Doriţi o formă actualizată, la zi (23.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă (help-line) cu program contiuu, cod 8899CZ-VD-LTP
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 bis din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019


  Aprobate prin Ordinul nr. 28 din 3 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 5 februarie 2019
  Definiţie şi misiune Serviciile de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă (help-line)cu program continuu, denumite în continuare linii telefonice de urgenţă sunt organizate ca centre de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică urgenţă (help-line).
  Centrele de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă (help-line) sunt servicii specializate care acordă, în principal, asistenţă primară de specialitate de natură psihologică şi juridică şi suportul necesar victimelor oricăror forme de violenţă domestică. Furnizarea serviciilor de către aceste centre se realizează în mod gratuit. Activitatea liniilor telefonice de urgenţă se desfăşoară permanent 24h/24h, 7 zile din 7.
  Principii directoare Centrele de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă (help-line) îşi desfăşoară activitatea luând în considerare următoarele principii directoare pentru furnizarea de servicii: ● Promovarea bunăstării, siguranţei fizice şi securităţii economice a victimelor pentru depăşirea situaţiei de criză şi reluarea unei vieţi independente. ● Abordarea comprehensivă a violenţei domestice şi a violenţei împotriva femeilor, inclusiv prin promovare a unei abordări sensibile la gen în serviciile sociale destinate victimelor violenţei domestice. ● Creşterea gradului de dezvoltare personală (autodeterminare) şi împuternicirea victimelor violenţei domestice. ● Acces nediscriminatoriu, gratuit şi debirocratizat (facil) la servicii adecvate pentru toate categoriile de victime ale violenţei domestice. ● Asigurarea şi menţinerea confidenţialităţii asupra aspectelor care ţin de siguranţa şi viaţa privată a victimei, protejarea intimităţii beneficiarilor şi respectul pentru demnitatea umană în toate activităţile centrului. ● Cooperarea multidisciplinară şi sprijin individualizat pentru asigurarea unei intervenţii personalizate şi coerente. Beneficiarii ● potenţiale victime/victimele violenţei domestice, ale traficului de persoane, respectiv, ale discriminării de gen sau a discriminării multiple; ● părinţi sau alţi membrii ai familiei; ● persoane din categoria rudelor/afinilor care au cunoştinţă despre o situaţie de violenţă domestică; ● vecini sau persoane din reţeaua socială a familiei;
  ● martori; ● profesionişti din diferite domenii de activitate care interacţionează cu victimele violenţei domestice: personal medico-sanitar (medicul de familie, asistentul medical comunitar etc.) psihologi, psihoterapeuţi, cadre didactice, poliţişti, jandarmi, personal din diverse instituţii specializate, asistenţi sociali sau persoane cu atribuţii în asistenţa socială, preoţi, reprezentanţi mass-media etc.
  Linia telefonică de urgenţă nu este destinată în mod exclusiv persoanelor care trec sau au trecut printr-o situaţie de violenţă domestică, ci şi persoanelor care doresc informaţii şi consiliere în legătură cu măsurile legale de sprijin şi de protecţie a victimelor violenţei domestice, servicii sociale, instituţii abilitate etc. Beneficiarii primesc informare cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei domestice, consiliere primară de natură psihologică şi juridică, informare în legătură cu măsuri de asistenţă socială, orientare şi îndrumare către instituţii/servicii specializate în funcţie de nevoile identificate.Secţiunea 1 Standarde minime de calitateMODULUL I - INFORMARE ŞI RELAŢII CU COMUNITATEASTANDARD 1 - ACTIVITĂŢI DE INFORMARE Centrele de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă (help-line) dezvoltă activităţi de informare şi promovare a serviciilor în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice la nivelul comunităţii. Rezultate aşteptate: Comunitatea este informată şi implicată în ceea ce priveşte modalităţile de semnalare şi rezolvare a situaţiilor de violenţă domestică.S1.1. Linia telefonică de urgenţă (help-line) destinată victimelor violenţei domestice/furnizorul realizează materiale informative destinate beneficiarilor, profesioniştilor şi membrilor comunităţii, care conţin informaţii relevante despre rolul său în comunitate, accesarea şi modul de funcţionare. Materialele informative pot cuprinde: informaţii cu caracter general referitoare la dimensiunea şi consecinţele violenţei domestice şi violenţei împotriva femeii, informaţii despre modalităţile de intervenţie, măsuri de protecţie pentru victime, informaţii despre serviciile de tip centre de găzduire şi de zi disponibile victimelor, servicii destinate agresorilor, datele de contact ale instituţiilor care pot interveni (direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, serviciul public de asistenţă socială, poliţie, spital, serviciu de medicină legală, instanţa de judecată şi parchet), programele de voluntariat disponibile, campanii etc. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic (postări pe site-ul furnizorului, filme şi fotografii de informare sau publicitare etc.). Materialele informative sunt mediatizate la nivelul comunităţii locale/judeţene prin intermediul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, serviciilor publice de asistenţă socială, cabinetelor de medicină de familie etc. Im: Cel puţin una din formele de informare menţionate sunt disponibile la sediul furnizorului/centrului.
