sau orice alt tip de potenţiatori de arome şi gust în cazul mâncărurilor calde, preparate la nivelul cantinelor din incinta unităţilor de învăţământ sau la nivelul unităţilor de tip catering şi care urmează a fi servite preşcolarilor şi elevilor; de asemenea, produsele de origine animală sau nonanimală din care se prepară aceste mâncăruri nu trebuie să conţină aditivi sau alte substanţe acceptate peste limitele stabilite de legislaţia în vigoare.2. Uleiul necesar preparării se utilizează o singură dată, fiind un ulei de calitate superioară.3. Ceapa pregătită în prima fază a etapei de gătire nu se prăjeşte, ci se înăbuşă cu apă.4. Sarea iodată utilizată nu trebuie să conţină antiaglomeranţi sau orice alt aditiv.5. Evitarea asocierii alimentelor din aceeaşi grupă la felurile de mâncare servite (de exemplu, la micul dejun nu se va servi ceai cu pâine cu gem, ci cu preparate din carne sau cu derivate lactate; în schimb se poate folosi lapte cu pâine cu gem sau cu biscuiţi; la masa de prânz nu se vor servi felul 1 şi felul 2 preponderente cu glucide - cereale, ca de exemplu, supa cu găluşte şi friptura cu garnitură din paste făinoase, ci din legume).6. Evitarea mâncărurilor care solicită un efort digestiv puternic sau care au efect excitant ori a căror combinaţie produce efecte digestive nefavorabile (cum ar fi iahnie de fasole cu iaurt sau cu compot). 7. Nu se vor permite mâncărurile gen tocături prăjite. Ouăle se recomandă a fi servite ca omletă la cuptor şi nu ca ochiuri româneşti sau prăjite. 8. Se recomandă îmbogăţirea raţiei în vitamine şi săruri minerale prin folosire de salate din crudităţi şi adăugare de legume-frunze în supe şi ciorbe. 9. Interdicţia folosirii cremelor cu ouă şi frişcă, a maionezelor, indiferent de anotimp, precum şi a ouălor fierte (nesecţionate după fierbere).10. Mâncarea livrată trebuie gătită în dimineaţa zilei în care se serveşte, păstrându-se în condiţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi în condiţii igienico-sanitare şi la temperaturi corespunzătoare, conform legislaţiei în vigoare.11. Unităţile de învăţământ în care se desfăşoară programul-pilot au obligativitatea de a păstra 48 de ore probe din alimentele servite copiilor, conform legislaţiei în vigoare.
  NOTĂ:Variante orientative de meniu care includ sugestiile Institutului Naţional de Sănătate Publică1. Ciorbă de legume;2. Supă de pui cu legume;3. Ciorbă de văcuţă cu legume;4. Legume cu piept de pui la grătar;5. Mâncare de mazăre cu piept de pui;6. Pilaf cu legume şi ficăţei de pui;7.
  Piure de morcov cu grătar de pui;
  8. Piure de cartofi cu piept de curcan;9. Mâncare de varză dulce cu friptură la cuptor;10. Ghiveci de legume cu pui;11. Orez cu legume şi pui la tava;12. Sufleu de broccoli cu brânză;13. Cartofi gratinaţi cu piept de pui la grătar;
  14. Tocană de legume cu orez brun;15. Piure de cartofi cu sfeclă şi chifteluţe de legume;16. Omletă cu legume (ardei, ciuperci, ceapă verde) şi brânză telemea;17. Sufleu de conopidă, broccoli şi brânză la cuptor;18. Dovlecel umplut cu brânză la cuptor;19. Ciuperci la cuptor umplute cu brânză (pentru copiii cu vârsta mai mare de 7 ani);20. Macaroane cu brânză;
  21. Cartofi franţuzeşti (la cuptor cu brânză şi ou);22. Quinoa cu legume;23. Sandvici cu unt, şuncă, caşcaval şi legume (roşii, castravete, salată);24. Sandvici cu piept de pui la grătar sau pulpă de pui dezosată la grătar cu legume crude (gogoşar, varză, morcov);25. Salată de fructe (măr, pară, caisă, piersică, banană, portocală).
  Anexa nr. 4 la normele metodologiceModel raport lunarRAPORT LUNARprivind derularea Programului-pilot
  Nume unitate de învăţământ
  Nivel de învăţământ
  Perioada monitorizată
  Coordonator program
  Număr total elevi
  Număr elevi prezenţi
  Număr elevi cu meniu special
  Alte informaţii/observaţii
  Apreciaţi, pe o scală de la 1 la 5, calitatea serviciilor din cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat:1 - Total nesatisfăcător 2 - Nesatisfăcător3 - Satisfăcător4 - Foarte bine5 - Excelent
  12345Observaţii
  Capacitatea spaţiului de servire
  Condiţiile de păstrare a produselor
  Resurse umane (personal)
  Termenele de livrare
  Asigurarea condiţiilor de siguranţă şi confort în servirea mesei
  Respectarea principiilor unei alimentaţii sănătoase în prepararea suportului alimentar
  Calitatea zilnică a suportului alimentar
  Programul de servire a mesei
  Respectarea termenelor de livrare
  Gradul de satisfacţie al beneficiarilor direcţi

  PROBLEME ÎNTÂMPINATE PE PARCURSUL DERULĂRII PROGRAMULUI-PILOT
  PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE/RECOMANDĂRI
  Coordonator Program-pilot,................VizatDirector,..............
  -----