Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 52 din 30 ianuarie 2019privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 8 februarie 2019Data intrării în vigoare 08-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul IHotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 13 septembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3)
  Pe parcursul săptămânii, unui preşcolar/elev i se acordă gratuit 2 porţii de fructe şi/sau legume, 2 porţii de lapte, o porţie de produse lactate şi 5 porţii de produse de panificaţie, cu încadrarea în sumele alocate cu aceste destinaţii.
  2. La articolul 4, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (3) Autorităţile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, optează, în funcţie de preferinţe şi buget, pentru măsurile educative pe care le vor implementa pe perioada cursurilor anilor şcolari din perioada 2018-2023 şi vor pune în aplicare în mod obligatoriu cel puţin o măsură educativă care însoţeşte distribuţia de fructe şi legume şi cel puţin o măsură educativă care însoţeşte distribuţia de lapte şi produse lactate.(4) În funcţie de specificul măsurilor educative pe care le vor implementa, autorităţile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, vor beneficia de asistenţă din partea inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, a direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti şi din partea direcţiilor judeţene pentru agricultură/a municipiului Bucureşti, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.(5) Autorităţile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, au obligaţia informării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu privire la măsurile educative realizate pentru care nu solicită rambursarea cheltuielilor efectuate, în special cu privire la desfăşurarea orei de educaţie pentru sănătate ca materie opţională.3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2)
  Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăţilor către furnizori şi prestatori sunt preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii municipiilor, oraşelor, comunelor/sectoarelor municipiului Bucureşti.
  4. La articolul 7, alineatele (1), (2), (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Procedurile de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de furnizare a produselor prevăzute la art. 2 lit. a) şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute la art. 4 alin. (1) se organizează la nivel judeţean şi/sau local şi se stabilesc potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.(2) Autorităţile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, sunt responsabile de elaborarea documentaţiilor de atribuire şi a documentelor-suport ale acestora, organizarea procedurilor de achiziţie publică, desemnarea câştigătorilor, încheierea contractelor/acordurilor-cadru cu furnizorii sau prestatorii, monitorizarea şi controlul distribuţiei produselor şi al desfăşurării măsurilor educative.…………………………………………………………………(7) Autorităţile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, nu sunt considerate intermediari.…………………………………………………………………(9)
  Autorităţile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, au obligaţia urmăririi respectării contractelor/acordurilor-cadru încheiate cu furnizorii, inclusiv la momentul furnizării fructelor, legumelor, laptelui şi a produselor lactate şi produselor de panificaţie în unităţile de învăţământ.
  5. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Produsele, transportul şi distribuţia acestora la unităţile de învăţământ se contractează de autorităţile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate cu această destinaţie de la bugetul de stat, avându-se în vedere numărul de preşcolari şi elevi beneficiari comunicat de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.6. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins: (4)
  Preşcolarul/Elevul prezent la cursuri poate consuma mai mult de o porţie de produs în aceeaşi zi, ca urmare a redistribuirii produselor neconsumate din motive obiective, dar ajutorul financiar al Uniunii Europene se va solicita potrivit prevederilor art. 3 alin. (3).
  (5) Pentru săptămâna «Şcoala altfel», preşcolarii/elevii prezenţi care efectuează excursii sau tabere pot consuma o porţie de produs în ziua/zilele respective, dar ajutorul financiar al Uniunii Europene nu se va solicita pentru cantităţile aferente.
  7. La articolul 9, partea introductivă a alineatului (1), precum şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Autorităţile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, şi directorii unităţilor de învăţământ răspund în mod direct de buna desfăşurare a Programului pentru şcoli al României, având următoarele obligaţii:…………………………………………………………………(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), autorităţile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, primesc din partea inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în termen de 14 zile de la finalizarea fiecărui semestru şcolar, centralizarea cantităţii de produse distribuite per categorie de produs, în funcţie de numărul preşcolarilor şi elevilor prezenţi în semestrul precedent, pe care o vor corela cu situaţia existentă la furnizor, cu asigurarea respectării regulilor specificate în ghidul solicitantului elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
  8. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Pentru participarea la Programul pentru şcoli al României, autorităţile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, se constituie ca solicitanţi de ajutor financiar din «Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)» pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate şi pentru implementarea măsurilor educative aferente în unităţile de învăţământ şi depun în acest sens la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură angajamentele scrise prevăzute la art. 6 alin. (1)-(3) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei din 3 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei.9. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) În cazul utilizării sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1), autorităţile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, au obligaţia depunerii cererilor de plată la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru solicitarea ajutorului financiar din FEGA.