  S1.2. Linia telefonică de urgenţă (help-line) destinată victimelor violenţei domestice/furnizorul sprijină realizarea anuală de campanii de informare, comunicare şi educare a comunităţii cu privire la problematica prevenirii şi combaterii violenţei domestice. Centrul/furnizorul documentează materialele prezentate publicului din surse ştiinţifice şi credibile, oferă informaţii actualizate într-o manieră cât mai adaptată publicului ţintă. Materialele informative respectă legislaţia în vigoare (inclusiv din punct de vedere al principiilor interesului superior al copilului, principiul protecţiei vieţii şi siguranţei victimei, principiul nediscriminării şi pe cel al egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi). Campaniile de informare pot viza atât populaţia generală cât şi grupuri specifice. Im: Materialele informative prezentate în cadrul campaniilor de informare respectă legislaţia în vigoare.S1.3. Linia telefonică de urgenţă (help-line) destinată victimelor violenţei domestice/furnizorul îşi organizează o bază de date cu informaţii utile despre serviciile din comunitate centru beneficiari, din cel puţin următoarele domenii: social, inclusiv protecţia copilului şi proiecţia persoanelor cu dizabilităţi, medical, educaţional, poliţie, justiţie. În acest scop, centrul păstrează o evidenţă actualizată a tuturor furnizorilor de servicii specializate existente la nivel de judeţ, precum şi o evidenţă a unor instituţii ce pot interveni în cazuri de violenţă domestică. Im: La sediul centrului există o evidenţă a furnizorilor de servicii specializate şi instituţii abilitate.
  MODULUL II - CONSILIERE TELEFONICĂSTANDARD 1 - EVALUAREA RISCULUI IMEDIAT Consilierii Liniei telefonice de urgenţă (help-line) destinată victimelor violenţei domestice evaluează nevoile imediate ale beneficiarilor şi potenţialul de risc privind situaţia de violenţă.
  Rezultate aşteptate: Beneficiarii Liniei telefonice de urgenţă primesc informaţii şi servicii adecvate nevoilor lor, precum şi recomandări pentru soluţionarea situaţiilor care i-au determinat să apeleze Linia telefonică de urgenţă (help-line).S1.1. Consilierii din cadrul Liniei telefonice de urgenţă utilizează instrumente de evaluare prin care se estimează nevoile imediate ale apelantului, riscul şi gravitatea situaţiei. Toate suspiciunile sau situaţiile de violenţă domestică pot face obiectul unei semnalări la Linia telefonică de urgenţă. Im: Orice semnalare la Linia telefonică de urgenţă este evaluată şi verificată cu promptitudine de către consilierii liniei telefonice.S1.2. Consilierii din cadrul Liniei telefonice de urgenţă completează Fişa de identificare a incidentului. Fişa de identificare a incidentului se printează în două exemplare şi se păstrează în vederea arhivării în dosarul serviciului/furnizorului şi în dosarul cu documentaţie al consilierului care preia apelul. Im: Fişa de identificare a incidentului se arhivează conform legislaţiei în vigoare.
  STANDARD 2 - ASISTAREA ŞI CONSILIEREA TELEFONICĂ Consilierii Liniei telefonice de urgenţă asigură beneficiarilor asistenţă şi consiliere pentru depăşirea situaţiilor de urgenţă şi soluţionarea adecvată a cazurilor expuse sau semnalate. Rezultate aşteptate: Beneficiarii Liniei telefonice de urgenţă primesc suportul emoţional şi informaţional necesar în condiţii de confidenţialitate în ceea ce priveşte identitatea lor şi situaţia expusă sau semnalată.S2.1. Consilierii din cadrul Liniei telefonice de urgenţă furnizează informaţii adecvate nevoilor apelanţilor şi îi îndrumă către serviciile corespunzătoare, inclusiv îi reorientează sau îi referă către alte servicii de specialitate. Consilierii oferă informaţii cu privire la acţiunile pe care victima le poate întreprinde, în conformitate cu specificaţiile aferente tipului de agresiune descris şi cu aspectele individualizate relatate de către apelant, informaţii despre demersurile pe care serviciul social le va efectua prin referirea cazurilor către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului/serviciile publice de asistenţă socială şi inspectoratele de poliţie teritoriale, informaţii generale despre bagajul de urgenţă al victimei, ordinul de protecţie, certificatul medico-legal, serviciile sociale din domeniu. În funcţie de particularitatea cazului, consilierii sesizează şi/sau înaintează cazul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi/sau inspectoratelor de poliţie teritoriale cu privire la situaţia semnalată, prin adrese scrise/fişa de semnalare care trebuie să cuprindă datele de identificare ale victimei, numărul de telefon, situaţia în care se află victima la momentul sesizării.
