Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIA nr. 787 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 8 februarie 2019Data intrării în vigoare 08-02-2019
  Valer Dorneanu- preşedinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu
  - judecător
  Mircea Ştefan Minea- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Simona-Maya Teodoroiu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Cosmin-Marian Văduva- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, excepţie ridicată de Ioan Popovici în Dosarul nr. 674/111/2017 al Tribunalului Bihor - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.884D/2017.
  2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate. Arată că este pusă în discuţie modalitatea de interpretare a unor texte, aceasta neputând fi considerată o veritabilă critică de neconstituţionalitate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:4. Prin Încheierea din 21 noiembrie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 674/111/2017, Tribunalul Bihor - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Excepţia a fost ridicată de către Ioan Popovici, contestator într-o cauză având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia apreciază că, în măsura în care dispoziţiile legale criticate se interpretează în sensul că persoanele prevăzute în art. 109 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 (adică militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special care au pensiile recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, persoanele care au pensiile plătite în baza Legii nr. 241/2013, precum şi persoanele care beneficiază de pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995) ar fi decăzute din dreptul de opţiune în situaţia nedepunerii opţiunii în termenul de 6 luni, spre deosebire de persoanele prevăzute în art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 (adică militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special care au pensiile stabilite în baza Legii nr. 263/2010) care au, în continuare, această posibilitate, în baza dispoziţiilor art. 110 alin. (7) din Legea nr. 223/2015, soluţia legislativă a decăderii este lipsită de suport constituţional.6. Soluţia legislativă a excluderii persoanelor prevăzute în art. 109 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 de la posibilitatea, normală şi firească în ordinea constituţională, depunerii opţiunii după termenul de 6 luni, în condiţiile în care persoanelor prevăzute de art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 li se recunoaşte expres această posibilitate prin dispoziţiile alin. (7) al aceluiaşi articol din lege, reprezintă o discriminare care nu este justificată în niciun fel în lege şi nici nu îşi poate găsi o justificare.7. Tribunalul Bihor - Secţia I civilă arată că problema pusă în discuţie de contestator pe fondul excepţiei ţine, mai degrabă, de interpretarea coroborată a art. 109 şi art. 110 din Legea nr. 223/2015, care este un atribut al puterii judecătoreşti, şi nu de neconstituţionalitate, dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Constituţie nefiind încălcate, în viziunea instanţei.
  8. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 109 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, care au următorul cuprins: „În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele ale căror drepturi de pensie se recalculează potrivit dispoziţiilor alin. (1) depun cerere pentru alegerea perioadei în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28. În situaţia în care nu depun cerere în acest sens, recalcularea se face, din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate desfăşurată în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special.“12. Autorul excepţiei consideră că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi.13.
  Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă, în prealabil, că Legea nr. 223/2015 stabileşte că pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special devin pensii militare de stat şi se recalculează. Deopotrivă, Legea nr. 223/2015 distinge între actele normative în temeiul cărora militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici au ieşit la pensie. Mai precis, dispoziţiile art. 109 din Legea nr. 223/2015 se referă la pensiile recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările ulterioare, precum şi pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În schimb, dispoziţiile art. 110 din Legea nr. 223/2015 se referă exclusiv la pensiile stabilite în baza Legii nr. 263/2010.