  10. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Solicitanţii de ajutor, aprobaţi conform prevederilor art. 6 alin. (1) - (3) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei, îşi actualizează angajamentele asumate pentru implementarea măsurilor educative aferente, prevăzute la art. 10 alin. (1), în funcţie de situaţia impusă.11. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Pentru anul şcolar din perioada 2018-2019, Programul pentru şcoli al României nu prevede acordarea de ajutor financiar din FEGA pentru costurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), d) şi e) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei.12. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 18(1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se constituie la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti o comisie, denumită în continuare comisie, alcătuită din: prefect, preşedintele consiliului judeţean, primarii municipiilor, oraşelor, comunelor/sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, un reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, un reprezentant al direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene/a municipiului Bucureşti, un reprezentant din cadrul departamentului de supraveghere în sănătate publică din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, un reprezentant din cadrul structurii de supraveghere a factorilor de mediu al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/ administraţiei judeţene a finanţelor publice, un reprezentant al comisariatului judeţean pentru protecţia consumatorilor/al municipiului Bucureşti, un reprezentant al direcţiei agricole judeţene/al municipiului Bucureşti şi un reprezentant al oficiului fitosanitar judeţean/al municipiului Bucureşti.
  (2) Coordonatorul comisiei prevăzute la alin. (1) este prefectul, care aprobă prin ordin componenţa nominală a acesteia, la propunerile instituţiilor din care este constituită.(3) Comisia prevăzută la alin. (1) constituită pentru implementarea Programului pentru şcoli al României are următoarele responsabilităţi pentru distribuţie produse şi pentru realizarea măsurilor educative: a) în funcţie de specificul local şi posibilităţile organizatorice şi cu încadrarea în sumele alocate judeţului sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, autorităţile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, decid asupra listei produselor, în baza art. 23 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, care vor fi distribuite conform prevederilor art. 3 alin. (3) şi a măsurilor educative aferente conform prevederilor art. 4 alin. (1), cu respectarea prevederilor legale în vigoare pentru anul şcolar în cauză şi în urma consultării comisiei;b) comisia informează publicul larg, lunar, prin mijloacele de informare în masă adecvate, despre implementarea Programului pentru şcoli al României în judeţul şi sectorul municipiului Bucureşti respectiv;c) inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti asistă autorităţile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, după caz, în punerea în aplicare a măsurilor educative prevăzute la art. 4 alin. (1), având responsabilitatea ca preşcolarii/elevii care nu participă la activităţi educative practice să beneficieze de activităţi curriculare, extracurriculare şi extraşcolare, având ca tematică beneficiile consumului de fructe şi legume proaspete şi de lapte şi produse lactate.(4) Autorităţile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, adoptă deciziile prevăzute la alin. (3) lit. a) înainte de demararea Programului pentru şcoli al României şi le aduc la cunoştinţa comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptare.(5) Autorităţile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, informează comisia cu privire la câştigătorii desemnaţi în urma organizării procedurilor de achiziţie publică prevăzute la art. 7 alin. (2), în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnarea acestora.(6) Consiliile judeţene şi consiliile locale colaborează şi îşi distribuie responsabilităţile înainte de demararea Programului conform procedurii privind colaborarea şi distribuirea de responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile locale, prevăzută în anexa nr. 6.
  13. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 21(1) Autorităţile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, au obligaţia transmiterii tuturor datelor solicitate referitoare la Programul pentru şcoli al României Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după caz.(2) Dacă o autoritate competentă la nivel local prevăzută la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, nu respectă obligaţiile prevăzute în cadrul Programului pentru şcoli al României, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate aplica prevederile art. 7 şi 8 din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei
  14. La anexa nr. 1, capitolul II litera A, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:8. Perioada de consum a fructelor şi legumelor se stabileşte conform legislaţiei UE şi naţionale în vigoare.15. La anexa nr. 1, capitolul II litera B, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:5. Perioada de consum a produselor se stabileşte conform legislaţiei UE şi naţionale în vigoare.16. La anexa nr. 1, capitolul II, litera C se modifică şi va avea următorul cuprins:C.
  Produse de panificaţie1. Se vor distribui:– corn sau baton ambalat, din făină integrală/dietetică, care pot conţine adaos de zaharuri şi grăsimi, cu încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;– covrigi simpli sau biscuiţi uscaţi, ambalaţi, din făină integrală/dietetică, care pot conţine adaos de zaharuri şi grăsimi, cu încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008.2. Porţia produselor de panificaţie, în funcţie de tipul produsului, va avea 80 grame pentru corn şi baton sau echivalentul valorii energetice a acestora pentru covrigi simpli sau biscuiţi uscaţi.3. Pentru diversificare, făina integrală/dietetică folosită la prepararea produselor de panificaţie poate conţine amestecuri de seminţe de floarea-soarelui, dovleac, susan, in şi/sau mac.4. Perioada de consum pentru corn sau baton ambalat se stabileşte de producător, fără a depăşi 7 zile de la data fabricaţiei. Pentru celelalte produse de panificaţie se vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la informarea consumatorilor.