  Pentru cazurile cu minori se vor contacta mai întâi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. Consilierii pot colabora cu membrii Echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice, care sunt înfiinţate pe lângă direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Echipa intersectorială are în componenţa sa câte un reprezentant al poliţiei, jandarmeriei, direcţiei de sănătate publică, al compartimentului violenţei în familie din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, al unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, al organizaţiilor neguvernamentale active în domeniu, precum şi al altor instituţii cu atribuţii în domeniu. Im: Consilierul este obligat să adapteze conţinutul informaţiilor în funcţie de discuţia cu apelantul, ordinea de furnizare a informaţiilor nefiind de strictă aplicare. Nu se comunică, sub nicio formă, informaţii referitoare la adresele sau numerele de telefon ale serviciilor sociale în regim rezidenţial destinate victimelor violenţei domestice, numele, prenumele şi numerele de telefon ale consilierilor sau ale voluntarilor din cadrul Liniei telefonice de urgenţă şi nici informaţii cu caracter personal cu privire la beneficiari.
  S2.2. Consilierii din cadrul Liniei telefonice de urgenţă utilizează tehnici specifice de comunicare şi consiliere, care sunt documentate. Im: Vor fi respectate principiile şi procedurile privind asigurarea protecţiei victimelor, cât şi a consilierilor.S2.3. Consilierii din cadrul Liniei telefonice de urgenţă desfăşoară activităţi de asistenţă şi consiliere a victimelor pentru depăşirea unei situaţii de criză. Vor fi identificate aşteptările victimei, se discută despre posibilitatea de intervenţie, durata şi dificultatea procesului şi se obţine acordul de comunicare a adreselor. Victima va fi informată şi despre implicaţiile presupuse în funcţie de specificul situaţiei proprii, respectiv prezentarea la serviciul medical de urgenţă, susţinerea reclamaţiei în faţa autorităţilor, necesitatea implicării prin depunerea unei plângerii la secţia de poliţie, obţinerea certificatului medico-legal, completarea şi depunerea cererii de emitere a unui ordin de protecţie, obligaţia de a nu comunica datele centrelor de găzduire/centrelor de zi. Im: Vor fi respectate procedurile privind consilierea victimelor pentru depăşirea unei situaţii de criză.S2.4. Consilierii din cadrul Liniei telefonice de urgenţă utilizează pentru situaţiile de urgenţă un set de întrebări cheie în vederea determinării gravităţii cazului la momentul efectuării apelului sau, după caz, îndrumă victima către numărul unic de urgenţă 112. Situaţiile de risc necesită intervenţie imediată şi trebuie semnalate imediat la linia de urgenţă 112, urmând ca acestea să fie verificate şi evaluate cu promptitudine. Prin situaţii de risc se înţeleg acele situaţii care presupun un pericol iminent pentru victimă (periclitează viaţa, sănătatea sau securitatea şi integritatea victimei şi, după caz, a copiilor săi). Cazurile de urgenţă (determinate pe baza setului unic de întrebări cheie) vor fi îndrumate să sune de urgenţă la numărul unic de urgenţă 112. În cazul în care victima sună în timpul comiterii agresiunii, consilierul o va consilia să închidă şi să sune de urgenţă la 112, urmând să revină cu apel după încetarea agresiunii. Această informare se realizează calm şi clar, prin repetarea de două ori de către consilieri. Im: Vor fi respectate procedurile privind consilierea victimelor pentru depăşirea situaţiei de risc.
  S2.5. Consilierii din cadrul Liniei telefonice de urgenţă respectă anonimatul şi confidenţialitatea convorbirilor. Orice informaţie primită de la victimă pe parcursul furnizării de informaţii sau de servicii este confidenţială, la fel şi datele cu caracter personal ale acesteia. Im: Vor fi respectate cu stricteţe prevederile legale în domeniul reglementării protecţiei datelor cu caracter personal.
