Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 30 ianuarie 2019de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 8 februarie 2019Data intrării în vigoare 08-02-2019

  Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 51 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 101 din 8 februarie 2019.Capitolul I Obiectivul şi domeniul de aplicare
  Articolul 1Prezentele norme metodologice stabilesc măsurile de prevenire a risipei alimentare pe lanţul agroalimentar, conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.Articolul 2Operatorii economici, prevăzuţi la art. 2 alin. (1) din lege, din întregul lanţ agroalimentar, indiferent de forma de organizare, în vederea donării/comercializării de produse agroalimentare, iau măsuri ca în toate etapele de producţie, de procesare, depozitare, distribuţie şi comercializare a alimentelor, inclusiv în sectorul de industrie hotelieră şi al serviciilor alimentare, să fie respectate dispoziţiile cu privire la siguranţa produselor alimentare din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu modificările ulterioare.
  Capitolul II Măsurile de prevenire ce pot fi întreprinse în vederea diminuării risipei alimentareArticolul 3(1)
  Măsurile de prevenire pentru diminuarea risipei alimentare se adresează operatorilor economici din cadrul fiecărei verigi a lanţului agroalimentar prevăzuţi la art. 2 alin. (2) din lege.
  (2) Pentru producţia primară, operatorii economici pot să întreprindă următoarele măsuri:a) măsuri de planificare sau alte instrumente economice care promovează utilizarea eficientă a resurselor;b) măsuri de minimizare a pierderilor înainte de recoltare, precum şi măsuri de valorificare după recoltare, prin donare, comercializare, transformare în compost, biogaz;c) măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice;d) măsuri de cercetare, inovare, tehnologizare/ retehnologizare - crearea de soiuri şi hibrizi rezistenţi la secetă, boli şi dăunători, realizarea unor sisteme performante de maşini şi utilaje agricole destinate recoltării, sortării, depozitării şi ambalării, care au drept scop diminuarea pierderilor de producţie;e) adaptarea producţiei la condiţiile de piaţă - cerere-ofertă, asigurarea trasabilităţii - plan de cultură în funcţie de piaţa de desfacere;f) măsuri de educare şi informare referitoare la prevenirea risipei de produse agroalimentare, cuantificarea risipei de alimente;
  g) măsuri de redistribuire/utilizare a surplusului.
  (3) Pentru prelucrare/procesare operatorii economici pot să întreprindă următoarele măsuri:a) măsuri de planificare, reutilizare a produselor secundare sau alte instrumente economice care promovează utilizarea eficientă a resurselor;b) măsuri de cercetare-dezvoltare-inovare;c) măsuri de tehnologizare/retehnologizare, automatizare/ digitalizare a procesului de producţie/prelucrare/procesare în vederea minimizării pierderilor;d) metode inovative de tratare a alimentelor;e)
  adaptarea producţiei la condiţiile de piaţă, cerere-ofertă;
  f) asigurarea trasabilităţii;g) măsuri privind donarea alimentelor către operatorii receptori şi consumatorii finali;h) stabilirea planului de diminuare a risipei de alimente;i) realizarea a minimum o comunicare anuală internă cu angajaţii privind obiectivul de reducere a risipei de alimente.
  (4) Pentru depozitare, distribuţie, comercializare, operatorii economici pot să întreprindă următoarele măsuri:a) realizarea şi monitorizarea unui sistem FIFO „primul intrat - primul ieşit“ pentru stocurile de marfă;
  b) informarea/educarea consumatorilor cu privire la condiţiile optime de utilizare şi depozitare a alimentelor;c) colaborarea cu consumatorii şi înţelegerea nevoilor acestora;d) realizarea a minimum o comunicare anuală internă cu angajaţii privind obiectivul de reducere a risipei de alimente.
  (5) Pentru sectorul de industrie hotelieră şi a serviciilor de alimentaţie publică, operatorii economici pot să întreprindă următoarele măsuri:a) măsuri de planificare sau alte instrumente economice care promovează utilizarea eficientă a resurselor;b) realizarea a minimum o comunicare anuală internă cu angajaţii privind obiectivul de reducere a risipei de alimente;c) realizarea unui sistem de monitorizare FIFO „primul intrat - primul ieşit“ a stocurilor de marfă/materii prime;
  d) măsuri de colectare separată a deşeurilor alimentare, pe categorii, în vederea reciclării/valorificării/eliminării conform ierarhiei deşeurilor şi legislaţiei specifice în vigoare.