  17. La anexa nr. 1, capitolul III, literele f) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins: f) data durabilităţii minimale, definită în Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, sub forma: «a se consuma, de preferinţă înainte de data…», urmată de înscrierea necodificată a zilei, lunii şi anului sau de indicarea locului unde este înscrisă data. Legumele şi fructele care nu au suferit operaţiuni de curăţare, tăiere sau un tratament similar sunt scutite de indicarea datei durabilităţii minimale;…………………………………………………………………k) menţiunea «Produs distribuit gratuit în cadrul Programului pentru şcoli conform Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017. Interzisă comercializarea!» sau menţiunea «Produsele sunt distribuite gratuit conform Hotărârii Guvernului nr. 640/2017. Este interzisă comercializarea!18. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
  Articolul II(1) Contractele/Acordurile-cadru de furnizare a produselor aferente Programului pentru şcoli pentru elevi şi preşcolari aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile până la data expirării termenului pentru care au fost încheiate, în condiţiile legii, fără posibilitatea de prelungire, cu încadrarea în sumele alocate anilor şcolari din perioada 2018-2023.(2) Procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică aflate în curs de desfăşurare continuă să se deruleze potrivit legislaţiei aplicabile la momentul iniţierii lor.(3) Produsele care se vor distribui în baza contractelor/acordurilor-cadru încheiate potrivit alin. (1) şi (2) până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt eligibile pentru plata ajutorului financiar FEGA.Articolul IIIPrin excepţie de la prevederile pct. 1.4 din cap. I al anexei nr. 6 „Procedura privind colaborarea şi distribuirea de responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile locale“ la Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul şcolar 2018-2019, perioada de timp de aplicare este de maximum 15 zile lucrătoare de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,

  George Ciamba
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 52.ANEXĂ(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 640/2017)PROCEDURĂ privind colaborarea şi distribuirea de responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile localeCapitolul I Dispoziţii generale şi responsabilităţi1.1. Prezenta procedură privind colaborarea şi distribuirea de responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile locale, denumită în continuare procedură, stabileşte modul de colaborare şi distribuire a responsabilităţilor între consiliile judeţene şi locale înainte de demararea Programului pentru şcoli al României. 1.2. Autorităţile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru şcoli sunt consiliul judeţean şi/sau consiliul local.1.3. Autorităţile prevăzute la pct. 1.2 trebuie să comunice şi să se informeze reciproc asupra tuturor aspectelor referitoare la demararea programului, prin mijloace cum sunt: fax, e-mail sau poştă.
  1.4. Pentru o bună aplicare a Programului pentru şcoli al României, în funcţie de specificul local şi posibilităţile organizatorice şi cu încadrarea în sumele alocate judeţului sau municipiului Bucureşti, după caz, consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, colaborează cu consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, după caz, şi stabilesc de comun acord un termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării bugetului cu această destinaţie de adoptare a hotărârilor cu privire la asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel judeţean şi/sau local.1.5. În situaţia adoptării unei hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului de către consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, acestea informează consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, despre hotărârea adoptată, în termen de 5 zile. 1.6. În situaţia în care unele consilii locale au hotărât neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti organizează şi derulează procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru şcoli al României, doar în respectivele unităţi administrativ-teritoriale.
  Capitolul II Implementarea Programului pentru şcoli2.1. În situaţia în care consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor sau sectoarelor municipiului Bucureşti adoptă hotărâri privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, acestea organizează şi derulează aceste proceduri.2.2. În situaţia prevăzută la pct. 1.6, consiliile judeţene organizează şi derulează procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, conform deciziei adoptate de Comisia prevăzută la art. 18 alin. (1) din hotărâre şi în baza hotărârii emise de autorităţile deliberative, conform art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.2.3. În situaţia prevăzută la pct. 2.1, sumele alocate pentru finanţarea Programului pentru şcoli se reflectă în bugetele locale ale municipiilor, oraşelor sau comunelor, la partea de venituri cu ajutorul indicatorului 11.02.01 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor“, iar în bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti cu ajutorul indicatorului 11.02.02 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti“.Operaţiunea de alocare a sumelor din bugetul judeţelor în bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor se face prin diminuarea indicatorului 11.02.01 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor“ de la nivelul bugetului judeţului şi majorarea corespunzătoare a aceluiaşi indicator la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor.La partea de cheltuieli a bugetelor locale, din punctul de vedere al clasificaţiei funcţionale a indicatorilor bugetelor locale, creditele bugetare destinate finanţării Programului pentru şcoli se vor reflecta la capitolul 65.02 „Învăţământ“, subcapitolul 65.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul învăţământului“, în bugetul propriu al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe codul de identificare fiscală al acesteia. Din punctul de vedere al clasificaţiei economice a indicatorilor, creditele bugetare destinate finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli se vor reflecta la titlul 57 „Asistenţă socială“, articolul 57.02 „Ajutoare sociale“, alineatul 57.02.02 „Ajutoare sociale în natură“.Capitolul III Dispoziţii finale3.1. Pe parcursul derulării Programului pentru şcoli al României, precum şi după finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente, monitorizarea este asigurată de consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în colaborare cu consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti.3.2. Centralizarea şi transmiterea datelor referitoare la implementarea Programului pentru şcoli al României, către autorităţile competente naţionale, se realizează de către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
  -----