  MODUL III - ADMINISTRARE ŞI MANAGEMENTSTANDARD 1 - PERMANENŢA SERVICIULUI Linia telefonică de urgenţă este disponibilă permanent, 24 de ore/zi, 7 zile din 7, inclusiv în perioada sărbătorilor legale, iar apelurile sunt gratuite pentru beneficiari. Rezultate aşteptate: Membrii comunităţii cu acces permanent la linia telefonică de urgenţă, fără discriminare şi în funcţie de nevoile pe care le au la un moment dat.S1.1. Coordonatorul liniei telefonice de urgenţă are responsabilitatea ca misiunea serviciului să fie formulată în scris, afişată, cunoscută şi promovată atât în cadrul serviciului cât şi în comunitate. Centrele de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă (help-line) cu program continuu sunt servicii specializate care acordă în principal asistenţă de specialitate gratuită, consiliere şi suport necesar victimelor oricăror forme de violenţă. Im: Misiunea serviciului este mediatizată la nivelul comunităţii locale/judeţene.
  S1.2. Linia telefonică de urgenţă are un regulament de ordine interioară sau norme interne de funcţionare, în care sunt stipulate clar programul de lucru şi asigurarea confidenţialităţii. Im: Regulamentul de ordine interioară sau normele interne de funcţionare sunt avizate de coordonatorul serviciului şi aduse la cunoştinţa întregului personal.S1.3. Permanenţa serviciului este asigurată de consilieri. Activitatea acestora este programată pe ture de către coordonatorul serviciului, astfel încât să fie asigurată permanenţa. Consilierul poate fi însoţit şi de un voluntar. Im: Prevederile regulamentelor şi ale procedurilor şi normelor interne vor fi respectate cu stricteţe de către toţi angajaţii.S1.4. Furnizorul serviciului se asigură că apelul este gratuit pentru toţi beneficiarii care apelează linia telefonică de urgenţă (help-line). Im: Serviciul oferit beneficiarilor este gratuit.S1.5. Toţi consilierii şi voluntarii semnează contracte de confidenţialitate privind informaţiile despre beneficiarii serviciului. Im: Vor fi respectate principiile şi procedurile privind asigurarea protecţiei victimelor, adecvată situaţiei şi nevoilor acesteia.S1.6. Activitatea Liniei telefonice de urgenţă se întrerupe numai în condiţii speciale care implică avarii ale reţelei telefonice. În situaţia întreruperii activităţii ca urmare a unor avarii ale reţelei telefonice, furnizorul de servicii este obligat să găsească o altă modalitate temporară de receptare rapidă a semnalărilor din comunitate cu privire la situaţiile urgente. Im: Se va asigura permanenţa pentru receptarea situaţiilor urgente.
  STANDARD 2 LOCAŢIA, RESURSELE FINANCIARE ŞI BAZA MATERIALĂ Linia telefonică de urgenţă dispune de o locaţie adecvată, resurse financiare suficiente şi o bază materială corespunzătoare, care îi asigură funcţionarea la randament optim, intervenţia eficientă şi permanenţa în comunitate. Rezultate aşteptate: Beneficiarii din comunitate au acces la un serviciu de specialitate, pe care îl pot accesa în funcţie de nevoile pe care le au la un moment dat şi pentru a semnala situaţiile de violenţă domestică.S2.1. Linia telefonică de urgenţă funcţionează într-un spaţiu special amenajat în care nu au acces beneficiarii. Locaţia centrului nu va fi cunoscută de publicul larg. Im: Confidenţialitatea locaţiei presupune contactul beneficiarilor doar prin intermediul liniei telefonice.S2.2. Fondurile alocate serviciului social de către furnizorul de servicii sunt suficiente pentru îndeplinirea misiunii acestuia şi respectarea prevederilor standardelor minime obligatorii. Im: Fondurile alocate vor asigura gratuitatea pentru beneficiari.S2.3. Linia telefonică de urgenţă dispune de o bază materială minimă, adaptată în principal la numărul de consilieri de pe o tură de lucru. Baza materială minimă este asigurată şi cuprinde: un aparat telefonic tip centrală telefonică, căşti cu microfon, adaptor pentru aparatul telefonic, calculator şi aplicaţii pentru accesarea rapidă a bazei de date şi redactarea fişelor de identificare a incidentelor, birou, scaun ergonomic, fotoliu canapea, fişet pentru arhivarea documentaţiei pe suport de hârtie. Im: Baza materială minimă asigură funcţionarea permanentă şi în condiţii optime a serviciului social.