  Articolul 4Până la data de 31 martie a anului în curs, operatorii economici pot să posteze pe site-ul propriu planul anual de diminuare a risipei alimentare prevăzut la art. 11 lit. a).Articolul 5Operatorii economici pot lua măsuri privind vânzarea cu preţ redus a produselor agroalimentare supuse vânzării accelerate, conform legislaţiei în vigoare.
  Articolul 6(1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1) din lege pot dona produsele aflate aproape de expirarea datei durabilităţii minimale către consumatorul final, prevăzut la pct. 1 din anexa la lege, sau către operatorul receptor, prevăzut la pct. 6 din anexa la lege, în baza unui contract, oricând în ultimele 10 zile de valabilitate până la atingerea datei durabilităţii minimale.(2) Operatorul receptor poate dona alimente doar către consumatorul final, aşa cum au fost recepţionate de la operatorii donatori sau sub formă de alimente gătite/preparate/ transformate, prin utilizarea acestor alimente în incinta cantinelor sociale sau a altor obiective de alimentaţie publică care funcţionează în baza Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurante, restaurante cu autoservire, cofetării, patiserii, plăcintării, simigerii, covrigării, case de comenzi, cantine-restaurant şi altele asemenea pot dona alimente gătite/preparate/transformate către operatorii receptori şi către consumatorii finali.(4) Transferul alimentelor pentru consumul uman, prin donare, către operatorii receptori se va face respectând cerinţele privind trasabilitatea acestora conform art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, cu modificările ulterioare.(5) În situaţia în care operatorii receptori nu reuşesc să doneze produsele agroalimentare până la expirarea datei durabilităţii minimale se aplică măsurile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d)-g) din lege.(6) Este interzisă donarea către consumatorul final şi către operatorul receptor a următoarelor alimente perisabile: sucuri de legume şi fructe nepasteurizate, legume şi fructe pretăiate, seminţe germinate.(7) Este interzisă donarea către consumatorul final a următoarelor alimente perisabile microbiologic de origine animală, respectiv carnea şi organele proaspete provenite de la bovine, porcine, caprine, ovine, cabaline, păsări de curte, vânat sălbatic sau de crescătorie, carnea tocată, carnea preparată, laptele crud şi produsele din lapte crud, peştele şi produsele din pescuit proaspete, ouăle şi produsele din ouă crude.(8) Alimentele prevăzute la alin. (7) pot fi donate către operatorii receptori de tipul cantinelor sociale sau al altor unităţi de alimentaţie publică care funcţionează în baza Legii nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea transformării acestora, fără întârziere nejustificată, în produs finit, destinat consumatorului final.(9) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va publica şi actualiza periodic lista operatorilor receptori, care va cuprinde denumirea operatorului receptor, adresa şi datele de contact ale acestuia, tipul/categoria de produse alimentare dintre cele care pot face obiectul donării/comercializării.(10) În vederea includerii pe lista operatorilor receptori, aceştia vor depune la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în scris sau on-line, o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită în mod obligatoriu de copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.Articolul 7(1) Direcţionarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002.
  (2) Nu pot face obiectul donării produsele de origine animală sau nonanimală care au fost declarate/clasificate ca improprii consumului uman de către autorităţile abilitate, respectiv operatorul din domeniul alimentar, precum şi produsele descrise la art. 8-10 din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009.(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), produsele alimentare care nu sunt comercializate din cauza unor aspecte de prezentare, defecte de ambalare sau alte defecte care nu pot prezenta niciun risc pentru sănătatea publică pot face obiectul donării numai după efectuarea unei evaluări detaliate, pe fiecare tip de produs, pentru a se asigura că acestea pot fi consumate în condiţii de siguranţă. Evaluarea se va realiza de către operatorul economic donator şi se consemnează în contractul încheiat la momentul donării.(4) Pentru produsele alimentare care au fost încadrate în categoria 3 conform Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 ca produse nedestinate consumului uman şi în sensul celor stabilite la alin. (3) este interzisă reintroducerea acestora în lanţul agroalimentar, chiar dacă se face o analiză de risc ulterioară.
