Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 50 din 30 ianuarie 2019privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Târgu Mureş, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor Sighet, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2019Data intrării în vigoare 08-02-2019

  Având în vedere dispoziţiile art. 28 alin. (3) şi (6) şi nr. crt. 3 din anexa nr. 5 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Târgu Mureş, cu sediul în localitatea Sângeorgiu de Mureş, strada Mariaffi Lajos nr. 9, judeţul Mureş, în instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, denumită în continuare Staţiunea, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor Sighet, care se desfiinţează.
  Articolul 2(1) Patrimoniul Staţiunii este constituit din patrimoniul actual al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Târgu Mureş, precum şi din patrimoniul Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor Sighet, preluat potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-primire, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Protocolul de predare-primire prevăzut la alin. (1) cuprinde, la data încheierii, prevederile bugetare şi execuţia bugetară pe anul în curs.(3) Patrimoniul Staţiunii se actualizează potrivit prevederilor art. 17.(4) Staţiunea administrează suprafaţa de teren agricol şi neagricol din domeniul public al statului de 914,4147 ha, potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, înscrisă în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, din care la numărul de inventar MFP 117.468 suprafaţa de 355,9023 ha şi la numărul de inventar MFP 117.200 suprafaţa de 558,5124 ha.(5) Bunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care cuprinde şi actualizarea valorilor de inventar, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 3(1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul creşterii bovinelor şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului National de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; grupa 0111 - Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 - Cultivarea altor plante permanente; grupa 014 - Creşterea animalelor; clasa 0141 - Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 - Creşterea altor bovine; clasa 0145 - Creşterea ovinelor şi caprinelor; clasa 0149 - Creşterea altor animale; grupa 015 - Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; clasa 0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); grupa 016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 - Activităţi după recoltare; clasa 0164 - Pregătirea seminţelor;b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 101 - Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne; clasa 1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii; clasa 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre); grupa 105 - Fabricarea produselor lactate; clasa 1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; grupa 109 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;c) diviziunea 33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; grupa 331 - Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor; clasa 3312 - Repararea maşinilor; clasa 3319 - Repararea altor echipamente;d) diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 - Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii; clasa 4624 - Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate; grupa 463 - Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne; clasa 4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile;e) diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 479 - Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;
  f) diviziunea 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 494 - Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;g) diviziunea 68 - Tranzacţii imobiliare; grupa 682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;h) diviziunea 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 692 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal;i) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;j) diviziunea 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; grupa 7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;k) diviziunea 75 - Activităţi veterinare; grupa 750 - Activităţi veterinare, clasa 7500 - Activităţi veterinare;l)
  diviziunea 77 - Activităţi de închiriere şi leasing; grupa 773 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile; clasa 7731 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole;
  m) diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;n) diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 855 - Alte forme de învăţământ; clasa 8559 - Alte forme de învăţământ neclasificate altundeva „n.c.a.“; grupa 856 - Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; clasa 8560 - Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ.
  (2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte entităţi, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Finanţarea activităţii Staţiunii se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Staţiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 7(1) Staţiunea organizează şi conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituţiilor publice.(2)
  Situaţiile financiare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 8(1) Personalul Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor Sighet se preia de Staţiune fără concurs, potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, iar cel al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Târgu Mureş, care se reorganizează, este şi rămâne angajat în cadrul Staţiunii, în aceleaşi funcţii, în termenele şi condiţiile prevăzute pentru fiecare categorie de personal.(2) Staţiunea preia pe bază de protocol de predare-preluare contractele individuale de muncă ale personalului de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor Sighet cu care fuzionează.(3) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.(4) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(5)
  Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări de servicii potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiune este 74.Articolul 10(1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, cheltuielile reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.Articolul 11Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăti, potrivit prevederilor art. 37 şi 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 12(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 13(1) Conducerea Staţiunii este asigurată de consiliul de administraţie şi director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) şi c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, iar ocuparea funcţiei de director se face potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din aceeaşi lege.(3) Atribuţiile conducerii se stabilesc în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii.Articolul 14Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific conform regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, aprobat potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 15Staţiunea preia toate drepturile şi obligaţiile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Sighet şi se substituie în toate litigiile în curs ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Sighet.Articolul 16Staţiunea are în dotare un parc auto format din: două autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, două autolaboratoare şi două autoturisme de teren.Articolul 17Staţiunea are obligaţia să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară pentru construcţiile şi terenul aflate în administrarea şi proprietatea ei, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca staţiunea să solicite Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, iniţierea de proiecte de acte normative pentru actualizarea suprafeţelor de teren indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexele nr. 3.41 şi 7.15 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a descrierii tehnice a bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
  Articolul 18(1) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică prin actualizarea valorii de inventar a bunurilor din domeniul public al statului, aşa cum este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, şi prin scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului de la nr. MFP 117.468 a suprafeţei de teren de 36,9367 ha în baza Deciziei civile nr. 488/2013 pronunţată de Tribunalul Mureş şi a Încheierii din 17 septembrie 2013 emisă de Tribunalul Mureş în Dosarul nr. 14.732/320/2009.(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceeaşi hotărâre a Guvernului.Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 3, cu excepţia punctului 1, şi anexa nr. 3.a) la Hotărârea Guvernului nr. 35/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul zootehniei prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul zootehniei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 şi 107 bis din 3 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării şi inovării,
  Nicolae Hurduc
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 50.ANEXĂBunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului aflate în administrareaStaţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Târgu Mureş (CUI - 1261888),precum şi ale bunurilor imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului aflate în administrareaStaţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor Sighet (CUI - 3502249), care trec în administrareaStaţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Târgu Mureş
  Nr. MFP
  Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică (pe scurt)AdresaValoarea de inventar (lei)
  1173028.27.07Grajd maternitateFundaţie beton, zidărie cărămidă, învelitoare plăci azbocimentJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş47.301
  1173048.28.03Laborator + birou2 niveluriJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş nr. 122; Principala1.067.896
  1173058.28.10Filtru sanitar
  Fundaţie beton, zidărie cărămidă, învelitoare plăci azbocimentJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş20.232
  1173078.28.10Pavilion de studiul cărniiSală aşteptare, sală sacrificare, carcasă de tăiere, cameră frigorifică, sală de tranşare, suprafaţă utilă = 96,80 mpJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş119.365
  1173138.28.10Tabără de vară3 aripi pentru 255 de capete de vaci, suprafaţă utilă = 640 mp (2 aripi), 1 aripă = 680 mpJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş3.139
  1173168.28.10Depozit furaje şi livrare lapteSU = 128 mp, platformă beton 250 mpJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş
  90
  1173208.28.10Magazie cu şopronSU = 111,3 mp, şopron = 115,3 mpJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş37
  1173248.28.10Clădire pentru grup mulsClădire pereţi cărămidăJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş139.052
  1173268.28.10Clădire pompă apăZidărie din cărămidă, planşeu din beton armatJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş15.714
  1173288.28.10Pătul porumbZidărie din cărămidă, planşeu din beton armatJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş12.051
  1173308.28.10Clădire pompă apăZidărie din cărămidă, planşeu din beton armatJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş2
  1173578.28.10Clădire-atelier mecanicZidărie din cărămidă, planşeu din beton armatJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş5
  1173598.27.07Grajd tineret mascul
  Clădire pereţi cărămidăJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş64.582
  1173648.28.10Padoc betonFundaţie beton 2 boxe separateJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş47
  1173658.28.10Padoc betonConstrucţie betonJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş38
  1173668.28.10Padoc betonConstrucţie betonJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş
  38
  1173688.27.07Grajd tineret femeleClădire pereţi betonJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş67.699
  1173788.28.10Filtru sanitarZidărie cărămidă, planşeu şarpantă lemn, ţiglă, pardoseală cărămidăJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş17.253
  1173818.28.10Sediu fermăZidărie cărămidă, planşeu şarpantă lemnJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş31.757
  117382
  8.28.13Clădire magazieZidărie cărămidă, planşeu din beton armatJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş18
  1173838.28.10Sediu fermăRemiză PSI cărămidă, planşeu din lemn, învelitoare ţiglăJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş74
  1173848.27.07Grajd animaleFundaţie beton, zidărie cărămidă, tavan clasic cu ţiglă, planşeu din lemnJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş174.129
  1173858.27.07Grajd animale