  S2.4. Linia telefonică de urgenţă organizează o bază de date pentru înregistrarea, monitorizarea şi evaluarea propriilor activităţi, care este utilizată conform legislaţiei în vigoare, în ceea ce priveşte accesul la informaţii şi asigurarea confidenţialităţii informaţiilor cu privire la beneficiari. Im: Baza de date asigură confidenţialitatea informaţiilor conform legislaţiei în vigoare.S2.5. Înregistrarea şi monitorizarea apelurilor se face în documentele serviciului, care minim sunt fişa de identificare a incidentului/apelului, fişa pentru apeluri mute/greşite, fişa de semnalare şi registrul de apeluri/centralizator. Im: Documentele serviciului social se păstrează şi se arhivează conform legislaţiei în vigoare.S2.6. Registrul de mesaje permite informarea consilierilor din cadrul serviciului înainte de intrarea în tură, cu privire la unele apeluri care au o situaţie deosebită sau apelare repetată, permiţând o abordare unitară şi coerentă. Im: Se va asigura continuitatea şi abordarea unitară şi coerentă a apelurilor.S2.7. Coordonatorul serviciului are responsabilitatea de a se asigura că monitorizarea şi analiza apelurilor are loc lunar şi anual sub forma unor rapoarte pe care le avizează. Im: Rapoartele sunt avizate de către coordonatorul serviciului social.
  MODULUL IV RESURSE UMANESTANDARD 1 RECRUTAREA ŞI ANGAJAREA Personalul serviciului social este selectat cu atenţie şi responsabilitate prin intermediul unui proces de recrutare şi angajare care se desfăşoară în acord cu legislaţia în vigoare şi răspunde nevoilor serviciului. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de calitate oferite de personal calificat.S1.1. Furnizorul serviciului social este obligat să angajeze personal calificat care să corespundă nevoilor serviciului. Numărul personalului trebuie să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului, conform Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Personalul care lucrează în cadrul centrului are pregătirea de specialitate necesară desfăşurării activităţilor specifice domeniului şi este angajat cu respectarea condiţiilor legislaţiei în vigoare. Im: Personalul care lucrează în cadrul centrului are pregătirea de specialitate necesară desfăşurării activităţilor specifice domeniului.S1.2. Personalul liniei telefonice de urgenţă este reprezentat de consilieri, absolvenţi de studii superioare de specialitate. Coordonatorul şi personalul liniei telefonice de urgenţă este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Im: Centrul dispune de personal cu respectarea prevederilor în vigoare.S1.3. Coordonatorul liniei telefonice de urgenţă trebuie să aibă studii superioare potrivit legislaţiei în vigoare. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere/coordonator trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al fiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
  Im: Furnizorul serviciului social are obligaţia de a recruta şi angaja coordonatorul serviciului social conform legislaţiei în vigoare.
  STANDARD 2 PREGĂTIREA ŞI FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ Resursele umane ale liniei telefonice de urgenţă sunt suficiente ca număr, au pregătirea corespunzătoare şi abilităţi de a lucra în echipă multidisciplinară şi în reţea inter-instituţională. Rezultate aşteptate: Membrii comunităţii beneficiază de servicii de calitate şi personalizate din partea unor profesionişti bine pregătiţi, cu abilităţi empatice şi de comunicare.S2.1. Personalul trebuie să fie adecvat pentru îndeplinirea activităţilor prevăzute de standardele minime de calitate. Stabilirea numărului minim de personal se face de către angajator împreună cu coordonatorul serviciului şi se revizuieşte cel puţin anual. În stabilirea numărului minim de personal se ţine cont de prevederile standardelor minime obligatorii referitoare la organizarea turelor astfel încât să se asigure permanenţa serviciului social. Im: Coordonatorul centrului trebuie să asigure organizarea turelor pentru permanenţa serviciului şi să respecte legislaţia în vigoare.S2.2. La angajare, în lipsa unei formări iniţiale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice, fiecare angajat şi voluntar, inclusiv coordonatorul serviciului, beneficiază de formare în acest domeniu, asigurată din bugetul furnizorului serviciului social. Im: Serviciul social elaborează şi aplică un plan de formare pentru angajaţii proprii.S2.3. Formarea profesională continuă a personalului de specialitate, inclusiv a voluntarilor, va fi promovată de furnizorul serviciului social şi sprijinită de către coordonatorul serviciului. Im: Planul de formare profesională este disponibil la sediul serviciului social/furnizorului.
  S2.4. Linia telefonică de urgenţă dispune de un sistem eficient de supervizare al resurselor umane care permite funcţionarea serviciului la randament optim şi permanenţa serviciului în comunitate. Coordonatorul serviciului are obligaţia de a asigura supervizarea personalului de specialitate şi a voluntarilor. Furnizorul serviciului social are obligaţia de a asigura supervizarea coordonatorului serviciului. Supervizarea este asigurată de specialişti cu studii superioare socio-umane cu pregătire în supervizare sau experienţă de cel puţin 2 ani în servicii sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice, conform legislaţiei în vigoare. Im: Personalul este motivat şi performant, asigurând servicii de calitate pentru toţi beneficiarii.