  14. Reglementarea conţinută în dispoziţiile art. 109 din Legea nr. 223/2015 este, în mare parte, identică cu reglementarea conţinută în dispoziţiile art. 110 din Legea nr. 223/2015. Astfel, se observă simetria de reglementare a dispoziţiilor art. 109 alin. (1) şi art. 110 alin. (1) (cu referire la transformarea pensiilor persoanelor cărora le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 223/2015 în pensii militare de stat şi la recalcularea acestora), art. 109 alin. (2) şi art. 110 alin. (2) (cu referire la dreptul de a alege perioada în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28 din Legea nr. 223/2015; durata termenului în care cererea pentru alegerea perioadei în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28 poate fi formulată - 6 luni; sancţiunea pentru nerespectarea acestuia, respectiv recalcularea se va face, din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate desfăşurată în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special), art. 109 alin. (3) şi art. 110 alin. (1) (cu referire la termenul de recalculare a pensiilor), art. 109 alin. (4) şi art. 110 alin. (4) (data de la care se cuvin pensiile recalculate), art. 109 alin. (7) şi art. 110 alin. (8) (procedura de recalculare, precum şi termenul de emitere a deciziei), art. 109 alin. (6) şi art. 110 alin. (3) (valorificarea stagiilor de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei).15. Curtea constată că dispoziţiile art. 109 alin. (2) şi art. 110 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 reglementează în mod identic dreptul de a depune cerere pentru alegerea perioadei în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28 din Legea nr. 223/2015. Astfel, pe de o parte, pentru ambele categorii de pensionari, termenul are aceeaşi durată, respectiv 6 luni, şi curge de la acelaşi moment, intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2015. În plus, şi cel mai important din perspectiva criticilor autorului, teza a doua a acelor dispoziţii reglementează aceeaşi sancţiune pentru nerespectarea termenului de 6 luni, respectiv faptul că recalcularea se face, din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate desfăşurată în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special. Prin urmare, Curtea reţine că dispoziţiile art. 109 alin. (2) şi art. 110 alin. (2) nu instituie nici măcar un tratament diferenţiat al pensionarilor vizaţi de dispoziţiile art. 109 şi, respectiv, al celor vizaţi de dispoziţiile art. 110 din Legea nr. 223/2015. Cu atât mai puţin se poate deci pune problema unui tratament discriminatoriu, contrar dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, al categoriei de pensionari din care face parte şi autorul excepţiei de neconstituţionalitate.16. Curtea reţine că dispoziţiile art. 110 alin. (7) din Legea nr. 223/2015, potrivit cărora „În situaţia în care cererea a fost depusă la casele de pensii sectoriale cu depăşirea termenului prevăzut la alin. (2), drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare depunerii cererii“ şi pe care autorul excepţiei de neconstituţionalitate le-a interpretat în sensul că recunosc expres doar persoanelor prevăzute de art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 posibilitatea depunerii după termenul de 6 luni a cererii menţionate în art. 109 alin. (2) şi art. 110 alin. (2) din Legea nr. 223/2015, sunt în directă legătură cu dispoziţiile art. 110 alin. (5) din Legea nr. 223/2015, potrivit cărora „Persoanele care au realizat stagiu de cotizare în specialitate şi ale căror drepturi de pensie au fost stabilite de către casele teritoriale de pensii conform Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta pentru recalcularea pensiei, în condiţiile prezentei legi, la casele de pensii sectoriale, în funcţie de ultimul loc de muncă din care au trecut în rezervă/retragere sau de la care le-au încetat raporturile de serviciu.“ Aceste dispoziţii exprimă preocuparea legiuitorului de a da o reglementare pentru situaţia în care dreptul la pensie al persoanelor vizate de art. 110 din Legea nr. 223/2015 a fost stabilit, în temeiul Legii nr. 263/2010, nu de către casele sectoriale de pensii, ci de către casele teritoriale de pensii. Legiuitorul a acordat acestei categorii de pensionari un drept de a alege ca recalcularea să fie realizată de către casele de pensii sectoriale reglementate de art. 6 din Legea nr. 223/2015, potrivit căruia „Administrarea sistemului pensiilor militare de stat se realizează prin case de pensii sectoriale“. Dispoziţiile art. 110 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 223/2015, potrivit cărora „(6) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică şi în cazul persoanelor de la alin. (5), dacă cererea a fost depusă la casele de pensii sectoriale în termenul prevăzut la alin. (2). (7) În situaţia în care cererea a fost depusă la casele de pensii sectoriale cu depăşirea termenului prevăzut la alin. (2), drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare depunerii cererii.“, au fost adoptate tocmai pentru a da efect opţiunii legiuitorului exprimate în art. 110 alin. (5) din Legea nr. 223/2015. Astfel, dispoziţiile art. 110 alin. (7) din Legea nr. 223/2015 nu stabilesc că persoanele vizate de art. 110 alin. (5) din Legea nr. 223/2015 pot formula cererea şi după expirarea termenului de 6 luni, ci se referă la momentul de la care se cuvin şi se plătesc drepturile de pensie recalculate, respectiv începând cu luna următoare depunerii cererii, în situaţia în care au uzat de dreptul de opţiune prevăzut de art. 110 alin. (5) din Legea nr. 223/2015.17. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ioan Popovici în Dosarul nr. 674/111/2017 al Tribunalului Bihor - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 109 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.Definitivă şi general obligatorie.
  Decizia se comunică Tribunalului Bihor - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 29 noiembrie 2018.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Cosmin-Marian Văduva
  ----