  Fundaţie beton, zidărie cărămidă, tavan clasic cu ţiglă, planşeu din lemnJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş566
  1173878.28.10Complex pastoral Bekecs2 clădiri, locuinţă serviciu, saivan animaleJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş21.687
  1173918.27.07Grajd creşă viţeiFundaţie beton, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, pardoseală, boxe individuale, modernizat 1984Judeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş52.118
  1173948.28.10Magazie pentru uz gospodărescZidărie din cărămidă, planşeu din beton armatJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş
  49
  1173968.28.10Bloc intervenţieZidărie cărămidă, fundaţie beton, planşeu beton armatJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş1.055.148
  1173988.28.10Căsuţă hidranţiConstrucţie cărămidăJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş42
  1174028.28.10Clădire intervenţieZidărie cărămidă, şarpantă lemn, tavan ţiglă SU = 45*7*2,2 mpJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş31
  117406
  8.27.07Grajd maternitateFundaţie beton, zidărie cărămidă, tavan clasic cu ţiglă, planşeu lemnJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş39.759
  1174088.28.10Clădire moarăZidărie cărămidă, şarpantă lemn, acoperită ţiglăJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş21
  1174108.28.12Clădire pentru cantinăZidărie cărămidă, şarpantă lemn, acoperită ţiglăJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş64
  1174118.28.13Atelier mecanic
  Judeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş48
  1174158.27.07Grajd animaleFundaţie beton, zidărie cărămidă, tavan ţiglă, modernizat 1984Judeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş79
  1174188.28.10Bloc intervenţieZidărie cărămidă, fundaţie beton, 2 nivele 12 ap.Judeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş1.055.148
  1174198.27.03Silozuri suprafaţăConstrucţie betonJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş24.447
  1174258.27.07Grajd animaleFundaţie beton, zidărie cărămidă, tavan ţiglă, modernizat 1984Judeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş188
  1174278.27.07Grajd animaleFundaţie beton, zidărie cărămidă, tavan clasic cu ţiglă, planşeu lemnJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş174.683
  1174398.28.10PadocConstrucţie din betonJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş26.499
  1174568.28.10
  Pod basculăGheretă, basculă 20 toJudeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş57
  1174668.27.07Grajd animaleFundaţie beton, zidărie cărămidă, tavan clasic, 104 cap. modernizat 1984Judeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş40.406
  TOTAL S.C.D.C.B. Târgu Mureş4.271.559
  1171408.28.10LăptărieCărămidă, acoperiş ţiglăJudeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 2442.418
  1171428.27.03
  Siloz de suprafaţăBetonJudeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 244920
  1171438.28.10Clădire muncitori + paznicCărămidă, acoperiş ţiglăJudeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 24424.426
  1171448.27.07Adăpost experimental vaciCapacitate 100 de capete, beton + cărămidăJudeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 24442.716
  1171468.28.13Centrală termicăBeton + cărămidă
  Judeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 24445.544
  1171488.28.10Bucătărie furajerăBeton + cărămidăJudeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 2449.177
  1171508.28.10Filtru sanitarBeton + cărămidăJudeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 2448.691
  1171528.28.12CantinăBeton + cărămidăJudeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 24451.797
  1171548.28.03Laborator tehnologia cărniiBeton + cărămidăJudeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 24441.295
  1171598.29.08Clădire administrativăPiatră + cărămidăŢara: România; judeţ: Maramureş; comuna Sarasău; G Sarasău nr. 202; Str. Principală31
  1171608.27.07Adăpost experimental vaciCapacitate 100 de capete, beton + cărămidăJudeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 24442.716
  1171628.27.07
  Adăpost experimental vaci, stabulaţie liberăCapacitate 80 de capete, beton + cărămidăJudeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 24442.716
  1171658.28.10Magazie cărbuniCărămidă + metalJudeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 244544
  1171668.28.10Şopron sortat fructeCărămidă 100 mpJudeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 244365
  1171688.28.12LocuinţăCărămidă
  Judeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 244 9.985
  1171708.27.07Saivan oiCărămidă, 1.200 de capete Judeţ: Maramureş; comuna Ocna Şugatag821
  1171738.27.07Adăpost experimental + vaci - tineretCap. = 70 de capete, cărămidăJudeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei nr. 244, Huta10.391
  1171758.29.08Clădire administraţieCărămidă, 4 niveluriJudeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 244133.713
  1171778.28.10Adăpost tabără de varăCărămidă, capete = 90 de capeteJudeţ: Maramureş; comuna Bocicoiu Mare1.754
  1171808.29.08Clădire administraţieCărămidăJudeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Făget, Trup Făget966
  1171818.27.07Adăpost experimental vaciCapacitate 100 de capete, beton + cărămidăJudeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 24442.716
  1171838.27.07Adăpost experimental vaci, 1.000 de capeteCapacitate 100 de capete, beton + cărămidăJudeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 24439.329
  1171858.27.07Adăpost experimental vaci, 1.000 de capeteCapacitate 1.000 de capete, beton + cărămidăJudeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 24439.329
  1171908.27.07Adăpost experimental vaciCapacitate 105 capete, cărămidăJudeţ: Maramureş; comuna Sarasău1.010
  1171938.27.07Adăpost experimental tineret100 de capete tineret, beton + cărămidă
  Judeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 24442.716
  1171948.27.07Adăpost experimental tineret100 de capete tineret, beton + cărămidăJudeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 24417.463
  1171968.27.07Adăpost experimental tineret100 de capete tineret, beton + cărămidăJudeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 24442.716
  1171988.28.03Ansamblu laborator2 niveluri laboratoare, cărămidăJudeţ: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; str. Bogdan Vodă nr. 244145.075
  TOTAL S.C.P.C.B. SIGHET841.340
  TOTAL GENERAL5.112.899
  -----