  MODULUL V - DOTĂRI ŞI AMENAJĂRISTANDARD 1 - SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE Centrul asigură condiţii de siguranţă, confort şi confidenţialitate pentru desfăşurarea activităţilor. Rezultate aşteptate: Activităţile se realizează într-un mediu accesibil şi sigur.S1.1. Centrul este organizat astfel încât să asigure condiţii de siguranţă, confort şi confidenţialitate. Centrul stabileşte în regulamentul de ordine interioară şi în regulamentul de organizare şi funcţionare condiţiile de siguranţă, confort şi confidenţialitate. Im: Centrul asigură siguranţă, confort şi confidenţialitate pentru personal potrivit regulamentului de ordine interioară şi regulamentului de organizare şi funcţionare.
  S1.2. Toate spaţiile centrului sunt curate, sigure, confortabile şi adaptate, dotate cu echipamente adecvate. Spaţiile sunt astfel dimensionate, amenajate şi dotate încât să asigure confort şi siguranţă. Im: Centrul este amenajat corespunzător pentru a oferi siguranţă şi confort personalului.
  STANDARD 2 - SPAŢII IGIENICO-SANITARE Serviciul social organizat ca centru de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă (help-line) cu program continuu dispune de spaţii igienico sanitare adecvate. Rezultate aşteptate: Personalul centrului beneficiază de spaţii igienico-sanitare adecvate.S2.1. Centrul deţine grupuri sanitare adecvate personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Grupurile sanitare sunt dotate cu chiuvete cu apă caldă şi rece, săpun şi materiale igienico-sanitare (hârtie igienică, prosoape de hârtie, dezinfectante etc.). Im: Centrul dispune de grupuri sanitare suficiente, funcţionale şi echipate corespunzător.
  Secţiunea 2 Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca servicii de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă (help-line) cu program continuu. Pentru a obţine licenţa de funcţionare, serviciile sociale organizate ca servicii de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă (help-line) cu program continuu trebuie să îndeplinească un punctaj de 33 puncte. Fişa de autoevaluare pentru serviciile sociale organizate ca servicii de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă (help-line) cu program continuu se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează: MODEL FIŞĂ DE AUTOEVALUARE PENTRU SERVICIILE SOCIALE ORGANIZATE CA SERVICII DE INFORMARE ŞI CONSILIERE PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE DE TIP LINIE TELEFONICĂ DE URGENŢĂ (HELP-LINE) CU PROGRAM CONTINUU
  Punctaj maxim al standardelor minime de calitate(33 puncte) Punctaj rezultat în
  urma autoevaluării îndeplinirii standardelor minimede calitate
  Observaţii
  MODULUL I INFORMARE ŞI RELAŢII CU COMUNITATEA (Standard 1)
  STANDARD 1 ACTIVITĂŢI DE INFORMARECentrele de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă (help-line) dezvoltă activităţi de informare şi promovare a serviciilor în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice la nivelul comunităţii. Rezultate aşteptate: Comunitatea este informată şi implicată în ceea ce priveşte modalităţile de semnalare şi rezolvare a situaţiilor de violenţă domestică.TOTAL: 3 TOTAL:
  S1.1 Linia telefonică de urgenţă (help-line) destinată victimelor violenţei domestice/furnizorul realizează materiale promoţionale destinate beneficiarilor, profesioniştilor şi membrilor comunităţii, care conţin informaţii relevante despre rolul său în comunitate, accesarea şi modul de funcţionare. 1
  S1.2 Linia telefonică de urgenţă (help-line) destinată victimelor violenţei domestice/furnizorul sprijină realizarea anuală de campanii de informare, comunicare şi educare a comunităţii cu privire la problematica preveniriişi combaterii violenţei domestice.1
  S1.3 Linia telefonică de urgenţă/ furnizorul îşi organizează o bază de date cu informaţii utile despre
  serviciile din comunitate pentru beneficiari, din cel puţin următoarele domenii: social, inclusiv protecţia copilului şi protecţia persoanelor cu dizabilităţi, medical, educaţionalpoliţie, justiţie.
  1
  MODULUL II CONSILIERE TELEFONICĂ (Standarde 1-2)
  STANDARD 1 EVALUAREA RISCULUI IMEDIAT Consilierii Liniei telefonice de urgenţă (help-line) destinată victimelor violenţei domestice evaluează nevoile imediate ale beneficiarilor şi potenţialul de risc privind situaţia de violenţă.Rezultate aşteptate: Beneficiarii Liniei telefonice de urgenţă primesc informaţii şi servicii adecvate nevoilor lor, precum şi recomandări pentru soluţionarea
  situaţiilor care i-au determinat să apeleze Linia telefonică de urgenţă (help-line).