  Articolul 8Produsele agroalimentare improprii consumului uman vor fi încadrate şi clasificate ca deşeuri alimentare conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor fi gestionate potrivit legislaţiei pentru protecţia mediului.Articolul 9
  (1) Operatorii receptori, respectiv asociaţiile şi fundaţiile care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinderile sociale care funcţionează în baza Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, serviciile sociale ale furnizorilor publici care funcţionează în baza art. 27 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pot comercializa alimente către consumatorul final la un preţ care să permită acoperirea anuală a cheltuielilor pentru personal, utilităţi, derularea activităţilor şi funcţionarea operatorului receptor pentru activitatea de comercializare a alimentelor donate, conform legii. Pentru salariile personalului se va lua ca punct de referinţă pentru calcul salariul mediu pe economie. (2) Nivelul costurilor de funcţionare lunare ale operatorilor receptori care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin aplicarea procentului de maximum 5,8% din indicatorul social de referinţă - ISR, indicator reglementat conform legislaţiei în vigoare, per consumator final. În cazul în care consumatorul final este înregistrat în baza de date a operatorului receptor ca reprezentant al familiei sale, fiecare membru al familiei cu care acesta se gospodăreşte în comun va fi considerat consumator final.(3) Operatorul receptor are obligaţia să depună la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 31 martie a fiecărui an, un raport privind activitatea desfăşurată în anul precedent, din care să reiasă cantitatea alimentelor provenite din donaţii. Modelul raportului este prevăzut în anexa nr. 2.(4) În situaţia în care operatorii receptori nu reuşesc să comercializeze/doneze produsele agroalimentare până la expirarea datei-limită de consum, trebuie să aplice măsurile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d)-g) din lege.
  Capitolul III Dispoziţii finale
  Articolul 10(1) Autorităţile publice cu atribuţii de reglementare şi control în domeniul agroalimentar vor desfăşura acţiuni de informare şi educare a consumatorilor finali cu privire la prevenirea şi diminuarea risipei alimentare prin campanii de informare media, campanii de informare în şcoli, campanii online, organizarea de seminare, conferinţe, forumuri, organizarea de manifestări educative, de voluntariat, cu caracter social, tipărirea de materiale publicitare şi de informare.(2) Operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1) din lege pot participa ca parteneri sau pot iniţia acţiunile prevăzute la alin. (1). Articolul 11Operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1) din lege au obligaţia:a) să elaboreze planul anual de diminuare a risipei alimentare, pe care îl vor prezenta autorităţilor competente în domeniul risipei alimentare, la solicitarea acestora;b) să transmită la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 31 martie a fiecărui an, rapoartele anuale pentru perioada cuprinsă în intervalul 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
  Articolul 12Operatorii din lanţul agroalimentar implicaţi în procesul de transfer al alimentelor prin donare au obligaţia de a păstra, pentru o perioadă de 3 ani, evidenţa nominală a furnizorilor produselor agroalimentare pe care le primesc şi a beneficiarilor acestora, cu excepţia cazului în care produsele agroalimentare sunt distribuite direct către consumatorul final, conform datelor din anexele nr. 2 şi 3.Articolul 13Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  Anexa nr. 1 la normele metodologiceCERERE DE INCLUDEREîn lista operatorilor receptoriOperatorul economic ......................................., cu sediul în ......................., str. ................. nr. ......, cu Certificatul de înmatriculare/Autorizaţia nr. ....................., codul fiscal ..............., telefon/fax .................., e-mail ........................., reprezentat de ................................, domiciliat în .........................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......................, posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ........ nr. ..........., eliberat/eliberată de ............................, având funcţia de ........................., pe baza documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor nr. ............., solicit includerea în lista operatorilor receptori, conform Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru tipul/categoria de produse agroalimentare ............................................. . Data .....................Semnătura.................Anexa nr. 2la normele metodologice - Model -
  RAPORT ANUAL AL OPERATORILOR RECEPTORI
  Operatorul economic ................................., cu sediul în ...................., str. ................. nr. ......, cu Certificatul de înmatriculare/Autorizaţia nr. ..............., codul fiscal ............, telefon/fax .............., e-mail ................., reprezentat de ....................,
  Tip/Categorie produsDonator (cod fiscal)Cantitate recepţionată/ categorie produs (kg)Contract
  Produse de origine animală: ...... ...... ......
  Produse de origine vegetală/nonanimală: ...... ...... ......
  Produse donate de către unităţile de alimentaţie publică:......
  ...... ......
  Data .....................Semnătura.................
  Anexa nr. 3la normele metodologice - Model -RAPORT ANUAL AL OPERATORILOR DONATORIOperatorul economic ......................................., cu sediul în ......................., str. ................. nr. ......, cu Certificatul de înmatriculare/Autorizaţia nr. ....................., codul fiscal ..............., telefon/fax ....................., e-mail ........................., reprezentat de ................................,
  Tip/Categorie produsReceptor (cod fiscal)Cantitate donată/categorie produs (kg)ContractValoare
  Produse de origine animală: ...... ...... ......
  Produse de origine vegetală/nonanimală: ...... ...... ......
  Produse donate de către unităţile de alimentaţie publică:...... ...... ......
  Data .....................Semnătura.................
  ----