  TOTAL: 2 TOTAL:
  S1.1 Consilierii din cadrul Linieitelefonice de urgenţă utilizează instrumente de evaluare prin care se estimează nevoile imediate ale apelantului, riscul şi gravitatea situaţiei. 1
  S1.2 Consilierii din cadrul Linieitelefonice de urgenţă completează Fişa de identificare a incidentului. 1
  STANDARD 2 ASISTAREA ŞI CONSILIEREA TELEFONICĂ Consilierii Liniei telefonice de urgenţă asigură beneficiarilor asistenţă şi consiliere pentru depăşirea situaţiilor de urgenţă şi soluţionarea adecvată a
  cazurilor expuse sau semnalate Rezultate aşteptate: Beneficiarii Liniei telefonice de urgenţă primesc suportul emoţional şi informaţional necesar în condiţii de confidenţialitate în ceea ce priveşte identitatea lor şi situaţia expusă sau semnalată.
  TOTAL: 5 TOTAL:
  S2.1 Consilierii din cadrul Linieitelefonice de urgenţă furnizează informaţii adecvate nevoilor apelanţilor şi îi îndrumă către serviciile corespunzătoare, inclusiv îi reorientează sau îi referă către alte servicii de specialitate. 1
  S2.2 Consilierii din cadrul Linieitelefonice de urgenţă utilizează tehnici specifice de comunicare şiconsiliere, care sunt documentate.
  1
  S2.3 Consilierii din cadrul Linieitelefonice de urgenţă desfăşoară activităţi de asistenţă şi consiliere a victimelor pentru depăşirea unei situaţii de criză. 1
  S2.4 Consilierii din cadrul Linieitelefonice de urgenţă utilizează pentru situaţiile de urgenţă un set de întrebări cheie în vederea determinării gravităţii cazului lamomentul efectuării apelului şi, după caz, îndrumă victima către numărul unic de urgenţă 112. 1
  S2.5 Consilierii din cadrul Linieitelefonice de urgenţă respectă anonimatul şi confidenţialitatea convorbirilor. 1
  MODULUL III ADMINISTRARE ŞI MANAGEMENT (Standarde 1-2)
  STANDARD 1 PERMANENŢA SERVICIULUI Linia telefonică de urgenţă este disponibilă permanent, 24 de ore/
  zi, 7 zile din 7, inclusiv în perioada sărbătorilor legale, iar apelul este gratuit pentru beneficiari. Rezultate aşteptate: Membrii comunităţii au acces permanent la linia telefonică de urgenţă, fără discriminare şi în funcţie de nevoile pe care le au la un momentdat.
  TOTAL: 6 TOTAL:
  S1.1 Coordonatorul liniei telefonice de urgenţă are responsabilitatea ca misiunea serviciului să fie formulată în scris, afişată, cunoscută şi promovată atât în cadrul serviciului cât şi în comunitate. 1
  S1.2 Linia telefonică de urgenţă are un regulament de ordine interioară sau norme interne de
  funcţionare, în care sunt stipulate clar programul de lucru şi asigurarea confidenţialităţii.
  1
  S1.3 Permanenţa serviciului este asigurată de consilieri. Activitatea acestora este programată pe ture de către coordonatorul serviciului astfel încât să fie asigurată permanenţa.Consilierul poate fi însoţit de un voluntar. 1
  S1.4 Furnizorul serviciului se asigură că apelarea este gratuită pentru toţi beneficiarii care apelează linia telefonică de urgenţă (help-line). 1
  S1.5 Toţi consilierii şi voluntarii semnează contracte de confidenţialitate privind informaţiile despre beneficiarii
  serviciului.
  1
  S1.6 Activitatea Liniei telefonicede urgenţă se întrerupe numai în condiţii speciale care implică avarii ale reţelei telefonice. 1
  STANDARD 2 LOCAŢIA, RESURSELE FINANCIARE ŞI BAZA MATERIALĂ Linia telefonică de urgenţă dispune de o locaţie adecvată, resurse financiare suficiente şi o bază materială corespunzătoare, care îi asigură funcţionarea la randament optim, intervenţia eficientă şi permanenţa în comunitate. Rezultate aşteptate: Beneficiarii din comunitate au acces la un serviciu de specialitate, pe care îl pot accesa în funcţie de nevoile pe care le au la un momentdat şi pentru a semnala situaţiilede violenţă domestică. TOTAL: 7 TOTAL:
  S2.1 Linia telefonică de urgenţă funcţionează într-un spaţiu special amenajat unde nu au acces beneficiarii. Locaţia centrului nuva fi cunoscută de publicul larg. 1
  S2.2 Fondurile alocate serviciuluisocial de către furnizorul de servicii sunt suficiente pentru îndeplinirea misiunii acestuia şi respectarea prevederilor standardelor minime obligatorii. 1
  S2.3 Linia telefonică de urgenţă dispune de o bază materială minimăadaptată în principal la numărul de consilieri de pe o tură. 1
  S2.4 Linia telefonică de urgenţă organizează o bază de date pentru înregistrarea, monitorizarea şi
  evaluarea propriilor activităţi, care este utilizată conform legislaţiei în vigoare, în ceea cepriveşte accesul la informaţii şi asigurarea confidenţialităţii informaţiilor cu privire la beneficiari.
  1
  S2.5 Înregistrarea şi monitorizarea apelurilor se face în documentele serviciului, care minim sunt fişa de identificare a incidentului/apelului, fişa pentruapeluri mute/greşite, fişa de semnalare şi registrul de mesaje/ centralizator. 1
  S2.6 Registrul de mesaje permite informarea consilierilor din cadrul serviciului înainte de intrarea în tură, cu privire la unele apeluri care au o situaţie
  deosebită sau apelare repetată, permiţând o abordare unitară şi coerentă.
  1
  S2.7 Coordonatorul serviciului areresponsabilitatea de a se asigura că monitorizarea şi analiza apelurilor are loc lunar şi anual sub forma unor rapoarte pe care leavizează. 1
  MODULUL IV RESURSE UMANE (Standarde 1-2)
  STANDARD 1 RECRUTAREA ŞI ANGAJAREAPersonalul serviciului social esteselectat cu atenţie şi responsabilitate prin intermediul unui proces de recrutare şi angajare care se desfăşoară în acord cu legislaţia în vigoare şi răspunde nevoilor serviciului. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de calitate oferite de personal calificat.
  TOTAL: 3 TOTAL:
  S1.1 Furnizorul serviciului socialeste obligat să angajeze personal calificat care să răspundă prevederilor standardelor minime obligatorii. 1
  S1.2 Personalul liniei telefonice de urgenţă este reprezentat de consilieri şi trebuie să aibă studii superioare de specialitate.1
  S1.3 Coordonatorul liniei telefonice de urgenţă trebuie să aibă studii superioare potrivit legislaţiei în vigoare. 1
  STANDARD 2 PREGĂTIREA ŞI FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ Resursele umane ale liniei telefonice de urgenţă sunt suficiente ca număr, au pregătireacorespunzătoare şi abilităţi de a lucra în echipă multidisciplinară
  şi în reţea inter-instituţională. Rezultate aşteptate: Membrii comunităţii beneficiază de servicii de calitate şi personalizate din partea unor profesionişti bine pregătiţi, cu abilităţi empatice şi de comunicare
  TOTAL: 4 TOTAL:
  S2.1 Personalul trebuie să fie adecvat pentru îndeplinirea activităţilor prevăzute de standardele minime de calitate. Stabilirea numărului minim de personal se face de către angajator împreună cu coordonatorul serviciului şi se revizuieşte cel puţin anual. 1
  S2.2 La angajare, în lipsa unei formări iniţiale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei
  domestice, fiecare angajat şi voluntar, inclusiv coordonatorul serviciului, beneficiază de formare în acest domeniu, asigurată din bugetul furnizoruluiserviciului social.
  1
  S2.3 Formarea profesională continuă a personalului de specialitate, inclusiv a voluntarilor, va fi promovată de furnizorul serviciului social şi sprijinită de către coordonatorul serviciului. 1
  S2.4 Linia telefonică de urgenţă dispune de un sistem eficient de supervizare al resurselor umane care permite funcţionarea serviciului la randament optim şi permanenţa serviciului în comunitate.
  1
  MODULUL V - DOTĂRI ŞI AMENAJĂRI
  STANDARD 1 - SIGURANŢA ŞI ACCESIBILITATE Centrul asigură condiţii de siguranţă, confort şi confidenţialitate pentru desfăşurarea activităţilor. Rezultate aşteptate: Activităţile se realizează într-un mediu accesibil şi sigur. TOTAL: 2 TOTAL:
  S1.1 Centrul este organizat astfelîncât să asigure condiţii de siguranţă, confort şi confidenţialitate. 1
  S1.2 Toate spaţiile centrului suntcurate, sigure, confortabile şi adaptate, dotate cu echipamente adecvate. 1
  STANDARD 2 - SPAŢII IGIENICO- SANITARE Serviciul social organizat ca
  centru de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă (help-line) cu program continuu dispune de spaţiiigienico sanitare adecvate. Rezultate aşteptate: Personalul centrului beneficiază de spaţii igienico-sanitare adecvate.
  TOTAL: 1 TOTAL:
  S2.1 Centrul deţine grupuri sanitare adecvate personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 1
  PUNCTAJ TOTAL: 33
  Data: Reprezentant furnizor serviciu social (nume, prenume)................. Semnătură şi ştampilă
  -----